zondag 20 april 2014

Christus Resurrexit - Zalig Pasen!

Bij deze willen we iedereen een Zalig Pasen wensen en de vreugde van de Opgestane Heer. De foto hiernaast is een afbeelding van Vaticaan TV die ook op een Windows computer is te volgen via deze link. Via die link is ook het Urbi et Orbi te volgen van de Paus. Handig voor u als de Nederlandse televisiezenders dit niet willen of kunnen uitzenden.

Wij wensen u allen Gods zegen toe voor u en voor uw families.  

vrijdag 18 april 2014

Goede Vrijdag

Veracht, en door de mensen verstoten. Man van Smarten met Lijden bezocht. En toch, Hij draagt ónze kwalen, en torst ónze smarten..! (lezing uit de Profeet Jesaja)

woensdag 5 maart 2014

Vastenbrief van Paus Franciscus

Een kort artikel dit keer. De vastenbrief van Z.H. Paus Franciscus is onlangs in het Nederlands gepubliceerd via het Bisdom Roermond (Nederland). Hier vindt u de link: vastenbrief van de Paus. Het is het lezen meer dan waard en het laatste deel van deze brief is ook voor ons belangrijk: offers (aalmoezen) moeten iets kosten, het moet - in eigen woorden gezegd - moeilijk voor ons zijn. De Paus zegt het zo: ik wantrouw aalmoezen die niets kosten of geen pijn doen. 

Offers bazuin je ook niet voor je uit om door de mensen te worden geëerd. Onze Heer Jesus Christus leert dat deze mensen hun loon immers al ontvangen hebben. Als wij dus vasten en offers brengen, dan doen wij dat in stilte. We vasten en offeren voor onze Heer en God. Wij wensen u allen een vruchtbaar Aswoensdag en een Veertigdagentijd toe.

Post Scriptum: Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn in Nederland verplichte vasten- en onthoudingsdagen. Dat betekent (*): 1 volle maaltijd en geen vlees (vleessoep of vlees-jus) gebruiken (tussendoor mag met mate gegeten worden) . De onthoudingswet verplicht wie hun 14de levensjaar hebben voltooid. De vastenwet verplicht allen die meerderjarig zijn tot aan het begin van hun 60ste levensjaar. De zielzorgers en de ouders dienen er nochtans voor te zorgen dat ook aan hen die wegens hun lagere leeftijd niet aan de vasten en onthoudingswet gehouden zijn, de echte zin voor de boete bijgebracht wordt. (Wetboek van Canoniek Recht)

(*)De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in 1989 nog een bepaling uitgevaardigd over het vasten en onthouden. Ze staat hier te lezen.

zondag 23 februari 2014

Weest niet nalatig met uw eigen Tempel...

Zelden heeft een stuk zoveel indruk op mij gemaakt als bij de Profeet Aggeus (Hebreeuws Chaggai) die u in de Heilige Schrift vindt vlak voor de profeet Zacharias. Aggeus behoort tot de Kleine Profeten en zijn rol in de geschiedenis is er een die toch voor het Joodse volk van belang is geweest. Veel is niet opgeschreven: het boek bestaat maar uit twee hoofdstukjes en ik raad iedereen aan om de Kleine Profeten eens te lezen. Maar afgezien dan van de historische context waarin Aggeus optrad is vooral hoofdstuk twee bij mij lang blijven nagalmen. Iedere Katholieke Bijbel heeft namelijk aantekeningen, en het zijn juist die aantekeningen die soms een behoorlijke indruk achterlaten. Maar voordat ik daarover begin is het wel van belang om te vertellen dat de Israëlieten nalatig waren bij het herstel van de Tempel in Jeruzalem. De Tempel lag in puin, en na de Babylonische ballingschap, na de terugkeer van het Joodse volk in Israël wilde niemand haast maken om de Tempel des Heren weer op te bouwen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te geven die ik hier niet beschrijf. Belangrijk echter is wat de Profeet Aggeus zegt in hoofdstuk twee, en het commentaar dat onderaan die pagina staat in de Petrus Canisius Bijbel. Hieronder volgt een deel van de tekst van het tweede hoofdstuk,  daarna volgt het commentaar. 

GODS ZEGEN OVER DE BOUWERS
  Op de vier en twintigste dag van de negende maand in het tweede jaar
van Darius werd het woord van Jahweh door de profeet Aggeus verkondigd: 
Zo spreekt Jahweh der heirscharen! Vraag aan de priesters een uitspraak:
Wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn mantel draagt en met die slip
brood, moes, wijn, olie of een andere spijs aanraakt: zal dit dan worden geheiligd?
De priesters gaven ten antwoord: neen!
Aggeus vervolgde: maar zo hij zich aan een lijk heeft verontreinigd, en een van die
dingen aanraakt: is het dan onrein? De priesters antwoordden: dan is het onrein!
Toen hernam Aggeus: zo is het ook met dit volk, zo is het ook met deze natie
in hun verhouding tot Mij: is de godsspraak van Jahweh:
al wat zij doen, zelfs wat zij offeren, is onrein!

Het commentaar onderaan de pagina van dit hoofdstuk, deed mij werkelijk de schellen van de ogen vallen. Hieronder staat het:

Het onreine bezoedelt gemakkelijker dan het heilige reinigt. De Joden waren onrein geweest door hun schuldige nalatigheid bij de Tempelbouw. Toen hadden zelfs de heilige offers hen niet kunnen heiligen; integendeel, al hun werken zelfs hun offers waren onrein door de slechte gesteltenis van hun harten. Zo hadden ze Gods straffen over zich afgeroepen. Maar nu zij Gods Wil volbrachten, hield de onreinheid op, in plaats van straf viel hun Gods zegen ten deel die hun overvloedig werd geschonken.

Waarom was dit voor mij een schokkende ervaring? Plotseling kreeg ik inzicht: Is het niet zo dat onze eigen Tempel (de Tempel van de H.Geest zoals ook de Apostel Paulus in zijn brief schrijft op deze zondag door het jaar), is verwaarloosd en dat dankzij de slechte gesteltenis zijn zelfs onze offers onrein geworden? Hoe vaak ontvangen de gelovigen de H.Eucharistie niet zonder berouwvolle Biecht waardoor ze in slechte gesteltenis communiceren? En zijn wij niet schuldig nalatig geworden door onze eigen Tempel hierdoor te verwaarlozen waardoor wij allerlei straffen in deze wereld over ons heen hebben gekregen? Is het niet zo dat wat bij de Profeet Aggeus is opgeschreven, dit ook opgeschreven is als waarschuwing voor ons (de Christenen)? En wat even zo schokkend is: Aggeus laat zien dat als wij Gods H.Wil doen, dat de onreinheid ophoudt, dat vervolgens de Tempel weer wordt opgebouwd en dat overvloedige zegen over de bouwers zal komen... 

Zelden heeft een stuk zoveel bij mij los gemaakt als bij de Profeet Aggeus. De grote waarde van de Kleine Profeten ligt verborgen in een korte tekst, en wij lezen er bijna elke dag zo overheen, zonder dat wij iets inzien. Maar plots geneest de Heer onze blindheid, plots kunnen we zien, dankzij Hem, dankzij de Allerhoogste die onze verblindheid wegneemt. Hij laat ons zien dat wij vóór alles, zijn Heilige Wil moeten doen. De onreinheid zal dan ophouden, onze Tempel wordt dan weer opgebouwd en overvloedige zegen zal ons ten deel vallen...

Laten wij er vandaag mee beginnen!

donderdag 13 februari 2014

Een drama in Bilthoven en in België

Vandaag bereikt ons het ontstellende en afschuwelijke bericht over voormalige minister Els Borst, die in haar huis in Bilthoven mogelijk is omgebracht door een misdrijf. Voor familie, vrienden, kennissen moet dit echt een afschuwelijke dag zijn, en wij hopen dan ook dat Onze Lieve Heer hen zal troosten in dit verlies. Een ronduit afschuwelijk drama moet zich daar in Bilthoven hebben afgespeeld, waarvan je dan kan zeggen hoe het mogelijk is dat een mensenleven zomaar kan worden getermineerd. Logisch ook dat de reacties daarover in de media niet mis zijn, en logisch ook dat elke doodslag of moord ten scherpste moet worden veroordeeld, wie het dan ook betreft. Ook al was ex-minister Els Borst verantwoordelijk voor een verregaande euthanasiepraktijk in dit land: moord of doodslag op haar is totaal niet te rechtvaardigen. Men neemt hier zomaar het recht in eigen hand, waar het recht totaal niet in eigen hand mag worden genomen en dan hebben we het nog niet over de zware zonde die tegen Onze Heer en God wordt bedreven, de Gever van het Leven.
Maar uitgerekend ook op deze dag, werd in België een wet aangenomen die het mogelijk moet maken om minderjarige kinderen te euthanaseren. Maar dan hoor je opeens geen afschuw spreken in de Nederlandse politiek en geen afschuw spreken in de media. Helaas wordt in dit land al jarenlang met twee maten gemeten, en waarom is dan ook niet helemaal duidelijk: het ene veroordeel je wel, het andere niet. Misschien even ten overvloede: het is niemand gegeven het leven van een mens zomaar te beëindigen, en dus ook niet op zijn of haar ziekbed. Dit is even zo verwerpelijk als moord of doodslag in welke vorm dan ook. Bij euthanasie is er zelfs sprake van een 'om wraakroepende zonde' en iedereen in 's lands bestuur wordt dringend opgeroepen aan deze hemeltergende praktijken een einde te maken.

