zondag 29 november 2015

Eerste Zondag Advent

Toon mij uw wegen, Heer,
En maak mij uw paden bekend;
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt.

Goed en rechtvaardig is de Heer, 
Hij wijst zondaars de weg, 
Wie nederig zijn, leidt Hij in het rechte spoor, 
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Liefde en trouw zijn de weg van de Heer 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. De Heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

vrijdag 27 november 2015

Sommige Duitsers zijn van het padje af

Er was eens een student aan de Universiteit in West-Europa die tijdens zijn wetenschappelijke studie opeens geconfronteerd werd met een sterfgeval van een dierbare. Dat bleek een schokkende ervaring voor de nog jonge student die vol ijver bezig was met zijn studie en zijn eerste examen met goed gevolg had afgelegd. Studenten mag je niet dom noemen, want een studie aan een universiteit is toch niet voor die categorie van mensen, nietwaar? Opvallend was dat deze student tot geloof kwam in God en katholiek werd. Zijn ommekeer was even zo ingrijpend als het sterfgeval in zijn familie. Voor het eerst ontdekte hij de zin van het leven en langzaam maar zeker kwam hij tot volledig geloof. Veel moeilijkheden moesten overwonnen worden, maar dankzij de H.Sacramenten werd hij in al die jaren sterker en sterker. Tot op de dag van vandaag heeft hij God gedankt voor zijn bekering.

Maar wat beweert men in Duitsland kortgeleden? Schrikt u niet als u het leest, want er wordt zó op een ergerlijke manier gepraat over Afrikaanse mensen, dat je haren te bergen rijst. 

Moraal van het verhaal in combinatie met boven is: wie het H.Geloof aanneemt, zich bekeert, in God gelooft met hart en ziel, ja, zulke mensen (ook al hebben ze een hoogwaardige opleiding achter de rug) worden niet zelden voor dom, achterlijk en als achterhaald versleten, vooral dus als je ook nog het ongeluk hebt te geloven in God en dat je ook nog uit Afrika komt. Dat er op zó'n manier wordt gedacht over katholieke mede-gelovigen uit Afrika in Duitsland, lijkt de zwarte piet-discussie (over vermeend racisme) in Nederland volledig in de schaduw te stellen. 

Het is jammer dat de Duitse Bisschoppen ruimte geven voor dit soort discutabele content op hun website. We bidden en hopen voor de bekering van deze mensen die dit soort dingen durven schrijven, want ze weten echt niet wat ze doen.

We hopen maar dat de Duitse bisschoppen zich volledig van dit artikel zullen distantiëren!

zaterdag 21 november 2015

Hoogfeest van Christus Koning

Op zondag 22 november 2015 vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. Het Hoogfeest werd ingesteld door Zijne Heiligheid Paus Pius XI in 1925. Met dit feest sluiten we ook het kerkelijk jaar af en zal de volgende zondag de eerste zondag van de Advent (Jaar C) gevierd worden, de voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Onze Heer Jesus Christus. 

In het Evangelie van de zondag van Christus Koning zegt de Heer tegen Pilatus: "Ja, Koning ben ik" (Rex Sum Ego), maar Hij maakt aan Pilatus wel duidelijk dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, anders "zouden Mijn dienaren er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd". Christus wil niet, dat wij uit deze wereld worden weggenomen (Johannes 17;16),  Hij wil dat wij niet van deze wereld zijn. En deze wereld zal zeker verdwijnen: het wereldse gewoel waar de moderne mens zo vaak slaaf van is, de mens die zich met atheïsme bezighoudt en Christus niet wil erkennen als Koning en Heer.

Het is niet het enige wat gaat verdwijnen, maar zeker is wel dat de 'wereld' met zijn zonden, seksuele losbandigheid en tekorten niet meer zal terugkeren nadat God zelf heeft ingegrepen. Het gaat dus veel verder dan alleen het verdwijnen van de fysieke wereld zoals wij die kennen en die je vaak in Apocalyptische video's van YouTube tegenkomt. Dan zal Christus wederkeren, maar nu in volle Macht en Glorie om het Laatste Oordeel te vellen. Wanneer die dag komt weet niemand iets af: de engelen niet, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen (Matteus 24;36).

dinsdag 10 november 2015

Jonge Katholieken en Mgr.Léonard

Hoe het Evangelie, het Ware Evangelie in de harten van jonge mensen werd gezaaid is te lezen in een artikel van het Katholiek Nieuwsblad dat op 9 november j.l. onder de aandacht werd gebracht. Een inspirerend stuk dat glashelder laat zien hoe alle media-stormen, verdachtmakingen ten spijt, het kleine maar o zo mooie bloempje groter en groter wordt in de H.Kerk. Jonge Katholieken die niets, maar dan ook niets te maken willen hebben met "mei-1968-katholicisme", en die zeker niets te maken willen hebben met "lauwe en meeloperige" katholieken. 
De voormannen van deze Jonge Katholieken zijn de Heilige Paus Johannes Paulus II, Paus Benedictus XVI en Mgr. Léonard. Jonge Katholieken die een grote liefde hebben voor de H.Eucharistie, de Biecht en Aanbidding van het Heilig Sacrament. Natuurlijk worden deze Jonge Katholieken, "conservatieven", "traditionalistisch" en zelfs "reactionair" genoemd. Maar een echte analyse over deze Jonge Katholieken en de vernieuwing van de Kerk lees je nauwelijks bij de heersende mainstream media. Een schitterend voorbeeld van een zuivere en vernieuwde Katholieke Kerk die groter en groter wordt, ook in België!

De parabel met de zaaier (Matt.13;3-9) hieronder is een mooi voorbeeld in combinatie met het bovenstaande verhaal. 

En Hij sprak tot hun in gelijkenissen over vele dingen. Hij zei: zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En onder het zaaien viel een gedeelte langs de weg; en de vogels uit de lucht kwamen, en pikten het op. Een ander gedeelte viel op steengrond waar het niet veel aarde had. Aanstonds kwam het op, omdat het geen diepe aarde had; maar toen de zon was opgegaan, werd het verschroeid en verdorde, daar het geen wortel geschoten had. Een ander gedeelte viel tussen de doornen; de doornen schoten op, en verstikten het. Een ander gedeelte viel op goede aarde; en het droeg vrucht: honderd-, zestig-, dertigvoud. Wie oren heeft om te horen, hij hore. 

zaterdag 7 november 2015

Parochie H.Jozef Amsterdam vraagt uw hulp

De parochie H.Jozef in Amsterdam waar de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie wordt gevierd, staat voor een zware restauratieklus. Gelukkig heeft de parochie een deel Rijkssubsidie gekregen om een zeer noodzakelijke restauratie van het dak mogelijk te maken, maar het andere deel moet de parochie zelf opbrengen. Het gaat hier om een bedrag van 130.000 euro die de parochie natuurlijk niet zelf heeft. Daarom doet zij een beroep op een ieder die een gift (naar draagvermogen) kan geven om deze restauratie mogelijk te maken. 

Er is 45 jaar lang achterstallig onderhoud geleden op sommige delen van dit mooie kerkgebouw en bij langer uitstel van de noodzakelijke restauratie zou men binnen 2 tot 3 jaar geen bruikbaar kerkgebouw hebben gehad. 
Wie deze parochie wil helpen kan dit doen door geld over te maken naar het onderstaande bankrekeningnummer in Nederland. Voor buitenlandse gevers vermelden wij hier ook de BIC-code van de bank.

NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. rk-parochie H. Jozef Amsterdam
BIC v/d bank:  ABNA NL2A
onder vermelding van:
"restauratie"

zaterdag 31 oktober 2015

Allerheiligen - Allerzielen 2015

Het is opvallend hoe leeg kerkgebouwen door de week in Nederland zijn, maar dat verandert totaal wanneer Allerheiligen en Allerzielen wordt gevierd. Dan stromen de kerkgebouwen weer vol met mensen die hun dierbaren willen gedenken op Allerzielen, dan wordt met vuur gebeden. De graven van hun dierbare overledenen worden netjes schoongemaakt en verse bloemen gebracht. De kaarsen worden ontstoken, en vooral 's avonds staan veel lichtjes te branden op de graven. Dat geeft niet alleen een indrukwekkend beeld, maar geeft ook aan dat veel mensen hun dierbaren diep in hun hart liefhebben, ook al zijn ze soms jaren geleden overleden. 

Er zijn parochies waar op de dag van Allerheiligen nog een Allerzielendienst wordt gehouden en het is toch elke keer opmerkelijk hoeveel mensen daarop afkomen om troost te zoeken bij de Kerk. Maar het is echt niet de enige dag waarop Onze Heer u allen troost wil schenken; Onze Heer en God wil iedereen graag alle dagen troost schenken, maar dan komen de mensen helaas niet. Wie daarom echt blijvend getroost wil worden, kan daarom eens beginnen om elke zondag naar Zijn Kerk te komen. Daar wacht Hij op u. Daar geeft Hij u troost en bemoediging! 

