zaterdag 13 oktober 2018

Bisschop weigert wijding pre-Conciliaire types

Het is heel vervelend om dit te moeten schrijven, maar na jaren van geruchten blijkt het gewoon waar te zijn: er is niet alleen een oorlog gaande tegen ons Heilig Geloof, maar ook tegen de Rooms Katholieken die graag de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie volgen, maar ook specifiek wordt deze oorlog gevoerd tegen de gewone gelovigen zelf. Dit werd altijd zo gevoeld, maar concreet kon er weinig bewijs worden aangeleverd. 

Maar sinds kort weten we het nu zeker dankzij de uitspraak van bisschop Felix Genn van Münster die op 26 september in het Duitse Fulda, onomwonden heeft toegegeven dat hij geen pre-Conciliaire types zal wijden tot priester. Je kunt je afvragen waarom er in die kringen zoveel angst is om mannen van traditionele signatuur tot priester te wijden; daar kan men slechts naar gissen. Maar feit is wel, dat daardoor heel veel priesterroepingen verloren zijn gegaan de afgelopen jaren. Uit de verschillende verhalen hoor je soms van gedupeerde jonge mannen die de ene na de andere afwijzing te verwerken kregen. En dat geldt ook in de kloosters. Sommige jonge mannen zijn echt jaren bezig geweest om aangenomen te worden, maar werden steevast overal afgewezen. De gelovigen binnen de Kerk - die van deze verhalen hoorden - vroegen zich af wat er toch aan de hand was. Maar nu weten we het dus zeker: men wil geen traditionele katholieken aannemen.

Er moet wel bij gezegd worden dat deze Duitse bisschop dit tenminste eerlijk toegeeft. Niet elke bisschop of bisschoppenconferentie geeft dit eerlijk toe, en sommige bisschoppen lijken met smoesjes aan te komen zetten. De werkelijkheid is dus dat orthodoxe mannen, en zeker diegenen die getrouw zijn in het Liturgisch gedrag, celibatair leven, alsmede graag de H.Mis in de Buitengewone Vorm volgen, niet welkom zijn in de verschillende diocesane seminaries en steevast na gesprekken met de rector van het seminarie worden afgewezen. Het is daarom aan te raden dat deze jonge mannen zich eerst aanmelden bij de seminaries van de Priesterbroederschap Sint Petrus. Meer informatie vindt men hier en hier.

En wat de oorlog tegen de gelovigen betreft: hoe vaak wordt de media niet volgeschreven met beschimpingen aan het adres van de Katholieken die trouw aan het Geloof willen blijven? Al tientallen jaren moeten ze de ene na de andere lastercampagne verduren zonder dat er wordt ingegrepen. Jesus gaf dit al aan dat dit zou gebeuren in een toespraak bekend als de Veldrede of Bergrede in het Evangelie naar Matteus:

Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zij gij als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad. Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest. (Matteus hoofdstuk 5 vers 10 en 11)

zaterdag 6 oktober 2018

Een valse pastoraal leidt altijd naar de ondergang

Blijkbaar waren er in de tijd van Jesus ook al godsdienstige leiders, die - zoals Mozes - ‘om pastorale redenen’ wat gemakkelijker wilden omgaan met de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Heel slim en met geveinsde oprechtheid vragen de Farizeeën daarom aan Jesus of een man zijn vrouw mag verstoten. Uiteraard doorziet Jesus hun opportunisme en hun ware bedoelingen. Daarom vraagt Hij bewust naar wat Mozes daarover heeft voorgeschreven. Als zij dan antwoorden, dat Mozes heeft toegestaan om een scheidingsbrief op te stellen en te gaan scheiden, dan komt er een duidelijk en niet mis te verstaan antwoord van Jesus. 

Die zogenaamde ‘pastorale’ oplossing van Mozes was het gevolg van de hardheid van het mensenhart. En Jesus doelt daarmee niet alleen op het mensenhart ten tijde van Mozes, maar ook rechtstreeks op de hardheid van de Farizeeën die Hem de vraag voorlegden. Ook het mensenhart van alle tijden en dus ook van onze tijd wordt door Jesus daarmee aangesproken. 

Jesus maakt hiermee principieel elke ‘pastorale’ tolerantie die ingaat tegen Gods bedoelingen tot een vorm van eigenzinnige hardheid. Wat God immers in zijn goedheid vanaf het allereerste begin van de schepping heeft verbonden, dat mag een mens nooit scheiden.

Daarom is en blijft elke echtscheiding een bron van verdriet, gebrokenheid en dus zonde. Ook de leerlingen ondervroegen Jesus daarover thuis nog eens, omdat het in de praktijk blijkbaar een moeilijk te aanvaarden gegeven is. Toch doet Jesus er niets aan af en zijn Gods bedoelingen met de eenheid van man en vrouw blijkbaar zo heilvol, dat misschien zelfs de minste pastorale afwijking daarvan er afbreuk aan zou doen.

Er is bij een valse pastoraal niet alleen sprake van hardheid, maar je zou ook kunnen spreken van een vorm van wreedheid, aangezien deze mensen moedwillig in de Duisternis worden gegooid en hun daardoor het eeuwig leven wordt ontnomen. Dat zouden de priesters ook wel eens kunnen overwegen als zij opzettelijk de H.Communie uitreiken aan gescheiden-hertrouwden die niet de intentie hebben in onthouding te willen leven, zoals de Kerk dat vraagt.

Lezingen: 1e lezing: Gen.2,18-24. 2e lezing: Hebr.2,9-11. Evangelie: Mc.10,2-16 of 2-12.

Bronnen: Bezinning op het Woord en Liefde en Trouw aan de Kerk.

Post Scriptum: Op zondag 7 oktober, op gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, wordt om 15.00 uur gestart met het Rozenkransgebed en gehouden in 44 landen over de gehele wereld. Meer informatie vindt men hier. Iedereen wordt uitgenodigd aan het Rozenkransgebed mee te doen. Deze gedachtenis is ingesteld door Paus Pius V op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571 waarin een Islamitische strijdmacht werd verslagen. Dit gebeurde na een massale oproep aan de Christenheid om de Heilige Rozenkrans te bidden voor de overwinning. Uiteraard hebben we gezien de situatie te maken met een diabolische aanval op de Kerk van ongekende omvang en de Moeder van God heeft ons de overwinning beloofd van haar Onbevlekt Hart. Zij zal zelf de kop van de Slang vertrappen, zoals al is aangekondigd in het Boek Genesis. Het Rozenkransgebed zal gehouden worden op het Sint Pietersplein bij de obelisk en zal om 15.00 uur beginnen. Doet u ook mee?

donderdag 4 oktober 2018

Is nieuwe leer over de doodstraf wel juist?

Op de site van LifeSiteNews staat een boeiend artikel over de nieuwe tekst in de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf die onlangs verscheen. Voor diegenen die de Engelse taal machtig zijn, kunnen deze link volgen, zodat zij de tekst integraal kunnen lezen. 
In dit stuk legt een professor uit waarom hij de nieuwe leer over de doodstraf, die onlangs twee maanden geleden is verschenen, wel móet afwijzen en nooit zou willen doceren aan zijn studenten, vrienden en zelfs zijn kinderen. Paus Franciscus verklaarde dat de doodstraf in zichzelf; in principe tegengesteld is aan het Evangelie, wat betekent dat de doodstraf in strijd zou zijn met het Goddelijk Recht of het Natuurrecht of beide, en dat er daarom sprake zou zijn van een intrinsiek immorele daad

Maar volgens de auteur van dit stuk is dit echter formele ketterij

Het is gezegd: dit zijn behoorlijke beschuldigingen, die niet zo maar door een leek of niet-ingewijde is gemaakt, en moet daarom zeker op de nodige waarde worden geschat. Want als dit klopt (en daar twijfel ik niet echt over), dan heeft elke katholiek zelfs de plicht deze ketterij van de nieuwe tekst in de Catechismus af te wijzen. 

Het is opvallend dat in de vertaalde Nederlandse tekst in het Katholiek Nieuwsblad inderdaad staat dat de doodstraf ontoelaatbaar is in het licht van het Evangelie. En dat is fundamenteel onjuist, want er zijn genoeg passages in de H.Schrift te vinden, waarin de doodstraf door God zelfs bevolen wordt in de Wet van Moses bijvoorbeeld. Ook onze Heer is uiteindelijk via executie om het leven gebracht, en dus kun je achter je oren gaan krabben waarom dergelijke teksten uit de ketel van het Vaticaan komen.

Het lijkt daarom verstandig de oude tekst gewoon te handhaven en er voor te waken dat de nieuwe tekst geen gemeengoed gaat worden. Wie zich immers schuldig maakt aan ketterij, staat heel snel buiten de Kerk en ik meen te moeten veronderstellen dat er nogal wat goede en trouwe katholieken zijn die daar niet graag terecht willen komen. 

Originele Nederlandse tekst Catechismus Katholieke Kerk Paus Johannes Paulus II, nr: 2267.

Onder voorwaarde dat de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige met absolute zekerheid vaststaan, sluit de overgeleverde leer van de Kerk niet uit dat men zijn toevlucht neemt tot de doodstraf, wanneer dit de enig mogelijke manier is om mensenlevens effectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te verdedigen.
Wanneer echter onbloedige middelen volstaan om de veiligheid van personen tegen de aanvaller te verdedigen en te beschermen, moeten de gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat deze beter aangepast zijn aan de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming zijn met de waardigheid van de menselijke persoon.