Of de Belgische Koning Philip de euthanasie-wet gaat tekenen is nog niet duidelijk. Wie een petitie wil tekenen aan het adres van Zijne Majesteit de Koning in België kan dit via deze link doen.

donderdag 23 januari 2014

Schoppenkoning helaas vertrokken..

De priester die onder de naam Schoppenkoning een blog beheerde (over de Buitengewone Vorm van de H.Liturgie) is met het bloggen opgehouden. Bij inlog op een eerder tijdstip waren alle berichten verwijderd, maar nu is ook het blog verdwenen. Wij respecteren de beslissing van deze priester, al vinden we het wel jammer, want het is goed dat er ook aandacht besteed wordt aan de Buitengewone Vorm van de Latijnse Liturgie, die maar al te vaak als een ondergeschoven kindje is behandeld. Over de behandeling van de gelovigen die graag de H.Sacramenten wilden ontvangen in de Buitengewone Ritus, spreken we dan maar even gemakshalve niet.

In plaats van Schoppenkoning is nu het blog van Hugo Bos geplaatst: "Echt Katholiek" en de artikelen geven veel inzicht over de verschillen tussen Protestanten en Katholieken. Voor Protestanten die graag Katholiek willen worden en de verschillen willen weten, verwijzen wij o.a. naar het blog: http://verbond.blogspot.nl/  

dinsdag 21 januari 2014

De geschiedenis herhaalt zich...

Hoe vaak lezen we niet in de Heilige Schrift over de geloofsafval, de trouweloosheid, de wetteloosheid van Israël en het optreden van de Profeten die de ondankbare taak kregen om hiertegen op te treden? Hoe vaak hoor je niet dat de Profeten een voor een worden vermoord, omdat zij er iets van zeiden?! Wie eens de moeite heeft gedaan om de Grote en Kleine Profeten in het Oude Testament te lezen, ontkomt niet aan de indruk dat veel van wat daar geschreven staat, maar al te vaak ook voor onze tijd geldt. We hebben het niet alleen over een artikel m.b.t. de Eijk-Trente affaire van (weer) zo'n bedenkelijk journalistiek laag niveau (Trouw), dat je bijna kunt bijschrijven wat er nu weer uit de kokers van de media te voorschijn worden getoverd. 

Jammer, een gemiste kans, want vooral voor de nuance lijkt helemaal geen plaats meer te zijn. Kun je de huidige Protestant verwijten wat hun voorvaderen hebben gedaan of zelfs misdaan? Nee toch he? Kan iemand, die nooit de keuze tegen de Katholieke Kerk of de H.Eucharistie gemaakt heeft, worden aangewreven wat hun voorvaderen in hun muffe achterkamer hebben zitten uitbroeden? Nee toch he? Waarom stelt men de Kerk dan altijd voor als een zwart-wit-organisatie waar verdoemden (Protestanten) en geredden (Katholieken) rondlopen? Sinds wanneer heeft de mens geen eigen keuze meer? Of zijn we soms half-geschapen wezens die geen vrije wil hebben, die als willoze robotten rondlopen en niet meer kunnen meewerken aan de Gods Genade? Sinds wanneer is de Stichter van de Kerk (Onze Heer Jezus Christus) met deze haast imaginaire eigenschappen uitgerust, dat Hij bij voorbaat alle Protestanten afwijst en alle Katholieken in de Hemel binnen laat? Is dat soms billijk? Is dat soms rechtvaardig?? Sinds wanneer is God niet billijk, redelijk en rechtvaardig meer?! Het is maar een vraag hoor! Hoe komt het toch dat één moordenaar aan het kruis naar de Hemel gaat, en de andere niet?! Dat komt door zijn goede wil! Sinds wanneer zouden alle Protestanten geen goede wil meer hebben? 

Begrijpt u het nog??

donderdag 26 december 2013

Overwegingen bij Kerstmis

Jesus werd 2000 jaar geleden geboren in een stalletje, want er was geen plaats voor Hem in het nachtverblijf. Niemand in het nachtverblijf was toen bereid om zijn plaats af te staan aan een hoogzwangere Vrouw en een Rechtvaardige man. Wat leert ons deze situatie? Hoe vaak wijzen wij Hem niet af? Hoe vaak zeggen wij niet tegen Maria "loopt u door"? Hoe vaak wil Jesus graag in ons hart geboren worden, maar zeggen wij "nee"? Zei Hij óók "nee" tegen ons? Werd Hij niet geboren in het donkerste deel van het jaar, in een ijskoude nacht in een schamel onderkomen....zei Hij toen ook "nee"? Heeft Hij toen iéts geweigerd? 

Die stal...dat ben jij. Het nachtverblijf waar je de H.Familie weigerde binnen te laten...dat ben jij. Jij bent het die Jesus de deur wijst, niemand anders. Nog steeds klopt Hij aan onze deur en wij, wat doen wij? We wijzen Hem af! Is dat de dank die wij Hem geven? Is het niet om zijn overgrote Goedheid en Liefde dat Hij ons redden wil? Als je één ogenblik zou doorschouwen hoe ondankbaar wij allen zijn geweest voor Hem, dan zou je hart breken van verdriet. Jesus wacht geduldig totdat Hij je in je armen sluit en zegt: "wees niet bang, Ik houd van je! Ik wil dat je leven hebt in overvloed, want daarom ben Ik uitgegaan!"

Ik wens u allen een Zalig Kerstmis toe!

zaterdag 21 december 2013

De Maagdelijke Geboorte

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Názaret genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Josef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden. De engel zei haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jesus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken

De onderstreping van de woorden hierboven is niet zonder reden. Als wij het verhaal van de geboorte van Jesus Christus lezen, dan vergeet men gauw dat het een verhaal is van tweeduizend jaar terug in de tijd en dat het gebeurde in het Joodse land. Niet alleen de Joodse gebruiken, maar ook de Joodse huwelijksplechtigheid is ons westerlingen onbekend. In onze tijd wordt een verloving vóór het huwelijk gesloten, maar in Israël was dit anders georganiseerd. De verloving gaf namelijk al dezelfde rechten van het huwelijk en op het moment dat de bruid plechtig werd binnengeleid in de woning van de bruidegom, werd het als gesloten beschouwd. De verloving maakte dus onderdeel uit van het huwelijk in Israël.  Als we dit weten, dan pas beginnen wij te begrijpen wat de eigenlijke tekst hier over zegt. Lees maar mee in het eerste hoofdstuk van Mattheus:

De geboorte van Jesus Christus geschiedde aldus. Toen Maria zijn moeder verloofd was met Josef, werd zij, voordat ze gingen samenwonen, in gezegende toestand bevonden van den Heiligen Geest. 

We kunnen nu ook de gevolgtrekking maken dat Maria als gehuwde, Maagd wilde blijven (zie daarvoor de bovenste Evangelielezing met de onderstreepte woorden). Ze zegt immers niet voor niets "...daar ik geen man beken", en ze zegt dit op het moment dat ze al verloofd was met Josef. De Leer van de Kerk zegt dan ook dat Maria vóór de geboorte van Jesus al Maagd was, maar ook tijdens de geboorte Maagd bleef en ook na de geboorte Maagd bleef (De drievoudige Maagdelijkheid van de Moeder Gods is plechtig afgekondigd tijdens de Synode van Lateranen in 649 en het Vijfde Oecumenische Concilie van Constantinopel in 553). Dat er wel eens over broeders en zusters wordt gesproken in het Evangelie heeft te maken met neven en nichten, dus niet met echte broers en zussen. 

De Maagdelijke geboorte van Jesus is geen fantasie van een paar oude heren in het Vaticaan, noch heeft ze te maken met Oosterlingen die alleen maar in wonderen geloven. Nee, Parthenogenesis bestaat echt en is door de huidige wetenschap bij verschillende diersoorten goed gedocumenteerd. Het is maar dat u het weet...

zondag 15 december 2013

De vraag van Johannes de Doper

Vandaag op de derde zondag van de Advent is een stukje Evangelie gelezen tijdens de H.Mis, en waarvan de betekenis niet bij iedereen duidelijk is. Om een tipje van de sluier op te lichten moeten we naar Matteus hoofdstuk 11, vers 2 tot en met 11 gaan (en vers 12). Hieronder volgen wij de vertaling van de Petrus Canisius vertaling: 
Toen Johannes in de gevangenis de werken van Christus vernam, liet hij Hem door zijn leerlingen vragen: Zijt Gij het, die komen moet, of moeten we een ander verwachten? Jesus antwoordde hun: Gaat en bericht aan Johannes, wat gij hoort en ziet. Blinden zien en kreupelen gaan, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden verrijzen en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij, die zich niet ergert aan Mij. Toen ze waren heengegaan, begon Jesus tot de menigte over Johannes te spreken: Wat zijt gij in de woestijn gaan zien? Een riet, dat door de wind wordt bewogen? Neen; wat zijt gij gaan zien? Een mens, in zachte kleren gedost? Zie, die in zachte kleren gedost gaan, zijn in de paleizen der koningen. Waarom zijt ge dan uitgelopen? Om een profeet te zien? Ja, zeg Ik u, en meer dan een profeet. Hij is het, van wie geschreven staat: "Zie, Ik zend mijn gezant voor U uit, Die U de weg zal bereiden." Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij. 

