dinsdag 13 februari 2018

Aswoensdag - verplichte vasten en onthoudingsdag

Op woensdag 14 februari vieren we het begin van de 40-dagentijd, de vastentijd die loopt van Aswoensdag tot Pasen. Die periode is precies 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegerekend. Dus blijven er 40 dagen over.
De enige nog verplichte vasten- en onthoudingsdagen in Nederland zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag. Op deze dagen wordt er geen vlees gegeten en nuttigt men maar één volle maaltijd. Vis eten mag, maar men kan het oude gebruik handhaven door geen vlees, jus (met vlees) en soep met vlees te gebruiken. Tussendoor mag er wel 's morgens en 's avonds wat gebruikt worden, want het vasten mag ook niet met een té grote gestrengheid worden doorgevoerd. De leeftijd waarop men verplicht als gelovige moet onthouden (maar niet vasten) is vanaf 14 jaar. Vanaf 21 jaar tot 59 jaar geldt dan het verplichte vasten en onthouden bij meerderjarige gelovigen. Wie van het kerkelijke voorschrift van vasten ontslagen wil worden moet daarvoor dispensatie aanvragen.
In de ochtend of de avond gaan wij naar de H.Mis en ontvangen het Askruisje op ons voorhoofd. As is een teken van boete. We vinden op veel plaatsen in de Bijbel hoe de Joden as over zich heen strooiden als teken van boete (zie ook het Boek Job)

De bedoeling van vasten is vooral innerlijk. Tijdens de vastenperiode dienen wij ons nederig te maken voor God en boete te doen en zeker niet te handelen zoals beschreven in Jesaja hoofdstuk 58 vers 3 tot 5. Dat is geen vasten waar God behagen in heeft. Daarom worden wij uitgenodigd vriendelijk en hulpvaardig te zijn naar elkaar opdat ons vasten door God echt aanvaard wordt. Het boete doen en de aanvaarding van het kruis in navolging van Christus is een gebod van de Heer zelf en blijft dus bestaan. De gelovige legt zich toe op verstervingen, de werken van naastenliefde en op het gebed. De keuze van de boete kan aan ieder afzonderlijk, aan het gezin of de gemeenschap worden overgelaten. Ziet u een noodlijdende, steek hem of haar dan de hand toe op de manier die u kunt geven. Probeer zoveel mogelijk goed te doen aan elkaar. 

Voorbeelden van onthouding boven de verplichte onthouding zijn bijvoorbeeld: minder roken, minder (alcohol) drinken, minder tv-kijken, minder computerspelletjes spelen, minder of niet snoepen (koek of snoep) om maar een aantal dingen te noemen en wat vaker het Heilig Sacrament van Boete en Verzoening en de H.Mis te bezoeken.
Boete hoeft niet groot zijn, maar moet vooral klein zijn en veel. Zo zijn er gelovigen die bijvoorbeeld 40 dagen lang geen boter op de boterham smeren en in plaats van koffie of thee, water drinken bij het het ontbijt en de lunch. Er zijn dus mogelijkheden te over om boetewerkjes te vinden. In de Dialoog van de H.Catharina van Siëna wordt aangeraden om te groeien in de deugden via de boetedoening.

Het zal duidelijk zijn dat de voorschriften van vasten- en onthoudingsdagen verschillen per kerkprovincie, en dus is de gelovige gehouden de regels van de eigen kerkprovincie op te volgen. De Nederlandse regels die hierboven beschreven zijn verschillen met die in België en andere landen.

Paus Paulus VI heeft over het vasten het volgende verklaard: "Daar waar grotere welstand heerst, zal men een teken van onthechting moeten stellen, opdat de kinderen van de Kerk niet meegesleept worden door de geest van de wereld en men gelijktijdig die broeders, die van honger en van armoede te lijden hebben, over nationale en continentale grenzen heen, de helpende hand kan bieden." Wat wij dus aan geld uitsparen met deze veertigdagentijd, dat kan aan de armen gegeven worden.

zaterdag 10 februari 2018

De genezing van een lepralijder

Op de voorlaatste zondag vóór Aswoensdag, lezen we over de genezing van een lepralijder door Jesus. Volgens de Wet van Moses was het een voorschrift om lepralijders af te zonderen. Ze moesten buiten het kamp blijven totdat zij weer rein waren verklaard door de priesters.  Wie aan lepra leed, moest volgens de Wet buiten het kamp roepen dat hij onrein was, de kleren moesten gescheurd zijn, de baard bedekt en de haren moesten worden losgehangen (zie Boek Leviticus hoofdstuk 13; vers 1-46). Ook Jesus heeft eerbied voor de Wet van Moses, want Hij beveelt de genezene zich te "laten tonen aan de priesters", zodat het bewijs voor genezing kon worden geleverd. 
Wie het stukje Evangelie over de lepralijder leest moet wel ontroerd raken over het medelijden die de Heer had met de arme zieke. Niet zelden werden deze mensen de grootste verschoppelingen in de geschiedenis van veel landen. Heden ten dage is de situatie niet anders. Er bestaan landen waar de lepralijders nog voor minder worden aangezien dan kastlozen. De kastlozen hebben nog de stoep om te slapen, maar de lepralijders hebben niets om hun hoofd op te leggen...

Maar mogelijk is in die tijd, zoals door Lukas is opgetekend, al een bepaalde vooringenomenheid bij het establishment te bespeuren, want onze Heer draagt de voormalige lepralijder op te zwijgen over zijn genezing voordat hij de priester heeft gezien. Het is zeker dat onze Heer ons leert om elk nutteloos uiterlijk vertoon te vermijden. Dat doet de genezen man echter niet. De man gaat overal rondvertellen dat hij genezen is door onze Heer, zodat Jesus niet meer in het openbaar in de stad kon komen (zie Markus 1;45). Het is niet uit te sluiten dat er toen al problemen waren met de erkenning van de wonderen die Hij deed. 

In feite gaf Jesus de genezen man het bevel de voorgeschreven offers te brengen, omdat de Wet in zijn volledigheid van kracht bleef tot en met de Passie van de Heer waarin op Golgotha een volmaakt offer werd gebracht. Vanaf dat moment werden alle offers die de Wet voorschreef verdreven en was het volmaakte offer van kracht. Dit geldt nu tot op de huidige dag.

Gebed: Heer onze God, waar uw woord weerklinkt en Gij het hart raakt van een mens, wordt alle onreinheid weggenomen. Maak ons ontvankelijk voor uw woord, laat ons nooit twijfelen aan uw vergeving, maar steeds weer verkondigen dat Gij ons vrijgesproken en gereinigd hebt in Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen, Amen. (uit: Nederlandstalig Brevier)

Post Scriptum: Op deze dag (zondag 11 februari) herdenken wij ook Onze Lieve Vrouw van Lourdes

zondag 4 februari 2018

De Ziekenzorg - vijfde zondag door het jaar

Misschien dat er mensen zijn die zich afvragen of hebben afgevraagd waarom er vroeger ziekenhuizen bestonden waar mannelijke en vrouwelijke religieuzen de zorg voor de zieken en lijdenden op zich namen? Het antwoord kunnen we lezen in het Evangelie van de vijfde zondag door het Jaar (B-lezingen cyclus), waarin onze Heer Jesus Christus ons letterlijk voorgaat in de zorg voor zieken en noodlijdenden. Het is een echte daad van naastenliefde en mededogen die wij voor de zieken kunnen toedragen. Jesus gaf - via zijn voorbeeld - ons ook de taak de zorg voor zieken en lijdenden te onderhouden, dus de Katholieke ziekenzorg in ziekenhuizen is een echt Christelijk gegeven. Er was immers niemand die de ziekenzorg op zich nam. En wat meer was: het was gratis, aangezien de religieuzen een gelofte van armoede hadden afgelegd. Op de afbeelding: Jesus geneest de schoonmoeder van de H.Apostel Petrus. 

Tegenwoordig is de ziekenzorg in grote ziekenhuizen ter hand genomen, waar niet alleen de religieuzen, maar ook het Kruis van onze Heer Jesus Christus opzettelijk is verdreven. De Rooms Katholieke ziekenzorg werd in Nederland binnen een periode van een halve eeuw om zeep geholpen. Nu zijn de kosten van onze ziekenzorg letterlijk de pan uitgerezen waardoor de mensen met een heel klein inkomen hun zorgkosten niet meer kunnen betalen. Dit alles met dank aan de politici in Den Haag, die het allemaal zo goed wisten en de bevolking ook nog kwamen vertellen dat de zorg echt "goedkoper" zou worden. Intussen hoor je verhalen van mensen die niet behandeld kunnen worden omdat een eenvoudige behandeling een torenhoge rekening tot gevolg heeft. Hoever heeft het zo kunnen komen?

Het moet maar gezegd worden dat de huidige gezondheidszorg in Nederland een gigantisch kostenverslindend apparaat is geworden waar iedereen met de nodige zorg naar zit te kijken. Intussen wordt die zorg elk jaar duurder en duurder en niemand lijkt deze waanzin te kunnen stoppen.

Het is maar niet te hopen dat die zorg in Nederland zó duur wordt dat ze een "zorg voor en van de rijken" gaat worden. Misschien wordt het tijd dat onze vrouwelijke en mannelijke religieuzen weer toestemming gaan krijgen die zorg ter hand te nemen. Want zo kan het echt niet langer.