Vanwege de mogelijkheden die de staat tegenwoordig ter beschikking staan om misdaden effectief te beteugelen door degene die een misdaad begaat onschadelijk te maken, zonder hem definitief de mogelijkheid te ontnemen zijn leven te beteren, komen gevallen waarin het noodzakelijk is de schuldige te executeren 'maar zelden' voor of bestaan ze 'zelfs praktisch niet meer'.”

zondag 30 september 2018

We moeten radicaal de zonde de deur wijzen

Het Evangelie van de zondag op 30 september 2018 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De Heer heeft zelf gezegd dat wij, mensen, de moeite moeten doen om alles wat ergernis veroorzaakt in onszelf radicaal de deur te wijzen. In beeldende taal wordt er dan gesproken over het 'afhakken van je hand' en het 'uitrukken van je oog' als die de bron tot ergernis zou zijn. Hij zegt dit tegen ons allen, dus zowel de lekengelovigen als de priesters dienen een zo zuiver mogelijk leven te leiden. Compromissen met het kwade is uitgesloten. Wie deze compromissen wél sluit, is mogelijk op weg naar zijn eigen ondergang, zoals de Heer ons in zijn rede aan ons meedeelt (Marcus 9;38-43 en 45. 47-48)

In sommige Islamitische landen worden de handen van dieven letterlijk afgehakt, maar dat bedoelde Jesus niet. Hij wilde dat wij radicaal de wortels van het kwaad zouden doorsnijden en uit de wetenschap is inmiddels al gebleken dat een volledige onthouding gemakkelijker is vol te houden dan als men zou toegeven. Zou je toegeven, dan  maak je het voor je zelf steeds moeilijker. Daarom is verruiming van het celibaat geen optie en leidt juist tot meer schandalen in de Kerk. We hebben dat al gezien bij de priesters in de RK-Kerk die het celibaat een schop hebben gegeven: zij vervallen juist van de ene zonde in de andere: van sommigen zou je zelfs van een seksueel roofdier kunnen spreken; zo als het uit de hand gelopen is bij een aantal van deze hoge prelaten in de Verenigde Staten onlangs. 

De enige oplossing die ons echt gelukkig maakt, is een volledige afsterving van de wereld en zijn verderfelijke genoegens. Wie het kwade, de zonde immers binnenlaat, wordt slaaf van de zonde, en hij kan op eigen kracht het kwaad en de zonde in zijn leven juist niet meer de deur wijzen. Satan, de gevallen engel, weet dat ook heel goed. Daarom wordt de mens tot verleidingen aangezet in de hoop dat hij zou toegeven. Staat eenmaal de deur op een kier, dan is het slechts een kwestie van wachten op het moment dat de deur helemaal open wordt gezet. Die kans mogen wij de Tegenstander niet geven. Gelukkig hoeven we dat afsterven niet alleen te doen: we hebben daarvoor twee prachtige Sacramenten die onze Heer zelf heeft ingesteld, te weten: de H.Eucharistie en het Sacrament van de Biecht.

De enige oplossing is dus: het kwade radicaal de deur wijzen en dit blijvend doen.

vrijdag 28 september 2018

Feest van de H.Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Op 29 september, op het feest van de Heilige Aartsengelen (Michaël, Gabriël en Rafaël) bidden wij op deze dag specifiek tot de Heilige Aartsengel Michaël, die al in het boek Daniël (hoofdstuk 12) een belangrijke rol heeft in het beschermen van het Volk Gods in tijden van grote nood. In het boek Tobias lezen we hoe de Heilige Aartsengel Rafaël een belangrijke rol speelt in de genezing van Tobias (hoofdstuk 11). De Heilige Aartsengel Gabriël speelt een belangrijke rol in de boodschap die hij gaf aan de Heilige Maagd Maria in het Evangelie. Deze drie Aartsengelen worden dus belast met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de Basiliek van de Heilige Michaël aan de Via Salaria buiten Rome.

Omdat het de katholieken niet ontgaan is wat er in de afgelopen jaren en maanden zich in de Katholieke Kerk aan misbruik heeft afgespeeld, wordt er nu wereldwijd door verschillende bisschoppen en priesters opgeroepen om vurig tot de H.Aartsengel Michaël te bidden om zijn interventie af te smeken en de Kerk te ontdoen van een afschuwelijk soort kwaad dat in de afgelopen 70 jaar in de Tempel Gods lijkt te zijn binnengedrongen. Het diabolische kanker van de onkuisheid tegen de orde van de natuur heeft zelfs bisschoppen en kardinalen weten in te palmen, en dat MOET verdwijnen. Aangezien dat maar niet echt lukken wil, wordt daarom iedereen, die de Novus Ordo van Paulus VI bijwoont, aan het einde van de H.Mis, persoonlijk, de Heilige Aartsengel Michael aan te roepen. Dit gebed van Paus Leo XIII is namelijk bij de Liturgiehervorming gesneuveld en moet daarom weer terugkomen. Een uitgebreid gebed van Paus Leo XIII met omhooggeheven kruis staat hier. Ook de priesters en religieuzen worden dringend uitgenodigd om de Kerk te hulp te komen met hun gebed.

Niet alleen na de H.Mis, maar ook op 29 september, de feestdag van de H.Aartsengelen worden we opgeroepen dit onderstaand gebed vurig te bidden:

Heilige Aartsengel Michael,
Verdedig ons in de strijd!
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doet gevoelen.
En gij vorst van de Hemelse Legerscharen:
Drijf de Satan en alle andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen, de wereld rondgaan,
door de Goddelijke Kracht in de Hel terug,
Amen!

zaterdag 22 september 2018

Wie is de grootste en wie de kleinste?

Dat moet misschien wat ontnuchterend bij de Apostelen hebben gewerkt: breekt een meningsverschil uit wie dan wel de grootste is, komt onze Heer hen vertellen dat de kleinste en de dienaar van allen de eerste, de grootste is. Inderdaad een onverwacht antwoord! En om zijn woord kracht bij te zetten wordt ook nog eens een kind in het midden geplaatst. Logisch dat volwassen mannen hiervan wat beduusd zijn. Maar het symbool dat Christus ons voorhoudt laat ons duidelijk zien wie werkelijk de grootste is. 
In de Bijbelcommentaren van de Kerkvaders vinden we interessant materiaal opgeschreven. Het verhaal over "de voornaamste" of "grootste" in het Koninkrijk der Hemelen gebeurde volgens de Heilige Beda nadat volgens het Matteus-Evangelie Petrus de Sleutelmacht had ontvangen. Misschien dat het daarom logisch is dat een dergelijk gesprek onderling op gang komt. De Heer dooft hierbij echter het menselijk verlangen naar grootsheid en persoonlijke glorie uit door naar de nederigheid te wijzen als de juiste weg die gegaan moet worden. Wie inderdaad volgens Gods idee "groot" wil zijn, moet de dienaar van allen wezen. Nederigheid en dienstbaarheid (dus niet gespeelde nederigheid en dienstbaarheid) zijn dus voorwaarden om in de ogen van God echt groot te zijn. Ga je naar de maatstaven van mensen kijken, dan wil de menselijke zwakheid altijd graag de ander overheersen, de baas spelen over een ander en met ijzeren vuist regeren, zoals de vorsten van deze wereld vaak plachten te doen. Zo mag het niet zijn in de Kerk. En wie dit wél doet in de Kerk, moet zich ernstig afvragen of hij wel de woorden van de Heer goed in de praktijk heeft gebracht!

In de tweede lezing van de brief van de Heilige Apostel Jacobus, noemt de Apostel een aantal zaken die van ons van belang zijn. Waarom krijgt men vaak geen aardse goederen? Om drie redenen: omdat men niet bidt, omdat men niet goed bidt (omdat men als vijand van God geen recht op zijn gunsten heeft), omdat men de nederigheid mist die ons nader brengt tot God en ons van Gods gunsten verzekert. (zie daarvoor Jacobus hoofdstuk 4 vers 1-3). Ook hier speelt de deugd van de nederigheid een grote rol in het leven van de Christen.

We moeten daarom nooit streven naar macht, de wellust van het overheersen en het vertrappen van de medemens. We moeten elkaar dienen in nederigheid, in eenvoud van hart, in zuiverheid en we moeten leven zonder zonde, leven zoals een kind. We moeten ons voor elkaar wegcijferen. Als wij besluiten de Wil van God te doen, dan breken wij zo de hoogmoed in onze eigen harten af. Steen voor steen. Zo wil Jesus ons graag ontvangen straks in zijn Koninkrijk. 

Lezingen: Wijsheid 2;12. 17-20. Psalm 54(53);3-4; 5; 6 en 8. Jakobus 3;16-4;3 Alleluia Lc 19;38 en Evangelie naar Marcus 9;30-36.

woensdag 19 september 2018

Belangrijke Australische politicus wordt Katholiek

Er is na wekenlang van mensonterende berichten over misbruik en opzeggingen van het lidmaatschap van de Katholieke Kerk - ook door een Nederlandse politicus van de VVD -  gelukkig nog goed nieuws te melden. Een belangrijke Australische politicus en voormalige Atheïst, Bill Hayden, heeft het H.Doopsel ontvangen en is lid geworden van de Rooms Katholieke Kerk. Misschien dat men in Nederland en in Europa daarover de schouders ophaalt, maar men weet in de publieke opinie werkelijk niet hoeveel gebed wordt gestoken in de bekering van de arme zondaars. Het is waar dat sommigen als zondaars leven en zich niet willen bekeren, maar daar zal de Heer zelf wel een oordeel over vellen. (Op de foto is Bill Hayden links zittend). Dit soort berichten zult u niet zo makkelijk vinden op de website van de Telegraaf of het NRC. Maar deze bekeringen zijn er wel degelijk!

