maandag 25 mei 2015

Aartsbisschop herstelt volgorde initiatiesacramenten

Aartsbisschop Samuel Aquila van Denver gaat de initiatiesacramenten, de Doop, het Vormsel en H.Eucharistie herstellen in de oorspronkelijke volgorde. Het Heilig Vormsel en de Eerste H.Communie worden in het vervolg in één enkele plechtigheid gegeven aan kinderen. De reden voor deze stap is volgens de Aartsbisschop het feit dat de “zielen van kinderen het slagveld” zijn in een “toenemende seculiere wereld”. De Aartsbisschop vindt het daarom zijn plicht om alles te doen wat in zijn macht ligt om degenen die kinderen vormen deze slag te laten winnen. Heel bijzonder is het stuk dat Mgr. Samuel Aquila geschreven heeft over dit onderwerp. Het pdf-rapport - dat zeer zeker ook in Nederland navolging verdient - is via deze link (Engels) te downloaden

Bij het lezen ervan dachten we: eindelijk iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt om de seculiere opmars naar het gezin toe en de huiskerk te stuiten. Emeritus Paus Benedictus heeft in een persoonlijk gesprek met de Aartsbisschop gezegd een zelfde plan te hebben gehad. Misschien dat Paus Franciscus dit idee kan oppakken en voor de Kerk kan voorschrijven? Het is immers waar: kleine kinderen worden gedoopt, vervolgens ontvangen ze rond hun 7e levensjaar de Eerste H.Communie waarbij later het H.Vormsel wordt ontvangen, om vervolgens nooit meer de Kerk binnen te lopen. Mgr. Aquila hoopt hiermee dat het Sacrament van het H.Vormsel niet meer het Sacrament van het “afscheid” wordt. Het is Mgr. Samuel Aquila alles aan gelegen de kinderen juist te voorzien van een grotere genadekracht in een zo vroeg mogelijk stadium om weerstand te kunnen bieden tegen het oprukkend secularisme dat het kerkelijk en gelovig leven tegenwoordig zo moeilijk maakt. In zijn brief beschrijft de Aartsbisschop een vijfjarenplan dat parochies in zijn Aartsbisdom moet helpen de verandering in 2020 te hebben doorgevoerd. 

Een zeer goed initiatief dat zeker in Nederland en de rest van Europa navolging verdient! 

zaterdag 23 mei 2015

Pinksteren - een gebed tot de Heilige Geest


Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde! Maak ons rein, sterk ons op deze levensweg, stort in ons de genade opdat we waarlijk heilig voor Gods Aangezicht kunnen staan! Kom Heilige Geest, Gij geeft uw gaven zevenvoud. Gij zult uw Kerk opnieuw doen verrijzen, zoals U voorspelt hebt in de H.Schrift!

Wij smeken U: geef ons Wijsheid, geef ons Verstand, geef ons Raad en Sterkte, geef ons Wetenschap en Godsvrucht en de Vreze des Heren!  

Schenk ons de vrucht van de liefde, de vrucht van Blijdschap, de vrucht van de Vrede, de vrucht van Geduld, verleen ons de vrucht van de Goedertierenheid, de Lankmoedigheid, de Goedheid en de Zachtmoedigheid. Geef ons de vrucht van de Trouw, de vrucht van de Matigheid, van Onthouding en van de Reinheid! 

Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde! Vervul de harten van uw gelovigen, en Gij zult het aanzien van de Aarde vernieuwen

woensdag 20 mei 2015

Links secularisme levert alleen lege kerken op

Hoe vaak gebeurt het niet dat een soort Christendom wordt gepredikt dat niets met het Christendom te maken heeft maar wel alles met links secularisme? Het is opvallend dat er nogal wat 'gelovigen' in de wereld rondlopen die de Katholieke Kerk komen dicteren hoe het Christendom geïnterpreteerd moet worden (lees: Acht Mei en hun voorgangers bijvoorbeeld) en vervolgens vervangen moet worden door een links seculier model, maar dan wel liefst zonder God en zonder zijn Geboden. Vaak wordt dit verpakt in beschuldigingen die kant noch wal raken. Seculier populisme als een Christelijke religie voor te stellen is natuurlijk geen Christendom dat kan overleven, want de lege kerkbanken der seculieren bewijzen maar weer eens hoe groot hun ongelijk wel is. Het uiteindelijke doel is geen volle kerk met gelovigen, maar een lege kerk zonder gelovigen. 

In de afgelopen 45 jaar is er driftig geëxperimenteerd met de H.Liturgie, met het Geloof en met de Leer van de Kerk, maar deze driftige veranderingsdrang heeft alleen maar legere kerkgebouwen opgeleverd. Logisch ook: de gelovigen, de echte gelovigen, herkenden niet meer de stem van de Onze Heer Jesus Christus en bleven weg, de ongelovigen kwamen sowieso niet. Je kunt makkelijk het duivelse plan zien hoe er geprobeerd is om de Kerk van binnenuit te vernietigen en dat niet zelden onder het mom van de 'geest van het Concilie'. Niet dat Vaticanum II hierin heeft bijgedragen, maar men misbruikte niet zelden het Concilie om een eigen seculier gedachtengoed in een 'gelovig' jasje te verpakken en als 'Concilie' aan de man te brengen. De ware gelovigen trapten er niet in. Jammer van al die energie die politici willen opbrengen om gelovigen als niet goed geïnformeerde wezens af te schilderen. Een grotere kans op falen is niet denkbaar. 

woensdag 13 mei 2015

Hemelvaart van de Heer

Op de dag van uw hemelvaart, o Koning Christus, roepen de engelen en de mensen tot U: "U bent heilig, Heer, want U bent nedergedaald en U hebt Adam, de mens van stof gemaakt (Gn 2,7) gered uit de afgrond van de dood en de zonde, en door uw heilige hemelvaart, O Zoon van God, gaan de hemelen en de aarde de vrede binnen!

Glorie aan Hem die U gezonden heeft! De Kerk heeft haar Bruidegom in zijn heerlijkheid gezien en ze is het ondergane lijden te Golgotha vergeten. In plaats van de last van het kruis dat Hij droeg, wordt Hij nu door een wolk van licht gedragen. 

Zie Hij wordt opgeheven, gekleed met schittering en glorie! (uit: de Syrische Liturgie)

zaterdag 9 mei 2015

De eerste onfeilbare uitspraak van de H.Petrus

Vaak denkt men dat de onfeilbaarheid van de Paus pas is ingesteld, maar wie de H.Schrift goed leest ziet al dat dit niet kloppen kan. In het Epistel van de zesde zondag na Pasen lezen we een mooi stuk daarover. De H.Apostel Petrus zegt in Handelingen 10 vers 47-48 iets heel belangrijks: hij geeft bevel de aanwezigen heidenen op te nemen in de Kerk door ze te dopen. Uiteindelijk zal de H.Kerk niet alleen openstaan voor Joden, maar ook voor de heidenen. Om het stuk in zijn context goed te begrijpen, dient men wel het hoofdstuk Handelingen 10 bij het begin te lezen, over hoe de Romein en honderdman Cornelius en zijn gezin zich tot het Christendom bekeert. Hierbij is de openbaring aan de H.Petrus die in dit zelfde hoofdstuk wordt besproken ook van belang en moet in de context van de verzen 47-48 worden betrokken. Uiteindelijk komt de H.Apostel Petrus tot de volgende conclusie:

Zou iemand het water kunnen weigeren, en deze mensen niet dopen, die toch de Heilige Geest hebben ontvangen, juist zoals wij? En hij beval hen te dopen in de naam van Jesus Christus. 

Hier geeft de H.Petrus als hoofd van Jesus' Kerk niet alleen bevel om de heidenen te dopen, maar hij - voorgelicht door de H.Geest - doet ook de eerste onfeilbare uitspraak, en zet de gewichtigste stap die ooit door de Kerk werd gedaan. Door de uitspraak van de H.Petrus kon de Kerk een Wereldkerk worden die tot op de dag van vandaag bestaat, en waar wij nu allen - in welk land ter wereld ook - deel van uit mogen maken. 

zaterdag 25 april 2015

Jesus de Goede Herder

Bij de vierde zondag van Pasen lezen we in het B-jaar van de lezingencyclus over het Evangelie van de Goede Herder. Een overweging is hieronder te lezen:  

Christus kan met recht zeggen: "Ik ben". Voor Hem is er geen verleden of toekomst; alles is voor Hem in het heden. Dat zegt Hij over Zichzelf in de Apocalyps: "Ik ben de alfa en de omega", zegt God, de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige" (Ap 1,8). En in Exodus: "Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'Ik zal er zijn' heeft mij naar u toe gestuurd"' (Ex 3,14).

"Ik ben de goede herder" Het woord 'herder', 'pastor' in het Latijn, betekent: 'weiden, voeden'. Christus voedt ons dagelijks met zijn Vlees en Bloed door het Sacrament van het Altaar. Isaï, de vader van David, zei tegen Samuel: "Mijn jongste zoon is een kind, die hoedt de schapen en de geiten" (1Sam 16,11). David, die klein en nederig is als een goede herder, voedt ook zijn schapen. Men leest ook bij Jesaja: "Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien" (Jes 40,11). 