Wij wensen u voor zondag 1 november a.s. een zalig en getroost Allerheiligen toe!

maandag 26 oktober 2015

Synode afgesloten - enige opmerkingen

Monseigneur Jan Hendriks heeft op zijn website een mooi stukje geschreven dat wij zeker zouden willen aanbevelen om te lezen, al was het maar om wat meer evenwicht te krijgen in de discussies die hier en daar de afgelopen tijd (ook in de media) gewoed hebben, en niet in de laatste plaats door een "Duitse discussie" lijkt te zijn gekaapt, alsof de zaak van gescheiden-hertrouwden het enige probleem is waar de Kerk nu mee kampt. 

Natuurlijk zijn er problemen in die laatste categorie, maar Mgr. Jan Hendriks legt de vinger op de zere plek door te zeggen dat iedereen tegenwoordig zomaar ter H. Communie gaat zonder Biecht en dat we dan wel de gescheiden-hertrouwden willen nawijzen die (door een beletsel) niet ter H. Communie kunnen gaan. En dat is natuurlijk waar. Er moet dan overigens wel bij gezegd worden dat deze ongelijke situatie nog niet mag betekenen dat men in de parochies maar vrij is te doen en te laten wat men wil omdat "anderen ook zomaar ter Communie gaan". We herhalen daarom de woorden van de H.Apostel Paulus: "Wie dus op onwaardige wijze het Brood eet en de Kelk drinkt, bezondigd zich aan het Lichaam en Bloed des Heren." en: "eet en drinkt zich een oordeel" (zie en vergelijk: 1Kor. 11; 27-29). We raden daarom aan om het hoofdstuk van de Eerste Korintiërsbrief opnieuw te lezen. Dit schept duidelijkheid voor iedereen. 

Gezien de situatie in de Kerk van West-Europa zal het een en ander opnieuw opgebouwd moeten worden. Er is de afgelopen 50 jaar te veel fout gegaan, er zijn te veel dingen op hun beloop gelaten en daar plukken we nu allemaal de zure vruchten van. Een complete generatie bijvoorbeeld is zonder geloof en zonder Kerk opgegroeid en dat baart ontzettende zorgen. Velen hopen dat de Bisschoppensynode over het Gezin een goede voorbereiding mag zijn op wat komen mag. Ook de gewone gelovigen worden uitgenodigd zich blijvend voor het authentieke gezin in te spannen door gebed, het Rozenkransgebed, de H.Mis, de dagelijkse offers en lijdensoffers die zij kunnen opdragen aan God. En we weten het: voor Hem is immers niets onmogelijk. 

zaterdag 24 oktober 2015

Duitse bisschoppen op weg naar Schisma?

Wanneer je de berichten leest over de Duitse bisschoppen hoe zij het probleem met de Gescheiden-hertrouwden willen oplossen, begint het steeds meer op te lijken dat er een groot Duits Schisma in wording is. Vooral de voorstellen die gedaan zijn om toch maar te kunnen 'inbreken' in Pauselijke documenten, stemt je als gelovige niet echt gerust. Want wat komt er straks nog meer uit die "Duitse koker" waar de hele Wereldkerk straks mee wordt opgezadeld? Of denkt men in Duitsland nou echt dat iedereen maar achter Duitse voorstellen wil aanhollen? Nou het antwoord is kort en krachtig: nee dus. Wie de stemverhoudingen bekijkt in de Synode voor het Gezin merkt dat het een minderheid is van de Synode-vaders die achter het 'Duitse plan' staat. Ergerlijker: vanuit Duitse zijde wordt er op aangedrongen om de discussie over het toelaten van de Sacramenten voor gescheiden-hertrouwden via z.g. versplinteringsmethode op te lossen. Dus de zaak zó in kleine stukjes op te delen, dat je van daaruit toch de Duitse voorstellen ergens kan binnenvoeren. Er wordt dan beweerd dat er nog een andere weg bestaat, waarbij gescheiden-hertrouwden niet kuis zouden moeten leven om juist tot die Sacramenten te worden toegelaten(!), en stelt dan een onderzoek van ieder individueel geval voor... En dat alles wordt dan weer gezegd tegen de achtergrond van de uitspraak van Paus Franciscus dat aan de Katholieke Leer "niet zal worden getorend", waardoor je vervolgens weer de indruk krijgt dat de Duitse bisschoppen Paus Franciscus willen omzeilen.

Er wordt dus van Duitse kant van alles geprobeerd om ergens te kunnen binnenkomen, of dat nu een Apostolische Exhortatie (Familiaris Consortio) is, dan wel de Leer van de Kerk. Gelukkig zijn de Duitse bisschoppen een minderheid, maar dit legt ook een onvoorstelbare kloof bloot tussen het Katholieke Geloof, de praxis, en wat Duitse bisschoppen willen. Het is daarom nog maar de vraag hoe lang dit nog goed gaat voordat een Schisma van enorme proporties zich zal gaan aandienen. Als dit probleem niet wordt opgelost, dan kan de Kerk weer een hoofdstuk vol verdriet en pijn in haar annalen gaan bijschrijven. Veel gescheiden-hertouwde katholieken zullen dan door een Duits Schisma zeker worden meegesleurd, met als gevolg dat zij de verliezende partij zullen zijn.

zaterdag 3 oktober 2015

Zondag begint de Bisschoppensynode Gezin

Het is tijdens de oktobermaand gebruikelijk om elke dag het Rozenhoedje te bidden, en dit sluit mooi aan bij de Bisschoppensynode voor het Gezin dat vanaf zondag 4 oktober 2015 gaat plaatsvinden.  We kunnen de bisschoppensynode en de Paus met gebed ondersteunen. De reden is dat er nogal wat mensen binnen en buiten de Kerk rondlopen die het nodig vinden om de kerkelijke moraal even 'bij de tijd te brengen', maar laten dan niet weten dat ze in feite die kerkelijke moraal een doodsteek verkopen. Wie dat niet wil, en trouw aan Christus en Zijn Leer wil blijven, kan grote kans maken door de media later te worden afgeschoten. Maar aangezien de getrouwen in de Heer dat al een groot deel van hun leven hebben moeten verduren, halen zij in ieder geval hun schouders daarover op. Wat de wereld wil is immers geen maatstaf, maar wat Christus wil is maatstaf. De Geboden die onze Heer heeft gegeven zijn immers Geboden, en geen onderhandelingspunten. Wie dat wél vindt, kan maar beter een ander kerkgenootschap gaan uitzoeken! 

De bisschoppensynode is een raadgevende vergadering en zij kan geen veranderingen aan de Kerk voorschrijven. Er kan alleen aan de Paus gevraagd worden om haar bevindingen in wetgeving om te zetten. Nu al echter is duidelijk geworden dat er bij de bisschoppen geen meerderheid te vinden is voor het idee van Kardinaal Kasper c.s. die onder bepaalde voorwaarden gescheiden hertrouwden tot de Communie wil toelaten, waardoor zowel echtscheiding als heiligschennis getolereerd zouden worden. De Afrikaanse bisschoppen hebben al laten weten dat zij hun voet finaal dwars zullen zetten als het om zaken gaat zoals tot de Communie toelaten van gescheiden hertrouwden en homoseksualiteit.  Kardinaal Sarah spreekt zelfs over verraad aan het Evangelie, en bisschop Joseph Osei-Bonsu draait er al helemaal geen doekjes om

Reden te meer voor ons om de Rozenkrans ter hand te nemen en onze gebeden en offertjes aan de Heer aan te bieden. Laten we daarom strijden als kinderen van het Licht! 

vrijdag 18 september 2015

Europese Bisschoppen verwerpen genderideologie

Dat je man of vrouw bent is niet cultureel bepaald, maar je wordt als man of vrouw gebóren. Men zou zeggen dat het vrij normaal is als iemand zo denkt (dat je als man of vrouw geboren wordt), maar er lijkt steevast een lijn te bestaan in de maatschappij die het man of vrouw zijn wil ideologiseren door te beweren dat het maar cultureel bepaald wordt dat je een man of een vrouw bent. Nee dus, zo vinden de Europese bisschoppen, en het moet (vanuit onze kant) maar eens gezegd worden dat dit niet de lijn is die God de Vader met de mensen voorhad én voorheeft. Was dat wél zo, dan had het zeker in de H.Schrift gestaan en was het ook via de Traditio tot ons gekomen. Dat alles wordt tot op de dag van vandaag nergens gevonden (ook niet in het Leergezag) en het is dan ook logisch dat de Kerk hier geen voorstander van, kan en mag zijn.

Het Katholiek Nieuwsblad schreef een artikel over dit fenomeen (link) en is het lezen zeker waard. En dat is ook een punt waar we via deze bijdrage meer aandacht aan willen besteden: het komt té vaak voor dat verdraaiingen van de feiten en zelfs aperte leugens over Pauselijke toespraken in de profane dagbladen, kranten en bladen terecht zijn gekomen en dus roepen we alle katholieken op via het internet alleen de officiële kerkelijke documenten en toespraken van de H.Vader op na te slaan. Te vaak hebben we gezien dat er woorden en interpretaties in de mond van de H.Vader worden gelegd die hij vervolgens nooit heeft uitgesproken! 