Wat wordt er op de achtergrond gedaan? De getrouwe Rooms Katholieke Christenen onder ons (die zich dus niet zo makkelijk uit het veld laten slaan door boze links-extremisten in de media) bidden elke dag het Rozenhoedje voor de bekering van de zondaars. Dit valt samen met vasten en met tranen en veel gebed, waaronder het Getijdengebed. Degenen die bidden zijn steeds zelf in de Heiligmakende Genade, waardoor hun gebeden zeker zullen worden verhoord. En als het gebed vandaag niet wordt verhoord, dan misschien morgen. Want het is God zelf die de tijd bepaalt waarop iemand zich bekeert. Ja, en dit bekeren vindt u niet terug in de onderzoekscijfers van een krantenartikel van het NRC, dat maar al te gemakkelijk de neiging heeft de vinger naar de Kerk te wijzen als iets fout gaat, maar nooit de hand in eigen boezen steekt; althans publiekelijk niet. Er wordt heel makkelijk gewezen naar "die ander", maar bijna nooit naar zichzelf!

Het is natuurlijk niet alleen deze politicus die zich nu Christen mag noemen, er zijn elk jaar aanmeldingen van nieuwe Katholieken die het H.Doopsel in de Paasnacht ontvangen. En sommige landen zijn wat dat betreft echte koplopers, zoals in China waar gemiddeld 3000 nieuwe Katholieken per jaar toetreden. Dit jaar (2018) waren er in de Nederlandse Kerkprovincie 147 nieuwe Katholieken die het Heilig Doopsel ontvingen. Na alle narigheid, zouden we bijna het goede nieuws vergeten!

Het hele artikel over de bekering van Bill Hayden, de Australische politicus, vindt u hier op website van LifeSiteNews. 

donderdag 13 september 2018

Feest van Kruisverheffing - ons martelaarschap

Op 14 september viert de Kerk het feest van Kruisverheffing. De dag erna Onze Lieve Vrouw van Smarten op 15 september.  Op de dag van Kruisverheffing gaan onze gedachten niet alleen uit naar Golgotha waar Christus' voorzegging werd vervuld: "De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn" (Joh. 3;14). Want een tijd van lijden is er niet alleen voor de Heer, maar ook voor zijn volgelingen die Hem in alles willen volgen, zelfs tot de dood toe. Want deze dagen bereikt ons het nare bericht dat er nieuwe explosieve informatie zal worden geopenbaard over een gay-lobby in de Kerk. Hebben we niet met verbijstering en met zielenpijn gehoord over het vele misbruik, zowel in de Nederlandse, de Amerikaans en Duitse Kerk nu moet ook de laatste nagel door onze handen worden geslagen... Want zo voelt het bittere verdriet dat je in je hart moet ondergaan en de pijn die je moet verdragen en de tranen die je moet vergieten. Het is dan moeilijk om je niet te verenigen met de smarten van Moeder Maria die zó onder het kruis meegeleden heeft. Op die dag werden namelijk twee harten begraven. En dit allemaal dankzij de zonden die de mensen hadden bedreven. Terecht kun je spreken van een voortdurend martelaarschap van de gelovigen die deze pijnen en wrede smarten moeten ondergaan. Aan hun werd niets gevraagd. Sommigen werden voor de tweede keer in hun leven verraden. Weer anderen konden het niet meer aanzien en vertrokken. 

Maar er is gelukkig ook hoop.

De Heer heeft het zelf gezegd: "Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft ze alleen, maar indien ze sterft, dan brengt ze veel vrucht voort." (Joh.12;24). We mogen dan ook hopen op een spoedige verrijzenis van de Kerk uit het dal van het diabolische kwaad waar ze nu in verblijft. Want uit de Kruisiging volgt immers de Opstanding, en zo zal dit ook voor de Kerk van nu gelden. Maar hoe het ook zij: het kwade zal eerst volledig verslagen moeten worden, de verantwoordelijken gestraft en de aanstelling van deugdzame en kuise priesters moet mogelijk gemaakt worden. Want zo kan het niet langer. We moeten daarom gezamenlijk onze krachten aanwenden om deze nachtmerrie te boven te komen en het Licht te laten zegevieren. Ook ten koste van ons zelf. De weg van het Kruis en de zelfverloochening zijn immers door de Heer zelf geheiligd. Laten we dat nooit vergeten!

H.Maagd Maria bidt voor ons!
H.Aartsengel Michael, verdedig ons in deze strijd!

zaterdag 8 september 2018

De H.Schrift is geen natuurkundeboek

Soms vraag je je wel eens af waar die hang vandaan komt om de H.Schrift zó uit te leggen dat het Boek der Boeken als een natuurkundeboek wordt geïnterpreteerd. De H.Schrift is echter niet bedoeld om exacte wetenschappen te bedrijven, er staat geen wiskunde of fysica in, zoals je dat in de sterrenkunde wel aantreft. De H.Schrift is geen boek waarin superzware sterren met gedegenereerde materie wordt beschreven of zelfs maar uit de doeken gedaan. De H.Schrift kun je niet gebruiken voor dit soort dingen en daar is het ook niet voor geschreven en helemaal niet voor bedoeld. De H.Schrift is ook geen citatenboek die - met één enkel citaat uit de context gebroken - de mens maar meteen gelijk kan geven. Daarvoor moet je de H.Schrift helemaal kennen en niet slechts een deel ervan.

De H.Schrift beschrijft de heilsgeschiedenis van de mens, vanaf de dagen van de Schepping tot aan de Wederkomst in heerlijkheid van Christus in het Laatste Oordeel. Wie de moeite doet om het Boek ook eens te lezen, zal merken dat het beschrijven van de wetenschap niet de intentie was van de Auteur van dit Boek.

Waarom deze uitleg?

Op de website van Tweakers merkte iemand iets op naar aanleiding van de blokkade van twitter en youtube van de Amerikaan Alex Jones die erom bekend staat aan complottheoriën te doen. De Social Media heeft Alex Jones daarom een ban opgelegd wegens - volgens hun interpretatie - schending van de gebruiksovereenkomsten. Daarbij merkte de schrijver op Tweakers het volgende op:

Moeten nu ook religieuze boeken op dit lijstje verschijnen? Het is overduidelijk aan te tonen dat het scheppingsverhaal niet klopt; mensen die dat via podcasts of Youtube-filmpjes (publiceren) (moeten die) dan ook maar verwijderen? Het is een glijdend vlak.

Het is begrijpelijk dat de auteur van dit stuk bezorgd is en zijn of haar bezorgdheid is niet onterecht, maar het is pertinent onwaar dat het scheppingsverhaal opeens niet zou kloppen. Want als dit verhaal onwaar is, dan is - alles wat tussen de Schepping zat en de geboorte van Christus - ook niet waar en dan is ook Christus niet geboren geweest en de Kerk dus ook niet. Want uit onwaarheid kan nooit iets waars volgen. Het is dus onzin om het Scheppingsverhaal daarom af te doen als onwaar. 
Mogelijk - en via de regels doorgelezen - zal de auteur van dit stuk de Paleoantropologie (de afstamming van de mens) en de geologie misschien bedoeld hebben, maar de conclusies zijn op dat vlak ook niet altijd even coherent. Geef maar een doos met menselijke overblijfselen, en alle deskundigen komen met hun eigen stamboom van de afstamming van de mens aanzetten, zoals het vele jaren terug is gebeurd. Dat is in de wetenschap overigens heel normaal. Niet elke hypothese hoeft meteen te kloppen en vaak is aanvullend onderzoek nodig.

Ook wetenschappers moeten kritisch zijn en niet alles maar voetstoots aannemen wat anderen zeggen. Eén enkel experiment dat de hypothese bevestigt bewijst niets. Zo'n experiment moet herhaalbaar zijn en onafhankelijke wetenschappers moeten dan ook tot dezelfde conclusies komen die de hypothese doet bevestigen (of niet). Anders ga je toch denken aan toeval. En als je alles van te voren al wist, dan was wetenschappelijk onderzoek ook niet nodig geweest.  

En als er al overeenstemming is in de afstamming van de mens, dan blijkt later dat de wetenschap jarenlang toch fout te hebben gezeten. En soms moet men schoorvoetend in de Paleoantropologie en in andere wetenschappen dat ook gewoon toegeven. We hoeven maar te denken aan Alfred Wegener en zijn hypothese over de Plaattektonie die jarenlang in de wetenschappelijke wereld is bestreden.

Men moet de H.Schrift dus op de plaats laten waar ze thuishoort. De juiste interpretaties horen bij het Katholiek Leergezag en niet bij het individu dat op eigen gezag vindt dat die interpretatie bij hem thuishoort. Doe je dat wel, dan zijn de gemaakte conclusies al snel verkeerd.

woensdag 5 september 2018

Een grote beproeving voor de Kerk

Op dit moment van schrijven staat het internet en de social media (twitter) in de VS, en daarbuiten, bol over de misbruik-affaires die door hoge geestelijken jarenlang werden uitgevoerd en ook mogelijk is toegedekt. Dit is dan gekomen door het openbaar maken van deze informatie van Nuntius Carlo Maria Viganò. Er wordt gesproken over: "onder-de-pet-houden" en zelfs "beschermen" van misbruik-geestelijken, waaronder hoge geestelijken en ook parochie-priesters die zich jarenlang hebben vergrepen aan minderjarigen en jong volwassenen. Er worden zelfs beschuldigingen geventileerd naar de Heilige Vader de Paus, en het is voor een buitenstaander (en dus ook voor ons) erg moeilijk om te oordelen wat precies van de beschuldigen waar is en wat de bewijzen precies zijn. We hebben immers het volledige dossier niet op onze bureau's liggen, laat staan dat deskundigen hier naar gekeken hebben. Sommigen gaan nogal ver door de Paus te vragen terug te treden.

Er moet duidelijk gesteld worden dat misbruik en doofpotten, onder welke omstandigheden dan ook, niet getolereerd kunnen worden. De smeerlapperij die zich binnen de Katholieke Kerk genesteld heeft, is zó onthutsend en zó erg, dat er op bisschoppelijk niveau ingegrepen MOET worden. Daar is iedereen het wel over eens. 