Lezing: Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, verzen 29-39.

Post Scriptum: Als Katholieke Christenen kunnen wij ook op geestelijk vlak veel doen. Als iemand in uw buurt ziek is of een noodlijdende, zeg dan tegen deze persoon dat u voor hem of haar zult bidden. Ook een devotiekaars aansteken in een Kapel of kerkgebouw behoort tot de mogelijkheden. Zo zult u met goede woorden de zieke sterken in zijn lijdensweg. En als de Heer het raadzaam vindt om deze zieke te genezen, dan zal het zeker gebeuren. Dus zeg uw gebed toe aan hen die ziek zijn.

vrijdag 2 februari 2018

2 Februari - Maria Lichtmis

Volgens de Joodse wet moest elk mannelijk dier van het vee, maar ook elk mannelijk mensenkind aan de Heer worden opgedragen en worden vrijgekocht (voor meer uitleg, zie de H.Schrift teksten beneden). Ook voor het Kindje Jesus gold die wettelijke bepaling volgens de Wet van Moses.

Opvallend is dat in sommige protestante kerken wel de Presentatie des Heren is blijven bestaan, maar dat dit vervolgens ontdaan is van de Moeder van God, alsof zij zelf niet aanwezig was in de Tempel om haar Goddelijk Kind aan de Heer op te dragen. Maar wie de H.Schrift (Evangelie naar Lucas) er zelf eens op naslaat, komt wel tot een andere conclusie. 

Naar het gebruik van de oude Kerk in Jeruzalem herdenken wij dus op deze dag hoe het Kind Jesus, volgens de voorschriften van de Joodse Wet aan God werd opgedragen, veertig dagen na zijn geboorte. De Nederlandse naam 'Maria Lichtmis' herinnert aan de lichtprocessie die in onze kerken worden gehouden, voordat de H.Mis wordt opgedragen, en als een hulde aan de Heilige Maagd Maria wordt gezien. Maar volgens de Liturgie van deze dag heeft het als betekenis onze opgang naar het Huis van God waar wij de Heer ontmoeten in de H.Eucharistie, in het breken van het Brood, voordat Hij wederkomt in heerlijkheid.

Om meer inzicht te krijgen in de Wet van Moses, kan men de H.Schrift erop naslaan. Het betreft hier de volgende lezingen: Exodus 13; 1-3a. 11-16. In het Nieuwe Testament: Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2; 22-40 en 22-23.

Allen een heel fijn en devoot Maria Lichtmis toegewenst!

zondag 28 januari 2018

Is een oorlog gaande in de Kerk?

Bij de wisseling van de wacht in België, werd een zeer goed initiatief van Aartsbisschop Léonard meteen ter ziele gedragen. Het betrof hier de Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Dit ter ziele dragen in 2016 werd niet gedaan omdat de Fraterniteit slecht werk had afgeleverd en ook niet omdat de mensen de Kerk massaal de rug toekeerden, nee, integendeel. Het ging juist goed met het kerkbezoek en de belangstelling was juist groeiende. Nochtans werd kort na het vertrek van Aartsbisschop Léonard de stekker meteen door de nieuwe Aartsbisschop uitgetrokken. Reden: het was zogenaamd niet juist dat Franse priesters in België kwamen werken. 

Iets soortgelijks, maar mogelijk om een iets andere reden, gebeurde met de Franciscanen van de Onbevlekte die - volgens berichten - het gewaagd hadden om naar de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie terug te keren. Hoewel het dossier voor de buitenwereld niet toegankelijk is en personen daarover nog steeds zwijgen en er dus geen zekerheid is over wat nu de exacte oorzaak is geweest, werd echter wel - heel opvallend - een commissaris aangesteld die de Orde in feite in een paar zetten vernietigde.  Hoewel de eerste klachten over de Franciscanen al onder Paus Benedictus XVI in Rome zouden zijn geventileerd, werd de vernietiging van de Orde pas echt snel ter hand genomen na het vertrek van Paus Benedictus. De echte en werkelijke reden voor de opheffing is nooit bekend gemaakt en dus blijft er ruimte voor veel speculatie. De gelovigen die het allemaal over hun heen gegooid hebben gekregen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Sommigen startten een petitie, maar dat heeft maar weinig opgeleverd.

Wie had gedacht dat dit het laatste geval is van een opheffing van een Orde, omdat deze terug wilde keren naar de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie, heeft het mis. Ook nu weer wordt een Orde aangepakt, in dit geval is het de Orde der Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding MariaWald in Duitsland. Ook nu werd een commissaris benoemd en ook nu was de enige eindconclusie dat het klooster haar deuren maar moest sluiten. Hierdoor staat een groep van monniken letterlijk op straat. Wie het artikel van Katholisches leest krijgt sterk de indruk dat ook hier een ongekende vijandigheid lijkt te heersen tegen alles wat naar een traditionele liturgie zweemt, maar ook dat er een ongekende vijandigheid heerst tegen traditionalisten. 

Omdat het moeilijk is vast te stellen waarom Ordes plotseling moeten worden opgeheven, is het misschien wel zo verstandig voor de overgebleven Ordes en Congregaties in Nederland en daarbuiten die graag terug willen keren naar de Buitengewone Vorm, even de zaak af te wachten en zeker geen verzoek in te dienen bij welke Romeinse instantie dan ook. Er kan namelijk niet geheel worden uitgesloten dat een verandering naar de Buitengewone Vorm als een soort 'vijandelijke daad' wordt gezien met als gevolg dat een commissaris wordt aangesteld die meteen deze kloosters zal gaan liquideren met als gevolg dat de mannelijke en vrouwelijke religieuzen over de wereld worden verspreid. 

Voorlopig is het dus raadzaam voor kloosters om een terugkeer naar de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie even in de 'ijskast' te zetten en te wachten op betere tijden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat niet alleen een oorlog tegen de Buitengewone Vorm bezig is, maar evenzo tegen traditionalisten die al of niet een voorstander zijn voor een terugkeer naar de Buitengewone Vorm.

Post Scriptum: Deze drie afzonderlijke gevallen laten zien dat er een soort vervolging plaatsvindt binnen onze eigen kerkelijke muren. Het maakt dus niet veel uit wat het is, maar zodra een goed initiatief boven het maaiveld uitsteekt, wordt er ergens in de organisatie getracht de zaak dicht te gooien. Deze drie afzonderlijke gevallen die qua omstandigheden en oorzaken telkens anders zijn, laten één ding duidelijk zien: pas op welk intitiatief dan ook op te starten dat door tegenstanders in de Kerk verkeerd kan worden uitgelegd. Wie dus een dergelijk initiatief, zoals hierboven gemeld, op de planken heeft staan, doet er goed aan om over dit initiatief te zwijgen en de tijd af te wachten.

vrijdag 26 januari 2018

Kardinaal Eijk vraagt Paus om verduidelijking

Vandaag is er op de website van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) een artikel verschenen waarin Zijne Eminentie Kardinaal Eijk de Paus vraagt dat hij een duidelijk standpunt inneemt over hertrouwde katholieken. Het artikel op de NOS is hier te lezen

In het bovengenoemde artikel wordt ook verwezen naar een interview die de krant Trouw heeft gepubliceerd. Voor het interview van Trouw kunt u klikken op deze link. Buitengewoon verdrietig is de constatering dat priesters nu mee lijken te werken aan het verstrekken van de H.Communie aan mensen die hertrouwd zijn, terwijl hun vorig huwelijk nog geldig is en niet is ontbonden door een kerkelijke rechtbank. Je kunt je afvragen wiens belang nu wordt gediend: van God of van diegene die in staat van onkuisheid toch tot het H.Sacrament nadert. Daarover kan men kort zijn: het is in niemands belang te zondigen. Daarom wordt op dit weblog aan deze mensen gevraagd hun acties te staken en niet te Communie te gaan als zij hertrouwd zijn en waarbij hun vorig huwelijk nog geldig gesloten is. Wie namelijk toch de H.Communie ontvangt, wordt door God zelf veroordeeld. Christus heeft in een privé-openbaring zelfs gezegd dat veel zielen daardoor verloren gaan

Echt boos kun je worden over het feit dat er priesters bestaan die meewerken aan het in stand houden van een irregulaire situatie door willens en wetens gewoon de H.Communie aan deze mensen uit te reiken en net te doen alsof dit acceptabel gedrag is waardoor ook nog heiligschennis wordt gefaciliteerd. De gelovigen die volledig achter de Kerkelijke Leer staan worden in feite uitgemaakt voor leugenaars. Hierdoor wordt ook nog eens via een omweg de plaag van overspel doodleuk in stand gehouden en het Heilig Sacrament onteert. 
Degene die de H.Communie ontvangt van een priester en die weet heeft van zo'n irregulaire situatie - en niet ingrijpt -, geeft willens en wetens een signaal af dat het allemaal wel toegestaan is! Kom dus niet klagen eerwaarde priesters als God u straks veroordeelt op grond van dit wangedrag!