Als de goede herder zijn kudde in het veld hoedt of het terugbrengt, dan verzamelt hij immers de kleinste lammetjes die nog niet goed kunnen lopen; hij neemt ze op zijn armen, draagt ze tegen zijn borst; hij draagt ook de moeders die moeten jongen of die net bevallen zijn. Dat doet Jesus Christus ook: iedere dag voedt Hij ons met onderricht uit het Evangelie en met de Sacramenten van de Kerk. Hij verzamelt ons in zijn armen die Hij uitgespreid heeft op het kruis "om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen" (Joh 11,52). Hij heeft ons opgenomen in zijn schoot van ontferming, zoals een moeder haar kind opneemt. (Heilige Antonius van Padua).

vrijdag 10 april 2015

Barmhartigheidszondag

Op zondag 12 april 2015 viert de Kerk Barmhartigheidszondag die door onze Heer Jesus Christus is gewild via persoonlijke  openbaringen gegeven aan zuster Maria Faustina Kowalska (zie foto hiernaast). In oudere missaals staat Beloken Pasen, maar dat mag vervangen worden door de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Wie meer wil weten over de devotie van de Goddelijke Barmhartigheid wordt verwezen naar dit artikel, of dit artikel op dit blog van vorig jaar.  Met deze bijdrage willen we elke katholiek vragen om meer en meer deze devotie zich eigen te maken. Dat kan onder andere via de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, waarvan de Heer zelf heeft gezegd dat diegene die ze bidt, grote genaden zal ontvangen.

Belangrijk is echter dat op die betreffende zondag een Volle Aflaat te verdienen is. De Heer heeft beloofd aan diegenen die te Biechten gaat en de H.Communie ontvangt, volledige vergiffenis van zonden én straffen krijgt. Wie deze Volle Aflaat wil verdienen dient de volgende regels in acht te nemen. Het Sacrament van de Biecht mag een dag voor of na die zondag ontvangen worden. 

1. Men moet via het Sacrament van de Biecht vergiffenis krijgen van de beleden zonden.
2. Men dient niet gehecht te zijn aan de zonden, zelfs niet aan de dagelijkse zonden.
3. Men dient op de dag na de H.Communie gebeden te verrichten ter intentie van de Paus.
4. Deze gebeden moeten duidelijk worden uitgesproken (dus niet inwendig alleen)
5. Meestal kan men volstaan met één Onze Vader en één Wees Gegroet.
6. Men moet de intentie hebben om de Volle Aflaat te verdienen.

Deze Volle Aflaat is ook toepasbaar op de zielen in het Purgatorium (Vagevuur). 

zaterdag 4 april 2015

Paaszaterdag en Pasen

Op Paaszaterdag herdenkt de Kerk de grafrust van de Heer. In de avonduren wordt het vuur aangestoken op een binnenplaats en de Paaskaars meegedragen. Het Lumen Christi klinkt drie maal. Het vuur wordt doorgegeven en in een donker kerkgebouw staat iedereen met een brandende kaars in de handen. De diaken zingt het Exultet, de Paasjubelzang. In deze viering worden de doopbeloften hernieuwd en komen de Catechumenen, de doopleerlingen naar voren om gedoopt te worden. 

De Liturgie wordt groots gevierd en dat mag ook wel: Christus opstanding wordt op de volgende zondag met een prachtige Liturgie gevierd. De Heilige Mis wordt plechtig opgedragen. Een vreugdevolle dag! Christus is opgestaan en Hij wil door zijn oneindige verdiensten ons de Hemel laten verdienen. 

Wij wensen u allen een Zalig Pasen toe in de vreugde van de Heer!   

vrijdag 3 april 2015

Goede Vrijdag

Christus werd op de wereld door de mensen versmaad en in zijn grootste nood hebben zijn vrienden en bekenden Hem in de schande gelaten. Christus heeft willen lijden en geminacht te worden en gij durft over iets te klagen! 

Christus heeft vijanden en kwaadsprekers gekend, en gij wilt allen tot vrienden en weldoeners hebben? 
Waarvoor zal úw geduld dan gekroond worden indien u geen tegenspoed overkomt? Indien gij geen tegenkanting wilt lijden, hoe zult gij dan de vriend van Christus zijn? 

Lijd met Christus en om Christus, indien gij met Christus wilt heersen.

(Uit: de Navolging van Christus van Thomas à Kempis).

woensdag 1 april 2015

Witte Donderdag - de instelling van de Heilige Mis

Op Witte Donderdag herdenkt de H.Kerk de instelling van de H.Eucharistie en het priesterschap door onze Heer Jesus Christus. Al vanaf Apostolische tijden is het geloofd én overgeleverd dat Christus, de Hogepriester, de eerste H.Mis opdroeg en het brood en de wijn consacreerde in zijn Lichaam en Bloed. Christus zegt niet voor niets in de H.Schrift dat het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed een voorwaarde is om het Eeuwig leven binnen te gaan.  

Helaas heeft de dwaling binnen en buiten de Kerk postgevat dat onze Heer iets anders bedoeld zou hebben. Maar die mensen geven hiermee aan dat zij juist geen geloof hechten aan de woorden van de Heer zelf. Men gelooft wel dat Jesus water in wijn kon veranderen, maar ze geloofden opeens niet dat Hij brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed kon veranderen, alsof de Almacht van God opeens bij de H.Mis zou ophouden. Wie het Woord van God werkelijk gelooft zal niet dwalen in deze kwestie. Jammer dat zovele Christenen de verkeerde weg zijn ingeslagen. Ook op Witte Donderdag worden tot op de huidige dag de voeten gewassen van de leerlingen, precies zoals Jesus ons tweeduizend jaar geleden heeft voorgedaan. 

Witte Donderdag valt voor Goede Vrijdag, het Lijden en het Sterven van de Heer. Laten we daarom niet zomaar wegblijven. Laten we Hem eerherstel geven door een echte waardige H.Communie, in staat van Heiligmakende genade. Dát is het wat Hem behaagt! 

woensdag 18 maart 2015

Kerksluitingen - de Liturgische oorzaken

Veel is geschreven over kerksluitingen in Nederland, maar er zijn er ook bij die niets begrepen hebben van de oorzaken van die kerksluitingen. Wel wordt Kardinaal Wim Eijk heel handig de schuld gegeven, maar de oorzaken liggen toch echt bij de parochies en de gelovigen. Het zou te ver voeren om alle oorzaken te noemen, maar een belangrijke oorzaak in de leegloop van de parochies is het rommelen met de Liturgie. 

Jaren geleden had een Vicaris Generaal uit het bisdom Den Bosch gezegd dat overal waar de officiële Liturgie werd opgedragen de leegloop in die parochies het minste was. Maar vandaag wordt heel handig de schuldvraag van de kerk leegloop naar Kardinaal Willem Eijk doorgeschoven alsof hij iets met de zaak te maken heeft. Processen van kerksluitingen gebeuren niet van de ene op de andere dag, maar hebben jarenlang letterlijk voort kunnen rotten, mede ook omdat er niet of te weinig tegen Liturgische misbruiken is opgetreden.

Wat de gelovigen betreft: niet alleen hun kennis over de H.Schrift en hun Catechetische kennis is soms minimaal en niet zelden vervuld van dwalingen die je in sommige gevallen kunt herleiden tot de dwaalleer van de gnostiek. Zo kun je geen kerk opbouwen; dan ben je toch echt bezig met afbraak. En dan is het onbillijk om de Aartsbisschop via de krant de schuld te geven daar waar je zelf de grootste schuld draagt. Handiger zou het daarom zijn om eens wat gehoorzamer te worden en de richtlijnen van Rome over de Liturgie eindelijk eens ter harte te nemen.

zondag 15 maart 2015

Over de oorzaak van het ongeloof

Op zondag Laetare lezen we in het H.Evangelie in Johannes 3: vers 14-21 over de dialoog tussen Jesus en Nicodemus. Dit is echt een belangrijk stuk. Niet alleen gaat het in Johannes 3: vers 1-21 hier over het Heilig Doopsel en de noodzakelijkheid voor het Eeuwig leven van ieder van ons, maar er is veel meer in de tekst die van ons van belang is: het gaat in 19-21 ook over de oorzaak van het ongeloof dat nu welig tiert en waarbij men dit zelfs in de Kerk aantreft. Hieronder staat een deel van de tekst:

De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, 14. zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, 15. opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. 16. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. 17. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. 18. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God. 19. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. 20. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. 21. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.

Dit gesprek (voor een goed begrip zie daarvoor de H.Schrift het Evangelie naar Johannes te beginnen bij hoofdstuk 3 vers 1) kan in drie delen worden onderscheiden: De geestelijke wedergeboorte: het ontvangen van het bovennatuurlijke leven van de Heiligmakende genade (vers 3-10,). A) Haar noodzakelijkheid voor het binnengaan van het Koninkrijk Gods (vers 3-4). B) Het Doopsel als noodzakelijk middel tot wedergeboorte (vers 5-6) C) Het geheim van de bovennatuurlijke wedergeboorte (vers 7-10). 
Om Jesus' Goddelijke oorsprong, kent Hij en Openbaart Hij de hemels dingen (vers 11-12). Het geloof in Hem voert naar het Eeuwig Leven, waarvan Jesus de bron is (vers 13-15). De wereld wordt geoordeeld naar geloof en ongeloof in Jesus (vers 16-21). De ongelovige is reeds in dit leven geoordeeld (vers 16-18). De oorzaak van het ongeloof, en dus van de veroordeling, is de gehechtheid aan boze werken. 
De conclusie is dus: de oorzaak van zoveel ongeloof in de wereld maar ook binnen de Kerk ligt in het feit dat teveel mensen gehecht zijn aan boze werken. Daardoor verwerpen ze het geloof of delen van het geloof in Jesus, maar ook verwerpen ze daardoor Zijn Kerk en de Kerkelijke Leer. En dit is ook de kern van elke bekering: je afwenden van je boze of slechte daden en ze niet meer herhalen. 