Ook wat de komende Synode over het Gezin betreft vragen we daarom een ieder om alleen de stukken te lezen die uit onverdachte bron komen, zoals de website en sites afkomstig van het Vaticaan. Pas dus op voor profane kranten en dagbladen die met grote koppen rare dingen komen beweren, alsof die van de Kerk, de Synode of de Paus afkomstig zouden zijn. 

dinsdag 8 september 2015

Wie wil zien, moet eerst toegeven blind te zijn

Wie met aandacht de H.Schrift leest over de blinden die Jesus heeft genezen (zie hiervoor het H.Evangelie van de 23 ste zondag door het Jaar), zal opvallen dat die blinden vóór hun genezing hun eigen blindheid toegaven aan de Heer. Wie immers zelf toegeeft blind te zijn, kan met het geloof de genezende kracht van Onze Heiland ontvangen. Maar de blindheid is niet alleen een lichamelijk defect: het kan ook naar een innerlijke (ver)blindheid verwijzen. We kunnen een bepaalde zaak bijvoorbeeld door onze slechte gesteltenis innerlijk niet goed inzien. Sommige Farizeeën waren daar een huiveringwekkend voorbeeld van, zoals in het H.Evangelie naar Johannes hoofdstuk 9, waar Jesus de blindgeborene genas. Interessant wordt het pas op het einde van dat hoofdstuk, waarin Jesus het volgende zegt:

En Jesus sprak: Tot dit vonnis ben Ik in deze wereld gekomen: dat de blinden zouden zien, en de zienden blind zouden worden. Enige Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit, en zeiden: zijn ook wij soms blind? Jesus sprak tot hen: Als gij blind waart, had gij geen zonde: maar nu gij zegt: We zien, nu blijft uw zonde. 

De Farizeeën in dit stuk meenden dus zienden te zijn, maar door hun trots zagen ze juist niet in dat ze blind waren. Wie immers trots is en geen nederigheid kent, kan ook niet besluiten zelf te lijden aan (ver)blindheid. Zo iemand vindt inderdaad dat hij geen genezing nodig heeft. Deze verblindheid heeft weer te maken met het feit dat de Farizeeën op eigen gezag besloten dat ze ziende waren en door het halsstarrig volhouden blijft deze zondige verblindheid alleen maar voortduren. Maar Christus laat ons juist in dit stukje Evangelie zien dat het erop aan komt nederig te erkennen dat men een blinde is. In zo iemand leeft geen zondige verblindheid meer en zijn blindheid is daardoor te genezen. 

Zo is het ook met het kunnen zien van de betekenis van de H.Schrift: we kunnen het pas begrijpen en inzien dankzij het nederig erkennen van het Leergezag dat een authentieke verklaring van de H.Schrift (en het overgeleverde Woord) kan geven zoals zij dat al 2000 jaar doet. Niemand kan dus zelf besluiten op eigen gezag inzicht in de H.Schrift te hebben. Wie zoiets zegt, maakt zich juist door zijn trots stekeblind: net zoals de Farizeeërs in Johannes hoofdstuk 9 vers 40 deden. 

vrijdag 4 september 2015

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen

De Katholieke Leer is heel duidelijk: gehoorzaam geen bevelen die zondig zijn, want het is immers niemand geoorloofd om te zondigen. Wie zondigt, zondigt tegen de Drie-ene God, en Onze Heer heeft zelden gezwegen over wat hij met zondaars zou doen bij het Laatste Oordeel. Dat betekent ook dat een Aardse rechtbank iemand nooit kan bevelen om te zondigen, zelfs als die rechtbank dat uitlegt als een 'minachting van de rechtbank'. Er zijn namelijk principes die nooit geschonden mógen worden, zoals de schending van het geweten. Wie immers wordt opgedragen iets te doen, waarvan het geweten waarschuwt dit níet te doen (en men doet het willens en wetens tóch) overtreedt hiermee Gods Geboden en zal voor die zonde zelf gestraft worden.  De Apostelen weigerden het hoogste gezag in Israel te gehoorzamen, toen men het gebod kreeg niet meer te prediken in de naam van Jesus Christus. Ze antwoorden terecht: "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen" (Hand 5;29)

Er moet wel verder worden uitgelegd waarom de vordering van de rechtbank in de VS een zonde is: dit komt, doordat absolute gehoorzaamheid tot zonde kan leiden. We hoeven maar aan de SS in het Derde Rijk te denken die de opdracht kreeg om zoveel mogelijk Joden en Untermenschen te vermoorden...omdat ze van het toenmalig gezag het bevel kregen dit te doen. Gehoorzaamheid is daarom zeker gekoppeld aan moraliteit. 

Wie had gedacht dat de Verenigde Staten een bondgenoot was van de vrijheid van geweten en meningsuiting, die komt dezer dagen toch wel erg bedrogen uit. We lezen over de aanhouding en gevangenzetting van een Amerikaanse Ambtenares Kim Davis (zie foto), die op grond van haar geweten weigerde trouwpapieren af te geven aan homostellen. De rechter vond dat zij een eed had afgelegd en moest gehoorzamen. Kim Davis gehoorzaamde niet (want nergens stond in die eed dat je slechte dingen zou mogen doen) en nu moet zij voor straf een gevangenisstraf uitzitten. Let wel: ze zit in de gevangenis niet omdat ze een crimineel is, maar omdat ze haar geweten volgt. De rechter heeft bepaald dat zij in die gevangenis blijft totdat zij bereid is dergelijke papieren af te geven. Hiermee heeft de rechter Kim Davis in theorie 1 vol jaar gevangenisstraf gegeven

Van de rechtbank hadden de mensen een wijzer oordeel verwacht, maar het ziet er nu naar uit dat een soort Christenvervolging plaatsvindt in de VS onder het mom van de wet, met een regenboogvlagje op de achtergrond en waarbij gewetensbezwaarde Christenen opeens als criminelen worden gezien. 

Schandaliger kan het bijna niet.

Post Scriptum 1: Binnenkort komt Paus Franciscus naar de Verenigde Staten. We hopen stilletjes dat hij iets voor Kim Davis gaat doen en voor haar zal pleiten. Intussen roepen we iedereen op om voor Kim Davis te bidden. De priesters kunnen dit doen door voor haar de H.Mis te lezen of voor haar te bidden. 

Post Scriptum 2: De tekst werd hier en daar aangepast wegens een aantal storende fouten. 

Post Scriptum 3: Er is een actie gestart via de website van CITIZEN-GO. Mensen die het oneens zijn met de gevangenzetting van Kim Davis kunnen hier de petitie ondertekenen

Post Scriptum 4: Volgens het Katholiek Nieuwsblad is de gevangenneming van Kim Davis nog maar het begin van wat gaat komen. De homobeweging is erop uit om iedere oppositie van het 'homohuwelijk' letterlijk te vermorzelen, hoe klein die oppositie ook is. Artikel is hier te lezen.

Post Scriptum 5: Na een week is Kim Davis door dezelfde rechter vrijgelaten die haar ook gevangenisstraf oplegde. Hiermee is de actie voor haar vrijlating op CITIZEN-GO geëindigd. 

zondag 23 augustus 2015

De Eucharistie is slecht begrepen door de Reformatie

In het boekje "Jezus en de Joodse wortels van de eucharistie" van de katholieke wetenschapper Brant Pitre (hier te bestellen), wordt  beschreven hoe sommige Reformatoren totaal fout zaten met hun stellingen over de Eucharistie en dat zij zelfs de woorden van onze Heer uit de context plaatsten waar gesproken werd over: "Het vlees is van geen nut" (Zie het Evangelie van de 21ste zondag door het jaar, B-cyclus). Men ging in de Reformatie zelfs zóver dat foutief van een symbool werd gesproken. Maar wie het verhaal eens goed leest in Johannes hoofdstuk 6; 60-69, moet wel tot een andere conclusie komen, namelijk, dat Jesus wel degelijk spreekt over zijn eigen Lichaam en Bloed dat genuttigd moet worden. Ook de Kerkvaders, zoals de H.Augustinus en de H. Johannes Chrysostomos hebben in het vroege Christendom al aangetoond dat een symbolische opvatting over Jesus' Lichaam en Bloed in de Eucharistie een foutief begrip was, en ze toonden dit aan met een buitengewone scherpzinnigheid. Op pagina 206 van het boekje "Jezus en de Joodse wortels van de eucharistie" zegt de H. Johannes Chrysostomos het volgende:

Het was Aards om te betwijfelen hoe onze Heer zijn vlees te eten kon geven. Wat dan? Is het geen echt vlees? Ja, waarachtig wel. Als Hij zegt dat "het vlees van geen nut is" heeft Hij het niet over zijn eigen vlees, maar over het vlees van zijn toehoorders".

Dit is echt een heel belangrijke constatering wat de H. Johannes Chrysostomos hier schrijft. Om het duidelijker uit te leggen: de Heer zegt namelijk niet: MIJN vlees is van geen nut, maar HET vlees is van geen nut. Hij sprak dus niet over zijn eigen vlees, maar over het vlees van zijn toehoorders! Echter, niemand in de Reformatie is dit belangrijke verschil opgevallen! Bovendien werd dit zinnetje volledig uit de context gehaald, waardoor een nieuwe betekenis ontstond die ook nog foutief was. Wie immers beweert dat het eten van zijn Vlees en het drinken van zijn Bloed symbolisch moet opgevat worden, kan ook niet beweren dat het Woord ooit Vlees is geworden, want dat moet dan ook symbolisch gezien worden. Dan is God zélf symbolisch, en verdwijnt de Persoonlijke God in een mist van het atheïsme. Het is opmerkelijk dat daar waar het Geloof in de H.Eucharistie in de werkelijke Tegenwoordigheid is verdwenen, ook het atheïsme zo sterk is opgekomen. 