Tot de mensen die hertrouwd zijn vragen wij met grootste aandrang: stop met deze actie, en leg eerst uw situatie voor aan een kerkelijke rechtbank voordat u de H.Communie en de Biecht ontvangt, en houdt u zich alstublieft aan de regels van de Kerk. Luister niet naar die mensen die uw ondergang hebben getekend en zich niet druk maken over uw zieleheil. Wij maken ons wél druk hierom. Lees daarom de goede instructies van de Kerk zoals in het geval van Familiaris Consortio. Daar staat aan het einde van dit document wat u moet doen om gered te worden. 

woensdag 24 januari 2018

De bekering van Paulus - feest

Op 25 januari viert de Kerk het feest van de bekering van Paulus in de liturgie en het Getijdengebed. Het is een heel bijzondere bekering, want van geloofsvervolger werd hij door God omgevormd tot geloofsverdediger en verkondiger. In die tijd was het normaal dat je verschillende namen had. Volgens Romeins burgerrecht droeg hij de naam Paulus, als Jood Saulus. Dit verschil lijkt niet belangrijk, maar het is juist dit Romeins burgerrecht dat Paulus vaak genoeg te pas zou komen. Hiervoor verwijzen we naar de Handelingen van de Apostelen waarin dit uitvoerig beschreven staat. Zie daarvoor Handelingen hoofdstuk 22 vers 24 en verder.
Het is niet alleen Paulus die een bijzondere ervaring verkrijgt en zich daardoor bekeert. Ook later in de geschiedenis zijn er gevallen bekend van mensen die door een heel bijzondere genade van God werden getroffen en zo van geloofsvervolger tot geloofsverkondiger werden omgevormd. En misschien bestaan ze ook nog vandaag. Mensen die een zeer intense bekering doormaken, terwijl ze voeger in het geheel niet gelovig werden opgevoed.

Maar heel opmerkelijk is toch de mystieke ervaring die Paulus ontving op zijn reis naar Damascus, zoals dat in de H.Schrift is opgetekend. Paulus had brieven van de Hogepriester en de Hoge Raad om de eerste Christenen daar gevangen te nemen en die naar Jerusalem te brengen om ze daar in de gevangenis te laten insluiten. De reden was omdat er een vervolging tegen de Christenen was uitgebroken die door de toenmalige machthebbers werd georganiseerd.
Maar op weg naar Damascus, bliksemde opeens een hemels licht uit de hemel. Paulus valt neer en hoort een hemelse stem die hem vraagt: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" (zie Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 22 en verder). In 2Korinthiërs hoofdstuk 12 vers 2, gaat Paulus dieper in wegens deze geestverrukking, die volgens de Dialoog van de H.Catharina van Siëna plaatsvond in de Derde Hemel waar op dat moment de Heer hem toesprak: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" 

Voor Paulus is het niet zeker in 2Korinthiërs hoe het opnemen van hem in de Derde Hemel heeft plaatsgevonden, dus de vraag met het lichaam óf alleen met de ziel, of beiden. Bij een geestverrukking van dergelijk formaat wordt namelijk de werking van het verstand opgeheven (zie 1Kor14;14). Het verstand kan zich dus niet herinneren wat precies in deze bovennatuurlijke toestand is gebeurd. Maar uit de Dialoog is te lezen dat alleen de ziel van Paulus werd opgenomen in de Derde Hemel. 

In de Dialoog van de Heilige Catharina van Siëna wordt verteld dat Paulus tijdelijk in de Glorie van de zaligen werd opgenomen. Daar legt God uit wat in de Derde Hemel betekent: "daar waar de Hoogheid van de Heilige Drievuldigheid verblijft". Dit is wel een heel bijzonder voorrecht die wellicht weinig mensen in de geschiedenis ten deel zijn gevallen. Daar proefde en kende Paulus de Waarheid, doordat hij de Heilige Geest volledig ontving en er de Leer van de Waarheid, het Vleesgeworden Woord, verkreeg. Paulus werd - volgens de Dialoog - "vervuld met het licht van een oprecht berouw, waarmee hij zijn fouten afwees". Wanneer deze geestverrukking ophoudt, is Paulus blind geworden door het enorme licht wat hij zag. Hij krijgt de opdracht van God om naar Damascus te gaan. Daar verblijft hij in de Rechte Straat en wordt daar gedoopt en wordt van zijn blindheid genezen. Vanaf dat moment begint de Apostolische arbeid van de Heilige Paulus om de heidenen in de wereld te onderrichten in de Leer van de Christus. Mede door zijn enorme Apostolische ijver zijn wij in Europa en de wereld Christenen geworden. 

zondag 14 januari 2018

Heilige Arnold Janssen - Bisdom Roermond

Op maandag 15 januari herdenkt het bisdom Roermond de Heilige Arnold Janssen in de H.Mis en het Getijdengebed. We staan even stil bij deze, van oorsprong uit Duitsland afkomstige priester, omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de missie en daarbij een drietal congregaties heeft opgericht in Nederlands Limburg. Dit zijn: De Gemeenschap van het Goddelijk Woord: Societas Verbi Divini (SVD) die ook bekend staat als de Missionarissen van Steyl (Paters), De Dienaressen van de Heilige Geest (de Blauwe zusters of Missiezusters van Steyl afgekort met: S.SP.S) en de Dienaressen van de Heilige Geest van Altijddurende Aanbidding (die ook de Roze zusters of Aanbiddingszusters worden genoemd). 
Dat de H.Arnold Janssen deze congregaties als Duitser in Nederland stichtte, had te maken wegens een Kulturkampf die in Duitsland tegen de Kerk gericht was. Hierdoor kon de H.Arnold Janssen zijn taken in Duitsland niet meer vervullen. 

Wat velen misschien niet weten is zijn manier van werken, doordat hij heel vaak de Heilige Geest aanriep om hem te helpen inzicht te geven waar de missiecongregaties moesten worden opgezet. Professor Dr. Leo Elders SVD heeft dat heel mooi in zijn digitale werkjes over de Heilige Geest uiteengezet, waarbij de H.Arnold Janssen de gave van Raad gebruikte. Zoals men wel weet worden bij het Heilig Sacrament van het Vormsel de zeven gaven van de Heilige Geest aan ons geschonken. Die zeven gaven zijn: Wijsheid, Verstand, Raad, Sterkte, Wetenschap, Godsvrucht, en Vreze des Heren

Professor Elders verwoordt het zo: een mooi voorbeeld hoe de gave van Raad werkt vinden wij in het leven van de H.Arnold Janssen, de stichter van de Paters van het Goddelijk Woord (Steyl), die bij alle belangrijke beslissingen bij het stichten van een missiehuis en van nieuwe kloosterorden, smeekte om verlichting van de H.Geest en soms lang wachtte, totdat duidelijk werd wat God van hem wilde. (uit: de H.Geest) 

We kunnen hier uit leren hoe belangrijk het is om in het leven van Zaligen en Heiligen hun goede adviezen en handelingen zelf uit te voeren, zeker als wij voor gewichtige en belangrijke beslissingen staan. We hebben het H.Sacrament van het Vormsel ontvangen in de hoop dat wij bij God om goede raad kunnen vragen. Zeker als het gaat om religieuze zaken van enige importantie. In de vorige link wordt op uitstekende wijze de zeven Gaven van de H.Geest uitgelegd. 

Een deel van de levensbeschrijving van de H.Arnold Janssen vinden we in het Nederlandstalig Getijdengebed via deze link. Moet u toch inloggen na het aanklikken van de link, dan is het wachtwoord voor inloggen: brevier.

vrijdag 12 januari 2018

Overspel is nooit goed te praten!

Het moet maar eens duidelijk gezegd worden: overspel kan en mag nooit worden goedgepraat. De Heer is zelf heel duidelijk in de Heilige Schrift en laat het zelfs optekenen door de H.Apostel Paulus in een brief aan de Hebreeën. In hoofdstuk 13 vers 4 staat het zo: Het huwelijk moet eerbaar zijn onder ieder opzicht, en onbezoedeld het huwelijksbed; want God zal ontuchtigen en overspelers oordelen. 
Daaruit volgt ook, dat het onjuist is om welke redenen dan ook iets te verzinnen om in geval van overspel toch de H.Communie te ontvangen, zoals Amoris Laetita suggereert en die dan spreekt over "sommige gevallen". Door deze verwarring denken veel gescheidenen die later zonder nietigverklaring hertrouwd zijn dat ze maar hun gang kunnen gaan. Maar zo is het niet! Wie immers zich als een onreine gedraagt, zal toch eerst de stap moeten nemen om zich te laten reinigen. En wie dat niet doet, verontreinigt het Hoogheilig Lichaam en Bloed des Heren wanneer hij of zij de H.Communie ontvangt. Wie zich zó gedraagt zal zeker voor Gods Rechtbank moeten verschijnen (vergelijk 1Korintiërs hoofdstuk 11 vers 27-29). En dat geldt evenzo voor een ieder die het gewaagd heeft door zijn eigen toedoen het Kwade aan te prijzen als iets wat goed is (Jesaja 5;20). Hij zal zich voor de Heer zelf moeten verantwoorden!

Kijken we naar de teksten van de onverbreekbaarheid van het huwelijk die door onze Heer Jesus Christus zelf is uitgesproken en zijn opgetekend in de Heilige Schrift, dan blijkt toch overduidelijk dat de Heer geen "sommige gevallen" heeft benoemd inzake echtscheiding en overspel. Wie dat niet gelooft moet Matteus hoofdstuk 19 er maar op naslaan. Dan kan hij het zelf eens lezen! 