Het eerste gedeelte van dit Evangelie is wel eens uitgelegd als de twijfel die bij Johannes de Doper zou zijn opgekomen wegens een soort Godsverduistering die hij in de gevangenis ervoer. De Doper was gevangen genomen omdat hij geen blad voor de mond nam inzake de misdaden van Herodes, de viervorst van Galilea. Dat leverde de Doper een arrestatie op die later zou eindigen in zijn terechtstelling. 
In de PC-Bijbel wordt hier niet de twijfel van de Doper, maar de twijfel van de leerlingen van de Doper naar voren gebracht. Ook dit klinkt heel plausibel, aangezien Johannes de Doper nooit getwijfeld had aan de identiteit van Christus, zoals vaak uit het Evangelie blijkt. Het zou dus ook kunnen dat de leerlingen van de Doper twijfelden of Jesus wel de Messias (de Christus) was. Via de tekenen en wonderwerken van Jesus kwamen ze er achter dat Hij inderdaad de verwachte Verlosser moest zijn. De reden van de vraag van de Doper zou dan gezocht moeten worden in een poging om de zwakheid en twijfel van zijn eigen leerlingen voor de buitenwacht te verbergen. 

Het middenstuk over het "riet" dat in de wind wordt bewogen is een symbolische uitdrukking van wat men tegenwoordig van iemand zou zeggen dat hij of zij de mening maar bijstelt. Maar zo was Johannes de Doper zeker niet. Zijn onverbloemde mening over de viervorst leverde immers gevangenisstraf en zelfs de dood op, en wie is bereid om tegenwoordig hetzelfde te doen? De meeste mensen zullen hun mening flux bijstellen, maar niet Johannes. Niet één stelling heeft de Doper tijdens zijn gevangenneming ingetrokken, dus moest hij dit wel met de dood bekopen.

Het laatste stuk, met de laatste zin is wat moeilijker te begrijpen, maar kan als volgt worden uitgelegd: de nieuwe heilsorde die Jesus brengt overtreft in genade en goddelijke zegen zozeer de Heilsorde van het Oude Verbond, dat de minste onder de nieuwe Heilsorde nog meer begunstigd is, dan de grootste van het Oude Verbond. Tot dit laatste behoorde Johannes nog en om zijn verheven taak als voorloper was hij er zelf de grootste. Deze nieuwe heilsorde van de goddelijke genade kan men alleen verkrijgen door zich een heilig geweld aan te doen (vers 12) en te strijden tegen de wereld en de eigen hartstochten. Johannes had de grote stoot gegeven tot deze geestelijke bestorming door zijn opwekking tot boetvaardigheid. 

Een taak dus die van iedere Christen wordt gevraagd.

woensdag 11 december 2013

Hoe de mainstream media een overwinning doodzweeg

Menigeen zal het gisteren op 10 december ontgaan zijn: het Estrela Rapport, dat voorzag in abortus als een mensenrecht in Europa, werd op die dag door het Europees Parlement verworpen. Er zijn in de aanloop tot het rapport heel veel Christelijke en Katholieke groeperingen en partijen achter de schermen bezig geweest om deze abortus-gruwel van tafel te krijgen. Omdat dit geen nieuwssite is, verwijzen wij even naar het Reformatorisch Dagblad (zie link onderaan) dat een uitgebreid artikel aan gewijd heeft. Het Katholiek Nieuwsblad bracht het nieuws ook niet, maar dat kwam doordat er op het moment van de stemming geplande werkzaamheden op de site werden uitgevoerd.

In de aanloop tot de stemming werden 1.8 miljoen stemmen van Europese burgers opgehaald die duidelijk NEE zeiden tegen het Estrela Rapport. Deze handtekeningen zijn aangeboden, en het ziet er naar uit dat de Europese parlementsleden mede door deze One-of-us-campagne zijn bevestigd om een een goede keuze te maken. Partijen zoals d66 hebben zich overigens een hele slechte verliezer getoond door de tegenstemmers na afloop van de stemming meteen te vergelijken met extremisten en fundamentalisten.We mogen ook niet onvermeld laten dat aan de andere kant van de oceaan in de VS ook handtekeningen zijn verzameld door de organisatie CitizenGo. Ook zij hebben echt duizenden handtekeningen opgehaald. 

De mainstream media in binnen- en buitenland zwegen totaal over deze pro-life overwinning. Van de Nederlandse kranten was alleen het Reformatorisch Dagblad de enige die er melding van maakte. Kennelijk waren de druiven erg zuur bij de voorstanders van abortus (wij noemen het ordinaire kindermoord), en ja ook de Social Media ontplofte zowat waarbij de tegenstanders van Estrela zoveel mogelijk mensen in hun netwerk mobiliseerden. Dat alles zal de krantenlezer ontgaan zijn dankzij het stilzwijgen van een grote overwinning van de pro-life beweging in Europa.

Dank is verschuldigd aan alle politieke partijen die zich in Nederland en daarbuiten hebben ingezet, dank ook aan de mensen die buiten met spandoeken geprotesteerd hebben, en dank aan organisaties als La Manif Pour Tous en iedereen die op welke manier ook via de Social Media aan deze pro life manifestatie heeft meegewerkt. Het moet maar eens gezegd worden: Social Media maakt het mogelijk om iets te organiseren dat voorheen onmogelijk was. De tijd dat we binnen zaten en de ene na de andere tegenslag te verwerken kregen, is definitief voorbij. 

Het artikel van het RD staat hier te lezen.

dinsdag 3 december 2013

Petrus Canisius Bijbel via E-Sword bekijken

Defensio Fidei heeft op zijn website al geruime tijd aandacht besteed aan de z.g. PC-Bijbel om deze via de computer te verspreiden. De vertaling is onder auspiciën van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius tot stand gekomen en werd in de 20ste eeuw in Nederland verspreid. Een groot voordeel van deze vertaling is het feit dat men zijn best gedaan heeft om een zo getrouw mogelijke vertaling van de Grondtekst mogelijk te maken. Hierbij is men niet uitgegaan van de Vulgaat, maar van de Griekse en Hebreeuwse teksten. Het moet evenwel gezegd worden dat er niets zo moeilijk is dan om een goede vertaling van de H.Schrift te maken. Maar zoals het bij de nieuwe Bijbelvertalingen aan toegegaan is, is geen reden voor een vreugdevolle herhaling, laat staan dat wij deze vertalingen willen aanbevelen. Misschien kan men stellen dat de PC-Bijbel wat ouwelijk in taalgebruik aandoet, maar ze geeft ten minste een nauwkeuriger beeld van de Grondtekst weer. En dat is helaas niet bij elke (nieuwere) vertaling het geval geweest... 

E-Sword
Wanneer wij de H.Schrift (gratis!) willen lezen, dan kunnen we ook het programma E-Sword gebruiken. Na downloaden moet nog wel de Canisiusvertaling worden gedownload en geïnstalleerd. Hoe gaat men te werk?
 • Ga naar de website http://www.e-sword.net/ Het kan zijn dat u zich moet aanmelden met een account.
 • Klik op de knop Download e-Sword. Hierna komt u op de website waar de downloadplaats staat: http://www.e-sword.net/downloads.html
 • Download de laatste versie en installeer dit op uw computer door op het gedownloade pictogram te dubbelklikken.
 • Download nu de PC-Bijbelvertaling via: deze link.
 • Installeer nu de PC-Bijbelvertaling ook op uw computer.
 • Start na alle installaties E-Sword nu op, en sluit weer af. Start E-Sword nu weer op.
 • Als het goed is de PC-Bijbel nu geïnstalleerd en zichtbaar in het programma E-Sword. 
In het opgestarte programma E-Sword staat bij kopje Bijbels een nieuw tabblad met CANIS. Zie de screenshot hieronder:


Wanneer u nu op dit tabblad klikt, ziet u de H.Schrift staan. Links in de verticale kolom staan alle Bijbelboeken met de hoofdstukken. Erop klikken (en hoofdstukken) levert de betreffende Bijbeltekst in de window op. Het programma werkt ook op Windows 8.1

Reden
Men zou kunnen afvragen waarom dit stuk geschreven is. Dat is eenvoudig. Op 2 december heeft een militante groep het Openbaar Ministerie gevraagd om de verkoop van Bijbels in Nederland te verbieden wegens het vele "geweld" wat er in zou staan en dat de H.Schrift oproept tot geweld en moord. Het wetboek van Strafrecht staat weliswaar ook vol met misdaden en moord, maar van dat boek wordt dan niet gevraagd om tot een verbod te komen. Het is om die reden waarom wij hier aandacht aan besteden. Veel meer mensen zouden de H.Schrift moeten lezen en de verspreiding is via deze website volledig gratis. Verkoop van de H.Schrift is ook helemaal niet nodig, want wie E-Sword heeft kan de H.Schrift zelfs lezen in dictaturen. Wie overigens de voorwaarden van E-Sword leest zal merken dat verkoop niet toegestaan is.

Post Scriptum: Wie de volgorde van de Boeken in E-Sword bekijkt zal merken dat een aantal Bijbelboeken niet in de lijst voorkomt die wel in de Canonieke Boeken staan. Zo ontbreken de Boeken Wijsheid, Jesus Sirach, Judit en Tobias in de lijst. Dit is wel jammer want in eerste instantie zou je denken dat je de complete PC-Bijbel hebt gedownload en zichtbaar is, maar dat blijkt niet te kloppen. Hoe de andere Boeken dan moeten worden opgehaald wordt nog verder uitgezocht. Onze excuses daarvoor.