Helaas is er op dit moment totaal geen sprake van welke ingreep dan ook, en het is zelfs voorgekomen dat goede Katholieke parochiepriesters, die de smurrie in de Kerk hebben veroordeeld in een zondagse Preek, binnen een paar dagen uit hun eigen parochie werden verbannen. Dit is gebeurd met Father Juan Carlos Gavancho, die onmiddellijk werd gestraft. Hij mocht zichzelf niet eens verdedigen en ook is hem het opdragen van de H.Mis in Los Angeles door zijn bisschop verboden. In plaats van juist de priesters te straffen die zich ernstig misdroegen, werden nu de goede priesters met een blank blazoen gestraft omdat zij voor de waarheid opkwamen en openheid van zaken over de misbruik-affaires wilden weten.

Maar er is nog een ander aspect dat zeker genoemd moet worden.

We kunnen niet zeggen dat we lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk als we de Paus en de Bisschoppen gedag zeggen. Dan ben je misschien Protestant, zoals meneer Luther, of Orthodox, maar dan ben je zeker geen lid van de Katholieke Kerk. Die eenheid moet bewaard blijven. Dat is ook duidelijk.

Feit is dat Paus, Kardinalen en Bisschoppen MOETEN optreden tegen dit diabolisch kwaad dat in de Kerk is binnengedrongen. Als deze grote schoonmaak niet plaatsvindt, dan staat Justitie in de VS en in andere landen gegarandeerd klaar om wél rekenschap te vragen. Dan wordt er geen barmhartigheid gegeven, maar dan wordt het zwaard van de Gerechtigheid gebruikt. En dan zou het zo maar eens kunnen gebeuren dat heel veel geestelijken plotseling in kleine hokjes met tralies voor de ramen worden opgesloten!

Dat de teleurstelling onder de goede Christenen enorm is, is heel goed te begrijpen, maar laat u zich nooit verleiden om de Kerk de rug toe te keren. Dat is namelijk precies wat Duivel en zijn trawanten willen. Blijf daarom in de Kerk, en gebruik de macht van het gebed, de H.Sacramenten, de H.Rozenkrans, de offers, je lijdensweg, je tranen om God te vragen deze diabolische vuiligheid uit Zijn Kerk te smijten. 

Aan allen een oproep om na elke H.Mis in stilte het gebed tot de H.Aartsengel Michael te bidden.
Hieronder staat het:

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd!
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de Duivel,
Wij smeken ootmoedig: dat God hem zijn macht doet gevoelen.
En gij Vorst van de Hemelse Legerscharen,
Drijf de Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen de wereld rondgaan,
Door de Goddelijke Kracht in de Hel terug.
Amen.

zondag 2 september 2018

Innerlijke reinheid en het Brood des Levens

Er lijkt wel een soort verblindheid te bestaan, die alleen de aardse zaken als reëel voorstelt en het geestelijke niet, zoals je vandaag vaak merkt. Waar dit toe leidt zien we in het Evangelie van de 22ste zondag door het Jaar. Farizeeën beklagen zich bij Jesus over het gedrag van zijn leerlingen die brood aten met ongewassen handen. En let wel: het verwijt dat de Farizeeën maken aan Jesus, die zelf het Brood uit de Hemel is, laat duidelijk zien over hoe het Brood des Levens zélf aangeraakt moet worden, maar dan via een innerlijke reiniging, door aalmoezen, onze tranen van berouw en andere vruchten van gerechtigheid en zeker niet met een uiterlijke ceremonie alleen. Ook daar is immers een goede reden voor: sinds de zondeval en het ontstaan van de erfzonde, is de mens onder meer naar het kwaad geneigd en werd zijn verstand verduisterd. Door de erfzonde kwam ook de onzuiverheid in de wereld.

Verontreiniging begint in eerste instantie op geestelijk niveau, en Jesus noemt er een aantal in Marcus 7;20-23: ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, gierigheid, boosaardigheid, bedrog, wellust, afgunst, godslastering, hoogmoed, lichtzinnigheid. 
Willen wij het Brood des Levens zelf kunnen aanraken (de H.Communie ontvangen), dan moeten wij rein zijn. Zouden we alleen toehoorders zijn van het Woord en ons dus niet willen laten reinigen, dan zijn we volgens de H.Apostel Jacobus (in de tweede lezing deze zondag) bezig ons zelf te bedriegen (Jacobus 1;22). Gelukkig heeft de Kerk een prachtig Sacrament voor diegenen die toch zijn gevallen door de zonde: het Sacrament van Boete en Verzoening. Via dit Sacrament krijgt de boeteling zijn zuiverheid weer terug en kan zonder enige nadeel het H.Sacrament van het Altaar ontvangen.

Natuurlijk zagen de Farizeeën dit nog niet, maar wij die kennis hebben over hoe we moeten handelen, wij hebben die kennis wél, dankzij o.a. de priestermonnik de Heilige Beda, die via het Bijbelcommentaar op Marcus ons de nodige inzichten heeft gegeven in de eerste alinea en de link legde tussen aards brood met verontreinigde handen en Hemels Brood met een verontreinigde ziel. Deze kennis hierover is wezenlijk voor de redding van onze zielen. 

vrijdag 31 augustus 2018

De lange tenen van politiek-correcte politici

Een rel in België, waar op zondag tijdens de H.Eucharistieviering op de 21ste zondag door het Jaar de brief van de H.Apostel Paulus werd voorgelezen (Efeziërs 5;21). De Vlaamse minister van Media, Sven Gatz, vond de lezing "vrouwonvriendelijk" wegens de enkele zin (zonder context erbij) die luidde: "Gij vrouwen weest onderdanig aan uw mannen, zoals aan de Heer". Het uit de context halen van één enkele zin is natuurlijk geen slimme zet van een minister van Media. Je zou bijvoorbeeld als politicus eens de hele brief van de Apostel Paulus kunnen gaan lezen om zo te voorkomen dat je je eigen interpretaties naar voren schuift inplaats van de bedoelingen die de Gewijde Schrijver had te ondergraven.

Ten eerste begint de H.Apostel Paulus in Ef.5 in vers 1 met de woorden: "Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus." Maar dan horen we van minister Gatz opeens niet dat dit fout is. Wel zegt hij dit als de "vrouw" wordt genoemd! In Ef.6 vers 1 gaat de H.Apostel Paulus verder door te zeggen: "Gij kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in de Heer; want dit is uw plicht." De reden daarvoor is gegeven in vers 2: "Eert uw vader en uw moeder". Maar ook hier zwijgt minister Gatz opeens over "kind-onvriendelijke teksten". Maar hij reageert wél natuurlijk bij de "vrouw". Ja, dan is het onvriendelijk hoor! En ja, Oei: ook de Heilige Apostel Petrus (1Petrus3;1) zegt over vrouwen hetzelfde als bij de H.Paulus, maar ook dan zwijgt minister Sven Gatz in alle talen over de Petrus-brief. En dan kan het wél minister Gatz? Het vermoeden begint nu duidelijk te worden dat de minister alleen die enkele zin van de H.Apostel Paulus heeft gehoord, zonder te weten wat die context nu precies was en zonder de H.Schrift überhaupt te kennen.

En nee, geachte minister, deze teksten zijn niet bedoeld om vrouwen te onderdrukken of ze tot slaaf te maken, zoals politiek-correcte politici en anderen niet-ingewijden ons willen laten geloven, want het gaat hier over de liefde tussen man en vrouw in betrekking tot Christus en zijn Kerk. Bovendien was Christus onze Heer zijn ouders zelf onderdanig en gehoorzaamde Hij zijn Heilige Moeder en de H.Joseph in alles (vergelijk Lucas 2;51). Zoals de Heer zelf laat zien is onderdanigheid geen zonde, maar een deugd. 
Verder is uit de H.Schrift overduidelijk aan te tonen dat een hiërarchisch systeem in de Kerk door onze Heer is ingesteld en gewild en dat wij elkaar dus de onderdanigheid moeten betonen en dat wij dus ook onderdanig moeten zijn aan Christus (zowel de man als de vrouw). Dat is niet om iemand te vernederen, maar omdat iedereen in het Mystieke Lichaam nu eenmaal een bepaalde functie (en wijding) heeft die een ander níet heeft. Een bisschop staat nu eenmaal hoger dan een parochiepriester of een diaken: ook zij zijn onderdanig aan hun bisschoppen en de bisschoppen weer aan de Paus. Dat is altijd zo geweest. Ook de Apostel Paulus is onderdanig geweest aan Christus tijdens zijn leven op aarde. 

Wie dus met zijn bril uit de 21ste eeuw de tekst gaat her-interpreteren - zoals minister Sven Gatz doet - komt dus altijd met een valse conclusie naar buiten lopen. Misschien moet hij zijn eigen medewerkers op het Departement eens vragen wie hoger staat in de hiërarchie: hij als minister of de medewerker. Eens kijken of die medewerker zich ook opeens "medewerker-onvriendelijk" behandeld voelt!

woensdag 29 augustus 2018

Wie een kuil graaft voor een ander ...

Ja hoor, ze bestaan nog steeds: mensen die hun medemensen willen schandaliseren, kapot willen maken, niet omdat deze mensen slechte mensen zijn, maar omdat het goede mensen zijn die het goede willen. Het kan niet anders dat de Goddelijke Gerechtigheid dan zeker over diegenen zullen komen die een kuil voor een ander graven, maar vervolgens er zelf in vallen (vergelijk: Spreuken 26;27). Wat was er gebeurd?