Wie dus echt van zijn slecht gedrag af wil en verlost wil worden van het kwaad dat hij zelf of aan anderen berokkend heeft en niet wil dat het in zijn leven nog terugkomt, kan daarom het beste het Sacrament van de Biecht opzoeken. Door de genade in dat Sacrament gegeven kan men zich losrukken van de duisternis. De mens heeft immers onvoldoende kracht om dit zelf te doen. Wie geregeld dit Sacrament opzoekt, de Absolutie ontvangt en de aanwijzingen van de Biechtvader opvolgt wordt verlost van de demonen die zijn leven beheersen. 

vrijdag 13 maart 2015

Nieuwe RK-beweging: De Heilig Liga

Vandaag is ons via het Katholiek Nieuwsblad duidelijk geworden dat er een nieuwe Rooms Katholieke beweging is geformeerd: De Heilige Liga. De geestelijk leider van de beweging is niet minder dan Kardinaal Raymond Leo Burke, die via de website van de Heilige Liga een video-boodschap inspreekt. Het artikel van het KN is hier te lezen. De website van de Heilig Liga vindt men hier

Wat wil deze Heilige Liga? Ze wil een internationaal netwerk van parochies opzetten, waar maandelijks voor mannen een vast Heilig Uur aanwezig is dat bestaat uit Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, het gebed en het Rozenkransgebed, de Biecht en broederschap. De Biecht wordt als belangrijk gezien omdat het de bedoeling is dat de mensen in de Heilige Liga voortdurend in staat van Heiligmakende Genade zijn. 
De reden van het oprichten van de Liga is dat Kerk en gezin dagelijks worden bedreigd door relativisme, secularisme, onzuiverheid en verwarring over de Leer van de Kerk. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de bovengenoemde websites van Holy League en het Katholiek Nieuwsblad. Ook aan de rechterkolom is de Heilig Liga in de links van interessante sites opgenomen. Wat ons opgevallen is dat het ontwerp van het wapen van de Liga duidelijk Mariale trekken heeft meegekregen: zo zal het de gelovigen zijn opgevallen dat een deel van het Scutum bestaat uit een opdruk die afkomstig is van de Wonderdadige Medaille die Onze Lieve Vrouw getoond heeft aan Catharina Labouré te Rue du Bac. Die keuze zal niet geheel toevallig zijn, zo denken we. 

Ons idee: een heel goed Katholiek initiatief dat veel navolging verdient in Nederland en daarbuiten.

zaterdag 7 maart 2015

Missaal Buitengewone Vorm Romeinse Liturgie

Niet iedereen zal het opgevallen zijn, maar boekhandel Colomba geeft (voorlopig) geen Missaal van de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie (meer) uit. Volgens Colomba is het Missaal uitverkocht en daarom is de bestelling via deze boekhandel tijdelijk niet mogelijk.

Wel is het mogelijk om het Missaal via de boekhandel Berne te bestellen en de link is daarom aangepast in de rechter kolom (interessante sites). Helaas weten we nu op dit moment niet wie dit voortreffelijke Missaal nog meer uitgeeft. Op de site van Opus Dei vinden we helaas geen uitgaven die voldoen aan het betreffende criterium. Dus als u klikt voor een bestelling, kijk dan even niet vreemd op als u geen Colomba meer aantreft. 

De situatie is op dit moment niet anders. Mocht het zo zijn dat Colomba weer begint met de uitgave, dan zullen we dat tijdig laten weten via dit blog.

zaterdag 28 februari 2015

Abraham de gelovige

In de tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we over Abraham en Isaak, en hoe Abraham van God de opdracht krijgt zijn enige zoon Isaak te offeren op de berg in het land van de Moria. Veel gelovigen zullen met gemengde gevoelens naar dit stuk Evangelie luisteren (Genesis hfdst 22), want dit is toch wel wat: God vraagt om een offer dat in een mensenleven wel het grootste offer is wat je geven kunt en een dergelijk offer stuit ieder mens tegen de borst. Abraham wist ook dat God niets kon bevelen wat zondig was. Hoe zwaar het offer van zijn enige zoon, naar wie hij zo had verlangd, hem ook viel, toch was hij bereid om hem aan God te offeren. Tevens wist Abraham dat de Almacht van God zo groot was, dat op Zijn woord een dode weer tot leven zou worden gewekt en hij twijfelde niet dat God dat ook bij zijn eniggeboren zoon zou doen. Gelukkig grijpt God op het laatste moment daadwerkelijk in en roept Abraham op zijn zoon geen haar te krenken. In plaats van zijn zoon Isaak wordt een ram geofferd.

In zijn erkenning van Gods Oppermajesteit, zijn onwankelbaar vertrouwen op Gods goedheid en vooral in zijn rotsvast geloof aan Gods belofte is Abraham ons een voorbeeld geworden van heldhaftige deugd. De Heilige Apostel Paulus wijst hier in zijn Brief aan de Romeinen (Rom hfst 4) nogmaals op. De belofte die God doet aan Abraham is een belofte die elk geslacht zal raken, want omwille van zijn gehoorzaamheid, en omdat Abraham God vreest, wordt uit zijn geslacht Gods Eniggeboren Zoon, de Christus naar het vlees geboren. Dankzij Abraham hebben wij Christenen grote zegen en genade ontvangen. De zorg die God aan ons besteedt wordt uitgerukt door een woordspeling van de naam van het land van de Moria waar Abraham zijn zoon moest offeren. De Moria wil zeggen: de Heer draagt zorg. 

maandag 23 februari 2015

Jesus de Zoon van God

Nog niet zo lang geleden werd een discussie op een forum gevoerd over de term: Zoon van God. Een moslim wilde aantonen dat die term onjuist was door te stellen dat Jesus dit nergens in de Bijbel van zichzelf gezegd zou hebben. Helaas lezen maar weinigen de H.Schrift, laat staan dat men die volledig leest. Van moslims kun je verwachten dat ze de H.Schrift niet lezen (althans de meesten dan) en het is logisch dat dergelijke foute beweringen over Christus de ronde doen. 

Maar zegt de H.Schrift dan nergens dat Jesus van zichzelf zegt de Zoon van God te zijn? Natuurlijk niet. Het is zelfs te lezen in het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 10 vers 36, waarin Onze Heer in debat is met de Joden. Het gaat hier over zijn Goddelijke Natuur, maar ook over de term Zoon van God. Lees maar mee in Joh 10;36

Hoe zegt gij dan tot Hem, die de Vader heeft geheiligd en
in de wereld gezonden: gij lastert, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Met andere woorden: Christus getuigt wel degelijk van zichzelf in de H.Schrift dat Hij Gods Zoon is en het is dus onwaar dat Hij dat nergens van zichzelf gezegd heeft, zoals een moslim op een forum beweerde.

Wie dus met deze bewering aan komt zetten alsof Zoon van God een latere uitvinding betreft, die heeft het inderdaad goed mis. Komt de gelovige dit tegen in discussies, dan kan hij of zij dit makkelijk pareren door Johannes 10;36 onder de aandacht te brengen. 

woensdag 18 februari 2015

Aswoensdag - begin Veertigdagentijd

Bij het begin van de Veertigdagentijd (behalve de zondagen, alle dagen van Aswoensdag tot en met Paaszaterdag) wordt ons gevraagd om boete te doen door te vasten en de werken van naastenliefde te beoefenen. Op Aswoensdag wordt in de H.Mis een Askruisje opgelegd aan de gelovigen die naar voren komen met de woorden: "Gedenk mens, gij zijt stof, en tot stof zult gij wederkeren" (Genesis 3;19). Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de twee verplichte vasten- en onthoudingsdagen. Hoewel de Nederlandse bisschoppenconferentie bepaald heeft dat men vrij is in wat men vast, is het goede gewoonte om geen vlees te eten (vis is wel mogelijk) en slechts één volle maaltijd te nuttigen. Tussendoor mag wel wat gegeten worden, zij het met mate. Meer info vindt men in het Post Scriptum in de bijdrage van vorig jaar.