Wie het kwade aanprijst, zal ook het loon van het kwade in de wacht slepen. Houdt daar allen rekening mee. De Heer des Hemels oordeelt zonder aanzien des persoons en is een onpartijdige Rechter die het goede beloont, maar het kwade bestraft.

maandag 8 januari 2018

Feest van de Doop van de Heer

Met de Doop van de Heer sluiten wij de Kersttijd af en de daarop volgende dag zal in het Getijdengebed de eerste week zijn van de dagen door het jaar. Liturgisch is de kleur dan weer groen. De Doop van de Heer wijst naar ons eigen Doopsel en het is zeker belangwekkend hier op in te gaan. Daarom hieronder een korte catechese.  

De Christelijke initiatie bestaat uit een geheel van drie H.Sacramenten: het Heilig Doopsel, dat het begin is van het nieuwe leven, het Heilige Vormsel dat er de bevestiging van is; en de Heilige Eucharistie, die de leerling voedt met het Lichaam en Bloed van Christus. 
Het H.Doopsel is de geboorte tot het nieuwe leven in Christus. Het is naar de wil van de Heer noodzakelijk voor het heil, net als de Kerk, waarvan het H.Doopsel de poort is. De vrucht van het H.Doopsel of de Doopgenade is een rijke werkelijkheid met als inhoud: de vergeving van de erfzonde en van alle persoonlijke zonden. Het vergeeft alle straffen van die zonden. Het H.Doopsel stelt ons in staat om de andere Sacramenten te ontvangen. Door het H.Doopsel verkrijgen wij de geboorte tot het nieuwe leven, waardoor de mens een kind van God wordt. Hij wordt erfgenaam van de Hemel en verkrijgt door het H.Doopsel naast de Eerste Heiligmakende genade ook de Sacramentele genade. De dopeling wordt een lidmaat van Christus, een Tempel van de Heilige Geest en wordt hij het priesterschap van Christus deelachtig. 
Het H.Doopsel geeft een onuitwisbaar merkteken in de ziel. Vanwege dit merkteken kan het H.Doopsel daarom maar één keer worden gegeven en kan dus niet herhaald worden. Door dit geestelijk merkteken wordt de gedoopte geheiligd voor de Christelijke eredienst.

Zij die omwille van het Geloof de dood (martelaarschap) ondergaan, maar ook de geloofsleerlingen en alle mensen die, onder de stuwkracht van de genade, zonder de Kerk te kennen, in alle eerlijkheid God zoeken en er zich op toeleggen zijn Wil te doen, worden gered, zelfs als zij het H.Doopsel niet ontvangen hebben. De H.Kerk nodigt ons uit om op de Goddelijke Barmhartigheid te vertrouwen en te bidden voor het zieleheil voor hen die zonder H.Doopsel zijn gestorven, zoals in het geval bij kleine kinderen. 

In geval van nood kan iedereen het H.Doopsel toedienen, mits men maar de intentie heeft te doen wat de H.Kerk doet en water giet over het hoofd van de dopeling met de woorden: "Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Sacramenten op afstand toedienen bestaat niet in de Kerk, dus wat sommige kerken van de Reformatie doen, door op afstand iemand te dopen zelfs zonder water, is geen geldig Doopsel. Wie het H.Doopsel ontvangt verplicht zich om altijd het Geloof te belijden en de wet van Jesus Christus en zijn Kerk na te volgen.

zaterdag 6 januari 2018

Openbaring des Heren - Driekoningen

In de Nederlandse Kerkprovincie wordt het hoogfeest van de Openbaring des Heren op de zondag gevierd tussen 2 en 8 januari. Omdat dit jaar 7 januari op een zondag valt wordt op de maandag die daarop volgt de Doop van de Heer gevierd.
De wijzen die op zoek zijn naar de Koning der Joden en zijn ster hebben gevolgd 'die stond in het oosten', verwijzen in feite naar ons. En niet allen wij, maar alle generaties uit de heidenen in het verleden, heden en toekomst die op zoek zullen gaan, of zijn geweest, naar Jesus onze Heer. Het is daarom ook zo treffend wat de H.Apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Christenen te Éfese 3;5-6: "Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het thans in de Geest door zijn heilige Apostelen en profeten is geopenbaard: dat de heidenen door het Evangelie mede-erfgenamen zijn, medeleden en deelgenoten aan de Belofte in Christus Jesus"

Volgens de Heilige Bonaventura is de ster die wij volgen zelfs drieledig uit te leggen: De Heilige Schrift, die wij gedegen dienen te kennen, een ster die ons de juiste richting geeft zodat wij Maria de Moeder van de Heer zullen vinden, en een persoonlijke ster, namelijk de genade van de Heilige Geest. Het is nogal veelzeggend dat Koning Herodes en de Schriftgeleerden geen enkele ster hebben gezien met zo'n grote betekenis. Het werd wel geopenbaard aan wijzen en niet aan de machthebbers van die tijd.

De wijzen boden na het vinden van Jesus drie gaven aan. De gaven die alle generaties dan meebrengen zijn Goud, Wierook en Mirre en symboliseren het zuivere goud van onze liefde, onze wierook van onze gebeden en...de mirre van onze offers. Deze bieden wij voor Hem aan. Het is waar dat de wijzen een lange reis voor overhadden om onze Lieve Heer te vinden, maar dit geldt ook voor ons: de reis zal lang zijn, maar de uitkomst staat vast: wij zullen Onze Heer zeker vinden. 

Post Scriptum: Misschien dat niet iedereen weet hoe het Liturgisch precies geregeld is tussen de Openbaring des Heren en de Doop van de Heer in de Novus Ordo Missae, dus hier even een korte uitleg: in de Nederlandse Kerkprovincie wordt de Openbaring des Heren gevierd op de zondag vanaf 2 tot en met 8 januari. Als deze zondag samenvalt met 7 of 8 januari, dan wordt de Doop van de Heer op de daaropvolgende maandag gevierd. Valt dus Driekoningen vanaf 2 tot en met 6 januari, dan wordt de Doop van de Heer naar de eerstvolgende zondag verplaatst na de zondag van Driekoningen, dus 1 week later. Wanneer het feest van de Doop van de Heer gevierd wordt op de maandag na Driekoningen, dan heeft het geen eigen avondgebed op de vooravond in het Getijdengebed. 

woensdag 3 januari 2018

Meer bisschoppen tegen interpretaties Amoris Laetitia

Het begon met de Dubia waarin een aantal Kardinalen de Paus om opheldering vroegen over bepaalde passages in Amoris Laetitia (AL), maar nu beginnen ook steeds meer bisschoppen zich te roeren over onlangs uitgesproken interpretaties.
Twee Italiaanse bisschoppen hebben zich nu bij de (onlangs) drie bisschoppen van Kazachstan aangesloten om de onveranderlijke Leer over het Sacramentele huwelijk te verdedigen. Net als de Kazachstaanse Ordinarii hebben aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige Apostolische nuntius in de Verenigde Staten, en zijne Excellentie Luigi Negri, de emeritus-Aartsbisschop van Ferrara-Comacchio, de officiële interpretatie van AL door paus Franciscus ter discussie gesteld, die stelt dat "sommige" hertrouwd-gescheidenen de Heilige Communie zouden mogen ontvangen.

Vorige maand heeft paus Franciscus besloten te verklaren dat de interpretatie van de bisschoppen van Buenos Aires over AL het "authentiek magisterium" betreft, waarbij in bepaalde gevallen hertrouwde katholieken die eerder gescheiden zijn geweest tot de H.Communie zouden toegelaten moeten worden. 

In het bericht, dat op 2 januari j.l. is vrijgegeven, zeggen de Ordinarii, allemaal afkomstig uit Kazachstan en inclusief hulpbisschop Athanasius Schneider van Astana (zie foto), dat de officiële interpretatie van de paus, samen met die van de andere bisschoppenconferenties, zoals Duitsland en Malta, "ongebreidelde verwarring veroorzaakt" en zal "een pest van echtscheiding" tot gevolg hebben. Deze interpretatie van AL is "vreemd" aan de Katholieke traditie en het Katholiek Geloof.

Met het oog op de "toenemende verwarring", verspreid onder geestelijken en leken, bevestigen deze bisschoppen de eeuwige Leer van de Kerk over de onverbreekbaarheid van het huwelijk en betogen dat, indien men een aantal hertrouwd-gescheidenen tot de Sacramenten van Boetedoening en Heilige Communie toelaat (dus zonder nietigverklaring en zonder seksuele onthouding), neer komt op een "soort van introductie van echtscheiding in het leven van de Kerk". 

De bisschoppen onderstrepen hun "zware verantwoordelijkheid" en "plicht tegenover de gelovigen" die van hen "een openbare en ondubbelzinnige belijdenis van de waarheid en de onveranderlijke discipline van de Kerk met betrekking tot de onverbreekbaarheid van het huwelijk" verwachten.

"Om deze reden mogen wij niet zwijgen", hebben de bisschoppen in de verklaring toegevoegd.

(bron: LifeSiteNews)

Post Scriptum: In de social media is op verschillende twitter-accounts in Nederland al het woord BABYLON gevallen, waarbij de naam van de stad vertaald wordt met "verwarring". Het is natuurlijk lastig te zeggen of Onze Heer dit werkelijk heeft bedoeld, maar het geeft toch een vreemd gevoel als je de Openbaring van Johannes erop naslaat. Zou deze interpretatie kloppen, dan hebben de geestelijken die achter de interpretatie van AL staan wel een ontzettend groot probleem: het boek Openbaring rept namelijk over een totale en catastrofale verwoesting van BABYLON dat het resultaat is van een Goddelijk Wraakgericht zonder weerga. Hoe dit gaat ontwikkelen weet natuurlijk alleen onze Heer, maar het is logisch dat wie de Kerk ter harte gaat daar niet echt gerust op zal zijn. Je kunt maar hopen dat die interpretatie ernaast zit. Want als ze waar is....dan hebben sommigen wat uit te leggen op het Laatste Oordeel!