Vele jaren terug wilde een katholieke gelovige via een bekende en plaatselijke Kabelkrant in de regio via een persbericht uitleg geven over de Katholieke Leer en daarmee ook Humanae Vitae verklaren, alsmede het medische gevaar van verschillende seksuele betrekkingen belichten. Reden was om meer bekendheid aan de Katholieke Leer te geven. Er werd een uitvoerig persbericht opgesteld met wetenschappelijke publicaties en naar de redactie van die Kabelkrant gestuurd. De gelovige wachtte geduldig tot zijn bericht gepubliceerd zou worden. En inderdaad, na een aantal dagen bleek het bericht op de Kabelkrant gepubliceerd te zijn.
Maar bij het lezen van het bericht op de Kabelkrant bleek dat dit zó totaal afweek van wat in het persbericht en de uitleg stond beschreven, dat van het originele stuk maar weinig was overgebleven: er bleek na zorgvuldige tekstvergelijking in zeker 80% afgeweken te zijn van de oorspronkelijke tekst, zinsdelen waren uit de context gehaald, en wat meer was: de tekst werd gebruikt om deze om te vormen tot een wapen om deze vervolgens op de auteur van het stuk los te laten. Bovendien werden de doelstellingen en het uitleggen van de Kerkelijke Leer zonder geldige redenen onderuit gehaald en werden wetenschappelijke conclusies botweg geloochend. Logisch ook dat deze katholieke gelovige dat niet nam, en die klom meteen in de pen om de redactie om opheldering te vragen. Maar dit keer bleef een plaatsing op de Kabelkrant achterwege en werd de persoon ook nog een rectificatie ontnomen. Ook de redactie reageerde niet meer.

Na zoveel onrechtvaardigheid, na zoveel leugens en bedrog werd de Kabelkrant maar gelaten voor wat ze was: leugenachtige en oneerlijke journalistiek waar hoor- en wederhoor niet mogelijk bleek bij de genoemde redactie. Logisch ook dat de verbazing bij de auteur van het stuk groot was. 

Maar het muisje kreeg een staartje...

Jaren later verneemt de gedupeerde het verhaal in de pers wat er later met die Kabelkrant was gebeurd: na jaren "Kabelkrant te zijn geweest" brak opeens een enorme ruzie uit bij de redactie in het kasteel waar de dames en heren deftig over het landschap zaten te turen. Deze ruzie werd dusdanig, en liep zó uit de hand dat uiteindelijk - als resultaat - de deur van de Kabelkrant in het slot moest worden getrokken. Deze "krant" bestaat dus niet meer en de katholieke gelovige die publiekelijk met naam en toenaam - zonder enige reden - om zijn katholieke standpunten werd verguisd en vertrapt - vernam pas later wat er met deze "krant" was gebeurd en hoe de organisatie zichzelf door een intern conflict volledig had opgeblazen. Natuurlijk kwam pas later het Schriftwoord van Spreuken 26;27 om de hoek kijken: "Wie een kuil graaft, valt er zelf in." Een schrale troost voor de auteur van het stuk waar het de enige passie was om het voor de Kerk en de Leer op te nemen...

Post Scriptum: Uit privacy-overwegingen zijn de naam van de auteur en de naam van de Kabelkrant weggelaten. 

zaterdag 25 augustus 2018

Jesus het Levende Brood - 21ste zondag door het Jaar

De leerlingen hebben de woorden van Jesus heel goed verstaan als Hij zegt: "Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen". In het Jodendom was het volgens de Wet van Moses verboden om bloed van een dier te drinken, en zij kunnen niet aanvaarden dat Jesus zelf de opdracht geeft om zijn Vlees en Bloed te nuttigen (zie ook Leviticus 17;10-14). Dit is voor de Joodse leerlingen dermate schokkend, dat een groot aantal het gezelschap verliet. 

Maar dit zal niet de laatste keer zijn dat er leerlingen zijn gezelschap zouden verlaten: ook bij het ontstaan van de Reformatie in de 16de eeuw zien we hetzelfde. Men kan niet aanvaarden dat de Heer gevraagd heeft letterlijk zijn Lichaam en Bloed te drinken. De leerlingen morden daarover door te zeggen: "deze taal stuit tegen de borst!" Een duidelijk bewijs dat Jesus geen symbolen gebruikte, maar iedereen vroeg dit letterlijk op te vatten. Anders verlaat je immers gechoqueerd als men was, zijn gezelschap niet. De Heer zegt als eindconclusie dat het afwijzen van zijn woorden te maken heeft met een "gebrek aan geloof". En inderdaad, als je goed nagaat wat precies de reden is waarom deze woorden van Jesus - tot op de dag van vandaag - niet worden geaccepteerd, dan heeft dit inderdaad te maken met een gebrek aan geloof. En wie beweert dat de woorden van Jesus over de Eucharistie symbolisch moet worden opgevat (zoals Zwingli foutief beweerde), heeft duidelijk ook een gebrek aan geloof.

De enige groep die niet weggaat van Jesus - als Hij vraagt: "wilt gij soms ook weggaan?" - zijn de Apostelen. De Apostel Petrus begrijpt ook niet meteen alle woorden die de Heer zegt, maar dan neemt hij wel een hele wijze beslissing: "Heer, naar wie zouden we dan gaan? We weten dat Gij woorden hebt van eeuwig leven. Wij geloven en weten: Gij zijt de Heilige Gods" (Joh 6;68-69) En zo moet het ook voor ons Christenen van de Katholieke Kerk zijn: "Gij hebt woorden van eeuwig leven. Wij geloven en weten: Gij zijt de Heilige Gods. Dus naar wie zouden wij dan gaan Heer?"

Lezingen van de zondag
1e lezing: Joz.24,1-2a.15-18b 2e lezing: Ef.5,21-32 Evangelie: Joh.6,60-69

dinsdag 21 augustus 2018

Er moet een volledige Restauratie komen!

De Strijdende Kerk blijkt op dit moment een doodziek lichaam te zijn. Deze ziekte is ontstaan doordat diegenen die de priesterlijke volmachten bezaten hun verantwoordelijkheid voor de aan hen toevertrouwde zielen niet namen en de zonde werd weg-gebagatelliseerd. Men kwam in de jaren zestig met een Nieuwe Katechismus die een valse leer verspreidde. Gelukkig is deze "Katechismus" door Rome korte tijd later verworpen, maar de wegbereiders van het kwaad en de veroorzakers van de ketterij van het modernisme, bleven helaas lang hun gif aan de schaapjes toedienen o.a. met behulp van andere organisaties, zoals door verschillende leden van de "Katholieke Radio Omroep". Deze veroorzakers, die zich in het Nederlands Episcopaat hadden genesteld tezamen met figuren die zich "theologen" durfden te noemden zijn gelukkig van de aarde weggenomen. Zij moeten nu in Hiernamaals zware boete doen voor hun grote fouten, voor hun dwalingen, hun geloofsafval en de opzettelijke misleidingen die ze de Nederlandse katholiek hebben aangedaan. In een paar generaties tijd werden de Nederlandse katholieken van hun Sacramenten, het Geloof in God, de Dogma's en de Leer beroofd, waarna ze vervolgens door deze jaren-zestig-priesters in de Duisternis werden gegooid.

Daarom moet een volledige Restauratie van het geloof komen, de H.Mis in de Buitengewone Vorm moet zoveel mogelijk weer terugkeren, de Catechese aan de jeugd moet direct weer ter hand worden genomen. Als de catechisten en priesters daar geen tijd voor kunnen vrij maken, worden de katholieke ouders en grootouders dringend opgeroepen om de volgende generatie niet verloren te laten gaan. Vertel over de waarde van het Katholiek Geloof, de Heilige Sacramenten (en hoe je deze in goede gesteltenis moet ontvangen) en houdt uw kinderen zo ver mogelijk weg van duivelse dwaalwegen, valse theorieën, valse theologen, slechte boeken, pornografie, maar ook van valse interpretaties over de zonde, en houdt uw kinderen zeker weg van de zonde van onkuisheid tegen de orde van de natuur. 

Zorg ervoor dat de kinderen wegblijven van verkeerd onderwijs dat duidelijk de bedoeling heeft om de zielen van kinderen in het verderf te storten, zoals genderonderwijs er één van is. Is er toch op school over gesproken, corrigeer dit thuis dan en zorg dat dit niet postvat in de harten van je kinderen! Zorg ervoor dat de huiskerk weer terugkomt, zodat echte roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven weer mag opbloeien. Ga niet in gesprek met links-georiënteerde mensen als blijkt dat die overduidelijk de bedoeling hebben om via gesprekken het Katholiek Geloof te ondermijnen. Ga geen dialoog met deze mensen aan!

Voor de Nederlandse en Belgische vrienden in de Katholieke Kerk is hier de Mechelse Catechismus online te vinden. Begin er dus vandaag aan.

zondag 19 augustus 2018

Het Bloedende Lichaam van Christus

Is er nog een weg terug? Ja, de geschiedenis van de Katholieke Kerk laat altijd een tijd van echte hervormingen zien na een periode van verval. Onder dat verval kun je ook de geestelijken rekenen die het niet zo nauw nemen met hun celibataire verplichtingen. Want dat is een van de reden waarom het in de Verenigde Staten onlangs kennelijk weer zo gruwelijk fout is gegaan. Je kunt het celibaat en de zuiverheid niet beschouwen als een item van: ' dat doe ik er nog wel even bij '. Ook voor het celibaat geldt dat God je daarvoor roepen moet. Wie immers om die celibataire zuiverheid vraagt kan ze gewoon van God verkrijgen, net zoals uw blogauteur dit ook van Hem heeft ontvangen. Maar wie niet geroepen wordt, kan maar beter een gezin stichten. Want wat hebben wij er aan als het zo gruwelijk misloopt?

Intussen in de VS lijkt het er nu op dat de etterende wond in de Kerk (die misbruik heet) onvoldoende of helemaal niet blijkt te zijn uitgebrand, laat staan volledig is uitgeroeid. Het zal voor een bisschop geen prettig bericht zijn als hij hoort dat priesters over de schreef gingen, maar dat betekent wel dat je iets moet doen. In zo'n geval is bijvoorbeeld een strafoverplaatsing niet voldoende, maar moet je deze mensen daadwerkelijk uit de Kerk verwijderen. Hoe vervelend en pijnlijk ook. De slachtoffers hebben immers recht op bescherming en ook zij die nog geen slachtoffer zijn hebben daar recht op,  aangezien zij ook slachtoffer kunnen worden, juist door zo'n verkeerde overplaatsing. Het is daarom volstrekt nutteloos om de situatie onvoldoende door te pakken. En wie de situatie niet of onvoldoende doorpakt, gaat het zwaard op eigen hoofd terugkrijgen, zoals nu wel blijkt.