Post Scriptum 5 december 2013. Vandaag een e-mail gekregen waarin de auteur van het programma meldt dat ontbrekende Bijbelboeken niet zullen gaan verschijnen. Dat is jammer, want zo wordt het Woord van God om een onduidelijke en niet-begrijpelijke reden tekort gedaan. De maker van het programma E-Sword is hier niet schuldig aan, maar de auteur van Biblesupport.com, waar de PC-Bijbel is te downloaden had toch beter een complete Bijbel kunnen invoegen. Waarom dit niet gebeurd is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat in een eerder stadium hierover geklaagd is. Tot op heden is er geen update om deze leemte te vullen.

zaterdag 23 november 2013

Annus Fidei - Slot van het Jaar van het Geloof

Op zondag 24 november 2013 Christus Koning, werd het Jaar van het Geloof op een bijzondere manier afgesloten. Dit gebeurde op plechtige wijze op het Sint Pietersplein en was Live te volgen via Vaticaan tv (via het internet) waarbij ook voor het eerst de relieken van de H.Apostel Petrus werden getoond. Meer hierover is te lezen in het Katholiek Nieuwsblad. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het om de echte relieken van de H.Petrus gaat, en voor meer informatie verwijzen we naar het artikel van het Katholiek Nieuwsblad. Wie de Live-uitzending wilde volgen kon dat het beste doen via deze link van Vaticaan TV, want in de programmering van de Nederlandse televisie hadden wij nog niets aangetroffen over de plechtige sluiting van Annus Fidei, noch iets over de belangrijke reliekentoning. Deze reliekentoning was juist zo bijzonder, omdat de relieken van de H.Petrus voor het eerst aan de gelovigen getoond werden.  Let wel op dat u bij deze verbinding van Vaticaan TV Microsoft Silverlight nodig hebt, anders kunt u geen beelden zien. Als na het aanklikken staat dat u Microsoft Silverlight moet downloaden, dan klikt u op "ja"

dinsdag 19 november 2013

Waardig Communiceren

Heel veel katholieken lijken zich er niet van bewust te zijn dat het automatisch tijdens de H.Mis naar voren lopen, jaar in jaar uit en zonder sacramentele belijdenis, de kans wel heel groot maakt dat men op onwaardige wijze communiceert. Voor de duidelijkheid: wie in staat van doodzonde (en daar weet van heeft) toch het Heilig Lichaam en Bloed des Heren nuttigt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren en maakt zich schuldig aan de zonde van Heiligschennis waardoor men de eeuwige verwerping kan oplopen. We kunnen dit lezen in de H.Schrift, waarin de H.Apostel Paulus waarschuwt dat iedereen zichzelf (zijn geweten) dient te onderzoeken alvorens het Lichaam en Bloed des Heren te ontvangen. Zie daarvoor de eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 11, vers 27 e.v. Wie dus van een zware zonde bewust is, dient eerst de Sacramentele belijdenis van de zonde (Sacrament van de Biecht) te ontvangen, alvorens men communiceert. Het is niet voldoende om een schuldbelijdenis (Confiteor) te doen tijdens de H.Eucharistie, zoals vaak gedacht wordt. Men dient de zware zonde eerst bij de biechtvader te belijden die de penitent vervolgens de Absolutie verleent. Hierdoor is de penitent weer in Staat van Heiligmakende Genade en kan deze de H.Eucharistie ontvangen. En wie denkt dat het Tweede Vaticaans Concilie de Biecht heeft afgeschaft, die heeft zich ernstig misrekend: het Concilie bevestigt juist dit Sacrament in de Concilie-documenten. Het is dus dat u het maar weet!

De Nederlandse bisschoppen hebben vorig jaar een schrijven doen uitgaan over "Waardig Communiceren" en de tekst willen wij voor iedereen hier afdrukken, zodat niemand kan zeggen dat dit onbekend is gebleven. De tekst staat hieronder.


WAARDIG COMMUNICEREN
Brief van de Nederlandse bisschoppen
b.g.v. Sacramentsdag 2012

Het kostbaarste geschenk van de Kerk is de eucharistie, de oorsprong en het hoogtepunt van
heel het christelijk leven (Lumen Gentium 11). In de communie ontvangen wij ‘het brood uit
de hemel’ en ‘de beker van het heil’, het Lichaam en Bloed van Christus die zich heeft
overgeleverd ‘ten bate van het leven der wereld’ (Joh. 6,51), zoals de Catechismus van de
Katholieke Kerk zegt (CKK 1355). Daarbij wordt verwezen naar de H. Justinus, die in het
midden van de tweede eeuw schreef: 

“Niemand anders mag hieraan deelhebben dan hij die gelooft dat onze leer waar is, die gedompeld is in het bad tot vergeving van de zonden en tot wedergeboorte, en die leeft volgens de voorschriften van Christus” (Justinus, Apol. I, 66).

Enkele jaren geleden hebben de Nederlandse bisschoppen in een drietal brieven gewezen op
de betekenis van de eucharistie en op bijzondere aandachtspunten voor de liturgische praktijk.
Dit gebeurde door hun begeleidend schrijven van 24 juni 2004 bij de instructie ‘Redemptionis
sacramentum’ (Liturgische Documentatie, nr. 3, 2004, p. 195-199), door de adventsbrief van
2007 en de brief bij Sacramentsdag 2008 (Liturgische Documentatie, nr. 5, 2008, p. 137-152).
We moeten constateren, dat in onze tijd het geloof van de rooms-katholieke Kerk in de
eucharistie en de daaruit voortvloeiende vereisten van de morele levenswijze door menige
gedoopte helaas niet worden gedeeld. De bisschoppen van Nederland voelen zich daarom
genoodzaakt helderheid te geven over enkele punten, met name in verband met het
communiceren.
Voor het ontvangen van de heilige Communie is de juiste gesteldheid vereist, (1) nl. door het
doopsel toebehoren tot de RK Kerk, het volledig delen van het geloof van deze Kerk in de
Eucharistie, en een levenswijze die niet in tegenspraak is met de heiligheid van het Sacrament.
Onder dit laatste wordt verstaan: geen zware kerkelijke straf opgelopen hebben, noch
halsstarrig volharden in een zware zonde die bekend is (zie CIC 915).
Daarnaast geldt dat wie zich van iets bewust is, dat volgens de leer van de Kerk een
zware zonde is, d.w.z wanneer de persoonlijke band met God en de Kerk heel ernstig
verstoord is, mag zonder voorafgaande sacramentele belijdenis niet communiceren (zie CIC
916). In zo’n situatie zou de nauwe verbondenheid met Christus en het deelhebben aan het
ene lichaam van de Kerk door te communiceren, slechts bedrieglijke schijn zijn: "Wie op
onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het
Lichaam en Bloed des Heren" (1Kor 11:27). Het ontvangen van de heilige Communie brengt
niet alleen een verbondenheid met Christus en de Kerk tot stand, maar veronderstelt die ook.
Er kunnen zich bepaalde situaties voordoen waarbij overwogen moet worden om in plaats van
een eucharistieviering alleen een viering van het woord van God te houden zonder uitreiking
van de communie. Wij willen in herinnering roepen wat paus Benedictus XVI daarover
schreef in zijn postsynodaal schrijven ‘Sacramentum caritatis’ van 22 februari 2007 (nr. 50):

“Een pastoraal probleem waarop men heden ten dage vaak stuit, is het feit dat bij bepaalde
gelegenheden zoals bijvoorbeeld een eucharistieviering bij een huwelijk, een uitvaart of iets
dergelijks, behalve de praktiserende gelovigen ook anderen bij de viering aanwezig zijn die
mogelijk al jarenlang de communie niet hebben ontvangen of die zich wellicht in
levensomstandigheden bevinden waardoor ze de sacramenten niet kunnen ontvangen. Bij
andere gelegenheden zijn leden van andere christelijke denominaties of zelfs van andere
godsdiensten aanwezig. Soortgelijke omstandigheden doen zich ook voor in kerken die – in
het bijzonder in toeristische steden – het doel van grote stromen bezoekers zijn. Het is
duidelijk dat er dan mogelijkheden gevonden moeten worden om iedereen kort en doeltreffend
de betekenis van de sacramentele communie en de voorwaarden om deze te kunnen ontvangen
in herinnering te roepen. In situaties waar de noodzakelijke verduidelijking met betrekking tot
de betekenis van de eucharistie niet gegarandeerd kan worden, moet overwogen worden in
hoeverre het beter is in plaats van een eucharistieviering een woorddienst te houden”.

In dergelijke omstandigheden lijkt het – buiten de zondag – in menig geval inderdaad beter
om in plaats van een eucharistieviering een woorddienst (zonder communie-uitreiking) te
houden.
Waar bij bepaalde gelegenheden tijdens de eucharistieviering de communie niet kan
worden uitgereikt, zullen de trouwe kerkgangers er ongetwijfeld begrip voor weten op te
brengen, dat de voorkeur gegeven moet worden aan alleen een geestelijke communie, d.w.z.,
zich in stil gebed verenigen met de Heer. Wanneer in dergelijke situaties wel de communie
wordt uitgereikt, bevelen wij het gebruik aan van de korte toelichting voorafgaand aan het
communiceren, zoals gegeven in de tekstmodellen bij onze brief van Sacramentsdag 2008.

Een bijzonder geval doet zich voor, wanneer mensen zich presenteren om de
communie te ontvangen om oneigenlijke doeleinden, met name om een demonstratieve reden.
Wanneer groepen of vertegenwoordigers van groeperingen om zulke reden in de eucharistie
aanwezig zijn, mag in die viering de communie niet worden uitgedeeld. Om demonstratieve
redenen de eucharistie willen ontvangen getuigt niet van hoogachting voor en van een
onderkennen van de waardigheid van dit sacrament. De kerkvader Augustinus schreef al in de
oudheid over het al dan niet te communie gaan: “Het enige wat deze Spijs niet verdraagt, is
minachting” (Augustinus, De sermone Domini in Monte. II. 7, 26, - PL 34, 1280). 