Vasten doe je voor God, en er wordt van je verwacht dat je dit in de juiste gesteltenis doet. Om dat laatste even uit te leggen: God wil niet hebben dat we ruzie maken met elkaar en daarna zeggen dat we voor Hem vasten (zie Jesaja 58;3-5). Dat is geen vasten voor Hem in de juiste zin van het woord. Ook niet als je vast om bij de mensen op te vallen om te zien hoe 'vroom' of gelovig je wel niet bent (zie Matteus 6 e.v.) Zulke mensen hebben hun loon van de mensen al ontvangen, maar zullen bij God niets ontvangen. Je bazuint ook je aalmoes niet voor je uit om bij de mensen op te vallen of door de mensen te worden geëerd. Zowel je aalmoes als je vasten geef je in het verborgene, want God ziet heel goed hoeveel je geeft aan een noodlijdende en hoeveel je vast. Geef je een aalmoes, doe je aan vasten, doe het dan ook goed. De eer van mensen is immers bedrieglijk. 

In het beroemde werk van Thomas à Kempis, "De Navolging van Christus" staan nog meer aanbevelingen, hoewel niet allen terug te voeren zijn naar een levenshouding in de Veertigdagentijd. Tot slot een mooi voorbeeld afkomstig van de website van de Sint Agneskerk in Amsterdam hieronder. Het betreft een stukje uit de Navolging van Christus. Wij wensen u allen een zalig en gezegende Veertigdagentijd toe. 

Jezus heeft er velen die
Zijn hemels rijk liefhebben,
maar weinigen die
Zijn kruis dragen.

Hij heeft er velen die
verlangend zijn naar troost,
maar weinigen die
de beproeving wensen.

Hij vindt er heel wat die
Zijn tafel delen,
maar weinig
deelgenoten aan Zijn vasten.

zondag 1 februari 2015

2 Februari - Maria Lichtmis

Op 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, ofwel Maria Lichtmis. Dit feest behoort tot de oudste feesten in het Christendom en wordt al genoemd in de vierde eeuw na Christus. Het is jammer dat de Reformatie de rol van Maria niet goed begrepen heeft en vervolgens haar rol in dit verhaal heeft weggecensureerd. 
Volgens de Joodse Wet moest elke vrouw zich laten reinigen 40 dagen na de geboorte van een jongetje. Natuurlijk hoefde Maria deze reiniging niet, aangezien ze zelf zonder zonden ontvangen was in de moederschoot van Anna haar moeder (Onbevlekte Ontvangenis). Maar Maria wilde de voorschriften van de Wet van Moses voldoen uit gehoorzaamheid. Het tekent ook de nederigheid van de Moeder van God en is ook voor ons een duidelijke les in nederigheid. Schipperen met de Wet van Moses kwam bij de heiligen niet voor: zij wilden vóór alles aan God gehoorzaam zijn. En dat is voor ons ook een opdracht: schipper niet met de regels van de Kerk, maar gehoorzaam vóór alles aan de Heer. 

Dit feest kent veel aspecten die elk weer uitgelicht kunnen worden: kaarsenprocessie, de Presentatie van de Heer in de Tempel, de zang van de oude Simeon ("Laat nu Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede gaan"), de profetie van Simeon over Onze Heer en het zwaard dat de ziel van Maria zou doorboren, de profetes Hanna in de Tempel en natuurlijk ook de processie in het kerkgebouw. Het Licht van Christus komt in de wereld en de heiligen jubelen het uit: Onze Verlosser komt! 

Laten wij daarom Hem tegemoet treden op 2 februari. In de parochies wordt dit feest overal gevierd. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om te komen.

woensdag 28 januari 2015

Wie wil zich vandaag de dag nog bekeren?

De derde zondag door het jaar is qua lezingen toch een nadenker. We zien in de eerste lezing de profeet Jona de grote stad Ninive binnentrekken waar hij op bevel van God de mensen moet oproepen zich te bekeren. Eén dagreis ver in de stad doet de profeet Jona wat God van hem verlangt en roept: "nog 40 dagen, en Ninive zal vergaan!" Maar het is niet een prediking zonder gevolgen, want direct is van hoog tot laag iedereen in de stad bezig met een boetedoening. Soms denk je wel eens: die bewoners toen waren echt wijs. Ze geloofden immers het woord van de Heer, deden boete en bekeerden zich van hun boze werken. 
Helaas lijkt het tegenwoordig dat bekering meer weggelegd is voor enkelingen. Wie vandaag het zelfde zou roepen over Amsterdam, Rotterdam of Utrecht, kan niet alleen op misbaar rekenen. In de Apocalyps van Johannes staat het mooi beschreven: "ze bekeerden zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en hun diefstal." (Openbaring 9;21). Op het moment van schrijven hoor je over de zoveelste 'liquidatie' in de hoofdstad, hoor je hoe 50 mannen of meer een minderjarig meisje hebben misbruikt in een hotel, en hoor je hoe mensen beroofd worden op straat, hoor je over het 'creatief' omgaan met een Belastingaangifte. Je hoort over massa's katholieke Christenen die weigeren hun nek te buigen voor het Sacrament van de Biecht, die zonder vergiffenis van zonden de eeuwigheid ingaan en denken dat de Gerechtigheid van God juist voor hen wel zal meevallen. Die denken: "ik word toch wel gered, want waarom heeft Christus anders zo erg aan het Kruis geleden?"

En zo zal deze wereld uiteindelijk ook vergaan, net zoals de profeet Jona voorspelde voor Ninive. De Ninevieten bekeerden zich ten minste nog. Maar deze maatschappij met hun moorden, overspel, ontucht, diefstal en afgoderij zal - als zij niet oppast - zichzelf de das nog omdoen. 

maandag 19 januari 2015

Paus tegen herdefiniëring huwelijk

Wie had gehoopt op een herdefiniëring van het huwelijk door onze Paus, komt grondig bedrogen uit (lees: Mgr. Bony c.s.) Via het blog In Caelo et in Terra is namelijk de Nederlandse tekst te lezen van een toespraak van onze Paus. Het betreft de toespraak aan de gezinnen bij het bezoek van de Paus aan de Filippijnen onlangs. Uit deze toespraak blijkt duidelijk dat de Paus geen herdefiniëring van het huwelijk wil (lees: homohuwelijk, lees: inzegening homorelaties waar Mgr.Bony van Antwerpen een voorstander van lijkt te zijn).  Maar geen herdefiniëring houdt ook in dat er geen aanpassing is te verwachten voor gescheiden hertrouwden tot de H.Sacramenten toe te laten, want hoe men het draait of keert, toestaan ervan betekent in feite door de Kerk gesanctioneerde overspel (dat net zo goed een herdefiniëring inhoudt) en dat niet te verwachten is. Dus ook niet voor uitzonderlijke gevallen (lees: Duitse bisschoppen).

Jammer voor de Duitse bisschoppen en Kardinalen die dit onder de aandacht wilden brengen. Het moet ook niet uitgesloten worden geacht dat ze heel goed wisten dat ze geen kans zouden maken, maar dit toch via lobbywerk hebben geprobeerd. Bij de eerste uitkomsten van de Bijzondere Synode vorig jaar werd dit plan (terecht) pontificaal naar de prullenbak gewezen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen oplossing zou zijn voor gescheiden hertrouwden: maar dat betekent wel dat de oplossing zelf door deze gelovigen moet worden opgepakt als zij echt naar een oplossing verlangen. Zij dienen dan te leven als broer en zus en niet meer als man en vrouw. 

zondag 11 januari 2015

Interview met Kardinaal Raymond Burke

Via het blog Echt Katholiek is ons een interview opgevallen van Kardinaal Raymond Burke over de Synode van het Gezin. Omdat wij niet het hele artikel zo maar willen overnemen, wijzen we via een link naar het artikel. Het is hier te lezen
Toen wij het artikel doornamen, vielen wij van de ene verbazing in de andere: hoe de voorbereiding tot de Synode mogelijk doelbewust werd gemanipuleerd. Vooral schokkend is de uitkomst van de rol van de 'media', en soms lijkt het erop dat dezelfde manipulatie-technieken werden gebruikt zoals ze ook werden ingezet tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Toen verschenen er ook berichten in kranten die niets, maar dan ook niets met het Concilie te maken hadden. Dat bemerkte je pas na afloop toen de besluiten van het Concilie de onderkant van de Kerk hadden bereikt. Maar het kwaad was inmiddels al wel geschied, met als gevolg dat veel goede katholieken in Nederland zelfs bijna van hun geloof afvielen (en daar hebben we voorbeelden van!). Schokkend is ook hoe de woorden van de huidige Paus Franciscus verkeerd zijn uitgelegd. Kardinaal Burke drukt ons met de neus op de feiten.

Wij zijn daarom de heer Hugo Bos erg dankbaar dat hij dit interview van Kardinaal Burke in een Nederlandse vertaling op zijn blog heeft gezet. Een echte aanrader om te lezen!

donderdag 1 januari 2015

Maria de Moeder van God - 1 januari

Het nieuwe jaar begint met een Hoogfeest van de Moeder van God. Wij dragen onze gebeden, ons lijden en onze offers op aan de vrede in de wereld, waar in zoveel landen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren of zijn gebeurd.
Moeder van God: aanhoor onze smeekgebeden voor de vrede in de wereld. Laat het zwaard, dat de wereld op dit moment rondgaat, ophouden te bestaan. Wij bidden voor eendracht, naastenliefde, zachtheid en goedheid bij de mensen. Dat zij elkander ook vergeven kunnen! Moeder van God, wees onze voorspraak!