In de 16e eeuw vond er in Quito (Ecuador) een Mariaverschijning plaats die bekend staat als Onze Lieve Vrouw van Goed Succes (zie foto links boven). Aan moeder Mariana werd geopenbaard dat in de 19e/20e eeuw het kostbare licht van het geloof bijna volledig zou uitdoven, dankzij de volledige  corruptie van de moraliteit. Dat is ook wat wij nu zien: een volledige corruptie van de moraliteit. Het is daarom logisch dat er dringend een herstel moet komen van de authentieke normen en waarden en dat de moraliteit zal moeten worden hersteld en echt doorleeft. De toekomst is overigens wel hoopvol: het zal neerkomen op de offervaardigheid van de rechtvaardigen, zoals dit in de verschijningen in Quito is meegedeeld.

Het volledige artikel (Engels) van de Catholic Herald over Quito vindt u hier.

Post Scriptum: Kardinaal Eijk heeft in zijn preek op 13 mei 2017 in Maastricht tijdens de toewijding van de Nederlandse bisdommen aan de H.Maagd Maria o.a. het volgende gezegd: "De Openbaring in de Heilige Schift, de Publieke Openbaring gericht tot de hele mensheid, is met Jesus Christus voltooid. Daar kan niets meer aan worden toegevoegd. Privé-openbaringen voegen niets toe aan de geloofsschat als geheel: “Hun rol is niet de definitieve openbaring in Christus te ‘verbeteren’ of ‘aan te vullen’, maar te helpen deze voller te beleven in een bepaald tijdperk van de geschiedenis,” aldus de Catechismus van de Katholieke Kerk (art. 67). "

Belangrijk is nog om te vermelden dat in 1941 het gebed van Onze Lieve Vrouw van Goed Succes werd voorzien van een Kerkelijke Imprimatur. De aartsbisschop van Quito, Antonio José González Zumárraga, diende een verzoekschrift in bij Rome en ontving een canonieke kroning van Onze-Lieve-Vrouw van Goed Succes als 'Koningin van Quito' in 1991. Het proces voor de zaligverklaring voor moeder Mariana werd in 1986 opgestart. 

zaterdag 18 augustus 2018

Ik ben het Levende Brood

In die tijd zei Jesus tot de menigte: "Ik ben het levende Brood dat uit de Hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven is Mijn Vlees, ten bate van het leven der wereld". 
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: "Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" Jesus sprak daarop tot hen: "Voorwaar, Ik zeg u: als gij het Vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn Bloed niet drinkt, hebt gij het eeuwig leven niet in u." Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn Vlees is echt voedsel en Mijn Bloed echte drank. Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal hij die Mij eet leven door Mij. 
Dit is het Brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven. (Evangelie naar Johannes 6;51-58 20ste zondag d/h Jaar.)

dinsdag 14 augustus 2018

Hoogfeest Ten Hemelopneming Heilige Maagd Maria

Op woensdag 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria Hemelvaart, die met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen. Dit hoogfeest werd aan het einde van de zesde eeuw ingesteld door keizer Mauritius in Byzantium. In de zevende eeuw nam de Kerk van Rome dit feest over onder Paus Sergius de Eerste. Het is Paus Pius XII geweest die in 1950 via het Buitengewoon Leergezag, de Ten Hemelopneming van de Heilige Maagd Maria als een dogma afkondigde.

Op de website van de Sint Agneskerk in Amsterdam staat het volgende:

De naam van het feest verwijst allereerst naar de bijzonder hechte band tussen Jesus en Zijn moeder. Die is zo hecht dat deze niet door de dood doorbroken kan worden. Maria’s lichaam wordt in plaats van te ontbinden "opgenomen bij Christus in het paradijs". Dit is niet zo zeer een uniek voorrecht voor Jesus’ moeder, maar wel een zo goed als noodzakelijk gevolg van haar intieme verbondenheid met Christus: wat aan het Godsvolk als geheel beloofd is - volheid van geluk, overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van de Heer - is al vervuld in de vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle vrouwen, uit wier schoot Gods Zoon een lichaam aannam tot verlossing van de mensheid.

Op die dag is de Maagd, de Moeder van God, ten hemel opgenomen.
Zij is het begin, het beeld van de Kerk der voleinding.
Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor Gods volk onderweg.
Terecht heeft God haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de Moeder is geworden van Zijn Zoon, de Gever van alle leven.

Katholieken dienen op deze verplichte feestdag de H.Mis bij te wonen, maar zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppenconferentie gedispenseerd in werken en bezigheden.

Allerheiligste Maagd Maria, en allerliefste Moeder van God, bidt voor ons!

Door de wereld verworpen omwille van het Evangelie

Het Evangelie is mij zeer dierbaar en ik heb een grote liefde voor Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw, voor de heiligen en martelaren, maar als er mensen zijn die mij verwerpen omwille van het Evangelie, hebben ze toch een probleem erbij: ik laat mij namelijk niet van ons Heilig Geloof afvallen, niet voor geld, niet wegens de afgoden van deze wereld, niet voor de waan van de dag en helemaal niet als vriendschap er onder lijden moet. Dan zeg ik: jammer dan voor u, die de wereld naloopt met al zijn domme verleidingen. Ik ga niet de weg op om onze Lieve Heer en onze Lieve Vrouw publiekelijk te verloochenen. Er waren jaren terug al acties van protestanten in onze buurt die werkten voor "In de Rechte Straat", met dubieuze folders die de Moeder van God neer trachten te halen...maar deze folders werden niet geaccepteerd en weer teruggebracht.

Zelfs voor een eventuele baan kan het niet-verwerpen van bepaalde Godsdienstige principes (zoals het weigeren op zondag te werken), grote gevolgen hebben: je wordt van verdere sollicitatiegesprekken uitgesloten en men wil niets meer met je te maken hebben. De zondag is in de beleving van een gelovige Katholiek nu eenmaal een Heilige Dag. God liet met zijn Voorbeeld zien wat wij moeten doen op Zondag: rust houden en Hem bezoeken in de H.Eucharistie. Als dat te veel gevraagd is voor werkgevers, dan zoeken ze inderdaad maar iemand anders uit. Maar als katholiek heeft dat wel tot gevolg dat je voor de zoveelste keer van een baan wordt beroofd. Met dank aan al die mensen die slafelijke arbeid op zondag héél normaal vinden. Ze vinden het immers geweldig 200% loon erbij te krijgen..

En dat is ook de reden van dit stuk: houdt er rekening mee dat, als je als vurige katholiek voor Jesus kiest, dat de wereld op de eerste plaats zal staan om je te komen vertrappen. Diezelfde wereld die zijn mond wel altijd vol heeft over anti-discriminatie van groepen die zo vaak zeggen te zijn gediscrimineerd en ze voortdurend voortrekt via de wet. Houdt er rekening mee, dat je vrienden kan verliezen, maar houdt altijd dit voor ogen: het is belangrijker Onze Lieve Heer als Vriend te hebben, dan die waardeloze wereld die je steeds verraadt of steeds laat vallen en waar die wereldse weer-hanen steeds de andere kant op staan als de wind uit een andere hoek blaast. Jesus en Onze Lieve Vrouw zullen de goede vrienden nooit verraden en nooit laten vallen. Dat is de troost die ik wil meegeven aan jullie allen.

En zoals ik al eerder zei: er worden geen compromissen met het Geloof gesloten.

zaterdag 11 augustus 2018

De Heilige Eucharistie - de kracht op onze levensweg

Op de negentiende zondag door het Jaar, lezen we in het Epistel over de Profeet Elia die onvoldoende kracht heeft om zijn reis in de woestijn met succes af te sluiten. Deze reis gaat zijn krachten te boven.  Elia moet vluchten voor Izébel die plannen heeft gesmeed om de Profeet om te brengen. Daarom moet Elia vluchten. We lezen dit verhaal in het Eerste Boek Koningen, hoofdstuk 19 verzen 3 tot 8. Hieronder het stukje Epistel: 

Toen werd hij bevreesd, en ging haastig heen om zijn leven te redden. Te Bersabe in Juda aangekomen, liet hij daar zijn knecht achter, en trok zelf een dagreis ver de woestijn in. Hier zette hij zich onder een bremstruik neer en bad om de dood. Hij verzuchtte: nu is het genoeg Heer! Neem mij het leven; want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich onder de bremstruik neer en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan en sprak tot hem: Sta op en eet. Hij keek op en daar stond aan zijn hoofdeinde een geroosterd brood en een kruik water! Hij at en dronk, en sliep weer in. Maar opnieuw stiet de engel van de Heer hem aan en sprak: Sta op en eet; want anders is de reis u te lang. Nu stond hij op, at en dronk; en door de kracht van die spijs liep hij veertig dagen en veertig nachten tot hij de Godsberg Horeb bereikte. 