"Het is onaanvaardbaar dat personen of groeperingen uit demonstratief oogmerk de heilige
Communie wensen te ontvangen", aldus een eerdere verklaring van de Nederlandse
bisschoppen van 1987. (2)

Soms moeten wij ons uit respect onthouden van het sacrament van de eucharistie. Wie niet te
communie kan gaan, kan toch naar de kerk komen om in gemeenschappelijk gebed en in het
luisteren naar Gods Woord samen met anderen het geloof te vieren.
De eerbied en zorg voor het Heilig Lichaam van Christus vragen dat wij alles in het
werk stellen, opdat de geloofsgemeenschap de Heer van ons bestaan daadwerkelijk in eerbied
kan ontvangen. Of met de woorden uit ons schrijven van 2004: “Wij dienen de eucharistie als
bron van Kerk-zijn helder en zuiver te houden. Niet alleen met het oog op de Kerk van nu,
maar ook met het oog op latere generaties. De eucharistie is immers niet ons bezit, maar een gave die ons door de Heer is toevertrouwd. Wanneer wij met deze gave van de Heer onzorgvuldig omgaan, legt dat een hypotheek op de toekomt.” Bidden wij dat iedere katholiek steeds het Lichaam van Christus in diep geloof en met een daaraan beantwoordende levenswijze kan ontvangen.
(1)
Pius X, Sacra Tridentina Synodus, 16 december 1905: "... niemand die in staat van genade is en met een juiste en vrome gesteldheid (recta piaque mente) de heilige tafel nadert, mag vandaar geweigerd worden. De juiste gesteldheid bestaat daarin dat wie tot de tafel des Heren nadert, dit niet doet uit gewoonte, uit praalzucht of omwille van menselijk opzicht, maar met de bedoeling God te behagen, zich meer in liefde met Hem te verenigen en met dit goddelijk geneesmiddel de eigen zwakheden en fouten te verhelpen".
(2)
Persdienst aartsbisdom Utrecht, 1987: "Er mag geen enkele twijfel over bestaan, dat de gezamenlijke bisschoppen van Nederland iedere actie van welke belangengroepering dan ook, die de viering van de heilige liturgie, met name het ontvangen van de heilige communie, misbruikt om haar eigen doelstellingen te verwerkelijken, volstrekt afwijzen. De heilige liturgie wordt als eredienst aan God miskend, wanneer ze gebruikt wordt als instrument in een eigen strategie. Behalve uit eerbied aan de eucharistie verschuldigd moet een dergelijke handelwijze ook worden afgewezen uit respect voor de parochies, die overvallen worden door acties, waar ze niet om gevraagd hebben, waarin ze niet participeren en waardoor haar liturgische viering wordt verstoord", zie: Informatiebulletin 121, 15 (1987) 459-460.

De bisschoppen van Nederland,
Utrecht, 10 juni 2012

woensdag 6 november 2013

Biecht en H.Oliesel in de Buitengewone vorm

Al een tijdje was op het internet zowel het Sacrament van de Biecht als het H.Oliesel (de Ziekenzalving) in de Buitengewone Vorm te vinden. Omdat niet elke website hier melding van maakt zijn wij zo vrij geweest om dit via dit kanaal aandacht aan te besteden. 
Het eerste formulier betreft het Sacrament van de Biecht in de Buitengewone vorm en is in het Latijn opgesteld. De schuldbelijdenis van de penitent is wat langer, maar ook de Absolutie (het ontslaan van zonden door de priester) heeft een andere formulering dan in de Nieuwe ritus.

Het tweede formulier - en niet minder belangrijk - is het Sacrament van het H.Oliesel of in onze tijd Ziekenzalving genoemd. Voor priesters en leken die deze twee formulieren willen afdrukken op een printer kunnen het bestand via deze server downloaden. Het is verheugend dat steeds meer aandacht wordt besteed aan de Heilige Sacramenten in de Buitengewone Vorm, en het ziet er naar uit dat steeds meer leken en steeds meer priesters hier om beginnen te vragen. Nogmaals: dit initiatief is niet bedoeld om zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie of de Nieuwe Ritus af te zetten: wij staan van harte achter dit Concilie en we hebben immers gezien wat de gevolgen zijn van scheurmakers die zich zo verkrampt vasthielden aan hun eigen hoogmoedigheid, dat de eenheid met de Paus teniet werd gedaan. Het is van levensbelang voor de katholiek dat hij de eenheid met de Paus niet op het spel zet. Naar onze overtuiging dient de katholiek zowel de Nieuwe Ritus als de Buitengewone Vorm van de Liturgie (en de viering van de andere Sacramenten in de Buitengewone Vorm) ten volle te accepteren.

Liturgie en de andere Sacramenten gevierd volgens de Buitengewone Vorm is alleen maar verrijkend en de vele signalen laten zien dat het geloofsleven en die van de kloosters weer langzaam maar zeker aan het opbloeien is, vooral daar, waar het gebruik van de Buitengewone Vorm gemeengoed is geworden.

donderdag 31 oktober 2013

Noli Recusare Laborem

Het zijn geen makkelijke tijden voor de Kardinaal Aartsbisschop, Wim Eijk. Een groot gedeelte van lieden die zich plotseling opeens betrokken voelt bij de zaak HuisintVeld, en die al niets te zeggen heeft over bestuurlijke zaken in de Kerkprovincie, gaat opeens een brief schrijven, wil graag een besluit 'terugdraaien' en ook andere woord-goochelaars die zich eveneens plotseling aandienen en met de zaak gaan bemoeien.

Nee, het is niet eenvoudig om als goede priester je werk goed te doen in dit land. In 45 jaar tijd werd de Nederlandse Kerk van binnenuit overgenomen, waardoor er op Sacramentsniveau een grote chaos en wildgroei mogelijk was. Ingrepen van bovenaf bleven zo veel mogelijk uit (behalve in Roermond en Haarlem dan), maar sommige andere 'bestuurders' staken niet onder stoelen of banken dat zij de Kerkelijke Banier haatten en dat er dus een tijd voor 'verandering' was aangebroken: je zag dat op diocesaan niveau, maar ook op het niveau van de kloosters. Het gevolg van deze vijandelijke overname was dat honderdduizenden trouwe katholieken hun eigen Kerk werden uitgejaagd, waardoor een hele generatie voor de Kerk verloren is gegaan. We hebben dat vooral te danken aan figuren die zich te pas en te onpas met de Kerk bemoeiden en het hadden over de 'rigide regeltjes' van 'bovenaf opgelegd', die spraken over de wijze van 'autoritair besturen' door bisschoppen, die spraken van 'gelovigen die in de kou terecht kwamen' van 'teruggedraaide klokken' spraken en natuurlijk moest men niets hebben van de 'dogma's' die door de Kerk waren 'opgelegd'. 

Je kunt intussen een woordenboek samenstellen van uitdrukkingen die deze gevallen katholieken steeds opnieuw gebruiken, en daar zijn ook nieuwere uitdrukkingen bij die vervolgens tegen diezelfde Kerk en haar bestuur worden ingezet. Uitdrukkingen zoals: 'onbegrip, verontwaardiging en boosheid' en 'blijmoedig in het geloof staan' en vooral wordt er volgens deze critici op bestuursniveau gestreefd naar 'macht'.

Nee, het is niet eenvoudig om heilig te worden. Het moeilijkst is dat te bereiken als je bisschop of Aartsbisschop bent in een land als Nederland. De complete media met hun lakeien vallen dan over je heen als een zaak als HuisintVeld zich aandient. Maar gelukkig is Wim Eijk niet bang. Hij is ook geneesheer en heelmeester, maar wel een heelmeester die geen stinkende wonden maakt. Hij weigert het werk tenminste niet.

woensdag 23 oktober 2013

Nieuw klein Altaarmissaal voor Nederlandse Kerkprovincie

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft gisteren bekend gemaakt dat een Nieuw Klein Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie wordt uitgegeven. De Nederlandse editie van het Missale Parvum is handig in formaat en kan dus ook op reis worden meegenomen. Het bevat naast de nieuwe vertaling van de Orde van de Dienst voor de H.Mis ook de nieuwe vertaling van de Eucharistische gebeden, voor verzoening en voor bijzondere omstandigheden en ook een nieuwe vertaling van de Consecratiewoorden (de foto hierboven is een ander Altaarmissaal en dient slechts als voorbeeld). 
Voor het Klein Missaal van de Nederlandse Kerkprovincie (192 pagina's in tweekleurendruk met leeslinten) geldt tot 1 december 2013 een intekenprijs van € 29,90. Daarna kost het € 39,90. Het kan worden besteld bij Administratie NRL, p/a Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH te Breda, of via Postbus 90189, 4800 RN Breda. Via e-mail kan men ook intekenen. E: bestel@rkk.nl 

Het artikel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hier te lezen.