Volgens de besluiten van de Nederlandse Bisschoppenconferentie dient 1 januari als geboden feestdag gehandhaafd te blijven. Dat betekent voor de Nederlandse katholiek dat hij de H.Mis op 1 januari dient bij te wonen. Over het algemeen is deze regel slecht bekend, en dus wordt het hier ter verduidelijking in dit blog vermeld. Rest mij nog iedereen een Zalig Nieuwjaar toe te wensen!

zondag 21 december 2014

Een Zalig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar!

Overweging: Tweeduizend jaar geleden kwam Ik ter wereld om aan de mensen gelijk te worden. Mijn geboorte was nodig om de mensen het geluk van de Hemel terug te geven en alle zegeningen. Een geluk die door Mijn vijand teniet was gedaan. Ik kwam in het donkerste deel van een koude nacht in behoeftige omstandigheden, maar Ik heb toen niet geweigerd. Wel werd Ik en de H.Familie geweigerd in het nachtverblijf. Niemand wilde zijn plaats afstaan. Later moest Ik vluchten voor Herodes en Mijn toevlucht nemen in Egypte. Ik was toen vluchteling, en Egypte nam Mij op. Maar wie neemt Mij tegenwoordig op? Wie wil zijn plaats afstaan aan Mij? Ik kom om goed te doen, Ik kom liefde brengen, zachtheid en vergeving van zonden. Komt allen tot Mij, geeft uw hart aan Mij en ik zal u zegenen!

zondag 30 november 2014

Advent

De mooiste tijd van het jaar wordt het wel genoemd: Kersttijd en Adventstijd, vol emotie, en vol van verwachting van de Geboorte van Onze Heer Jesus Christus. We zien dat in prachtige levende Kerststallen, mooie gezangen en een stemmige H.Mis met veel brandende kaarsen.

Deze adventszondag de 30ste november verwijzen we voor een adventsoverweging naar de preek van Pastoor C. Mennen.  De preek vindt u via deze link

zondag 9 november 2014

Trouw aan de Kerk, trouw aan de Paus.

Er zijn de afgelopen tijd nogal verontrustende berichten binnen gekomen die een bekoring leken te zijn om Paus Franciscus zó te bekritiseren, dat je bijna van een schisma-in-wording kon spreken. We spreken dan over de reacties naar aanleiding van de Bijzondere Synode over het gezin, maar ook over het ontslag (sommigen spreken over een degradatie) van Kardinaal Burke, (foto hiernaast) de prefect van de Apostolische Signatuur, het hoogste gerechtshof van de Katholieke Kerk. Verontrustend, omdat er ons signalen hebben bereikt die zó tegen de Paus ageerden, dat je moet gaan afvragen hoe lang deze kritiek op de Paus nog zal goed gaan en we straks (weer) met de zure vruchten van de verdeeldheid zitten. Dit mag in geen geval gebeuren!

We weten allemaal dat Satan nooit slaapt om zielen in het eeuwig verderf te storten, en hij zal zeker de gelegenheid niet willen laten liggen om van de ontstane situatie misbruik te maken. Daarom voor de orthodoxe gelovigen onder ons: laat je niet uiteendrijven, maar blijf de Paus altijd trouw ook al worden bepaalde maatregelen door de Paus niet altijd gewaardeerd. Pas op met krantenartikelen, meningen en reacties die meer olie op het vuur kunnen gooien dan dat zij de eenheid van de Kerk en de waarheid dienen. 

Satan weet heel goed dat een Schisma het mooiste cadeau is waar je de onderwereld plezier mee doet. Waar Schisma's zijn geweest, is het verderf onder de zielen ook het grootst geweest. Daarom roepen wij iedereen op om weerstand te bieden tegen deze bekoringen van de Duivel die er op uit zijn om misbruik te maken van een groeiende verdeeldheid. Sla daarom niet de weg van de hoogmoed in, maar de weg van de nederigheid. Blijf niet alleen de Kerk, maar ook de Paus daarom trouw! 

zaterdag 1 november 2014

Allerheiligen - Allerzielen

Op zaterdag 1 november 2014 viert de Kerk Allerheiligen. Het is een verplichte feestdag voor Rooms-Katholieken, dus dienen zij de H.Mis op die dag bij te wonen, maar zij zijn in Nederland wel gedispenseerd in het zich onthouden van werken en bezigheden. Op deze dag gedenken wij alle heiligen (benoemden en onbenoemden die geen eigen Feestdag hebben) die door Christus genade gezuiverd en geheiligd zijn en in de Hemel zijn. Daar aanbidden zij de Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest en spreken voor ons ten beste. Aanstaande zondag gedenken we in Allerzielen diegenen die van ons zijn heengegaan. De H.Kerk heeft wel een reden gehad om Allerzielen na Allerheiligen in te stellen. Bij Allerzielen herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen die in het Purgatorium, het Vagevuur aanwezig zijn, omdat het passend is dat de strijdende Kerk de lijdende Kerk te hulp komt met een algemeen en plechtig gebed.

De maand november staat in het teken van de lijdende Kerk, en wij kunnen door onze gebeden, aalmoezen, goede werken, Aflaten, en vooral door het Heilig Misoffer de gelovigen in de  lijdende Kerk te hulp komen. 

Maar er is meer.

Zelf moeten we bedenken dat wij op een dag zullen sterven en voor Gods Rechterstoel moeten verschijnen in het Bijzonder Oordeel. Dan moeten wij Hém rekenschap geven over alle goede, maar ook over alle kwade daden die wij in ons hele leven gedaan hebben. Daarom moeten we een grote afschuw van de zonde krijgen, door te overwegen hoe God de zonde met gestrengheid straft in het Hiernamaals, want Hij spaarde ook niet de engelen die in opstand tegen God kwamen. Door de werken van boetvaardigheid moeten wij in dit leven op Aarde aan Gods Gerechtigheid voldoen. Dit is overigens niet in strijd met Gods Barmhartigheid die billijk en rechtvaardig zal oordelen en dat zonder aanzien van personen. 
Laten wij daarom Gods Barmhartigheid verdienen door het Sacrament van de Biecht te ontvangen en laten wij ook de Aflaten verdienen die nodig zijn voor de vergiffenis van de tijdelijke straffen in het Purgatorium die wij door onze zonden verdiend hebben. Wie onder het octaaf van Allerheiligen het Kerkhof bezoekt, kan een volle Aflaat verdienen. 

zaterdag 18 oktober 2014

Bijzondere Synode - Nee tegen liberale lijn!

Via de dagbladen en het Katholiek Nieuwsblad zijn we te weten gekomen dat de Bijzondere Bisschoppensynode, die op dit moment gehouden wordt, een duidelijk nee-signaal heeft afgegeven over een aantal zaken. Het gaat om hertrouwd gescheiden personen, en over homoseksualiteit. Wegens copyrights kunnen we het volledige artikel van het KN hier niet weergeven, maar we doen het met een link. Het artikel is hier te lezen.

Dit was overigens wel te verwachten: met hooggespannen verwachtingen zijn een aantal synode-vaders naar Rome vertrokken, maar moesten later toch flink inbinden. Kardinaal Walter Kasper, die niet onder stoelen of banken stak hoe hij dacht over het te communie gaan van gescheiden en hertrouwde echtparen en meer in de liberale lijn staat, zag al later in dat zijn plannen en doelstellingen moeilijk haalbaar waren bij de overige synode-vaders. Al met al een klinkende overwinning voor de orthodoxie dus. We moeten immers niet vergeten dat de Christenen in het verleden als martelaren hun leven en hun bloed voor de Kerkelijke Leer hebben geofferd. Dat is toch niet iets wat men zo maar terzijde kan schuiven!

Even de Leer "bij de waan van de tijd" brengen is onbespreekbaar, en dat is maar goed ook. En dan hebben we het nog niet over het feit dat het veranderen van de Kerkelijke Leer in deze zaken, helemaal niet kan. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het Katholiek Nieuwsblad waar een aantal artikelen over dit onderwerp zijn verschenen.

Post Scriptum: Vandaag, zondag 19 oktober 2014 is het een vreugdevolle dag, want onder grote belangstelling is op het Sint Pietersplein de Zaligverklaring van Paus Paulus VI bekend gemaakt. Voor een korte video hierover verwijzen we even naar de site van NU.nl

zaterdag 11 oktober 2014

Het bruiloftskleed - de Heiligmakende Genade

In een Nederlandse basiliek is een Biechtstoel te zien waarboven een glas in loodraam de Doop van de Heer is te bekijken. De plaats van die raam boven de Biechtstoel lijkt toevallig, maar is het niet: in het doopsel krijgen wij, mensen, de Eerste Heiligmakende Genade: de erfzonde en alle andere zonden worden uitgewist en we krijgen het Christelijke merkteken in de ziel. Het maakt ons tot kinderen van God, leden van de H.Kerk en erfgenamen van de Hemel. Worden wij door de wereld bedorven door de zonde, dan krijgen we via het Sacrament van de Biecht weer de Heiligmakende Genade terug waardoor we de Hemel mogen binnengaan. 
In het Evangelie van de 28ste zondag door het Jaar lezen we hoe Jesus ons een gelijkenis voorhoudt, waarbij iemand zonder bruiloftskleed het bruiloftsmaal was binnengekomen (zie daarvoor Matteus hoofdstuk 22 vers 11 en verder). De persoon wordt alsnog uit de bruiloft verwijderd, de duisternis in. Jesus besluit aldus: "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren".