Post Scriptum 2: Er gaan geruchten dat een aantal liberale krachten bezig zouden zijn om de Kazachstaanse bisschoppen publicitair onderuit te halen en een lastercampagne te beginnen. Ook in de Social Media zijn al rare berichten opgedoken. Maar daarover kan men kort zijn: de doornenkroon werd door Christus met eer gedragen. Dus als wij als Katholieken worden belasterd omdat wij achter de zuivere Leer van de Kerk staan, dan het zij zo. De doornenkroon wordt hier niet afgewezen, evenmin het Kruis en de vernederingen die wij moeten dragen. Men zou kunnen zeggen: probeer eens een andere methode. Bespotting en vernederingen zijn zo doorzichtig!

maandag 1 januari 2018

Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God

Op Nieuwjaarsdag 1 januari vieren wij in de H.Mis het Hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God. Het is ook Wereldvredesdag en de Nederlandse bisschoppen hebben ons in een eerder stadium gevraagd om op deze dag de H.Rozenkrans te bidden voor de wereldvrede. Die vrede is op aarde op veel plaatsen ver te zoeken. We hoeven maar te denken aan de oorlogen en de verschrikkingen in het Midden-Oosten en andere landen waar hele groepen mensen werden uitgemoord. Vandaar de oproep aan ons Katholieke Christenen om de H.Rozenkrans te bidden voor de vrede. Het H.Rozenkransgebed is in het verleden een machtig instrument gebleken om het kwaad te bestrijden.
De Nederlandse bisschoppen hebben die oproep niet alleen gedaan voor vandaag op 1 Januari; hieronder staan de volgende data waarop ons gebed voor de vrede wordt gevraagd. Het artikel in het KN staat te lezen via deze link.

Om eraan herinnerd te worden kunnen belangstellenden zich ook aanmelden met een SMS-service op rkk.nl. Op deze pagina kunt u zich onderaan aanmelden. Deze actie staat dus niet alleen open voor Nederlandse Rooms Katholieken: ook Katholieken van andere landen zijn van harte welkom om mee te doen. Dit initiatief wordt dus warm aanbevolen!

De data zijn:

1 Januari - Hoogfeest Heilige Moeder van God.
2 Februari - Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).
19 Maart - Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
9 April - Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).
31 Mei - Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elizabeth.
9 Juni - Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria.
7 Juli - Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch.
15 Augustus - Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming.
8 September - Feest Maria Geboorte.
7 Oktober - Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.
1 November  - Hoogfeest Allerheiligen.
8 December  - Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

zondag 31 december 2017

Feest van de Heilige Familie

Op deze dag vieren wij het Feest van de Heilige Familie in de Liturgie van de zondag die op deze dag op oudejaarsdag valt. Zoals uit het vervolg van het Evangelie blijkt, is een rustig samenleven van de H.Familie in het Joodse land niet mogelijk. Koning Herodes komt via een aantal Wijzen uit het Oosten er achter dat een Koning der Joden is geboren en wil Hem via een moordaanslag uitschakelen. Vrij kort na de geboorte moeten Josef, Maria en het Kindje Jesus halsoverkop - op dringend aanraden van de Engel - vluchten naar Egypte wegens een moordaanslag dat op onze Heer werd uitgedacht. Jesus is nog niet pas geboren en machthebbers zijn al uit op zijn ondergang. Maar je kunt je wel eens afvragen: is het tegenwoordig dan anders gesteld?

De afgelopen 50 jaar is zowat alles ondernomen om de Huiskerk in Nederland kapot te maken. Tegenwoordig zijn er maar weinig Rooms Katholieke ouders meer die in de lijn van het Evangelie leven. Hoeveel machthebbers hebben de afgelopen decennia geen maatregelen uitgevaardigd die in feite een doodsteek bleken te zijn voor de Huiskerk in ons land? Voorbeelden zijn er genoeg: moeders die volgens onze regering moesten werken, evenals vaders, waardoor de kinderen in een of andere "opvang" terecht kwamen. En dan hebben we het niet over de enorme kosten die ouders voor de kinderopvang kwijt zijn. Ook de kerkgang wordt gefrustreerd doordat werken op zondag een heel "normaal" verschijnsel is geworden. Wie weigert als Christen op zondag te werken wordt niet zelden door werkgevers in een sollicitatiegesprek bij voorbaat al afgewezen. Waarom kan de overheid niet eens stimuleringsmaatregelen voor gelovige gezinnen met kinderen lanceren? Of is dat soms te moeilijk? En waarom wordt de Huiskerk steeds ondergraven door allerlei maatregelen?

Daarom moeten wij hopen op een moedige getuigenis van al die gezinnen met kinderen die ook echt "nee" zeggen tegen ondergravende maatregelen en waarvan die maatregelen niet zelden het gezin op de korrel lijken te nemen. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is het gezin de ecclesia domestica, waar de ouders door woord en voorbeeld voor hun kinderen de eerste geloofsverkondigers zijn.  Hieruit kunnen weer de roepingen te voorschijn komen voor het priesterschap en het religieuze leven.

Gelukkig bestaan ze nog: goede Rooms Katholieke gezinnen die zich niet willen conformeren naar de waan van de dag en Christus als leidraad willen nemen voor hun leven en niet een of andere afgod die door seksuele revolutionairen is uitgedacht. Zij willen wél graag hun kinderen gelovig en authentiek opvoeden en er voor zorgen dat ze een fatsoenlijke kerkgang kennen. Daarom moet het authentiek gezin worden bevorderd. Als het gezin immers in orde is, zal het met de maatschappij ook goed gaan. 

dinsdag 26 december 2017

Het martelaarschap van de H.Stefanus

Daags na Kerstmis wordt het feest van de Heilige Stefanus gevierd op de tweede Kerstdag. Wanneer liturgisch gezien de 26ste december op een zondag valt, wordt het feest van de H.Familie gevierd. 

Het verhaal over de H.Stefanus staat in de Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 6 en 7. De schrijver van de Handelingen, de Heilige Lucas, gaat uitgebreid in op de kwaadaardige beschuldigingen tegen de H.Stefanus, zijn verweer voor de Hoge Raad en daarna zijn martelaarschap. Het verhaal van de H.Stefanus is in te delen in de drie beschuldigingen die tegen hem gericht waren en de vier tijden waar de H.Stefanus naar refereert. Hij toont glashard via de Schriften aan dat het vooral bepaalde personen zijn geweest die zich juist zélf schuldig hadden gemaakt aan het overtreden van de Wet en een overdreven verering van de Tempel. Zijn doodvonnis wordt geveld wanneer hij de aanwezigen zelf beschuldigt de H.Geest te weerstreven waarbij hun voorvaderen ook nog de profeten hebben vervolgd en gedood. Het komt tot een geweldsexplosie als de H.Stefanus in een visioen de Mensenzoon ziet staan aan Gods Rechterhand en dit overduidelijk meedeelt aan iedereen die aanwezig is. Uiteindelijk slepen ze de H.Stefanus naar buiten, en stenigen hem wegens vermeende godslastering.

Nu kan men stellen: "dat gebeurde tweeduizend jaar geleden, is dat nog relevant?" Het antwoord is helaas "ja", want nog steeds worden Christenen omwille van hun getuigenis vervolgd en zelfs vermoord. Het is vandaag de dag de meest vervolgde Godsdienst op aarde. Die vervolging heeft verschillende graden en gebeurt in verschillende landen. Vooral in Islamitische landen zie je soms bloedige vervolgingen en moordpartijen op Christenen. In het zogenaamd "beschaafde" Westen zie je iets anders: media en kranten die er een sport van hebben gemaakt om de Katholieke Kerk te vervolgen, te verdrukken en aan te vallen en dat niet zelden doen via nep-nieuws en fantasie-verhalen (in Stefanus' tijd repte men toen over valse getuigen) en sommige personen in de maatschappij die  Christelijke uitingen willen verbannen omdat ze zogenaamd "gevaar" en "hinder" opleveren. Diezelfde valse getuigen zie je nu voortdurend opstaan en valse beschuldigingen inbrengen, mogelijk met het doel om het blazoen van de laatste groep van Christenen te besmeuren en ze zo uit te schakelen. De H.Stefanus laat zien wat wij als Christenen moeten doen: het martelaarschap aanvaarden en bidden voor onze vijanden. 

In de Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid van de Heilige Catharina van Siëna, spreekt de Heer over de vervolging van zijn dienaren en de reden waarom God dit toelaat. De bedoeling is duidelijk: de dienaren van de Heer moeten groeien in deugden en in nederigheid. De vervolgers doen juist de verschillende deugden in de Christenen groeien, door hen te trainen met vele verleidingen en kwellingen. Het is de juiste weg in deze bedorven wereld om vooruit te komen in de deugden. De Christen moet ook voortdurend zorgen om de opstand van zijn menselijke natuur te dwarsbomen. Anders zal hij of zij geen voordeel halen uit de beproevingen die God hen overzendt. Daarom moet de Christen de vervolgingen niet afwijzen, niet in opstand komen, maar nederig dankbaar gebruik van maken om zo meer verdiensten voor de Hemel te verkrijgen. 