Deze tekst in het Epistel is niet zomaar gekozen, vooral niet als je het Evangelie naar Johannes leest (hoofdstuk 6; 41-51). In bepaalde Bijbelcommentaren kun je lezen hoe 1Kon.19;3-8 als een beeld wordt gezien van het Brood des Levens, het Hoogheilig Lichaam en Bloed van Onze Heer Jesus Christus in de H.Eucharistie. Kort gezegd kunnen wij onze eigen levensreis niet voltooien zonder de kracht van de H.Eucharistie, een reis die de profeet maakt  in de woestijn. De woestijn kun je zien als een beeld voor het gebrek aan Godsdienstig leven, en de Christen van de Katholieke Kerk moet nu - zeker in deze tijd - zwemmen en roeien tegen de stroom in, in de oceaan van het uitgedoofde geloof in God. Vandaag is het nóg zwaarder dan vroeger: nu op dit moment is onze samenleving - die je als een woestijn kunt beschrijven - een samenraapsel van ketterijen, dwalingen, onzuiverheden en walgelijke immorele wanstaltigheden die zeer snel in staat zijn om via een doodzonde de genade en de verdiensten bij een gelovige weg te nemen. 

Tegenwoordig lijkt het er steeds meer op dat de Hel zijn gender-dwalingen en zelfs afgoderij over onze Christelijke maatschappij heeft uitgestort, en dan wordt het moeilijk om als Christen zonder het Heilig Sacrament van de Eucharistie overeind te blijven. Maar gelukkig hoeven wij niet alleen te strijden! Onze Heer staat namelijk aan onze zijde, zoals dat voor onze eeuw is geprofeteerd door Onze Lieve Vrouw van Goed Succes in de 16de eeuw. 

Het kostbare licht van het Geloof mag dan in de wereld zijn uitgedoofd, maar de rechtvaardigen hoeven niets te vrezen. Zij zullen door de Hemel zelf worden ondersteund, net zoals dat gebeurde bij de Profeet Elia.

donderdag 9 augustus 2018

Heilige Teresia Benedicta a Cruce - martelares

In de vroege ochtend van zondag 26 juli 1942 hoort Rijkscommissaris Seyss-Inquart dat een protesttelegram is voorgelezen van alle kansels in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, waarbij het voor de Joden wordt opgenomen en dat er onmiddellijk gelast wordt om met de Arbeitseinsatz en de deportaties van Joden te stoppen. Het Herderlijk schrijven verklaart deze dag tot een bid- en boetedag voor de gehele Kerk in Nederland. In het Herderlijk schrijven voorspellen de bisschoppen de ondergang van het Derde Rijk door symbolisch te verwijzen naar de verwoesting van Jeruzalem. De Duitse bezetter die altijd geheim-agenten van de Sicherheitsdienst aanwezig laat zijn tijdens de H.Missen doorziet echter de beeldspraak. Er wordt melding van gemaakt bij Seyss-Inquart. 

De reactie is kort en hevig: Op 27 juli 1942 vordert Rijkscommissaris Seyss-Inquart de onmiddellijke gevangenneming en wegvoering naar het Oosten van alle Joden en ook als zij bekeerlingen zijn van de Katholieke Kerk. Volgens de aanmeldingsregisters ging het hier om ongeveer 700 Katholiek-Joodse Nederlanders. 
Onder de gedeporteerden waren ook de Edith Stein die in een eerder stadium was ingetreden in het klooster bij de Karmelietessen, samen met haar zuster Rosa, die derde ordelid was. Een meer compleet verhaal over deze verschrikkingen is hier te lezen. Teresia Benedicta en haar zus werden beiden vermoord in het concentratiekamp Auschwitz

De Heilige Teresia, die wij vandaag herdenken in onze gebeden en het Getijdengebed heeft stukken geschreven, die je met recht pareltjes van Geloof mag noemen. Hieronder staat een tekst dat onderdeel is van het Breviergebed tijdens de Lezingendienst:

Kind van God wil zeggen: aan Gods hand lopen, Gods wil doen, niet zijn eigen wil, alle zorg en verwachting in Gods hand leggen en zich zelf geen zorgen meer maken. Daarop berust de vrijheid en blijheid van het kind Gods. Maar hoe weinig mensen bezitten die, ook onder echt vromen, onder de heldhaftigen met ware offervaardigheid. Ze gaan altijd gebukt onder de zware last van hun zorgen en plichten. Iedereen kent de parabel van de vogelen des hemels en de lelies op het veld (Matt.6;26-30). Maar als men een mens ontmoet die geen vermogen heeft en geen pensioen en geen verzekering en die toch zonder zorgen voor de toekomst leeft, dan schudt men het hoofd over iets ongewoons. Natuurlijk, wie van de Vader in de hemel verwacht dat Hij altijd zal zorgen voor de inkomsten en levensomstandigheden zoals ieder afzonderlijk die wenst, die zou zich weleens ernstig vergist kunnen hebben. Godsvertrouwen houdt alleen dan maar ongeschokt stand, als het de bereidheid insluit, alles maar dan ook alles uit de hand van de Vader aan te nemen. Alleen de Vader immers weet, wat wij nodig hebben (Matt.6;32). En als nood en ontbering eens beter op hun plaats zouden zijn dan een comfortabel leven, of mislukking en vernedering beter dan eer en aanzien, dan moet men onbelast door de toekomst in het heden leven.

Het uw wil geschiede (Matt.6,10) in zijn volle omvang moet het richtsnoer zijn van het Christelijk leven. Het moet het verloop regelen van de gehele dag, van 's morgens tot 's avonds, de loop van het jaar en de gehele levensloop. Dat zal dan ook de enige zorg van de Christen zijn. Alle andere zorgen neemt de Heer op zich (1Petr.5;7). Maar deze ene zorg blijven wij houden, ons leven lang. Objectief genomen is het zo, dat wij er niet definitief van op aan kunnen, dat wij altijd op Gods wegen zullen blijven. Zoals de eerste mensen uit het kindschap Gods in de verwijdering van God konden vallen, zo staat ieder van ons altijd op de rand tussen het niets en de overvloed van het Goddelijk leven. En vroeger of later gaan we dat ook subjectief voelen. In de kinderdagen van het geestelijk leven, als we net zijn begonnen, ons aan Gods leiding over te laten, voelen wij die leidende hand heel vast en stevig; zonneklaar ligt voor ons, wat we te doen en te laten hebben. Maar zo blijft het niet altijd. Wie aan Christus toebehoort, moet het hele leven van Christus doorleven. Hij moet tot de mannenmaat van Christus (Ef.4;13) rijpen, eens moet hij de Kruisweg opgaan (Mc.9;34), naar Getsemane en naar Golgotha. En al het lijden dat van buiten komt is niets in vergelijking met de donkere nacht van de ziel, wanneer het Goddelijk licht niet meer straalt en de Goddelijke stem niet meer spreekt. God is er wel, maar Hij is verborgen en zwijgt. Waarom dit zo is? We spreken nu over Gods geheimen en daar kunnen we niet ten volle in doordringen. Maar een beetje naar binnen kijken kunnen we wel. God is mens geworden (Joh.1;4) om ons opnieuw te laten delen in Zijn leven. Daarmee begint het en dat is het laatste doel.

Heilige Teresia Benedicta a Cruce, bidt voor ons!

maandag 6 augustus 2018

De Gedaanteverandering van de Heer en de doodstraf

Het mag misschien vervelend zijn in het Vaticaan, maar onze godsdienst heeft wel degelijk lijnen lopen naar de doodstraf die nu zo verfoeid wordt, en dat zelfs tegen de regels in de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt aangepast. Ik zal het trachten u uit te leggen: zonder de Kruisdood van de Heer, was de hemel voor de rechtvaardigen die in het Voorgeborchte verbleven, niet geopend. Zonder de Kruisdood van onze Heer, had de menselijke dood geen zin in het licht van de dood van Christus. Zonder de Kruisdood van onze Heer, had de goede moordenaar aan het kruis geen uitzicht op het paradijs door Christus zelf beloofd. Ook de Heer zelf heeft in zijn Almacht niet gewild dat de doodstraf zou worden afgeschaft. Zie immers wat op Golgotha is gebeurd! Zonder de doodstraf hadden wij geen martelaren die nu in de Hemelse Glorie verblijven. Als er geen Kruisdood zou hebben bestaan voor onze Heer, dan was de Gedaanteverandering op de berg Tabor immers zinloos. 

Bovendien heeft de Heer de Apostel Petrus zelf persoonlijk bestraft, omdat die het onacceptabel vond dat Jesus de doodstraf en een lijdensweg zou ondergaan. De Heer zegt het heel treffend tegen Petrus: "Want gij zijt niet bedacht op wat God wil, maar slechts op wat de mensen willen." (zie Matteus, hoofdstuk 16;22-23)

De Heilige priester Johannes van Damascus (+750) heeft het zo verwoord, zoals het beschreven staat in het Breviergebed voor 6 augustus:

Alles heeft zijn tijd zegt Salomo (Pred. 3;1). Zo is er ook een tijd voor alles wat mooi is. Dit mocht daarom niet beperkt blijven tot de apostelen op de Tabor. Over allen die geloven moest het goede worden uitgestort en verspreid om meer mensen deelachtig te maken aan deze weldaad. Dat heeft Christus door zijn Kruis, Lijden en dood willen bereiken. Het zou niet mooi geweest zijn als de Heer op de Tabor gebleven was, want Hij had toch het vlees aangenomen om met zijn eigen bloed zijn schepselen vrij te kopen.
Als de Apostelen op de Tabor gebleven waren, was de belofte niet in vervulling gegaan; dan was Petrus geen sleuteldrager geworden, dan was voor de moordenaar het paradijs niet opengegaan. De trotse heerschappij van de dood was niet verpletterd. Het dodenrijk was niet onze buit geworden. Adam was niet gered; Eva niet verlost, de Aartsvaders, de profeten en de andere rechtvaardigen waren niet uit de schuilhoeken van het dodenrijk bevrijd, onze menselijke natuur was niet met onsterfelijkheid bekleed...

Laten ze dat in het Vaticaan in hun oren knopen voordat men over één nacht ijs gaat om iets te veranderen in de Catechismus zodat dit tegen de natuurwet en tegen het Depositum Fidei in gaat. Het voortdurend buigen naar de wereld begint een regelrechte ergernis te worden, zoals de Heer het zelf immers verwoord heeft tegen Petrus.

zaterdag 4 augustus 2018

NUcheckt verspreidt nepnieuws over Opus Dei.