Opmerkelijk is nu dat de PC-bijbel in de voetnoot het volgende meedeelt:
Onder degenen die het geloof bezitten, zijn er toch, die van de vreugde des hemels (hier voorgesteld door het bruiloftsmaal) worden uitgesloten, omdat ze door hun zonden het bruiloftskleed, d.i. de Heiligmakende Genade hebben verloren. Vandaar dat wel allen tot het eeuwig geluk zijn geroepen, maar betrekkelijk weinigen het bereiken; daar velen aan de roeping tot het ware geloof niet eens beantwoorden (Matt 22, vers 2-8) en anderen in de Kerk van Christus niet volgens hun geloof leven (Matt 22, vers 11-13). Een zeer ernstige les voor ons allen.

De conclusie is dan ook dat het Sacrament van de Biecht moet worden ontvangen indien wij de Hemelse vreugde willen binnengaan met ons Bruiloftskleed. Onze Heer heeft niet voor niets dit Sacrament ingesteld in zijn Kerk. Laten we daarom niet dom doen door ons leven te vullen met een weggeredeneerd zondebesef. Laten we God gehoorzamen en zijn H.Wil doen. 

zondag 21 september 2014

De gelijkenis van de wijngaard des Heren

Op de vijfentwintigste zondag door het jaar horen wij over de dienaars die geroepen worden om in de Wijngaard des Heren te komen werken. Wij zeggen duidelijk werken, en niet alleen geloven, want we weten dat een geloof zonder werken een dood geloof is (zie daarvoor o.a. Jacobus 2: 20-26 in de H.Schrift)
Belangrijk is evenwel dat we begrijpen wat Jesus bedoelt heeft wanneer Hij deze gelijkenis aan ons voorhoudt. Niet elke predikant zal er bij stilstaan want er zijn genoeg aspecten in deze gelijkenis de moeite waard om uitgelicht te worden, maar het antwoord in de PC-Bijbel wilden wij u toch niet onthouden. 
Het antwoord vinden we in de bijgevoegde noten onderaan op de pagina van Matteus hoofdstuk 20, vers 1 en verder.  Eerst nodigen wij u uit om deze Matteus-tekst hieronder door te lezen;

In die tijd verhaalde Jezus de volgende gelijkenis: Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkloos op de markt staan tot wie hij zei: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: Wat staat ge heel de dag werkloos? Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen? Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.

De uitleg van de PC-Bijbel staat hieronder:

In deze gelijkenis leert Jesus ons, dat het loon in de Hemel evenredig zal zijn, niet zozeer aan de duur van de diensttijd als wel aan de mate van de genade, ons hier geschonken, en aan de ijver waarmee we ze gebruikt hebben voor ons geestelijk heil. De 'eersten' beantwoorden niet aan de genade en zelfs durfden zij tegen God te morren dat Hij aan anderen evenveel en zelfs meer genade schenkt dan aan hen. 

De les is dus: het maakt niet uit wanneer u geroepen wordt om in Gods Wijngaard te komen werken, want iedereen krijgt dezelfde beloning. God is zo goed om juist aan ons alle genaden te schenken die wij nodig hebben gedurende ons leven. Wij moeten daar alleen volmondig 'ja' op zeggen en met die genade meewerken. Als wij dat niet doen, gaan we lijken op de slechte en luie knecht die uit angst zijn talent in de grond heeft verborgen om bij de afrekening (het Laatste Oordeel) valselijk de schuld aan zijn Meester te geven (zie Matteus 25: 14-30)

Ter overweging is hier nog een stuk van de H. Efraïm diaken en kerkleraar.

De mannen waren bereid om te werken, maar “niemand had hen gehuurd”; ze waren ijverig, maar werkeloos door een gebrek aan werk en aan een baas. Vervolgens heeft een stem ze in dienst genomen, een woord zette ze op weg en in hun ijver, zijn ze niet van te voren een prijs voor hun werk overeengekomen, zoals de eersten. De meester heeft hun werk met wijsheid bekeken en heeft ze evenveel betaald als de anderen. Onze Heer heeft deze parabel verteld opdat niemand zou zeggen: “Omdat ik niet in mijn jeugd geroepen ben, kan ik niet aanvaard worden”. Hij heeft getoond dat, wanneer het moment van bekering ook plaats vindt, elk mens aanvaard zal worden...”. Hij ging ‘s ochtends, tegen het derde, tegen het zesde, het negende uur en tegen het elfde uur”: men kan dat zien vanaf het begin van zijn verkondiging, vervolgens gedurende zijn leven tot aan het kruis, want het is op het “elfde uur” dat de ‘goede Moordenaar’ het paradijs binnenging (Lc 23,43). Opdat men de ‘goede Moordenaar’ niet aan zou klagen, heeft onze Heer zijn goede wil getoond; als men hem in dienst had genomen, zou hij gewerkt hebben: “Niemand heeft ons in dienst genomen”.

Hetgeen wij aan God geven is Hem onwaardig en wat Hij ons geeft gaat ons ver te boven. Men neemt ons aan voor een werk dat past bij onze krachten, maar men geeft ons een veel hoger salaris dan wij verdienen met ons werk... Dit geldt voor de eersten en de laatsten: “zij kregen ieder een denarie” waarop het portret van de Koning stond. Dat alles betekent het Brood des Levens (Joh 6,35) dat hetzelfde is voor elk mens; het geneesmiddel van het leven is uniek voor degenen die het innemen.

Bij het werk in de wijngaard, kan men de meester niet zijn goedheid verwijten, en men kan niets zeggen over zijn rechtvaardigheid. Hij heeft in zijn rechtvaardigheid gegeven wat hij overeen was gekomen, en in zijn goedheid heeft hij zich barmhartig getoond zoals hij het wilde. Om dit te onderrichten heeft onze Heer deze parabel verteld, en Hij heeft alles in deze woorden samengevat: “Staat het me niet vrij, met het mijne te doen wat ik wil?”

donderdag 14 augustus 2014

Maria Ten Hemelopneming - 15 augustus

Op 15 augustus viert de Rooms Katholieke Kerk de ten Hemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Maria kende de vloek van de erfzonde niet, en het is ook daarom dat zij met ziel én lichaam ten Hemel is opgenomen. Dit is al te lezen in de Heilige Schrift in het boek Genesis, waarin Eva met een viervoudige vloek werd bestraft en waarbij de lichamelijke dood werd voorspeld aan Adam en Eva (stof zij gij, en tot stof zult gij wederkeren). Deze vloek is niet overgegaan naar de Heilige Maagd Maria, zij is van de Erfzonde gevrijwaard gebleven en daarom wordt dit de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria genoemd. Daarom ook is haar lichaam niet tot stof wedergekeerd, zoals dit aan Adam en Eva wel is toegezegd. 
In het boek Exodus geeft God aan Moses de opdracht om een Ark van het Verbond te maken, dat als symbool van de Heilige Maagd wordt gezien. Opmerkelijk is dat de Ark gemaakt wordt van materiaal dat niet vergaat. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de Heilige Schrift op verschillende plaatsen al het bewijs levert dat de Heilige Maagd Maria met ziel én met haar lichaam ten Hemel móet zijn opgenomen, precies zoals het dogma vele eeuwen later beschrijft dat door Paus Pius XII is afgekondigd in het document Munificentissimus Deus. Daarin staan ook de oude bronnen vermeld. Hier kan iedereen zien dat een onfeilbare uitspraak van de Paus (Magisterium Extraordinarium) niet zomaar uit de lucht komt vallen. 

Maria ten Hemelopneming is het mooiste Mariafeest. In het zuiden worden tijdens de H.Liturgie de kruiden gezegend die door de mensen naar huis worden meegenomen. 
De bisschoppen hebben dringend gevraagd om op deze dag juist voor de vervolgde Christenen in Irak te bidden. Wie geld wil storten aan Kerk in Nood wordt verzocht het vorige artikel te lezen. Daar staat de link waar men geld kan doneren.

Wij wensen u allen een heel devoot Maria Hemelvaart toe.

Post Scriptum: Maria Ten Hemelopneming is in Nederland een verplichte feestdag. Op deze dag dient men de H.Mis bij te wonen, maar is men gedispenseerd in werken en bezigheden.

dinsdag 12 augustus 2014

Help de vervolgde Christenen in Irak!

Een jaar geleden rond Maria Ten Hemelopneming schreven wij een stuk op dit blog over de dramatische Christenvervolging in Egypte, waar een ware geweldspiraal menig Koptisch Godshuis of winkel door een woedende meute moest ontgelden. Tientallen kerken werden in brand gestoken, het interieur vernietigd en moedwillig geprofaneerd. Hiernaast een foto van de Armeense Kerk in Mosul die door ISIS in brand werd gestoken.