Een andere weg dan het Kruis is er niet.

maandag 25 december 2017

woensdag 13 december 2017

Dwalingen die weer de kop opsteken

Een trouwe Rooms Katholiek moet tegenwoordig wel dubbel op zijn tellen passen. Een eenvoudige zoektocht op het internet kan al resulteren in het bezoeken van websites waarin zorgvuldig gespannen strikken verborgen liggen om daarmee gelovige mensen te vangen. Websites die op sluwe wijze de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder van God aanvallen, tot en met ‘Schriftdeskundigen’ die totaal niet op de hoogte zijn van de H.Schrift, laat staan dat zij op de hoogte zijn van de juiste interpretatie ervan, maar ondertussen wel de grootste onzin komen verkondigen. De juiste interpretaties van de H.Schrift komen van veel bekende theologen, zoals de H.Thomas van Aquino, de H.Augustinus, de H.Hiëronymus en vele anderen die in de vroege tijden van de Kerk hun interpretaties en commentaren van de H.Schrift hebben gegeven. 

Zoals iedereen wel weet zijn er ook afdwalingen geweest die later door een Algemeen Concilie werden veroordeeld. Eén daarvan is toch wel opvallend en noemenswaard, alhoewel deze dwaling niet zo algemeen bekend is. Het gaat hier om de dwaalleer van Theodorus van Mopsuestia, die beweerde dat in het Oude Testament en de Profeten niets expliciet over Christus gezegd werd. Deze dwaalleer is veroordeeld op het Tweede Concilie van Constantinopel, en men zou dan zeggen: hiermee is de kous af, we hoeven ons verder geen zorgen meer te maken. Maar nee hoor. Het lijkt wel of de Duisternis vol heeft ingezet om diezelfde dwaalleer van Mopsuestia opnieuw rond te strooien en te verpakken in een iets andere variant. 

Zo beweerde iemand enige tijd terug in een ingezonden stuk in de krant dat in het Oude Testament “God de Vader nog geen weet had van zijn Zoon”. Daarop klom iemand meteen in de pen en pareerde dit met Psalm 2 vers 7: “Gij zijt mijn Zoon, ik heb U heden verwekt”. De H.Apostel Paulus heeft in een toespraak in Handelingen 13;33 deze Psalm terecht geïnterpreteerd voor Christus. Dus al in Apostolische tijden werd Psalm 2;7 (die toch echt in het Oude Testament staat) gezien als een voorafbeelding van Christus. Bovendien heeft Christus onze Heer in het Johannes Evangelie notabene zelf gezegd dat Moses al over Hem geschreven heeft in het Oude Testament (zie daarvoor Johannes 5;46-47).

Je zou natuurlijk je schouders kunnen ophalen met de woorden: “wie maakt zich daar nu druk om?” Maar evenzo kun je dit niet op zijn beloop laten. De meeste katholieke leken hebben niet zoveel uitgebreide kennis en het zijn juist zij die makkelijk gevangen kunnen worden door valse profeten. Wat theologen hebben beredeneerd is geen eenvoudige kost dus het is niet verwonderlijk dat een leek makkelijker het verkeerde pad is op te sturen als iemand een dwaalleer verkondigt. Daarom is dit stukje ook geschreven met de opmerking dat de leek de nodige voorzichtigheid moet betrachten en niet alles moet geloven wat hij of zij op het internet of de kranten aantreft. 

vrijdag 8 december 2017

Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

In het hoogfeest van 8 december vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Dit dogma wordt niet altijd goed door de mensen begrepen en vaak wordt het verwisseld met de Maagdelijke Geboorte van onze Heer Jesus Christus op 25 december. Maar daar heeft het dogma niets mee te maken. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria betekent, dat Maria zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. Daarom heeft de zonde, op welke wijze dan ook, nooit geregeerd over de Maagd Maria en dat kan niet anders: was Maria niet Onbevlekt Ontvangen, dan was de Geboorte van onze Heer Jesus Christus ook niet mogelijk geweest. Diezelfde erfzonde wordt bij ons mensen weggenomen door het Heilig Sacrament van het Doopsel.

In de Maagd Maria is bij voorbaat de vloek van de zonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte. Omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jesus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek, rimpel of fout, heilig en onbesmet.

In het Boek Genesis wordt de komst van de Heilige Maagd Maria in een voorafbeelding van Eva al aangekondigd door het Woord van de Heer zelf, die tot de duivel sprak: Ik zal vijandschap wekken tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en haar kroost. Dit zal u de kop verpletteren. (Genesis 3;15)

De Heilige Vaders hebben in deze woorden in vroegere tijden de Messiaanse voorspelling gezien, en noemden deze tekst het proto-evangelium, of de eerste Blijde Boodschap. Want daar de slang (in het  boek Genesis) de vertegenwoordiger van de duivel is, moet in dit stukje Schrift een geestelijke en zedelijke strijd zijn bedoeld tussen de duivel en zijn aanhang, en de nakomelingschap van de Vrouw. En uit deze uitslag blijkt dat de overwinning aan de kant van de mensen zal zijn. Uit latere en meer volledige openbaringen weten we, dat deze voorspelling vervuld is door Christus die door zijn kruisdood de duivel overwonnen heeft. 

maandag 4 december 2017

NOS komt met nepnieuws over Bijbelboek

Je kunt bijna de klok op gelijk zetten: zo rond de tijd van de feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis, verschijnen in de kranten vaak berichten die de bedoeling schijnen te hebben het Katholiek Geloof aan te vallen. Want precies juist in deze Adventsperiode verscheen een bericht bij de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) dat een verloren gewaand Bijbelboek, de Openbaring van Jacobus was "teruggevonden". Een specialist van de Nederlandse Universiteit klom ogenblikkelijk in de pen om een heel groot vraagteken te plaatsen bij de claim van de NOS. De niet-geïnformeerde Katholieke leek die dit leest moet oppassen om niet in een valkuil te vallen, vandaar ook de waarschuwing vooraf. De tekst van de NOS is hier te lezen. Als u daar mee klaar bent, lees dan het commentaar van Cornelis Hoogerwerf MA. Die maakt van de NOS-claim snel brandhout. 

Om het kort te houden: Er is helemaal geen sprake van een nieuw gevonden Bijbelboek, want dit boek was - volgens Hoogerwerf - al decennia eerder bekend. Deze vervalsing is nooit door de meerderheid van de Christenen in de oude tijden als Canoniek beschouwd en werd snel terzijde geschoven. Het boek heeft ook nooit enige kans gemaakt om in de Bijbel te worden opgenomen, aangezien dit zeker om een hele goede reden gebeurde. 

Maar er is nog meer. In de "vertaling" op de website van de NOS wordt Jacobus niet de broeder des Heren, maar de "broer" van Jesus genoemd. Dat is al sowieso compleet fout, want de vader van Jacobus de Meerdere was Zebedeüs, samen met zijn broer Johannes. Om een verschil te maken tussen de ene Jacobus en de andere genoemd in het Evangelie, spreken we van Jacobus de Meerdere en Jacobus de Jongere (of Mindere). Maar ook Jacobus de Jongere was geen broer in eigenlijke zin van Jesus, aangezien de vader van Jacobus de Jongere, Alfeüs was. Vanuit het Hebreeuws is het wel toegestaan om van "broeders" van Jesus te spreken, dus in dit geval zou het mogelijk zijn neven zijn geweest. 

Bovendien is sinds de vroegste tijden de algemene overlevering geweest dat Jesus nooit broers heeft gehad in de eigenlijke zin en dat zijn Heilige Moeder Maria altijd maagd is gebleven. Dit blijkt ook uit de dogmata over de Drievoudige Maagdelijkheid van Maria. Vooral dat laatste, haar maagdelijkheid, wordt bewezen uit de H.Schrift zelf (zie Lukas Evangelie) waarin de Moeder van God duidelijk aan de engel uitlegt getrouwd te zijn, maar maagd te willen blijven en geen "man bekent". Het Joodse huwelijk was namelijk in die dagen al een feit bij de verloving. Bij ons is de verloving en het huwelijk gescheiden, maar dat was in die dagen in het H.Land niet zo. Het is dus klinklare nonsens om van een broer van Jesus te spreken.

Voorts komt in het NOS-artikel cultuurhistoricus Jacob Slavenburg om de hoek kijken, die in het verleden duidelijk te kennen heeft gegeven geen vriend van de orthodoxie te zijn. Hij deed dit door hoog op te geven aan de Gnostieken en de vertalingen die hij maakte. Hoogerwerf zegt over Slavenburg: "In het NOS-artikel krijgt cultuurhistoricus Jacob Slavenburg het woord, die, om het diplomatiek te zeggen, een nogal bijzondere visie heeft op de oorsprong van het Christendom."

Tot slot: De Heilige Apostel Paulus waarschuwt in een brief aan Timoteüs juist voor de Gnosis. In de PC-Bijbel die o.a. vertaald is uit het Grieks staat: "Timoteüs, bewaar het toevertrouwde pand. Wend u af van de profane beuzelpraat, van de twistvragen der zogenaamde Kennis (Gnosis), waartoe sommigen zich hebben bekend en het spoor in het geloof zijn bijster geworden..." (1 Timoteüs hoofdstuk 6, verzen 20-21).