Wie het bovengenoemde boekje van Brant Pitre nog niet gelezen heeft, wordt aangeraden dit eens te doen. Men krijgt een duidelijk beeld van de Joodse geschriften en traditie die samen een kader vormen met wat Jesus in zijn tijd deed bij het Laatste Avondmaal.  Door ons naar de Joodse wortels van ons Geloof te voeren reikt Pitre ons een vergrootglas aan waarmee wij het Toonbrood, het Manna en het Laatste Avondmaal en de diepste betekenis van de H.Eucharistie met een nieuwe blik kunnen bekijken.  Dit boek is een aanrader!

donderdag 20 augustus 2015

Hoe de H.Schrift en een bisschop slecht worden begrepen

Hoe weinig is de H.Schrift gelezen en hoe weinig is de Schrift begrepen! Om het in grote lijnen uit te leggen voor diegenen die dit boek niet kennen: de hele H.Schrift bestaat uit twee grote gedeelten: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het boek Leviticus in het Oude Testament (dat een voortzetting is van de wetgeving in het boek Exodus) en waar zoveel heisa is over de uitspraak van bisschop Vitus Huonder (lees hier, en hier) kan met recht en reden worden gesproken dat er bij bepaalde groepen niets is begrepen over de Mozaïsche wetgeving en de bestraffing voor het overtreden van de Wet in de tijd van Mozes. Ook is er niets begrepen van de Nieuwe Heilsorde waar zondaars niet meer worden bestraft, opdat zij tot inkeer komen omdat de Barmhartigheid van God nu eenmaal in deze tijd is aangebroken (al 2000 jaar!). Omdat die Nieuwe Heilsorde al 2000 jaar is aangebroken, wordt er ook niet opgeroepen voor bestraffing van homoseksuelen en dus ook niet door bisschop Vitus Huonder.

Om het verder uit te leggen aan strijdende homoseksuelen: De Wet van Mozes eiste een directe uitvoering van de straf wegens het overtreden van die Wet. Wie eens de moeite neemt dit eens te lezen (voordat men naar een Openbaar Ministerie stapt), kan niet anders zeggen dat deze strafmaatregelen vandaag de dag helemaal niet meer gelden. Vóór de komst van Christus werd een overtreding van de Wet direct gestraft, maar in de Nieuwe Heilsorde (zie het stukje Evangelie over de overspelige vrouw: Johannes hoofdstuk 8) wordt een zondaar niet meer gestraft voor ernstige vergrijpen. Maar kennelijk is men dat bij bepaalde groepen vergeten! Waarom dient men dan een klacht tegen een bisschop in over een citaat van het boek Leviticus 18;22 en Leviticus 20;13? Hoe kan men nu dit aangrijpen als een daad van haat tegen homoseksuelen, als dit niets met haat te maken heeft?

Omdat wij er nooit van uitgaan dat iemand van kwade wil is en we er vanuit gaan dat er gedwaald wordt, raden we deze groepen in het vervolg aan om eerst de H.Schrift en de Kerkelijke documentatie te lezen (zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk). Kijk in het vervolg naar de context waarin iets gezegd wordt dames en heren en niet alleen naar de woorden en houdt eens op katholieke clerici om niets te vervolgen! 

zaterdag 15 augustus 2015

Maria Ten Hemelopneming - 15 augustus

Vandaag op 15 augustus viert de Kerk de ten Hemelopneming met ziel en lichaam van de Moeder van God, de Heilige Maagd Maria. Ook op deze dag wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht die 70 jaar geleden precies op 15 augustus ophield te bestaan. In Fatima werd namelijk door de Moeder Gods aan drie herderskinderen geopenbaard dat als de mensen zich niet zouden bekeren, na de Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog zou volgen. De ontwikkelingen in die strijd is in detail beschreven en doorgegeven aan Lucia de Jesus Rosa dos Santos,  die in 2005 overleed. 
Dat de Tweede Wereldoorlog een einde kon nemen, hebben we immers te danken aan de Moeder van God die -via Lucia - aan de Paus vroeg de wereld toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria: dan zou de oorlog worden ingekort. Enige maanden na die toewijding werd het Duitse 6e Leger van Friedrich Paulus bij Stalingrad verslagen. De Duitsers verloren bijna iedere slag die daarop volgde tot aan de inname van Berlijn in mei 1945 (mei-maand is een Maria maand). De Geallieerden aan het front van Japan konden op 15 augustus 1945 de overgave van Japan accepteren. Natuurlijk zijn deze data geen toeval, maar een door de Goddelijke Voorzienigheid geleide geschiedenis. 

Bidden wij de Moeder van God om haar Voorspraak, voor de bekering van de wereld, de bekering van de zondaars, speciaal voor de bekering van de vijanden van God. Want als door een enkel ja-woord van Maria de Zoon van God in de wereld kwam, hoe machtig zal haar Voorspraak bij God de Vader dan wel zijn als zij zou pleiten voor de bekering van de wereld? 

Stralend als de dageraad,
als het zonlicht zondeloos,
gloeiend als een gouden roos,
in een koninklijke staat.
Niets dan licht en niets dan glans,
als de zon in praal en pracht,
als de zilveren maan bij nacht,
stijgt Maria naar de trans.
Waar de Godheid in zijn troon
zetelt in het eeuwig licht,
staat zij voor zijn aangezicht
en ontvangt de hemelkroon.
O hoe liefelijk en schoon
wordt haar heerlijkheid onthuld,
wordt de profetie vervuld,
staat zij voor haar grote Zoon.
O Maria koningin,
bid tot uw geliefde Zoon
om ons eeuwig zalig loon,
treed voor uw getrouwen in.
Heilige Drievuldigheid,
die Maria zo verheft
dat zij allen overtreft,
U zij onze lof gewijd.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

donderdag 6 augustus 2015

De Gedaanteverandering van de Heer


Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen. Bij deze Gedaanteverandering van de Heer zijn Mozes en Elias aanwezig. 

In het Boek Apocalyps hoofdstuk 11 vers 3, wordt met symbolen een schets gegeven over de toekomst van de Kerk waarbij de Twee Getuigen optreden. Die Twee Getuigen zijn volgens Schrift-uitleggers Mozes en Elias, zoals uit hun wonderen blijkt. Mozes trad voor de Joden op, Elias voor de heidense Baälpriesters. Echter zijn ze in deze symbolische beschrijving weer symbolen voor het optreden van de Kerk onder Joden en heidenen. Als boeteprediker is de Kerk in rouw (zij is in zakken gehuld), maar is zij verlicht en gezalfd door de H.Geest (beeld van Luchter en Olijfboom). Dit geheel staat in verband met de eerdere verzen van het hoofdstuk, waarin de Kerk wordt bestreden, vervolgens door de heidenen is vertrapt en waarbij de vijanden van de Kerk zich verheugen over haar val. Een ogenblik heeft het de schijn dat ze volledig wordt vernietigd (hoofdstuk 11, vers 8), maar door een Levensgeest van God treedt er een gedaanteverandering op, waarbij na drie en een halve dag (vers 11) door Gods kracht de Kerk zich weer opricht. Dit grote wonder heeft tot gevolg dat velen zich bij de Kerk zich zullen aansluiten (vers 13). 

Deze uitleg die wij in de PC-Bijbel vinden is dermate intrigerend, omdat iets soortgelijks is voorspeld in het Portugese Fatima in 1917. Via het zonnewonder werd te verstaan gegeven dat de Kerk een zware en moeilijke tijd zou doormaken en zelfs helemaal zou kunnen verdwijnen. Maar kort daarop werd na het neerdalen van de zon, een nieuwe zon (Kerk) gezien die opkwam, schoner en vele malen helderder dan voorheen. Hoewel een datum niet is genoemd, komt de tijd van een kerkelijke inzinking wel heel dicht in de buurt van wat wij nu vandaag beleven: het instorten van de kerkelijke praxis, het instorten van de moraal, de op vele plaatsen verdwenen kerkgebouwen en de voortdurende strijd tegen de Kerk en haar Leer. 

Hiermee lijkt het erop dat de Gedaanteverandering van de Heer dus ook in het Boek Apocalyps wordt verhaald en krijgt ze in de Apocalyps een toekomstige betekenis: De Kerk zal opstaan door Gods kracht, het heidendom zal ineenstorten en velen zullen zich na het wonder van de hernieuwing aansluiten bij de Kerk. 

zondag 2 augustus 2015

Over de Heilige Zuiverheid

Er zijn velen die de Heilige Zuiverheid niet begrijpen (Matteus 5;8). Ze bekritiseren het, men wordt voorgesteld alsof je een minder mens bent, maar de genade die God geeft aan diegene die de Heilige Zuiverheid vraagt, geeft een grote mate van vrijheid aan je terug. Je bent immers geen slaaf meer van de zonde, de duivel heeft geen enkele macht meer over je.