Nu een jaar later doen we weer een dringende oproep om de arme geloofsgenoten - de Christenen van Irak - te hulp te komen. Een ongekende geloofsvervolging en massamoord op onschuldigen uitgevoerd door de extremisten van ISIS hebben er inmiddels plaatsgevonden, waarbij massaverkrachtingen, standrechtelijke executies, moorden en onthoofdingen aan de orde van de dag waren en waarbij vrouwen en meisjes gedegradeerd werden tot seksslaven. Tot op de dag van vandaag zijn de Iraakse Christenen aan de dood en de wanhoop overgeleverd. Er zijn zelfs rapporten waar er gemeld wordt dat 70% van de religieuze minderheid der Yazidi's is uitgemoord, verkracht of verhongerd. Vele duizenden sloegen voor de moordenaarsbende van ISIS op de vlucht, met alleen nog maar de kleren aan hun lijf. Niets konden ze meenemen. Wie de moed had om achter te blijven werd vermoord of verkracht. De afgehakte hoofden werden vervolgens op sommige plaatsen op palen gespietst... 

Het kan niet zo zijn, dat wij de massamoord op onschuldigen zo maar over onze kant laten gaan. Daarom wordt er vanaf vandaag actie ondernomen door Kerk in Nood die wij graag aanbevelen. Zij zijn namelijk een actie gestart om geld in te zamelen om deze arme drommels van voedsel, water en medicijnen te kunnen voorzien.

Geeft u alstublieft geld en geef gul alstublieft! Laat deze mensen niet aan hun lot over! U kunt geven via onderstaande link:

woensdag 16 juli 2014

Het Scapulier van de Berg Karmel

In de eeuwen die achter ons liggen is er geen devotie, zo vaak door Pausen aanbevolen, en zo vaak gezegend als het Scapulier (Schouderkleed) van de Berg Karmel. Vele generaties katholieke Christenen hebben het Scapulier opgelegd gekregen en droegen dit als een toewijding aan de Heilige Maagd Maria. Zij beloofde iedereen die dit Scapulier zou dragen Haar Moederlijke bescherming. Zelfs na de dood beloofde Maria een ieder die het Scapulier droeg dat zij bevrijd zouden worden uit het Purgatorium (Vagevuur) op de eerste zaterdag. Dit wordt ook Sabbatijns privilege genoemd. Om dit privilege te ontvangen kan dagelijks het Scapulier van de Berg Karmel gekust worden met het gebed: Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, bidt voor ons! Een tweede mogelijkheid is om het Klein Officie van de H.Maagd Maria te bidden. Dit alles geldt voor een ieder waar het Scapulier is opgelegd.
Gelukkig organiseren de Karmelietessen in Sittard jaarlijks een z.g. Scapulierfeest, waarin het Scapulier plechtig wordt opgelegd door een priester. Daarnaast wordt de kandidaat ook in een boek geregistreerd (dat behoort tot de oplegging van het Scapulier). Wanneer het gezegende Bruine Scapulier is opgelegd, deelt de kandidaat ook in alle genaden van de orde van Onze Lieve Vrouw. Er is bij de belofte door de Heilige Maagd wel iets gezegd over de kuisheid van de persoon die het Scapulier ontvangt. Zo moet een ieder die Kerkelijk gehuwd is, zich ook aan de kerkelijke wetten houden van het huwelijksverbond en geen dingen doen die in strijd zijn met de Leer van de Kerk. Wie ongehuwd is, moet de heilige zuiverheid, de kuisheid volgen. Mocht men echter hierin toch falen, dan wordt aangeraden om zo snel mogelijk het Sacrament van de Biecht te ontvangen, waarbij de doodzonden en het aantal niet mogen worden verzwegen aan de Biechtvader. 


Het kleine (Bruine) Scapulier is er één uit een vijftal Scapulieren die in de afgelopen eeuwen via persoonlijke Openbaring is doorgegeven aan heilige personen. Zo vroeg de Heilige Simon Stock, de generaal overste van de Orde der Karmelieten, aan de Maagd Maria een teken van haar Moederlijke bescherming (dit kwam doordat de Karmelieten vaak slachtoffer waren van vijandigheid). In de nacht van de 15e en 16e juli van het jaar 1251 verscheen de Heilige Maagd Maria aan de Heilige Simon Stock, en liet een Scapulier zien dat gedragen moest worden. De Karmelieten en Karmelietessen dragen een groot Scapulier, de mensen in de wereld dragen een kleiner formaat Scapulier (ook wel het Bruine Scapulier genoemd). De beloften die de Maagd Maria deed zijn enorm, en het is juist deze devotie die zeker het verspreiden in Nederland waard is.

Meer info over dit onderwerp is te vinden op de Engelstalige Wikipedia.
Ook op YouTube is er info te vinden. Klik hier voor de video.

woensdag 2 juli 2014

Getijdengebed ook op het internet

Het is al wat langer bekend, maar het Getijdengebed (Breviarium) is ook op het internet te vinden. Wie echter de website wil bekijken, ziet dat er ingelogd moet worden. Geen nood geachte gelovige, want de inlog is onderaan via de uitstekende website van priester Cor Mennen te vinden. Wie dus ervaring wil opdoen in het gebruik van het Getijdengebed kan gewoon het schema aanhouden dat wordt getoond op uw beeldscherm. Omdat het Getijdengebed een onlosmakelijk onderdeel is van de Katholieke Kerk, wordt het sinds vandaag ook in de kolom rechts vermeld. 

Wie de browser Google Chrome gebruikt zal merken dat gebruikersnaam en wachtwoord gewoon worden opgeslagen, zodat er elke keer ingelogd kan worden zonder het wachtwoord en gebruikersnaam te moeten ingeven. Ook andere browsers doen dit zo. En zoals altijd: iedereen een vacare Deo toegewenst in deze vakantietijd.

maandag 23 juni 2014

Petrus Canisius vertaling nu ook als e-book

Vandaag zal de gelovige surfer via een zoektochtje door het internet beloond worden met een mooie vangst! De PC-Bijbelvertaling is nu ook te lezen voor hen die een e-book reader in huis hebben. Wie dus op vakantie een stukje van de Heilige Schrift wil meenemen, of desnoods het hele Nieuwe Testament wil downloaden, kan dat doen via deze site. Hiermee vervalt de moeite die soms genomen moet worden om deze Bijbel-vertaling nog te vinden, en het is daarom verheugend dat dit gratis voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Jammer evenwel is het dat niet het Oude Testament is te downloaden, maar aan de opmerking op voornoemd blog is te lezen dat het via e-Sword is gedownload, en dan blijkt dat niet alle boeken van het O.T. zijn opgenomen terwijl in de papieren versie de boeken wél aanwezig zijn. Zoals te zien is, is de foto genomen van een reader waarin het Evangelie volgens Lucas is geïnstalleerd. Een leuk idee voor de vakantieganger om wat Geestelijke lectuur bij zich te hebben. Zo kan een vakantie ook letterlijk betekenen: vacare Deo. "Vrij zijn voor God".

Post Scriptum 1: Op dezelfde site is nu ook een downloadplaats voor de Navolging van Christus van Thomas a Kempis verschenen. De link om te downloaden staat hier.
Post Scriptum 2: De Didachè Apostolorum is via deze link te downloaden als e-book. Let wel op: de letter is extra groot, dus u moet de tekst wat verkleinen.
Post Scriptum 3: De volledige Mechelse Catechismus is nu ook als e-book verschenen. Downloaden kan vanaf deze link

vrijdag 13 juni 2014

De roepingen stromen weer binnen...

Zo'n vijfentwintig jaar geleden schreef een niet nader genoemde pastoor in Nederland dat het 'roepingen pastoraal' moest worden gewijzigd omdat er geen roepingen meer waren. Subtiel werd er op zijn minst gesuggereerd dat de Kerk maar moest meebewegen met de tijdgeest, dan zouden die roepingen wel vanzelf volgen. Helaas is men dan kennelijk uit het oog verloren Wie Degene is die roept. De pastoor was overigens niet de enige die zoiets zei, maar ook de pers heeft er aandacht aan besteed, waarbij niet zelden de zaak werd na-gepapegaaid. En als je iets lang genoeg rond-toetert in dit land, dan gaat iedereen het nog geloven ook. Helaas, helaas...voor diegenen die wereldse verandering in de Kerk nastreefden: er blijken roepingen genoeg te zijn. En dat bewijs wordt weer eens geleverd door een recent opgericht klooster dat langs de pelgrimsweg Santiago de Compostella pelgrims opvangt. De orde, die je kortweg de "Communiteit van de Bekering" kunt noemen, werd in 1999 opgericht en in 2012 waren de roepingen zo groot, dat het klooster letterlijk uit zijn voegen barstte. Ook het geld stroomde toe dank zij een aantal gulle gevers. 

Het succesverhaal begon in 1999 met Moeder Padro en drie andere zusters. De communiteit is zogezegd sneller gegroeid door de roepingen dan men menselijkerwijze voor mogelijk hield. Maar wie de Heer echt als vriend heeft, kan gewoon niet mislopen. Daarom is elk initiatief voor het oprichten van nieuwe kloosterorden in Nederland en die echt trouw aan het Evangelie en de Evangelische Raden willen blijven meer dan welkom. Hoe meer roepingen, hoe beter.