Dus al vanaf Apostolische tijden stond de opkomst van de Gnosis in een kwade reuk. Een duidelijke aanwijzing, dat de boeken en conclusies van Slavenburg gemeden moeten worden voor hen die het Katholieke Geloof trouw willen blijven.

Post Scriptum: Voor wie het Grieks machtig is staat in de Griekse Bijbel de volgende passage: 20 Ὦ Τιμόθεετὴν παραθήκην φύλαξονἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως21 ἥν τινες ἐπα ε όμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησανἩ χάρις ⸂μεθʼ ὑμῶν⸃.

Het vet gedrukte en onderstreepte gedeelte leest: Gnoseos = Gnosis. Dus het is aantoonbaar dat al in Apostolische tijden de Gnosis in een kwade reuk stond, en dat staat los wat de bestrijders van de orthodoxie menen te moeten zeggen over de Kerkvaders. De waarschuwing voor de Gnosis staat al in de H.Schrift in een brief aan Timotheüs van de H.Apostel Paulus. 

zondag 3 december 2017

Eerste zondag van de Advent

In het nieuw kerkelijk jaar (cyclus B) begint het Evangelie met een waarschuwende Christus. De waarschuwing om waakzaam te zijn. De reden van de Verlosser om dit te zeggen is omdat mensen juist niet waakzaam zijn en wel erg makkelijk kunnen 'inslapen' en de kern, waar alles om draait, lijken te vergeten. Dit kan gebeuren door de zorgen van het leven, het feit dat je ontslagen wordt en er geen gat meer inziet, maar ook als je door al te wereldse ideeën of genoegens wordt meegesleurd. Een Christen moet daar doorheen prikken en geregeld zijn of haar toevlucht nemen tot gebed, de H.Mis en een Schriftlezing. Niet alleen je lichaam heeft voedsel nodig. Ook je ziel moet onderhouden worden.

Helaas kom je Christenen tegen die niet naar de Kerk willen komen en dit beargumenteren met: "Je kunt ook thuis bidden." Maar er wordt dan wel bij vergeten dat thuis noch de H.Sacramenten, noch de priesters aanwezig zijn. Bovendien leert de ervaring dat diegenen die zeggen: "je kunt wel thuis bidden", ook thuis niet bidden. Wanneer de gebedspraktijk ineenstort, dan stort korte tijd later het Geloof ook ineen. Overal waar men niet meer bidt zie je ook geen Geloof meer. Satan, de duivel, weet dat ook, en doet daarom zijn best om de mensen juist van het bidden of het Breviergebed af te houden. De duivel weet ook dat veel zielen gered kunnen worden juist door de gebedspraktijk. Daarom wordt dit zo vaak aangevallen. Geef dus nooit toe aan de verleiding om met bidden op te houden!

Christenen dienen dus niet alleen de H.Sacramenten in de goede gesteltenis te ontvangen, maar ze dienen net zo goed belang te hechten aan een goed gebedsleven. Wie immers thuis bidt, komt ook naar de Kerk, wie naar de Kerk komt, ontvangt ook de H.Sacramenten. Wie dat niet doet, zal ook de Kerk in de steek laten, zo leert de ervaring.

De Advent is een tijd van inkeer en van het regelmatig opzoeken van het Sacrament van de Biecht. Laat daarom nooit de zonde in je leven bestaan, maar zoek regelmatig dit Sacrament op. Geef de duivel geen kans! Wie de Biecht ontvangt komt er als herboren uit.

zondag 26 november 2017

Christus Koning

Het feest van Christus Koning werd in 1925 door Paus Pius XI ingesteld. De Paus zag in de jaren 20 van de vorige eeuw de opkomst van nieuwe totalitaire regimes, die zich niet meer beriepen op het Christelijk fundament. In zijn encycliek Quas Primas schreef de Paus duidelijk waarom Christus de Koning is, niet alleen over elk individueel persoon, maar ook over de volken en staten. Enkele citaten uit de encycliek:

Christus is zowel voor de staat als voor individuen de gever van voorspoed en geluk. Willen dus de staatshoofden hun eigen gezag onaangetast handhaven en de welvaart van hun land bevorderen en vergroten, dan moeten zij niet weigeren zowel voor hun eigen persoon als in hun volk openlijk eerbiedige gehoorzaamheid te betonen aan Christus' gezag.

Christus moet voor alles heersen in onze ziel. Wij moeten God beminnen boven alles. Wij moeten Hem ons hart schenken en wij moeten dagelijks consequent leven volgens Zijn wet. Als wij dat niet willen doen, dan heerst Christus niet in onze ziel en dan is het praten over het Koningschap van Christus zinloos gezwets, zonder vaste christelijke inhoud. Een innerlijk geloof moet naar buiten worden gebracht. Christus als Koning erkennen, betekent de normale menselijke verhoudingen op zijn kop zetten. Dienen in plaats van heersen. Durven verliezen in plaats op winst uit zijn. Dat hebben de martelaren erkend die het hoofd bogen voor het zwaard van de beul in plaats van tegen hun geweten te handelen en een lang leven te hebben. 

Bidden we daarom voor onszelf dat wij altijd aan Christus trouw blijven, maar ook voor alle andere mensen die nog niet erkennen dat Christus Koning is.

(uit: delen van de preek van de pastoor uit de Sint Agneskerk Amsterdam)

Post Scriptum: In het Evangelie van deze zondag leert Christus ons dat wij onze naaste moeten helpen in het lenigen van de nood. Er zijn veel mensen in Nederland en Vlaanderen die onder de armoedegrens leven en het getuigt van ware Christelijke naastenliefde als men deze mensen helpt. De verhalen die je hoort en die ook te vinden zijn op het internet liegen er soms niet om. Wie maar eens de zoekterm "armoede in Nederland" of "armoede in Vlaanderen" intypt, ziet veel leed voorbij komen. Dus geachte Christen, wanneer u iemand in uw omgeving ziet die een arme is, sluit uw hart dan niet voor deze mensen, maar help ze daar waar u kunt. Zorg er wel voor dat uw aalmoes niet voor u uitgebazuind wordt om door de mensen te worden geprezen, maar doe alles in stilte (zie Matteus hoofdstuk 6 en verder). De Heer zal het u zeker vergoeden bij de opstanding der Rechtvaardigen. Zie Matteus 25, 31-46.

maandag 20 november 2017

Uitverkoop houden

Er zijn mensen binnen en buiten de Kerk....die alles weg willen doen en uitverkoop willen houden. Ze willen de Leer van de Kerk veranderen (waardoor deze vernietigd wordt), ze willen de H.Liturgie naar de ondergang drijven en ze willen zelfs de gelovigen beroven van hun Geloof en van de andere Sacramenten. Vooral het H.Sacrament van de Biecht moest in de afgelopen vijftig jaar aan geloven en in sommige kerkgebouwen vind je geen Biechtstoelen meer, want zo menen deze leerlingen op valse wijze: dat Sacrament is afgeschaft door het Tweede Vaticaans Concilie. Maar als de gewone gelovige de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie erop naslaat, vindt hij vervolgens nergens de opmerking dat de Biecht zou zijn afgeschaft. Eerder het tegendeel is het geval, maar daar maken deze 'apostelen' - die onder de dekmantel van het progressivisme schuilhouden - zich geen zorgen. Voor hun gaat het erom om het Geloof en de Kerk te veranderen naar hun progressieve beeld en gelijkenis. Gaat het niet via de weg van de schijn-redenering en een bedenkelijke vorm van theologie bedrijven, dan gebeurt het wel via de LGBT (holebi)-constructie om de Kerk en het geloof direct of indirect aan te vallen. Zelfs bisschoppen zijn voor deze laatste constructie gezwicht en voeren nu de acties van de kerkelijke vijand uit. Dit alles onder de noemer van de pastoraal en de mensenrechten.

Toevalligerwijze is op deze dag, maandag 20 november 2017 in de lezingencyclus van de H.Mis het stuk over de Makkabeeën gelezen. En ook daar was sprake van een geslacht dat zich om de Wet niet bekommerde en velen wist te winnen voor de gedachte een verbond te sluiten met de volkeren rondom. De afgevaardigden die naar de koning gingen kregen nu de volmacht om de levenswijze van de heidenen in te voeren. Velen sloten zich aan bij de levenswijze der heidenen, maar een kleine groep bleef standvastig in het behouden van de Wet en de voorschriften. 

En ja, het maakt dus geen verschil uit of een koning als Antíochus Epífanes opstaat en de toenmalige trouwe Joden liet doodmartelen, ook als diezelfde koning in onze tijd zou opstaan en hetzelfde zou doen, komt hij gegarandeerd in aanraking met een kleine groep van verzetslieden die het eenvoudigweg niet pikt dat hun Geloof te grabbel wordt gegooid. Hoe erg ze ons ook zullen vervolgen.
De Kerk zal als gelouterd weer te voorschijn komen, net zoals dat in Fatima voorspeld is. Niet omdat de gelovigen dit zo graag willen, maar omdat God dit wil. 