Als je echt die Heilige zuiverheid wil ontvangen, en je niet wilt afgeven aan rare bootjesparades in de grachten van Amsterdam, dan moet je aan God om die Heilige Zuiverheid vragen. Je vraagt dit in nederig gebed, je vraagt om vergiffenis van je zonden in een nederige Biecht, en je ontvangt nederig en in goede gesteltenis de H.Communie, het Hoogheilig Lichaam en Bloed des Heren. 
Het Heilig Rozenkransgebed moet je elke dag bidden, bijvoorbeeld elke dag een Rozenhoedje. Je vraagt met groot geloof aan de Moeder van God op haar voorspraak dat je die Heilige zuiverheid mag ontvangen, en je bidt elke dag totdat de Moeder van God je gebed verhoort. Je wijdt je elke dag volledig toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Wanneer je vertrouwen groot is, dan kent Gods Edelmoedigheid geen grenzen meer.

Wie zó met vertrouwen deze gebeden ter hand neemt en echt zuiver wil leven, kan dit bereiken, want voor God is echt niets onmogelijk: Hij maakte het immers voor velen mogelijk die Heilige Zuiverheid daadwerkelijk na te volgen. 

zaterdag 25 juli 2015

Jesus en de H.Eucharistie

De eerstvolgende zondagen door het jaar horen we het Evangelie naar Johannes over de wonderbare broodvermenigvuldiging, de tekenen en ook het ongeloof bij de mensen als Jesus zelf verklaart het Brood des Levens te zijn en dat zijn Vlees en Bloed gegeten en gedronken moet worden om eeuwig leven te verkrijgen. Helaas zijn niet alleen veel leerlingen vertrokken uit zijn gezelschap wegens deze rede, maar dit herhaalde zich ook nog eens in de 16e eeuw en de daarop volgende eeuwen van wat men de Reformatie durft te noemen. We komen daar later nog op terug.

De lezingendienst van de 17e zondag begint met het Tweede boek Koningen (2 Kon. 4; 42-44) waarin de profeet Elisa soortgelijke bewoordingen gebruikt als Jesus in Johannes hoofdstuk 6; 1-15. We zien hier dus duidelijk dat Oude- en Nieuwe Testament een eenheid vormen: de wonderbare broodvermenigvuldiging.  In het Evangelie naar Johannes wordt dit weer verder uitgewerkt. De rede die Jesus daar doet (na de wonderbare broodvermenigvuldiging) valt in twee stukken uiteen. In de eerste afdeling (vers 26) spreekt Jesus figuurlijk over Zichzelf als het brood des Geloofs, dat figuurlijk moet worden gegeten door het gelovig aannemen van Jesus' leer. In de tweede afdeling (vers 51-58) openbaart Jesus zich als het Eucharistisch Brood, dat niet figuurlijk maar letterlijk moet worden gegeten door de nuttiging van zijn Lichaam en Bloed. De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging neemt de gelovige als het ware bij de hand: niet alleen een teken uit de Hemel, maar ook de uitleg over het Brood uit de Hemel die ons wordt gegeven.  De ongelovige ziet alleen het brood waarvan hij eet, ziet de tekenen niet en blijkt ook geen geloof te hebben (vers 64 over het Lichaam en Bloed des Heren)

In het Evangelie van de 17e zondag zie je dat er nog iets anders aftekent: de mens die niet in staat is vooruit te plannen in het voeden van 5000 mannen, de onhaalbaarheid van de financiën om dit mogelijk te maken, en de machteloosheid van de mens om zoiets maar zelfs tot stand te brengen. Zo gebeurt het nu tot op de dag van vandaag: de mens die tegenwoordig wel heel vaak beweert dat hij de zaken naar zijn hand kan zetten, moet even zo vaak zijn onmacht erkennen. Alleen God is in staat om het onmogelijke echt mogelijk te maken. Mits we maar in Hem geloven en Zijn Wil doen. 

zaterdag 18 juli 2015

De Heer zal zijn schapen niet in de steek laten

In de Dialoog van de H.Catharina van Siëna spreekt de Heer over het gedrag van de priesters met een laakbaar gedrag. In het Evangelie van de 16e zondag door het jaar wordt zelfs een strafrede door de Heer zelf uitgesproken en sommigen menen hieruit te moeten concluderen dat het als leek daarom ook vrij staat hetzelfde te gaan doen. Maar ook hier is het de Heer zelf die in de Dialoog te kennen geeft dit zeer te veroordelen. De priester is immers een 'Christusdrager' en het is onjuist om als leek een strafrede tegen welke priester dan ook uit te spreken. Het mishaagt de Heer buitengewoon als een leek dit doet. Daarom mogen leken alleen op zeer gepaste wijze (een broederlijke vermaning) naar voren brengen, zonder de priester in zijn eer aan te tasten of hem zelfs maar te beledigen. De waardigheid van de priester is namelijk groter dan die van de Heilige Engelen en die waardigheid mag nooit worden aangetast, hoe erg de priester ook in de fout is gegaan. Dit geldt evenzo voor het maken van beledigende moppen en grappen die de eer van de priester aantasten. Wie toch in de fout is gegaan hoeft niet te wanhopen, maar kan het beste zelf aan God vergeving vragen in het mooie Sacrament van Boete en Verzoening dat in de Kerk aanwezig is en waar Gods vergevende liefde zo direct wordt ervaren.

In het Evangelie van de 16e zondag (met de mooie Psalm 23) kunnen we in Marcus 6;30-34 een belangrijke les leren: de Heer zal zijn schapen, zijn kleine gelovigen nooit in de steek laten, ook al leven deze schapen ver weg van de gronden van Israël (Jeremia 23;1-6). Niemand kan daarom als mens bepalen wie wel en niet gered zal worden: de Heer zal dat zélf bepalen. 

Verheugen wij ons daarom deze zondag omdat de Almachtige Heer en onze God zoveel goedheid aan ons betoond heeft door ons te redden en laten we Hem danken voor alle weldaden en zegeningen die Hij ons allen heeft geschonken! Zijn goedheid en Barmhartigheid zijn oneindig, zoals de Heer zelf bevestigd heeft aan zuster Maria Faustina. 

maandag 13 juli 2015

Miserere Deus - Gregorio AllegriEen schitterende vertolking van Psalm 51 (50) en zeer professioneel gezongen door het Choir Claire College Cambridge. Wie de tekst van de Psalm ernaast legt, kan hierdoor de muziek beter volgen. Duur is 12 minuten waarbij de toehoorder letterlijk ondergedompeld wordt in deze geestelijke muziek. De componist is Gregorio Allegri.

vrijdag 3 juli 2015

Scapulieroplegging bij de Karmelietessen Sittard

Op zaterdag 11 juli 2015 wordt het Bruine Scapulier van de Berg Karmel plechtig opgelegd aan leken die zich hebben aangemeld bij de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jesus in Sittard. Alle informatie daarover vindt men via deze link.  De kosten zijn laag gehouden (5 euro). Het Bruine Scapulier is een verkleind model van het Grote Scapulier dat religieuzen dragen. Het Kleine Scapulier wordt dus gedragen door mensen in de wereld. 

Voor meer informatie over het Bruine Scapulier en de genaden die daaraan verboden zijn is te lezen in de bijdrage van vorige jaar op dit blog. Volgens de laatste berichten zouden mensen die per auto komen aan de achterkant van het klooster hun auto kunnen parkeren, mocht dat niet lukken dat moet men proberen dit elders te doen. Komt u met het openbaar vervoer, dan is het vanaf het station even lopen naar het klooster de Kollenberg. Een kaartje vindt u hier.  De middag begint om 14.00 uur met de inschrijving. Die inschrijving is een onderdeel van de Scapulieroplegging. Wie het Bruine Scapulier opgelegd krijgt, kan daarna ook de medaille dragen. Wie dit Scapulier draagt zal de Hel ontlopen en de tijd in het Purgatorium zal volgens de H.Maagd worden verkort als gebruik is gemaakt van het Sabbatijns Privilege. (Voor meer informatie hierover klik hier).

Er zijn wel voorwaarden aan de Bruine Scapulier: wie het opgelegd krijgt en ongehuwd is, dient kuis te leven. Voor wie kerkelijk getrouwd is geldt dat zij zich dienen te houden aan de voorschriften van de Leer van de Kerk inzake gehuwden. Wie toch zou zondigen tegen het 6e Gebod, moet deze zonde via het Sacrament van de Biecht vergiffenis krijgen (een Confiteor bidden tijdens de H.Mis is dus ongeldig!) waarbij het aantal en de doodzonden aan de Biechtvader niet mogen worden verzwegen. De reden voor deze voorwaarden die de H.Maagd Maria heeft gegeven is om het lichtzinnig gebruik van het Scapulier te voorkomen. 

Wie dit Scapulier draagt wordt door de Moeder van God zelf beschermd en de drager van dit Scapulier deelt in alle genaden van de orde van Onze Lieve Vrouw.

zondag 28 juni 2015

Heilige Catharina van Siëna - De Dialoog

Zelden heeft een boek bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten als in: "De Dialoog" van de Heilige Catharina van Siëna (de volledige titel is: De Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid) en dat er mensen zijn die zó gegrepen zijn door dit werk, dat ze zelfs een roeping kregen en later in een klooster intraden. Wie iets meer wil weten van deze grote heilige en Kerklerares, wordt verwezen naar de link van haar naam bij de opening van dit artikel hierboven alwaar een deel van haar leven staat beschreven. 