Post Scriptum: In het Katholiek Nieuwsblad staat een artikel over het zelfde onderwerp als hier en daar wordt uit de doeken gedaan hoe de huidige Consecratiewoorden een vertaling blijken te zijn afkomstig van een Eucharistie-loochenaar meneer Oosterhuis. Men wil daar nu van af, aangezien meneer Oosterhuis het woord 'Verbond', 'Bijbelser' vond dan 'Bloed' waardoor de Consecratiewoorden opzettelijk in volgorde werden veranderd. Daar komt nu een einde aan, want nu wordt meer recht gedaan aan de tekst van de Consecratiewoorden (Hic est enim calix sanguinis mei, novi aeterni testamenti...) te vertalen in: Want dit is de beker van Mijn Bloed, van het nieuwe en Eeuwige Verbond.

dinsdag 22 oktober 2013

De parabel van de onrechtvaardige rechter

Je kunt stellen dat de arme weduwe, die in het H.Evangelie voortdurend bij de onrechtvaardige rechter aanklopt om recht over haar zaak te spreken (zie daarvoor Lucas 18;1-8), een zeker geloof moet hebben gehad in die rechter. Anders kom je daar niet en zoek je het heil ergens anders. Jesus gebruikt deze parabel om aan te duiden dat de gelovigen altijd bij God moeten aankloppen, en dat zij niet moeten ophouden maar moeten volharden in het gebed. Jesus geeft hier niet aan dat God onrechtvaardig is, maar gebruikt dit item als een soort controverse, waardoor tegenstellingen in de parabel makkelijker in het geheugen van de toehoorder achterblijven. Maar wat hoor je tegenwoordig allemaal niet? "Ik bid niet meer" en "bidden heeft toch geen zin gehad". Deze mensen vallen in een soort ongeloof, en het is juist Jesus die ons waarschuwt niet die kant op te gaan. Hij zegt immers niet voor niets: "Zal de Mensenzoon het Geloof op Aarde vinden?"

Voor een Christen zal het voortdurend vragen naar een oplossing voor zijn zaak best een zware beproeving zijn, maar ook hier geeft Christus uitsluitsel: "Hij zal hun spoedig recht verschaffen".

Laten we daarom trouw blijven aan de beginselen van het Evangelie (net zoals de H.Apostel Paulus in zijn brief ook schrijft in 2 Timoteus 3;14 - 4;2 ), want zonder trouw kunnen we alles verliezen. Luisteren we daarom ook niet naar die stemmen die onze trouw proberen te ondergraven. Ook voor uw blogschrijver geldt daarom het volgende advies: "blijf bidden, blijf vertrouwen op God". Wie zo doet, zal zeker door God in deze wereld en de toekomende rijkelijk worden beloond.

dinsdag 8 oktober 2013

Aartsbisdom Utrecht schorst priester

Gisteren vernam ik via de media dat een disciplinaire maatregel is opgelegd aan Pater Harry Huis in ´t Veld O.P., wegens het op ongeldige wijze celebreren van de H.Mis. 
Tijdens de H.Eucharistie van Witte Donderdag werden belangrijke onderdelen en het Eucharistisch Gebed volledig weggelaten en dus heb je geen geldige H.Mis meer. Het Aartsbisdom kreeg daarop klachten binnen, en het Aartsbisdom handelde overeenkomstig de richtlijnen die al jaren eerder door de Apostolische Stoel zijn uitgevaardigd. Concreet betekent dit dat overtredingen kunnen worden bestraft volgens de richtlijnen van Redemptionis Sacramentum waarin het misbruik van de H.Liturgie wordt aangepakt. Het doel van dit document is (om iedereen die dit aangaat) dat de Liturgische voorschriften in acht worden genomen. Het document beschrijft ook Canonieke straffen indien er sprake is van ernstig misbruik. Gelukkig heeft het Aartsbisdom nu in het bovengenoemde geval ingegrepen, want de betreffende Pater mag 1 jaar lang de H.Mis niet meer voorgaan. 

De reden van dit ingrijpen van de Apostolische Stoel ligt in de vele decennia binnengekomen klachten dat de H.Sacramenten (en speciaal die van de H.Eucharistie) op ongeldige wijze werden "gevierd". Hoewel er vaker is gewaarschuwd de Liturgie in acht te nemen (het Tweede Vaticaans Concilie waarschuwt al hiervoor), vonden bepaalde priesters toch dat met het gerommel in de H.Liturgie moest worden doorgegaan. Uiteindelijk kon het niet uitblijven dat er wel een reactie uit Rome moest komen, en die kwam ook. Het bestuur van de betreffende parochie vindt de straf veel te zwaar (wij echter niet). Het moet maar eens afgelopen zijn. De gelovigen hebben namelijk recht op geldige Sacramenten, en wie het daar niet mee eens is, kan maar beter een ander kerkgenootschap uitkiezen...

De opmerking van sommige kranten dat de Pater de Consecratiewoorden was "vergeten" is o.i. een bedenksel van een redacteur. Een brandweerman vergeet immers ook niet om de brand te blussen, en men doet het af als een "ach..vergeten"-gevalletje. Maar wie op Witte Donderdag (nota bene de viering van de Instelling van de H.Eucharistie door onze Heer!) het Eucharistisch gebed met de Consecratiewoorden weglaat, laadt op z´n minst de ernstige verdenking op zich zulks opzettelijk te hebben gedaan.

Het moet maar eens uit zijn met deze Liturgische experimenten en wanstaltigheden die al meer dan 40 jaar lang de Nederlandse Kerkprovincie her en der teisteren, en het is maar wat verheugend dat niet alleen de Apostolische Stoel, maar ook het Aartsbisdom Utrecht hierin heeft ingegrepen.

Hieronder de volledige tekst van het Aartsbisdom.
http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Kardinaal-Eijk-neemt-sanctie-tegen-pater.aspx

Opmerking: Uit het bericht van het Aartsbisdom blijkt dat er in de betreffende parochie eerder klachten zijn geweest over Liturgische misstappen waardoor Kardinaal Eijk middels een brief aan alle betrokkenen iedereen heeft gewaarschuwd dat bij herhaling sancties zouden volgen. Het is dus niet waar dat deze sanctie aan bovengenoemde Pater zomaar uit de lucht is komen vallen en dat er geen eerdere klachten in deze parochie zijn voorgekomen, zoals sommigen valselijk beweren.

zondag 6 oktober 2013

Tot het volle Geloof komen

Er was eens iemand die tot bekering kwam en het Katholiek Geloof ging aanhangen. Interessant is het verhaal vooral dat deze bekeerling de rede gebruikte om zijn Geloof in God en wat de Kerk leerde te laten toenemen. In het Evangelie van deze zondag wordt er over het kleinste zaadje - het mosterdzaadje - gesproken, en de Heer wil laten zien dat grote dingen - zoals een groot geloof - pas mogelijk zijn als ze heel klein en alleen beginnen. De rede - de ratio - is net zo belangrijk om in Geloof toe te nemen. De bekeerling in kwestie kreeg namelijk een persoonlijke openbaring van God tijdens de H.Mis in de H.Communie, en concludeerde dat als "de Leer over de H.Communie waar is", al het andere daaraan vastgekoppeld "dus ook waar moest zijn". Het kan immers niet dat de leugen de waarheid voortbrengt of zelfs maar vastzit aan de waarheid. Aldus redenerende, besefte deze persoon plotseling dat alles wat de Kerk leert en doceert om die reden ook waar moest zijn. Het gevolg was dat hij tot volledig Geloof is gekomen. Wie dus beweert dat gelovigen 'redeloos' zijn en hun verstand niet gebruiken, blijken eerder aan te geven dat zij zelf niet goed hebben nagedacht over diezelfde gelovigen.

Christus wil ons tot het volle geloof brengen, maar dat betekent wel dat het Geloof ons niet zo maar komt aanwaaien. We moeten er dus wel wat voor doen, zoals ik dat al eerder in een bijdrage op dit blog heb geschreven. Er wordt in het Boek Genesis niet voor niets gewaarschuwd dat het voor de mens moeite zal kosten om van de Aardbodem iets verbouwd te krijgen. Christus legt dit uit in dezelfde symboliek in de parabel van de zaaier. We zijn immers maar zwakke mensen die veel genade van God nodig hebben om ons te weren tegen het kwaad. We moeten ons Geloof laten groeien, laten wortelen (verdiepen) en we moeten het Geloof vooral voeden, o.a. via de H.Sacramenten. Maar de rede is net zo belangrijk in de groei van ons Geloof.

Voor velen misschien een moeilijke klus, maar deze klus is zeker niet onmogelijk. God laat immers niet toe dat de mens boven zijn krachten wordt beproefd. Dat moeten we nooit vergeten.

woensdag 18 september 2013

Nieuw feest - Christus de Eeuwige Hogepriester

Via het blog van Summa Catholica is vernomen dat in 2014 in de Nederlandse kerkprovincie een nieuw feest wordt ingesteld. Het is het Feest van Onze Heer Jesus Christus Eeuwige Hogepriester. Ik verwijs dus even naar het artikel van de Summa Catholica. 
Wat opvalt is - volgens deze website - dat men te rade is gegaan bij het Missaal van 1962. Het feest zal volgens deze website in de Nederlandse Kerkprovincie worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. De reden voor het instellen van dit feest is om alle gelovigen te vragen om Jesus na te volgen, speciaal hen die geroepen zijn tot het ambtelijk priesterschap. Gebeden wordt dat de priesters hun streven naar persoonlijke heiliging mogen beleven in een totale overgave aan God en de Kerk.

De liturgische teksten worden gepubliceerd in de Liturgische Documentatie, dl.10, de bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie dat medio oktober 2013 zal verschijnen. Het gehele artikel van de Nederlandse Kerkprovincie staat hier te lezen. Het feest zal in 2014 op de kerkelijke kalender staan.

zondag 15 september 2013

Waarom God het kwade in de wereld toelaat...