Lezing: 1Makkabeeën hoofdstuk 1 verzen: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64.

zondag 19 november 2017

Beloning en Straf

Waar komt dat fantasie-geloof toch vandaan dat God het kwade niet zou straffen? Als je de gemiddelde predikant mag geloven dan straft God nooit, maar wanneer je de H.Schrift leest kom je toch tot een andere conclusie. Niet dat God iemand graag wil straffen, integendeel. Maar als mensen zich zó tegen God keren en zelfs een zonde tegen de H.Geest begaan, dan kan de Almachtige Heer nog wel een allerlaatste beroep doen op zijn oneindige Barmhartigheid. Gaat ook dat niet meer, dan is een ziel wel voor altijd verloren. En denken progressieve priesters nu echt dat God is veranderd en niet meer straft? Dan kennen ze de Heer toch wel héél slecht, zoals de H.Schrift en ons Geloof aantonen.

In het Evangelie van de 33ste zondag door het jaar lezen we over de trage knecht die uit angst zijn talent in de grond verbergt en denkt dat hij het wel op een akkoordje kan gooien met de Almachtige Heer des Hemels als het Laatste Oordeel gaat plaatsvinden. Daarbij schuwt de luie knecht ook niet om de schuld van zijn eigen traagheid op de Heer te werpen, maar die vangt hem vervolgens in zijn eigen woorden (zie daarvoor Matteus 25 verzen 14 tot 30). De straf die daarop volgt is toch overduidelijk: de luie knecht wordt de duisternis ingeworpen en van zijn talent beroofd. Dit gebeurt niet bij die knechten die met hun werk en mogelijkheden meer talenten hebben bijverdiend. En de Heer Jesus Christus complementeert dit voor de luie knecht met de woorden: "...daar zal geween zijn en geknars der tanden." We kunnen dus hieruit opmaken dat wie zijn talenten niet gebruikt en geen verdiensten voor de Hemel verdient, beroofd zal worden van het Eeuwig Leven in de Hemel. Wie bovendien beweert zonder verdiensten zalig te kunnen worden, zoals de trage knecht doet (dat wordt vermetel vertrouwen genoemd), begaat sowieso een zonde tegen de H.Geest.

De bijbeluitleggers van de PC-Bijbel verwoorden het stuk uit Matteus zo:
De trage knecht wil de schuld op zijn meester werpen en deze vangt hem in zijn eigen woorden. Overigens was het onwaar, dat de heer van de gelijkenis zich zulk een streng man had betoond tegenover zijn dienaars. Veel minder nog zou men het besluit mogen trekken, dat God, die onder het beeld van die meester wordt voorgesteld, meer van zijn schepselen verlangt, dan ze met de hulp van zijn genade in staat zijn te doen.

zondag 12 november 2017

Houdt uw Geloof brandend! - de tien maagden

In het Evangelie van deze zondag (32ste zondag door het jaar, cyclus A genomen uit Matteus hoofdstuk 25 vers 1-13) maakt Christus de Heer ons duidelijk dat er gelovigen zijn die hun taken verwaarlozen. Zij staan immers met bijna lege lampen precies op het moment dat de Heer terugkomt. Van de tien maagden zijn er vijf wijs, maar de overigen blijken dom te zijn. De lampen van de domme maagden hadden geen olie meer om deze brandend te houden. 
Ons Geloof heeft ook brandstof nodig: we krijgen dit o.a. door onze gebeden en vooral ook door het in goede gesteltenis ontvangen van de H.Sacramenten. Wie zich alleen met uiterlijkheden bezighoudt laat een geloof zonder brandstof, zonder werken zien. De buitenkant is wel mooi, maar het blijkt geen inhoud te hebben.
Daarom moeten gelovigen ook hun best doen om het Geloof te voeden en brandend te houden. Het onderhouden van het bovennatuurlijke genadeleven is daarom van een groot belang. Daarom hebben wij de H.Sacramenten nodig om deze genaden te onderhouden. Doen we dat niet, dan lijken we op die vijf domme maagden die wel de lampen hebben, maar geen olie om die lampen brandend te houden. Alleen de vijf wijze maagden met voldoende olie in de lampen worden daadwerkelijk uitgenodigd op het Bruiloftsfeest van het Lam. De anderen niet. 

In het commentaar in de PC-Bijbel staat over deze passage het volgende:
De twee volgende gelijkenissen (de tien maagden en de knechten met de talenten) stellen ons het lot voor dat menigeen bij de komst des Heren zal treffen. Sommigen verzuimen, zoals de vijf dwaze maagden, zich gereed te houden, menend, dat ze later nog tijd genoeg zullen hebben. Anderen maken, zoals de trage knecht (die zijn talent in de grond verbergt), geen gebruik van de gaven en de genaden, die God hun schenkt en verzamelen zich geen verdiensten voor de Hemel. Ook zij worden uitgesloten van het Hemels geluk.

Gebed:
Almachtige Eeuwige God, Gij hebt ons het geloof geschonken dat door zijn Licht de duisternis verdrijft en ons in staat stelt de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Bevestig onze hoop als onze waakzaamheid verflauwt. Wakker in ons het vuur aan van de liefde die zichzelf niet zoekt en zo de ware wijsheid vindt. Door onze Heer Jesus Christus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de H.Geest, God tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. (uit: Nederlandstalig Brevier)

donderdag 9 november 2017

Bijbelcommentaren H.Thomas van Aquino

Een Christen moet evenzo blijven leren en zich blijven vormen door regelmatig en veelvuldig de Catechismus open te slaan en te lezen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Catechismus, maar ook voor de H.Schrift. 

Wat velen misschien niet weten is dat er op Engelse websites de meeste Bijbelcommentaren van de beroemde theoloog de Heilige Thomas van Aquino zijn vertaald. Via Google Translate kun je dan de Engelse tekst naar het Nederlands omvormen. Deze Bijbelcommentaren worden o.a. besproken op de website van Prof. Dr. Leo J. Elders SVD die het makkelijker leesbaar heeft gemaakt. In het Bisdom Roermond is Prof Elders geen onbekende: zo doceerde hij jarenlang aan het Grootseminarie Rolduc en het ook doceerde hij aan het Seminarie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Op de Engelse site is ook de Summa Theologiae van de H.Thomas van Aquino te lezen, maar voor een leek zal het volgen en begrijpen van deze theoloog geen gemakkelijke opgave zijn. Daarvoor heb je beslist meer kennis nodig. Voorlopig geven de onderstaande links voldoende leesstof voor hen die graag via de Bijbelcommentaren naar verdieping van de H.Schrift streven.

Hieronder volgen de links van de verschillende websites.zondag 5 november 2017

Feest van alle geloofsverkondigers Nederland

Daags vóór het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) viert de Nederlandse kerkprovincie allen die vóór en na of met hem het geloof in onze streken hebben verkondigd en sindsdien als heiligen worden vereerd. Zeer velen van hen waren Angelsaksische missionarissen, namelijk vóór Willibrord: Wigbert en Wilfried; ten tijde van Willibrord: zijn metgezellen en zijn latere helpers (Adalbert, Engelmund, de twee Ewalden, Swietbert, Werenfried, alsmede Bonifatius); na Willibrord: Lebuïnus, Marcellinus, Willehad, Wiro, Plechelmus en Otger. Anderen waren afkomstig uit onze eigen streken, zoals Lambertus, Ludger en Odulfus. Weer anderen, zoals Servatius, kwamen van elders; veelal waren dit Frankische missionarissen, die vanuit het zuiden ons land bereikten, zoals Acharius, Amandus, Eligius, Gangulfus, Hubertus en Wulfram. 
Met de dankbare herdenking van al deze getuigen van de Heer willen wij God zelf eren, die door hen het licht van het geloof in ons hart heeft ontstoken en ons onder zijn uitverkoren volk heeft opgenomen. (uit: Brevier)

woensdag 1 november 2017

Allerheiligen - Allerzielen

Op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. In Nederland is het een verplichte feestdag waarbij de gelovigen de H.Mis bij dienen te wonen. Ze zijn op deze dag echter wel gedispenseerd voor werken en bezigheden. 

Aan de verbreiding van dit feest zijn verschillende vormen van vieringen voorafgegaan, waarbij de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome de jaarlijkse viering propageerden van alle zielen in de hemel. De kloosters hebben de laatst genoemde herdenking (op 1 november) overal in Europa verbreid. Onze viering van 1 november Allerheiligen gaat daarop rechtstreeks terug. 

Op Allerheiligen eren we allen die nu leven bij God, of zij nu heilig zijn verklaard of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die de heilige Apostel Johannes zag rondom het Lam en voor de Troon van God. Zij zijn de voorsprekers voor de Lijdende en Strijdende broeders en zusters. Daarom is het gepast om hier op aarde te bidden en aflaten aan te bieden voor de Lijdende Kerk in het Purgatorium (vagevuur). Jesus liet zuster Maria Faustina het volgende daarover weten:
Al deze zielen (in het vagevuur) heb Ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan Mijn rechtvaardigheid. Het is in jouw macht hen verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van mijn Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je wist welke kwellingen zij ondergaan, dan zou je voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun schuld aan Mijn rechtvaardigheid willen afbetalen. (uit: Boodschap van Jesus aan de wereld. Over de Barmhartigheid van zijn Goddelijk Hart).


Post Scriptum: Wie onder het octaaf van Allerheiligen het kerkhof bezoekt kan een volle aflaat verdienen. Deze aflaten zijn ook toepasbaar op de lijdende zielen in het Vagevuur.