De Dialoog is zeker geen gemakkelijk boek om te lezen, maar het is zeker zeer de moeite waard voor iedereen die zijn geestelijk leven een goede impuls wil geven. De laatste vertaling was van 1935, en was voor de lezer nauwelijks meer toegankelijk. De vertaalster kwam het boek (in de Engelse taal) tegen als studente in Rome. Ze zegt: "Het was alsof de waarheid eens écht helder beschreven was" en dat het boek haar inspireerde om werk te maken van haar katholiek geloof. Hetzelfde boek kwam vervolgens tien jaar later nogmaals onder haar aandacht bij het opruimen van de boekenkast. Omdat de laatste vertaling uit 1935 stamde en nauwelijks nog verkrijgbaar was, besloot ze een nieuwe vertaling vanuit de Engelse brontekst te maken. Deze brontekst was een zo letterlijk mogelijke vertaling uit het Italiaans. De Nederlandse vertaling is verder gecontroleerd door een aantal deskundigen. Een inleiding tot het leven en de spiritualiteit van Catharina is geschreven door Stefaan Lecleir, die als priester werkzaam is aan het Seminarie van Namen. 

De Dialoog is ontstaan vanuit een diepe mystieke ervaring van God die steeds opnieuw mensen in vuur en vlam weet te zetten. De tekst is geconcentreerd in voorbeelden die duidelijk aangeven hoever we zelf precies op weg zijn naar God. De lezer herkent dit ogenblikkelijk, maar ziet ook in dat hij of zij nog ver weg is naar het pad van de volmaakte liefde. Het geschrift geeft niet alleen veel zelfkennis, maar ook kennis over anderen in hun weg naar God. Wie dit boek leest doet er goed aan geen haast te hebben, maar de tijd te nemen om elke pagina goed in zich op te nemen. Dit werk mag zeker niet ontbreken bij een ieder die echt vooruit wil komen in zijn of haar geestelijk leven. 

zaterdag 20 juni 2015

Kerk in Nood vraagt gebed voor ontvoerde Pater


Kerk in Nood nodigt iedereen uit om op zondag 21 juni, precies een maand na de ontvoering, te bidden voor pater Mourad en voor het gehele Syrische volk. De 21 landelijke kantoren van Kerk in Nood lanceren een gecombineerde media-campagne, via nieuws-media en social media met de hashtag #PrayingForFatherMourad. Pater Mourad die alleen maar goed deed tegen iedereen in het gebied waar hij werkte, is een maand geleden ontvoerd en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Daarom een oproep als u morgen naar de H.Mis gaat en de H.Communie ontvangt om voor de veilige terugkeer van Pater Mourad te bidden. De volledige tekst van Kerk in Nood vindt u hier.  Wie het Rozenhoedje wil bidden, wordt daarvoor uitgenodigd. Laten wij het Syrische volk en Pater Mourad niet vergeten!

De LGBT oorlog tegen Kerk en samenleving

In de jaren 60 besloot een politicus van Nederlandse bodem dat het tijd was om de politieke macht van de Katholieke Volks Partij in de provincie Limburg te breken. Dit doel werd via een omweg bereikt door de Limburgse Staatsmijnen dicht te gooien waardoor duizenden mijnwerkers op straat kwamen te staan. Het plan lukte en de mijnsluitingen hadden inderdaad tot gevolg dat de latere PvdA in Limburg politiek voet aan de grond kreeg. Dit scenario is geen hersenspinsel, maar via wetenschappelijk onderzoek jaren geleden naar buiten gekomen. De KVP verloor zijn politieke macht, waardoor ook de invloed van de Katholieke Kerk in de Limburgse samenleving was gebroken. 

Iets soortgelijks zie je nu ook via de z.g. LGBT-constructie, "homohuwelijk" en gayrights. De bedoeling is niet om voor een groep mensen op te komen en hun rechten te geven, maar de bedoeling is om een oorlog tegen de Kerk en het H.Geloof maar ook de samenleving en het gezin te ontketenen. Dat deze rechten gericht waren tegen de Kerk en het Geloof zag Paus Franciscus ook al in en gaf daar ongezouten zijn mening over. Wat betreft de Nederlandse bijdrage van homorechten is een ding opmerkelijk: er is jaren geleden een film opgedoken, waarbij homo-beraadslagingen en een VVD-voorman in een soort etablissement waren georganiseerd. Dit soort beraad mocht waarschijnlijk niet naar buiten komen, want deze meeting (die op een geheime samenkomst leek) werd buiten elke publiciteit gehouden. Pas veel later werd een deel van dit gesprek op de Nederlandse televisie uitgezonden. Onthutsend is dat zich een democratisch noemende partij in het Nederlands parlement dit gesprek via achterkamertjesoverleg voerde, terwijl de bevolking officieel van niets wist. Het Nederlandse elektroraat werd op een kwade dag plotseling geconfronteerd met een bondgenootschap tussen de politiek en de homobeweging, inclusief ook op strafrechtelijk gebied waar dit soort "afspraakjes" waren gemaakt. Kritiek op de homobeweging kon je heel snel naar de gevangenis doen verwijzen. De gemiddelde Nederlander die bang was om er iets van te zeggen, hield zijn mond maar. De overname was een feit, maar zet zich op dit moment nog steeds door. En er zijn voorbeelden genoeg te noemen: op Nederlandse documenten gaat de aanduiding m/v eruit omdat Transgenders opeens "moeite" zouden hebben met die aanduiding(!) Zelfs het authentiek gezin wordt tegenwoordig aangevallen waarbij kinderen worden verplicht de LGBT-propaganda op hun school eigen te maken. 

Gelukkig ging de vijandelijke overname in Frankrijk helemaal verkeerd, waarbij honderduizenden Fransen de straat opgingen om te demonstreren na de invoering van het homohuwelijk in Frankrijk (zie foto). Ook in andere landen zie je nu een soort La Manif Pour Tous beweging opkomen. LMPT stelt het zelfs nóg duidelijker: kinderen zijn geen handelswaar.

De LGBT-constructie wordt niet alleen gebruikt om rechten op te eisen, ook de gewone katholiek bleek gevoelig voor de ideologische schijnargumentaties, waardoor hele groepen katholieken in de uitvoering van de Kerkelijke Leer juist steeds verder van de Kerk en de Leer kwamen te staan en er wordt niet uitgesloten dat dit ook de bedoeling is geweest. En het is om deze redenen, en geen andere waarom wij iedereen verzoeken die de Kerk een onvervalst warm hart toedraagt, deze LGBT-ideologie niet aan te nemen, zeker niet eigen te maken, maar - net zoals Paus Franciscus - volledig te verwerpen. Als Katholiek Christen kun je niet twee heren dienen: dat weten we al 2000 jaar sinds de stichting van de Kerk. 

maandag 8 juni 2015

Het Boek der Psalmen in ePub-formaat

Een mooi initiatief hebben wij ontdekt: het publiceren van het boek der Psalmen in ePub-formaat en afkomstig van de de bekende Petrus Canisius vertaling. Het boek der Psalmen is online verschenen en daarom hebben wij besloten via dit blog een melding van te maken. De webpagina waar de 150 Psalmen (gratis) zijn te downloaden vindt u hier

Het formaat Epub is bedoeld voor e-readers en dit bestand kan rechtstreeks via de e-reader dan wel via de webpagina op een externe computer worden gedownload. Wie geen browser op de e-reader heeft kan na het downloaden op een externe computer een connectie maken tussen e-reader en computer via een usb-kabel. Daarna kan men via Verkenner met de muis het bestand naar de e-reader 'slepen'. Het beste is om zulke ePub-boeken te plaatsen in één enkele map waardoor het wat overzichtelijker wordt.

In de maand juni gaan de eerste groepen Nederlanders met vakantie, maar dan niet zonder een deel van de H.Schrift mee te nemen. Dan wordt een vakantie ook echt een Vacare Deo, het zich vrij maken voor God.

Wij wensen u allen een gezegende en inspirerende vakantie toe! 

vrijdag 5 juni 2015

Sacramentsdag in Nederland

Op donderdag 4 juni 2015 werd Sacramentsdag in de Wereldkerk plechtig gevierd en na de H.Mis werd het Hoogheilig Lichaam en Bloed des Heren in een plechtige processie meegedragen in het kerkgebouw. Voor de Nederlandse kerkprovincie wordt Sacramentsdag gevierd op de eerstvolgende zondag na die tweede donderdag na Pinksteren. Het mooiste cadeau dat we Jesus kunnen geven is Eerherstel, wegens de talloze beledigingen die zijn Heilig Hart wordt aangedaan. Er zijn gelovigen die nog voor de zondag een goede biecht willen spreken om op Sacramentsdag in staat van Heiligmakende Genade de Heilige Communie te ontvangen. Anderen willen Jesus zo volledig mogelijk eerherstel geven door eerbiedig voor Hem te neer te knielen als zijn Lichaam in de Monstrans wordt rondgedragen. Dat is zo mooi te zien op de afbeelding van dit geschreven stukje. Daarom een beroep op iedereen die Onze Heer ziet langsgedragen worden: knielt u alstublieft voor Hem, en bewijs Hem dankbaarheid, eer en liefde. Als het knielen niet meer gaat, buigt u dan voor Hem.  Onze Heer heeft onuitsprekelijke smarten moeten lijden om met zijn Bloed u allen vrij te kunnen kopen. Laten wij Hem daarom eerherstel geven, daar waar we het maar kúnnen doen. 