Veel ongelovigen en zij die ter kwader trouw zijn aan de Kerk en het Geloof vuren steevast dezelfde vragen af op de gelovigen in de hoop dat zij het antwoord daarop niet weten. Niet iedere gelovige zit met zijn mond vol tanden, want zij zijn wél op de hoogte waarom God het kwaad in de wereld toelaat. 
Een mooi voorbeeld is het Evangelie van de verloren zoon die deze zondag in de Nederlandse kerkprovincie is gelezen. Het gaat hier om het verhaal dat Jesus vertelt aan de Farizeeën die het maar niets vinden dat Jesus met Tollenaars en zondaars eet. Jesus echter laat in de parabel van de "verloren zoon" zien wie de slechte zoon is die alles verbrast (symbolisch de Tollenaar en zondaar) en de zoon die zich altijd keurig aan de regels heeft gehouden (het beeld van de Farizeeër) en God die onder het beeld van de vader op zijn verloren zoon wacht.

In dit stuk hebben we het niet alleen over de Goddelijke Barmhartigheid die onverdiend aan de arme berouwvolle zondaar wordt gegeven door God de Vader, maar meer nog....dat God de Vader het kwade (in het leven van de verloren zoon) toelaat in de hoop dat Hij het kwade, de zonde ten goede weet te keren via de vrije keuze van de verloren zoon. En dat is de reden waarom God het kwade in de wereld toelaat. De mens is immers vrij in zijn keuze geschapen en diezelfde mens maakt niet zelden misbruik van die vrijheid waardoor de zonde in de wereld mogelijk wordt (onder het beeld van de verbrassende zoon die zich met slechte vrouwen inlaat). Het is de mens die de keuze maakt dat de zonde in de wereld komt, en het is dus niet de schuld van God dat het kwade en de dood in deze wereld is binnengekomen. God kan immers niet zondigen en bovendien heeft Hij alles geschapen om te leven. 
Wat God wel kan doen is de zonde om te buigen in het voordeel van de mens, zodat deze het heil en de Hemel kan verdienen (kijk maar eens hoe de parabel afloopt van de verloren zoon!). Maar kijk ook eens hoe diezelfde verloren zoon de beste kleren aankrijgt en stijgt in aanzien!

Het kwade in de wereld zal daarom worden gebruikt om de glorie van God en van de zielen in de Hemel te verhogen en de werken van de Duivel te vernietigen. Wie veel lijdt aan het kwaad, des te hoger zal zijn loon zijn in Hiernamaals. En dit alles dankzij de Ondoorgrondelijke Wijsheid van Gods Voorzienigheid en dankzij Gods Oneindige Barmhartigheid die alles ten goede zal keren!

zondag 8 september 2013

Zondagsontheiliging - mede dankzij de VVD

Waarom moest zo nodig de zondag in Nederland sneuvelen door deze dag te verlagen tot een ordinaire werkdag? Waarom moest de VVD hier in Maastricht zo een belangrijk aandeel hebben in het laten sneuvelen van de zondagsheiliging? Dankzij de politiek is er echter ook een autoloze zondag ingesteld, compleet met een afgesloten binnenstad. En dit vanwege het "milieu", u kent dat wel. Het recht op het "milieu" lijkt in dit land groter geworden, dan het recht op Godsdienstvrijheid en het recht om je kerkgebouw en de H.Mis te bezoeken, wat nota bene wel in de Grondwet verankerd ligt. En het maakt niet uit of u slecht ter been bent en de auto nodig hebt om de H.Mis te bezoeken, want ook voor deze groep van gelovigen wordt immers geen uitzondering gemaakt en de stad afgesloten.
Om 12 uur in de middag moeten de winkels open (dankzij diezelfde VVD) waardoor voor de winkelier en het personeel ook al geen zondagsheiliging, rust en aandacht voor het gezin meer mogelijk is. Natuurlijk heeft men hier tegen geprotesteerd, maar zoals vanouds legt de politiek (lees de VVD) dit gewoon naast zich neer, nietwaar? Het geld - de grote Mammon - moet immers rollen van de VVD, en we moeten God en Zijn Zondag vooral vergeten, en naar de Kerk gaan doe je maar op een andere dag.

Geloof staat bij diezelfde VVD niet erg hoog aangeschreven, want volgens meneer Rutte van diezelfde VVD (u weet wel, die meneer die Minister President wordt genoemd) doe je dit soort dingen maar "achter je voordeur". De VVD is een kampioen in het marginaliseren van de Godsdienst en als we niet oppassen verdwijnen niet alleen de Weigerambtenaren achter een Cordon Sanitaire, maar ook de gewone gelovigen die misschien straks een verbod op het gebruik van de gemeenschappelijk openbare ruimte voor hun kiezen krijgen. Het is een kwestie van tijd, let maar op, dat het geloof beleven in Nederland weer streng verboden wordt, op straffe van verbanning en gevangenisstraf, zoals vele dictators en tirannen voorheen ook al verordineerden. Het Geloof is gelukkig nog steeds levend, maar de Libertijnse dictators en tirannen zijn als woestijnzand weggeblazen door de wind. En let op: ook met een partij zoals de VVD zal het diezelfde kant opgaan...De Griekse filosoof Plutarchus heeft het goed gezien. Hij waarschuwt dat een "Libertijnse maatschappij, de voorbode is van de Tirannie".

Op het moment van schrijven van dit stuk verschijnt er (natuurlijk) op zondag een Braderie met een kleine honderd stalletjes gevuld met waardeloze koopwaar. Ook een manier om de zondag verder te ontheiligen. En wij, wat doen wij? We krijgen dit als gelovigen maar over ons heen gegooid. Met dank aan de plaatselijke comiteetjes (die dit georganiseerd hebben) en natuurlijk ook met dank aan de VVD - de trendzetter - die de zondagsontheiliging vooral in de geesten van de mensen heeft gepompt.

dinsdag 3 september 2013

Richtlijn voor het Geestelijk leven

Een zeer bijzonder boek: Richtlijn voor het Geestelijk leven en andere geestelijke werken dat pas is uitgegeven en geschreven is door de Benedictijner Abt Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois) die leefde tussen 1506 en 1566. 
Zoals vanouds is elk kerkelijk document gelukkig in het Latijn geschreven waardoor de volgende generaties ook zonder verandering kunnen lezen wat er geschreven is. Het werk van Blosius is overigens wel in andere talen vertaald, maar tot voor kort nog niet in het Nederlands. Nu is er dus ook een Nederlandse vertaling op de markt. 

Het boek heeft een schat aan informatie voor hen die het Christelijke leven zich zo goed mogelijk eigen willen maken. De Blois geeft daarover veel informatie en veel tips. Het boek is aan te bevelen voor een ieder die de de Christelijke volmaaktheid wil eigen maken. Het werk van Blosius wordt aanbevolen door niet minder dan de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr.J. Hendriks. Zijn voorwoord van het boek is hieronder te lezen:

Verschillende jaren heb ik de Richtlijn voor het geestelijk leven en andere geestelijke werken gebruikt voor een geestelijke lezing tijdens mijn retraite en iedere keer werd ik getroffen door de wijsheid, geestelijke diepgang en trefzekerheid van het werk van Ludovicus Blosius. De geestelijke werken van deze Abt vond ik zo inspirerend dat ik ze gelezen heb als een tweede "Navolging van Christus". 

Mijn eigen eerste kennismaking met het boek deed mijn mond open vallen van verbazing en persoonlijk vind ik dat het werk van Blosius het "Hemels Goud" bevat, dat ik u niet wil onthouden. Het boek is te bestellen bij Stichting De Boog via de onderstaande link. Dit boek wordt dus warm aanbevolen!


zaterdag 24 augustus 2013

Verwarring over Geboden Feestdagen in Nederland

Er is - zo is mij gebleken - enige verwarring bij katholieken in Nederland ontstaan over de vraag welke nu de Geboden Feestdagen in de Nederlandse Kerkprovincie precies zijn. Er zijn namelijk verschillende uitgaven te vinden (zoals de opgeheven katholieke agenda van de jaren 90) waar een verkeerd aantal Geboden Feestdagen zijn afgedrukt. Daar sprak men over slechts vier verplichte Feestdagen. Dat aantal klopt niet, want volgens het besluit van de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn het er vijf. Het kan dus zijn dat nogal wat katholieken in Nederland verkeerd zijn geïnformeerd over wat precies de Geboden Feestdagen zijn. Daarom heb ik een lijst gepubliceerd die afkomstig is van RKdocumenten.nl. Daar vindt men ook de integrale tekst van de Bisschoppenconferentie afgedrukt.

De volgende Geboden Feestdagen gelden in Nederland:
 1. Kerstmis (25 december)
 2. Maria de Moeder van God (1 januari)
 3. Hemelvaartsdag (40 dagen na Pasen)
 4. Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
 5. Allerheiligen (1 november)
Het zal opvallen dat in sommige vroegere publicaties nummer 2 (Maria de Moeder van God (1 Januari)) ontbreekt in het lijstje van Geboden Feestdagen in Nederland. Het is om die reden dat ik deze lijst hier nu publiceer om zo een eind te maken aan de verwarring.
Op die Geboden Feestdagen zijn de katholieken verplicht om de H.Mis op die dag bij te wonen. Voor Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen geldt geen verplichting om zich te onthouden van verboden werk en bezigheden. 

vrijdag 23 augustus 2013

Help de Kopten in Egypte!