Post Scriptum: Kort na het schrijven van dit verhaal hierboven meldt het Katholiek Nieuwsblad vandaag op 14 juni een opmerkelijke zaak in Spanje waar een opleving plaatsvindt in de Rooms Katholieke Kerk. Meer lezen kan hier.

zondag 8 juni 2014

Pinksteren - de uitstorting van de H.Geest

Komt Schepper Geest, daal tot ons neer,
Houdt Gij bij ons Uw intocht Heer,
vervul het hart dat U verbeidt,
met Hemelse Barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt,
de Grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft,
vanuit de kracht die Gij het geeft,

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon,
aanschouwen in de hoge Troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.


Wij wensen u allen een zalig en gezegend Pinksteren!

maandag 19 mei 2014

Onderzoek naar ontwijding van Sint Willibrordkerk

Een trouwe medegelovige, dhr Hugo Bos maakte op twitter onlangs melding van een zeer ernstig feit: de ontwijding van de Sint Willibrordkerk in Utrecht. Voor de duidelijkheid verwijzen we iedereen even naar het artikel van de heer Bos zelf. Ze staat hier te lezen
Het gebouw is zelf nog steeds in gebruik voor de eredienst, maar nu blijkt is er in de kerk een theaterstuk opgevoerd, met een schijn-priester, met een schijn-uitvaartmis, en waarbij na afloop de "communie" werd uitgereikt. De kunstenaar die het bedacht heeft, kwam ook met schijn-gebeden en een nep-schuldbelijdenis aanzetten die duidelijk een heiligschennend en ergernisgevend karakter hadden. Mocht blijken dat volgens een onderzoek inderdaad ontwijding heeft plaatsgevonden, dan worden er geen H.Missen meer opgedragen en zal mogelijk het kerkgebouw opnieuw ingewijd moeten worden.
Het is verder onbegrijpelijk dat dit kan voorkomen in de Nederlandse Kerkprovincie en helemaal in een kerkgebouw dat niet aan de eredienst is ontrokken. We vragen ons wel eens af of diegenen die dit soort dingen uitdenken én doen, wel beseffen wát ze precies aanrichten? Hoe kun je en durf je nu zo met de religieuze gevoelens van Rooms Katholieke Christenen omgaan, en de zaak zó te vertrappen dat zelfs het Heilige der Heiligen (de Heilige Communie) wordt vertrapt?! Natuurlijk zal er weer opgeworpen worden dat Heiligschennis niet de bedoeling is geweest van dit theaterstuk, maar uiteindelijk werkt dit wel zo uit! Men houdt immers deze ergernisgevende voorstelling niet op de varkensmarkt, maar in een gewijd gebouw!

We zijn daarom blij dat Kardinaal Willem Eijk een onderzoek gaat opstarten. Gezien deze groteske ontheiliging zou het ons niets verbazen als de Sint Willibrordkerk opnieuw ingewijd zal moeten worden. De landelijke media heeft intussen ook lucht van deze zaak gekregen en het artikel is hier te lezen.

Post Scriptum 8 juni 2014: Het is nu bekend geworden dat tot nader order geen H.Missen meer mogen worden opgedragen in de Sint Willibrordkerk.

zaterdag 10 mei 2014

Een hart onder de riem...

Na alle misbruikverhalen, fantasieverhalen over misbruik en soms regelrechte manipulatie van informatie, vooral door journalisten uitgedacht, is het nu eens tijd om alle Paters, Priesters (wereldheren), mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vrouwelijke als mannelijke leken van de Rooms Katholieke Kerk te bedanken voor het vele werk wat zij jarenlang belangeloos voor de gehele gemeenschap hebben gedaan, en nóg doen. Toevallig valt 10 mei vandaag op een dag waarop veel kloosters in Nederland een Open Dag houden en waar iedereen welkom is, zodat men een kijkje kan nemen achter de echte kloostermuren. We willen vooral bedanken, de priesters en religieuzen (en dat is toch de meerderheid!) die zich wél hielden aan de kerkelijke wetten, zich wél hielden aan hun celibataire verplichtingen en die nooit enig kwaad in hun leven tegen hun naasten hebben gedaan, die zich nooit schuldig hebben gemaakt aan misbruik in welke vorm dan ook. Zij kregen wél de verwijten van misbruik ook over zich heen gegooid (met dank aan de pers!) en dat terwijl dit volstrekt ten onrechte is gebeurd. In de kranten leek het vooral een poging om de Kerk als geheel 'koud te stellen'. In veel kranten werd er immers geen onderscheid gemaakt tussen goeden en kwaden en werd niet zelden door een suggestieve schrijfstijl de hele Kerk beschuldigd van dit kwaad. Een grotere zonde tegen de Rechtvaardigheid is niet denkbaar!

Nog steeds zijn er oudere generaties die vandaag nog steeds dankbaar zijn voor de opleiding die ze kregen op scholen (waardoor ze nu een goed betaalde baan hebben) en die door religieuzen werden gerund. Er zijn er die hun leven te danken hebben aan de religieuzen die vroeger in de ziekenzorg en ziekenhuizen volstrekt belangeloos het werk voor hun naasten deden. Hoe vaak is het niet gebeurd dat zij in de bres sprongen voor de zieken en de verpleging, terwijl niemand die verpleging wilde oppakken? Wie stonden op de eerste rij om de arme leprozen bij te staan? Wie waste de doodzieke patiënten die niemand uit angst maar zelfs durfde te naderen?

Het zijn maar een paar voorbeelden in een hele lange reeks van eeuwen van zorg en ziekenzorg. Een zorg voor de jeugd, voor jonge vrouwen, een zorg voor zieken en uitgestotenen. En dat werk wordt nog steeds tot op de huidige dag voortgezet. In stilte, in zelfverloochening, in constant gebed, levend vanuit de H.Eucharistie...

Daarom een hart onder de riem voor iedereen in de Kerk die zich als priester, missionaris, religieus of als leek verdienstelijk heeft gemaakt. Want dit mag ook eens gezegd worden!

woensdag 30 april 2014

Flinke stijging in orthodoxie bij jongeren

Na jaren van treurigheid, verslapping in het geloof en zelfs regelrechte ontkenning van Geloofswaarheden door hooggeleerde theologen, is God de Heer bezig om Zijn Kerk nieuw orthodox bloed te geven. Wat is er namelijk aan de hand? Het Sociaal Cultureel Planbureau vindt het zo nu en dan noodzakelijk om de religiositeit in ons land te onderzoeken. Daarbij is onlangs vast komen te staan dat jonge Katholieken en Protestanten veel geloviger en orthodoxer zijn dan hun voorouders. Er zijn zelfs heterodoxen bij die denken dat die orthodoxie wel 'over gaat' als je maar lang genoeg wacht....Helaas gaat dat verhaal zeker niet zo makkelijk op : wie voor de Waarheid van God tekent, zal dat zeker levenslang gaan doen. Misschien vinden politieke beleidsmakers dit niet leuk, want uit de opmerkingen blijkt wel dat er nu al met een soort scheldwoord wordt gedweept (men noemt deze jonge Christenen: fundamentalisten), alsof we spreken van onverdraagzame, bekrompen fanatiekelingen (want zo wordt het meestal uitgelegd). De realiteit is gelukkig anders, en de beleidsmakers zullen deze orthodoxe groei niet leuk vinden, dat is wel zeker.

Het rapport van het SCP is te bestellen via deze link

En het mooiste komt nog : al jaren zagen wij een toename van jonge Katholieke Christenen, die geen water bij de wijn wilden doen over de radicaliteit van hun levenswijze. We zien dat in de totale verwerping van wereldse zondepraktijken, zoals de verwerping van voorbehoedmiddelen. We zien een toename in de radicaliteit van het celibataire leven. Ook zagen we een toename van jonge vrouwen die weer de Mantilla tijdens de Heilige Mis droegen. Het was misschien niet veel, maar toch is die toename onmiskenbaar. Er zijn jongeren die graag de 'Oude Mis' willen volgen, zich verdiepen in de Leer van de Kerk, aan Schriftlezing doen en het Latijn gebruiken in de Liturgie. We zien zelfs een toename van roepingen in de kloosters die volledig in de Buitengewone vorm van de Romeinse Ritus functioneren. En er zijn er die toestromen tot de jongerendagen, die zich toeleggen op het leren van de Catechismus en echt geloven in de dogma's van de Moeder van God, die elke dag de Rozenkrans bidden en veelvuldig komen Biechten. Dit alles is natuurlijk tegen het zere been van heterodoxe beleidsmakers, die maar wat graag willen zien dat dit verwaterd. Het is nog maar de vraag of ze deze keer daarin zullen slagen zoals in het verleden. Wij hebben goede hoop dat deze orthodoxie doorzet en dit blog zal daarbij een hulp zijn.

Post Scriptum: Wie een persoonlijke band met Christus heeft, vindt het niet moeilijk om de regels van de Kerk uit te voeren. De liefde tot God en de naaste is daarvoor de belangrijkste oorzaak. De regels zijn er ook voor om te zorgen dat wij niet veroordeeld worden, bijvoorbeeld wanneer we waardig dienen te Communiceren. Het is niet voor niets dat de H.Apostel Paulus waarschuwt als dit achterwege wordt gelaten. In de H.Schrift staat dan ook: "want wie eet en drinkt (de H.Eucharistie) eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt". 1.Kor 11;29. Regels zijn dus noodzakelijk voor ons heil. Wie dat ontkent moet zich afvragen of die wel voor het heil van de zielen werkt..