Wij wensen u allen een zalig en gezegend Sacramentsdag toe. 

zondag 31 mei 2015

Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid

Op deze zondag, 31 mei 2015, vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. In het H.Evangelie wordt op het einde van hoofdstuk 28 van het Matteus Evangelie iets heel belangrijks gezegd. Hier spreekt Onze Heer Jesus Christus zelf in Matt 28 vers 19 openlijk over de eenheid van de goddelijke essentie en de Drie-eenheid van de Personen als Hij zegt: "Gaat dus heen: onderwijst alle volken; doopt ze in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden."  

Onze Heer zegt dus niet "in de Namen", maar "in de Naam", waarmee Hij de eenheid in essentie aangeeft, maar Hij gebruikt vervolgens drie Namen om te tonen dat het om Drie Personen gaat: Vader, Zoon en Heilige Geest. Via Onze Heer Jesus horen wij van het bestaan van de Goddelijke Drievuldigheid in één enkele zin.

En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw. Gij, Drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, O Heilige Drie-eenheid. Gij één van hart, één God die wij aanbidden. (Prefatie v/d Drie-eenheid)

maandag 25 mei 2015

Aartsbisschop herstelt volgorde initiatiesacramenten

Aartsbisschop Samuel Aquila van Denver gaat de initiatiesacramenten, de Doop, het Vormsel en H.Eucharistie herstellen in de oorspronkelijke volgorde. Het Heilig Vormsel en de Eerste H.Communie worden in het vervolg in één enkele plechtigheid gegeven aan kinderen. De reden voor deze stap is volgens de Aartsbisschop het feit dat de “zielen van kinderen het slagveld” zijn in een “toenemende seculiere wereld”. De Aartsbisschop vindt het daarom zijn plicht om alles te doen wat in zijn macht ligt om degenen die kinderen vormen deze slag te laten winnen. Heel bijzonder is het stuk dat Mgr. Samuel Aquila geschreven heeft over dit onderwerp. Het pdf-rapport - dat zeer zeker ook in Nederland navolging verdient - is via deze link (Engels) te downloaden

Bij het lezen ervan dachten we: eindelijk iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt om de seculiere opmars naar het gezin toe en de huiskerk te stuiten. Emeritus Paus Benedictus heeft in een persoonlijk gesprek met de Aartsbisschop gezegd een zelfde plan te hebben gehad. Misschien dat Paus Franciscus dit idee kan oppakken en voor de Kerk kan voorschrijven? Het is immers waar: kleine kinderen worden gedoopt, vervolgens ontvangen ze rond hun 7e levensjaar de Eerste H.Communie waarbij later het H.Vormsel wordt ontvangen, om vervolgens nooit meer de Kerk binnen te lopen. Mgr. Aquila hoopt hiermee dat het Sacrament van het H.Vormsel niet meer het Sacrament van het “afscheid” wordt. Het is Mgr. Samuel Aquila alles aan gelegen de kinderen juist te voorzien van een grotere genadekracht in een zo vroeg mogelijk stadium om weerstand te kunnen bieden tegen het oprukkend secularisme dat het kerkelijk en gelovig leven tegenwoordig zo moeilijk maakt. In zijn brief beschrijft de Aartsbisschop een vijfjarenplan dat parochies in zijn Aartsbisdom moet helpen de verandering in 2020 te hebben doorgevoerd. 

Een zeer goed initiatief dat zeker in Nederland en de rest van Europa navolging verdient! 

zaterdag 23 mei 2015

Pinksteren - een gebed tot de Heilige Geest


Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde! Maak ons rein, sterk ons op deze levensweg, stort in ons de genade opdat we waarlijk heilig voor Gods Aangezicht kunnen staan! Kom Heilige Geest, Gij geeft uw gaven zevenvoud. Gij zult uw Kerk opnieuw doen verrijzen, zoals U voorspelt hebt in de H.Schrift!

Wij smeken U: geef ons Wijsheid, geef ons Verstand, geef ons Raad en Sterkte, geef ons Wetenschap en Godsvrucht en de Vreze des Heren!  

Schenk ons de vrucht van de liefde, de vrucht van Blijdschap, de vrucht van de Vrede, de vrucht van Geduld, verleen ons de vrucht van de Goedertierenheid, de Lankmoedigheid, de Goedheid en de Zachtmoedigheid. Geef ons de vrucht van de Trouw, de vrucht van de Matigheid, van Onthouding en van de Reinheid! 

Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde! Vervul de harten van uw gelovigen, en Gij zult het aanzien van de Aarde vernieuwen

woensdag 20 mei 2015

Links secularisme levert alleen lege kerken op

Hoe vaak gebeurt het niet dat een soort Christendom wordt gepredikt dat niets met het Christendom te maken heeft maar wel alles met links secularisme? Het is opvallend dat er nogal wat 'gelovigen' in de wereld rondlopen die de Katholieke Kerk komen dicteren hoe het Christendom geïnterpreteerd moet worden (lees: Acht Mei en hun voorgangers bijvoorbeeld) en vervolgens vervangen moet worden door een links seculier model, maar dan wel liefst zonder God en zonder zijn Geboden. Vaak wordt dit verpakt in beschuldigingen die kant noch wal raken. Seculier populisme als een Christelijke religie voor te stellen is natuurlijk geen Christendom dat kan overleven, want de lege kerkbanken der seculieren bewijzen maar weer eens hoe groot hun ongelijk wel is. Het uiteindelijke doel is geen volle kerk met gelovigen, maar een lege kerk zonder gelovigen. 

In de afgelopen 45 jaar is er driftig geëxperimenteerd met de H.Liturgie, met het Geloof en met de Leer van de Kerk, maar deze driftige veranderingsdrang heeft alleen maar legere kerkgebouwen opgeleverd. Logisch ook: de gelovigen, de echte gelovigen, herkenden niet meer de stem van de Onze Heer Jesus Christus en bleven weg, de ongelovigen kwamen sowieso niet. Je kunt makkelijk het duivelse plan zien hoe er geprobeerd is om de Kerk van binnenuit te vernietigen en dat niet zelden onder het mom van de 'geest van het Concilie'. Niet dat Vaticanum II hierin heeft bijgedragen, maar men misbruikte niet zelden het Concilie om een eigen seculier gedachtengoed in een 'gelovig' jasje te verpakken en als 'Concilie' aan de man te brengen. De ware gelovigen trapten er niet in. Jammer van al die energie die politici willen opbrengen om gelovigen als niet goed geïnformeerde wezens af te schilderen. Een grotere kans op falen is niet denkbaar. 

woensdag 13 mei 2015

Hemelvaart van de Heer

Op de dag van uw hemelvaart, o Koning Christus, roepen de engelen en de mensen tot U: "U bent heilig, Heer, want U bent nedergedaald en U hebt Adam, de mens van stof gemaakt (Gn 2,7) gered uit de afgrond van de dood en de zonde, en door uw heilige hemelvaart, O Zoon van God, gaan de hemelen en de aarde de vrede binnen!

Glorie aan Hem die U gezonden heeft! De Kerk heeft haar Bruidegom in zijn heerlijkheid gezien en ze is het ondergane lijden te Golgotha vergeten. In plaats van de last van het kruis dat Hij droeg, wordt Hij nu door een wolk van licht gedragen. 

Zie Hij wordt opgeheven, gekleed met schittering en glorie! (uit: de Syrische Liturgie)

zaterdag 9 mei 2015

De eerste onfeilbare uitspraak van de H.Petrus

Vaak denkt men dat de onfeilbaarheid van de Paus pas is ingesteld, maar wie de H.Schrift goed leest ziet al dat dit niet kloppen kan. In het Epistel van de zesde zondag na Pasen lezen we een mooi stuk daarover. De H.Apostel Petrus zegt in Handelingen 10 vers 47-48 iets heel belangrijks: hij geeft bevel de aanwezigen heidenen op te nemen in de Kerk door ze te dopen. Uiteindelijk zal de H.Kerk niet alleen openstaan voor Joden, maar ook voor de heidenen. Om het stuk in zijn context goed te begrijpen, dient men wel het hoofdstuk Handelingen 10 bij het begin te lezen, over hoe de Romein en honderdman Cornelius en zijn gezin zich tot het Christendom bekeert. Hierbij is de openbaring aan de H.Petrus die in dit zelfde hoofdstuk wordt besproken ook van belang en moet in de context van de verzen 47-48 worden betrokken. Uiteindelijk komt de H.Apostel Petrus tot de volgende conclusie:

Zou iemand het water kunnen weigeren, en deze mensen niet dopen, die toch de Heilige Geest hebben ontvangen, juist zoals wij? En hij beval hen te dopen in de naam van Jesus Christus. 