Na het uitbreken van de gewelddadigheden tegen Christenen in Egypte, kon de balans worden opgemaakt: 58 kerkgebouwen, kloosters en andere kerkelijke gebouwen verwoest, waarbij het voornamelijk om Koptische Orthodoxe gebouwen ging. Ook 14 Katholieke instellingen, negen kerken, 4 kloosters en een school zijn aangevallen door een opgezweepte meute onder leiding van de Moslim Broederschap. Daarbij zijn vernielde woningen en winkels van de Christenen niet meegerekend. Andere bronnen zeggen dat er zeker 110 winkels en 3 hotels van Christenen zijn aangevallen en geplunderd. Wie de video-beelden op internet bekijkt, schrikt van de totale ravage die een aantal kerkgebouwen heeft ondervonden, waarbij zelfs het stukwerk van de pilaren, de muren en het plafond er letterlijk is 'afgetimmerd'. De heilige voorwerpen, de gebruiksvoorwerpen voor de H.Eucharistie, de iconen, de kerkinventaris (zoals banken) en zelfs altaren zijn door een opgezweepte meute naar buiten gesleept en in brand gestoken en vernield. Na deze misdadige kerkontwijding (sacrilegium) stak de meute - na de volledige vernieling van het interieur - het kerkgebouw zelf in brand. Wat overbleef was een uitgebrand en totaal vernield en geplunderd kerkinterieur met zwart geblakerde muren. Eén Koptische kerk heeft voor de allereerste keer in 1600 jaar geen H.Eucharistie kunnen opdragen, zo erg was de vernieling van het kerkgebouw. Dit hadden ze daar nog nooit eerder meegemaakt...

Dit is een reden voor ons om deze geterroriseerde Koptische Christenen, die altijd tot zondebok worden bestempeld, snel te hulp te komen en geld te storten. U kunt dit doen door geld over te maken op Kerk in Nood. Zet er wel bij dat het voor de Kopten in Egypte is zodat uw geldelijke steun ook daar terecht kan komen. Hier een webpagina over deze zinloze vernielingen, compleet met schokkende foto's...

Kom, laten wij de Koptische Christenen in Egypte helpen!

woensdag 14 augustus 2013

Maria Ten Hemelopneming - 15 augustus

Op 15 augustus vieren we de Ten Hemelopneming (met ziel en lichaam) van de Heilige Maagd Maria. Alleen de Moeder van God was vrij van de Erfzonde, en heet daarom terecht "Onbevlekt Ontvangen". In titelkerken en gewone kerken zal wegens het feest op die dag een H.Mis worden opgedragen, en katholieken in Nederland zijn verplicht aan deze H.Mis deel te nemen omdat het immers een verplichte feestdag is. Men is overigens op die dag wel gedispenseerd in werk en bezigheden.

In het zuiden van Nederland wordt tijdens de H.Eucharistie het z.g. Kroetwusj gezegend. Dat zijn bepaalde wilde kruiden (zoals Boerenwormkruid) die de gelovigen mee naar huis nemen. Hiernaast een beeltenis van de Moeder Gods in Tre Fontane.  Omdat ik graag eer wil geven aan de Moeder van God, en omdat ik haar persoonlijk veel dank verschuldigd ben, volgt hieronder de Litanie van Loreto. Deze wordt altijd na het Rozenkransgebed gebeden.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
Amen.

donderdag 1 augustus 2013

Jaar van het Geloof - het Geloof behouden!

Hoe komt het toch dat hele massa's katholieke gelovigen de Kerk zijn afgevallen en ook nog het H.Geloof hebben verloren? Daar is niet een eenvoudig antwoord op te geven. Deels komt dit doordat het Geloof te weinig wortel had geschoten, maar meer nog (en dat is wel een les voor ons!) omdat er dingen zijn gedaan die het Geloof verder hebben ondermijnd. Willen de jongeren van de huidige katholieke generatie hiervan leren, dan zullen ze in ieder geval de fouten in het verleden moeten vermijden. Wat moeten we doen om het Geloof te bewaren, en wat moeten we doen om niet van het Geloof af te vallen? Hieronder staat wat men doen moet (info uit de Katholieke Catechismus van Anton Schraner):
 1. Men moet bidden (bijvoorbeeld het Rozenkransgebed)
 2. Men moet aan de Liturgische godsdienstoefeningen deelnemen
 3. Men moet van tijd tot tijd goede godsdienstige bladen en boeken lezen
Het zal wel duidelijk zijn dat vele katholieken die van het Geloof zijn afgevallen het gebed hebben verwaarloosd. Ook gingen ze niet meer naar de kerk toe en van het lezen van goede godsdienstige boeken en bladen kwam al helemaal niets. Maar er werd ook gezondigd tegen het H.Geloof waardoor men het Geloof ging verliezen. Hoe deed men dat?
 1. Als men aan God en diens Openbaring niet gelooft, of door eigen schuld een dwaling aanneemt.
 2. Als men het Geloof verloochent of van het Geloof afvalt.
 3. Als men denkt dat het niet uitmaakt wat iemand gelooft.
 4. Als men vrijwillig aan geloofswaarheden twijfelt.
 5. Als men niet uitkomt voor het Geloof waar dit nodig is.
 6. Als men gesprekken tegen het Geloof voert of met genoegen naar luistert.
 7. Als men bladen of geschriften tegen het Geloof leest zonder noodzaak, steunt of verspreidt of lid is van organisaties die het Geloof vijandig zijn.
Bij nummer 1 van de tweede tabel: Hoogmoed en slechte levenswandel voeren meestal tot ongeloof. Bij 2. Men beweert hier dat men niet katholiek is: men verloochend het Geloof. Bij 3. is het indifferentisme bedoeld, namelijk dat het niet van belang zou zijn wát men gelooft, maar dat het voldoende is dat men een gelovig mens is. Bij punt 4. Niet elke twijfel is zonde, zeker niet als men ernstige gronden heeft en dan onderzoekt hoe het er mee staat. Het wordt wel zonde als men uit zucht om te protesteren een geloofswaarheid in twijfel trekt, dan is er wel sprake van een zonde tegen het Geloof. Bij punt 5. moeten we denken aan lauwheid en traagheid: men bidt niet meer, men gaat niet naar de kerk, men ontvangt de Sacramenten niet meer, men leest geen goede lectuur meer, men leeft praktisch zonder God en godsdienst. Punt 6. en 7 zijn wel duidelijk.

Wat het bidden betreft: als je het Rozenkransgebed (1ste tabel) te moeilijk vindt of te zwaar om vol te houden, bid dan elke dag gewoon een tientje, dat zijn dus 10 weesgegroet Maria's, 1 Eer aan de Vader en de Zoon en de H.Geest, en 1 Onze Vader. Later zul je meer kunnen doen. Ook in het Geloof moet je groeien, net zoals in het gebed. En voor de jongeren onder ons: maak je maar niet druk om zoveel vijanden die het Geloof bespotten of je proberen te kleineren. Ga dus gewoon door met bidden en je Geloof verder te versterken. Bid vooral voor je vijanden. Zo kan geen enkele vijand je overwinnen. Je wordt op ten duur krachtig in het Geloof en kunt dit op jouw manier weer doorgeven aan een ander.

vrijdag 26 juli 2013

Jaar van het Geloof - Wereld Jongeren Dagen te Rio

Dit stukje schrijf ik speciaal aan de jongeren die nu in Rio zijn op de Wereld Jongeren Dagen en onze Heilige Vader Paus Franciscus ontmoeten. Sommigen zijn echt ontroerd geraakt door de geloofsgetuigenissen die zij van velen hebben gehoord, maar belangrijker is - en nu richt ik mij tot jullie jongeren - dat je een persoonlijke band met Christus krijgt. Dit is belangrijk omdat jullie over niet al te lange tijd in de maatschappij een belangrijke rol gaan spelen. Over niet al te lange tijd sticht je misschien een gezin, maar laat dit dan ook een echte Huiskerk zijn waar Christus Onze Heer aanwezig is. Jullie moeten immers de fakkel van ons gaan overnemen en straks wordt de verantwoordelijkheid in jullie handen gelegd. Daarom is het zo belangrijk dat je je goed laat vormen via de Catechese, via goede en degelijke geloofsvorming in samenwerking met jullie bisschoppen en priesters. Je zult die geloofsvorming nog hard nodig hebben ook, want de wereld waarin je leeft laat niet zelden zijn anti-christelijk gelaat zien en maakt er ook geen geheim van dat de Katholieke geloofsleer zal worden aangevallen. Wees dus niet bang, want Christus de Heer is met jullie!

Als je je goed wilt vormen, dan kun je de boeken van de Jeugdcatechese lezen, zoals YouCat. Je kunt inspiratie opdoen via de vele geloofsgetuigen en zelfs bloedgetuigen die volmondig achter Christus hebben gestaan. Hun getuigenis is werkelijk zeer inspirerend! Je kunt iets lezen over de Kerkvaders en je kunt leren van de Pauselijke Encyclieken die een grote bron van kennis huisvesten.

Laat je ook vormen in de Leer van de zeven Heilige Sacramenten, zoals het Sacrament van Boete en Verzoening, waarin de vergevende Liefde van God zo intens kan worden ervaren! En vergeet niet: miljoenen gingen je voor, dus wees niet bang om Jesus te ontmoeten en wees al helemaal niet bang om van Hem te getuigen! Stel je hart wagenwijd voor Hem open, en Hij zal bij je zijn. Ga met vroomheid en intens geloof naar de Heilige Mis, en ontvang Jesus zelf persoonlijk in de H.Communie. Hij zal jullie harten sterken voor jullie levensreis, of je nu leek, missionaris, geestelijke, religieuze of priester wordt dan wel een gezin sticht. Jesus staat altijd aan jullie kant!