Bij het bekijken van NU.nl viel het op dat er een NUcheckt pagina bestaat met als titel: "Noemde paus Johannes Paulus II islam bedreiging voor Europa?" Het artikel lezende merkt men op dat er van een neutraal NU-onderzoek geen sprake blijkt te zijn. De bron voor deze stelling komt van een priester van het Opus Dei, en dus (zo beweert NU) moet de bron wel verkeerd zijn, zo luidt althans de teneur van het artikel. Maar daarbij valt óók op dat de organisatie Opus Dei opeens als "rechtse" organisatie wordt genoemd en met een suggestieve schrijftrant zelfs op de hoop wordt gegooid van "extreem-rechtse" organisaties, wat de organisatie helemaal niet is.

In het artikel wordt het woordje "rechts" zelfs vier keer genoemd.

Daarom even een herstel van dit waardeloze NUcheckt-artikel:

Ten eerste: houden de priesters van het Opus Dei zich niet bezig met politiek en dus kun je deze lekenorganisatie niet wegzetten als "rechts" of dat het zelfs op één hoop wordt gegooid met "extreem-rechts". Van de dertig jaar dat ik deze organisatie ken (ben zelf geen lid), heb ik nog nooit één keer een Opus-Dei lid (de priesters als de leken) horen spreken over politiek, laat staan over "rechtse" politiek. En ik kom ze regelmatig en veelvuldig tegen in onze parochiekerk.

Ten tweede: wordt de organisatie heel vaak kwaadaardig belasterd, alleen maar omdat deze mensen, de leken als de priesters zeer goede katholieken zijn die zich stipt aan de kerkelijke regels houden.

Ten derde: het zwartmaken van de organisatie is al zolang de organisatie zelf bestaat, en dit heeft in sommige landen geleid tot rechtszaken, waar Opus Dei als overwinnaar uit de bus kwam. NU moet dus oppassen zelf niet in de molensteen van Vrouwe Justitia te verdwijnen wegens het verspreiden van smaad en laster. 

De dames en heren van NUcheckt, blijken helemaal niets te hebben gecheckt als het over de organisatie zelf gaat. Een aantal menselijke bronnen die geraadpleegd werden, zijn ronduit discutabel in hun geloofwaardigheid. Men moet eens ophouden een goede en degelijke Rooms Katholieke organisatie steeds als "extreem-rechts" in de hoek weg te zetten. Dat verdient Opus Dei niet. 

En wat NUcheckt betreft: ze moet ophouden nepnieuws te verspreiden. 

zaterdag 28 juli 2018

Weg uit de Catacomben - naar buiten

In de vroege periode van het Katholiek Christendom waren de Romeinen heel lang gedwongen om letterlijk ondergronds te leven. Deze ondergrondse periode zou niet de laatste in de geschiedenis zijn, want ook in andere tijden en in andere landen moest soms letterlijk worden ondergedoken. Zowel in de tijd van de Reformatie als in de tijd van het Communisme en het Nationaal Socialisme was het Geloof immers gevaarlijk en wie in de handen van de overheid terecht kwam, was immers zijn leven niet zeker.

In onze tijd zijn de Reformatie, het Communisme en het Nationaal Socialisme in verval geraakt, maar dit geldt niet voor de methoden om het de Westerse Christenen van de Katholieke Kerk lastig te maken. In Nederland is het decennia lang een gewoonte van bepaalde kranten geweest om elke brief van een Katholieke gelovige niet te publiceren. Dat gebeurde vele tientallen keren, ook als je om wederhoor vroeg. Van alles is toen geprobeerd om de Katholieke standpunten duidelijk te maken, maar dat stuitte tegen de onwil van de krantenredacties die deze brieven niet wilden plaatsen. Het gevolg was dat de krantenlezer een zeer eenzijdig dan wel een vals beeld over de Kerk kreeg. Voor de Katholieken was de situatie toen duidelijk: terug de Catacomben in.

Deze situatie is vandaag gelukkig dramatisch veranderd sinds de uitvinding van het internet en de social media. Maar wie dacht het Geloof in eenvoud kenbaar te maken aan de wereld, komt weer bedrogen uit. Wie het in de social media via Twitter voor God en zijn Kerk durft op te nemen, wordt gegarandeerd belaagd door hele horden ongelovigen, mensen die dwepen met de wetenschap (maar uit hun reacties blijkt weer dat zijzelf nooit enige wetenschappelijke opleiding hebben genoten), je krijgt te maken met boze gnostici, je krijgt te maken met wereldverbeteraars die het niet leuk vinden dat je een Katholiek geluid laat horen, en sommigen proberen je het vuur aan de schenen te leggen. Er zijn er zelfs bij die vinden dat de wetten van de natuur zichzelf hebben geschapen, al hoor je het ze niet direct zeggen, maar denken doen ze het misschien wel. Dit naar aanleiding van de grote droogteperiode die gedurende de afgelopen weken in Nederland en daarbuiten heeft plaatsgevonden. Daarop hebben de priesters, de religieuzen en de leken van de RK-Kerk God gevraagd om regen te sturen (wat in sommige plaatsen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden). Maar er bestaan van die Twitteraars  die vinden dat regenwater uit de hemel vanzelf wel naar beneden komt, zonder enige interactie met het Opperwezen. 

Helaas, helaas. Vooral dat laatste is een misvatting van behoorlijke proporties: in het Eerste Boek Koningen, hoofdstuk 17, lezen we hoe de Heer via de Profeet Elia de afgoderij van Israël bestraft met een droogteperiode van maar liefst drie jaar en zes maanden (zie ook Lukas 4;25). Dit leidde uiteindelijk tot een grote hongersnood in het hele land. In de tussentijd verborg de Profeet Elia zich in het dal Kerit tegenover de Jordaan. Alleen de Profeet werd op het Woord van de Heer gespijzigd en van water voorzien. Het zou daarom nogal dom zijn om de Heer des Hemels uit te dagen en te beweren dat Hij geen macht over de elementen zou bezitten, en dat die elementen zelf Heer over zichzelf zouden zijn. Wie dat beweert moet zich afvragen of men niet lijdt aan geestelijke verblindheid, waarvan je maar hoopt en bidt dat de Heer des Hemels ook voor deze mensen zijn oneindige goedheid en barmhartigheid wil betonen. 

Regenwater komt niet zomaar vanzelf naar beneden. Er zijn genoeg landen in de wereld die heel wat jaren ervaring hebben met grote droogteperiodes. Wie denkt dat hemelwater vanzelf wel naar beneden valt moet maar kijken in de Sahara-woestijn. Misschien gaat dan een licht op.

donderdag 26 juli 2018

USB-sleutel Google krijgt de naam van de Antichrist

De zoekgigant Google komt met een USB-beveiligingssleutel om het aantal inbraken via z.g. phishing met Google accounts aan te pakken. Je logt dan niet alleen in met een account, maar ook met een speciale hardware-sleutel. Aangezien de aanvaller bij een buitgemaakte account geen hardware-sleutel heeft, kan hij ook niet inloggen met het gestolen account. Niets aan de hand zou men zeggen, en dat is ook toe te juichen. Dit onderwerp zou niets met de godsdienst te maken hebben, ware het niet dat Google ook een naam aan die sleutel heeft gegeven: de naam TITAN. Maar wanneer je via het Grieks deze naam omzet in cijfers, dan krijg je het beroemde getal uit de Apocalyps van Johannes: zeshonderd, zes en zestig. In de Bijbelcommentaren geschreven door de Heilige Beda, staat er zelfs een stuk over:

Dit getal (666) onder de Grieken, wordt gezegd te worden gevonden in de naam van Titan, dat wil zeggen, "een reus", berekend op deze manier, - T driehonderd, E vijf, I tien, T driehonderd, A Een, N vijftig. En men denkt dat de Antichrist deze naam zal toe-eigenen alsof hij uitblinkt in de macht... " En Primasius vermeldt ook een andere naam, die hetzelfde nummer bevat, - A Een, N vijftig, T driehonderd, E vijf, M veertig, O zeventig, S tweehonderd, wat betekent, "in tegenstelling tot eer." Bovendien is er het woord, - A Een, P honderd, N vijftig, O zeventig, Y vierhonderd, M veertig, E vijf, dat is: (APNOYME)"Ik ontken"(Christus). Hierdoor worden zowel het karakter van de persoon als de wreedheid van het werk van de Antichrist aangegeven. (Heilige Beda)

We willen hier overigens niet beweren dat het meteen een alarmfase is, want het boek Apocalyps is een zeer moeilijk boek qua uitleg. Maar waarom kiest Google dan de naam van de Antichrist voor zijn hardware-sleutel? En waarom verplicht hij iedereen bij de organisatie tot het gebruik van die sleutel? Toeval of niet, maar feit is wel dat sommige mensen van Christelijke signatuur zich wat onbehaaglijk zijn gaan voelen toen zij van die benaming hoorden. Misschien kan Google die naam daarom maar beter veranderen.

Post Scriptum: Kenners zullen het vreemd vinden dat niet de Hebreeuwse versie van de naam van de Antichrist in dit artikel genoemd wordt (Keizer Nero). Maar wanneer je naar verschillende talen kijkt en het gebruik van het alfabet, kom je ook verschillende namen van de Antichrist tegen. Dit wisten de Kerkvaders al en zij hebben daarop veel commentaren geschreven, zoals ook de Heilige Beda. Wat de waarde precies is van een beslissing door Google genomen is moeilijk te achterhalen, maar feit is wel dat men beter een neutrale naam had moeten uitkiezen. We houden het er nu maar op dat het een uitglijder van Google is en dat men niet beseft heeft wat de gevolgen waren bij het kiezen van deze specifieke naam.