Hier geeft de H.Petrus als hoofd van Jesus' Kerk niet alleen bevel om de heidenen te dopen, maar hij - voorgelicht door de H.Geest - doet ook de eerste onfeilbare uitspraak, en zet de gewichtigste stap die ooit door de Kerk werd gedaan. Door de uitspraak van de H.Petrus kon de Kerk een Wereldkerk worden die tot op de dag van vandaag bestaat, en waar wij nu allen - in welk land ter wereld ook - deel van uit mogen maken. 

zaterdag 25 april 2015

Jesus de Goede Herder

Bij de vierde zondag van Pasen lezen we in het B-jaar van de lezingencyclus over het Evangelie van de Goede Herder. Een overweging is hieronder te lezen:  

Christus kan met recht zeggen: "Ik ben". Voor Hem is er geen verleden of toekomst; alles is voor Hem in het heden. Dat zegt Hij over Zichzelf in de Apocalyps: "Ik ben de alfa en de omega", zegt God, de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige" (Ap 1,8). En in Exodus: "Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'Ik zal er zijn' heeft mij naar u toe gestuurd"' (Ex 3,14).

"Ik ben de goede herder" Het woord 'herder', 'pastor' in het Latijn, betekent: 'weiden, voeden'. Christus voedt ons dagelijks met zijn Vlees en Bloed door het Sacrament van het Altaar. Isaï, de vader van David, zei tegen Samuel: "Mijn jongste zoon is een kind, die hoedt de schapen en de geiten" (1Sam 16,11). David, die klein en nederig is als een goede herder, voedt ook zijn schapen. Men leest ook bij Jesaja: "Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien" (Jes 40,11). 

Als de goede herder zijn kudde in het veld hoedt of het terugbrengt, dan verzamelt hij immers de kleinste lammetjes die nog niet goed kunnen lopen; hij neemt ze op zijn armen, draagt ze tegen zijn borst; hij draagt ook de moeders die moeten jongen of die net bevallen zijn. Dat doet Jesus Christus ook: iedere dag voedt Hij ons met onderricht uit het Evangelie en met de Sacramenten van de Kerk. Hij verzamelt ons in zijn armen die Hij uitgespreid heeft op het kruis "om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen" (Joh 11,52). Hij heeft ons opgenomen in zijn schoot van ontferming, zoals een moeder haar kind opneemt. (Heilige Antonius van Padua).

vrijdag 10 april 2015

Barmhartigheidszondag

Op zondag 12 april 2015 viert de Kerk Barmhartigheidszondag die door onze Heer Jesus Christus is gewild via persoonlijke  openbaringen gegeven aan zuster Maria Faustina Kowalska (zie foto hiernaast). In oudere missaals staat Beloken Pasen, maar dat mag vervangen worden door de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Wie meer wil weten over de devotie van de Goddelijke Barmhartigheid wordt verwezen naar dit artikel, of dit artikel op dit blog van vorig jaar.  Met deze bijdrage willen we elke katholiek vragen om meer en meer deze devotie zich eigen te maken. Dat kan onder andere via de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, waarvan de Heer zelf heeft gezegd dat diegene die ze bidt, grote genaden zal ontvangen.

Belangrijk is echter dat op die betreffende zondag een Volle Aflaat te verdienen is. De Heer heeft beloofd aan diegenen die te Biechten gaat en de H.Communie ontvangt, volledige vergiffenis van zonden én straffen krijgt. Wie deze Volle Aflaat wil verdienen dient de volgende regels in acht te nemen. Het Sacrament van de Biecht mag een dag voor of na die zondag ontvangen worden. 

1. Men moet via het Sacrament van de Biecht vergiffenis krijgen van de beleden zonden.
2. Men dient niet gehecht te zijn aan de zonden, zelfs niet aan de dagelijkse zonden.
3. Men dient op de dag na de H.Communie gebeden te verrichten ter intentie van de Paus.
4. Deze gebeden moeten duidelijk worden uitgesproken (dus niet inwendig alleen)
5. Meestal kan men volstaan met één Onze Vader en één Wees Gegroet.
6. Men moet de intentie hebben om de Volle Aflaat te verdienen.

Deze Volle Aflaat is ook toepasbaar op de zielen in het Purgatorium (Vagevuur). 

zaterdag 4 april 2015

Paaszaterdag en Pasen

Op Paaszaterdag herdenkt de Kerk de grafrust van de Heer. In de avonduren wordt het vuur aangestoken op een binnenplaats en de Paaskaars meegedragen. Het Lumen Christi klinkt drie maal. Het vuur wordt doorgegeven en in een donker kerkgebouw staat iedereen met een brandende kaars in de handen. De diaken zingt het Exultet, de Paasjubelzang. In deze viering worden de doopbeloften hernieuwd en komen de Catechumenen, de doopleerlingen naar voren om gedoopt te worden. 

De Liturgie wordt groots gevierd en dat mag ook wel: Christus opstanding wordt op de volgende zondag met een prachtige Liturgie gevierd. De Heilige Mis wordt plechtig opgedragen. Een vreugdevolle dag! Christus is opgestaan en Hij wil door zijn oneindige verdiensten ons de Hemel laten verdienen. 

Wij wensen u allen een Zalig Pasen toe in de vreugde van de Heer!   

vrijdag 3 april 2015

Goede Vrijdag

Christus werd op de wereld door de mensen versmaad en in zijn grootste nood hebben zijn vrienden en bekenden Hem in de schande gelaten. Christus heeft willen lijden en geminacht te worden en gij durft over iets te klagen! 

Christus heeft vijanden en kwaadsprekers gekend, en gij wilt allen tot vrienden en weldoeners hebben? 
Waarvoor zal úw geduld dan gekroond worden indien u geen tegenspoed overkomt? Indien gij geen tegenkanting wilt lijden, hoe zult gij dan de vriend van Christus zijn? 

Lijd met Christus en om Christus, indien gij met Christus wilt heersen.

(Uit: de Navolging van Christus van Thomas à Kempis).

woensdag 1 april 2015

Witte Donderdag - de instelling van de Heilige Mis

Op Witte Donderdag herdenkt de H.Kerk de instelling van de H.Eucharistie en het priesterschap door onze Heer Jesus Christus. Al vanaf Apostolische tijden is het geloofd én overgeleverd dat Christus, de Hogepriester, de eerste H.Mis opdroeg en het brood en de wijn consacreerde in zijn Lichaam en Bloed. Christus zegt niet voor niets in de H.Schrift dat het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed een voorwaarde is om het Eeuwig leven binnen te gaan.  

Helaas heeft de dwaling binnen en buiten de Kerk postgevat dat onze Heer iets anders bedoeld zou hebben. Maar die mensen geven hiermee aan dat zij juist geen geloof hechten aan de woorden van de Heer zelf. Men gelooft wel dat Jesus water in wijn kon veranderen, maar ze geloofden opeens niet dat Hij brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed kon veranderen, alsof de Almacht van God opeens bij de H.Mis zou ophouden. Wie het Woord van God werkelijk gelooft zal niet dwalen in deze kwestie. Jammer dat zovele Christenen de verkeerde weg zijn ingeslagen. Ook op Witte Donderdag worden tot op de huidige dag de voeten gewassen van de leerlingen, precies zoals Jesus ons tweeduizend jaar geleden heeft voorgedaan. 

Witte Donderdag valt voor Goede Vrijdag, het Lijden en het Sterven van de Heer. Laten we daarom niet zomaar wegblijven. Laten we Hem eerherstel geven door een echte waardige H.Communie, in staat van Heiligmakende genade. Dát is het wat Hem behaagt! 

woensdag 18 maart 2015

Kerksluitingen - de Liturgische oorzaken

Veel is geschreven over kerksluitingen in Nederland, maar er zijn er ook bij die niets begrepen hebben van de oorzaken van die kerksluitingen. Wel wordt Kardinaal Wim Eijk heel handig de schuld gegeven, maar de oorzaken liggen toch echt bij de parochies en de gelovigen. Het zou te ver voeren om alle oorzaken te noemen, maar een belangrijke oorzaak in de leegloop van de parochies is het rommelen met de Liturgie. 

Jaren geleden had een Vicaris Generaal uit het bisdom Den Bosch gezegd dat overal waar de officiële Liturgie werd opgedragen de leegloop in die parochies het minste was. Maar vandaag wordt heel handig de schuldvraag van de kerk leegloop naar Kardinaal Willem Eijk doorgeschoven alsof hij iets met de zaak te maken heeft. Processen van kerksluitingen gebeuren niet van de ene op de andere dag, maar hebben jarenlang letterlijk voort kunnen rotten, mede ook omdat er niet of te weinig tegen Liturgische misbruiken is opgetreden.

Wat de gelovigen betreft: niet alleen hun kennis over de H.Schrift en hun Catechetische kennis is soms minimaal en niet zelden vervuld van dwalingen die je in sommige gevallen kunt herleiden tot de dwaalleer van de gnostiek. Zo kun je geen kerk opbouwen; dan ben je toch echt bezig met afbraak. En dan is het onbillijk om de Aartsbisschop via de krant de schuld te geven daar waar je zelf de grootste schuld draagt. Handiger zou het daarom zijn om eens wat gehoorzamer te worden en de richtlijnen van Rome over de Liturgie eindelijk eens ter harte te nemen.