zaterdag 22 april 2017

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Op zondag 23 april viert de Kerk Beloken Pasen. Maar het is juist die zondag dat Onze Heer Jesus Christus aan Maria Faustina Kowalska gevraagd heeft dat de Kerk de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid zou instellen. Dit werd meegedeeld in een z.g. privé-openbaring. De Heer beloofde onvoorstelbare genaden te geven aan hen die de dag ervoor te Biechten gaan en op die zondag erna de Heilige Communie gaan ontvangen. De Heer beloofde dat die ziel volledige vergiffenis van zonden en straffen zou krijgen. Op diezelfde zondag vroeg de Heer ook dat er een uitstelling moet plaatsvinden van het H.Sacrament om barmhartigheid af te smeken voor de hele wereld. Op het feest van de Barmhartigheid moet men in de geest de hele wereld aflopen en alle zielen die gezondigd hebben naar de bron van zijn Barmhartigheid brengen. Jesus belooft dat Hij die zielen zou genezen en sterken. 
Laten wij daarom gebruik maken van zo'n geweldig aanbod van de Heer. Hij wil onze ondergang niet, Hij wil ons maar wat graag het geluk en het leven teruggeven die wij maar al te snel kwijt kunnen raken door de zonde. 

donderdag 20 april 2017

Wie zijn toch die tekstschrijvers van NU.nl?

Toen de uitvaart van de vermoorde politicus Pim Fortuyn op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, vertelde een commentator dat "de kist van Fortuyn werd gewijd". De commentator bedoelde echter de Absoute, de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij de priester met wijwater en wierook langs de opgebaarde kist loopt. De Absoute wordt als laatste onderdeel van de uitvaartsmis gehouden. De commentator wist dus duidelijk niets over de Liturgische regels op dat punt en maakte er maar een 'wijding' van..

Iets soortgelijks komt men tegen bij de website NU.nl waarbij een ingezonden foto op de website staat beschreven. Op de foto is de Paus te zien bij het Colosseum in Rome waar op Goede Vrijdag in en buiten het Colosseum de Via Crucis wordt gelopen en bemediteerd. Maar wat staat onderaan de foto voor een tekst? "de Paus sprak vrijdagavond gelovigen toe in Rome tijdens de Goede Vrijdagmis". Maar dat is helemaal fout. Op Goede Vrijdag wordt de Eucharistie, de H.Mis helemaal niet gevierd omdat de Liturgische herdenking van het Lijden en sterven van de Heer binnen het Paastriduum zelf al Sacrament van het Kruisoffer is. 
Je kunt je voorstellen dat niet elke redacteur van alles op de hoogte is wat het Katholiek geloof betreft, maar bereid je dan wat voor, voordat je iets aan het papier toevertrouwt. Ter informatie: de Liturgie van Goede Vrijdag bestaat uit drie delen: Dienst van het woord, Kruisverering en de uitreiking van de Heilige Communie. 

Het is wel opvallend dat er in medialand lieden rondlopen in Nederland die wél altijd het hoogste woord voeren en ons voortdurend de maat willen nemen als kerkgemeenschap, maar vervolgens geen enkele kennis lijken te bezitten over het H.Geloof, over de Liturgie en de Kerk in het algemeen. Er wordt maar wat geschreven en beweerd, zonder dat men zich informeert hoe de zaak werkelijk in elkaar steekt. Met verachting kijkt men in medialand neer op nepnieuws, maar het zou een goede zaak zijn als de media ook eens de hand in eigen boezem zou steken. 

zondag 16 april 2017

Zalig Pasen - Christus Resurrexit!

De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht. 

Omdat de Koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht, het volk dat in het duister wacht. Die lag besloten met een steen een wacht soldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht. De Heer regeert!

Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan: De Heer is waarlijk opgestaan! 

(Hymne uit het Brevier)

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!
Allen een ZALIG PASEN TOEGEWENST!

vrijdag 14 april 2017

Goede Vrijdag - overweging

Jesus zag de verschrikkingen van zijn Lijden op Hem afkomen in het hof van Getsemane... Het verraad van Judas, hoe hele volksstammen Judas zouden navolgen en niet het onbevlekte Lam. Hoe velen zijn Eucharistie zouden loochenen. Hoe velen zouden zondigen tegen de eenheid van zijn Kerk, hoe deze mensen zijn Heilig Hart zouden verscheuren. Jesus zag alle zonden van alle mensen op aarde en deed de boetedoening vrijwillig om iedereen in zijn Lijden op te nemen. Hij zag de verguizing van zijn Kerk, de bespotting van zijn dienaren, de bespotting van zijn Kerk, de vervolgingen, vernederingen en het lijden en sterven van zijn dienaren en vrienden. Hij zag de leugens, de valse leerstellingen, ketterijen die over de wereld zouden worden uitgestort en hoeveel zielen daardoor verloren zouden gaan. 

Artsen hebben verklaard dat in een heel bijzondere omstandigheid, bij een zeer grote angst, het bloed letterlijk uit je huid kan sijpelen, net zoals dat bij Jesus in het hof van Olijven is gebeurd. Jesus heeft een verschrikkelijke doodstrijd moeten ondergaan vóór zijn terechtstelling. Als wij dan zeggen dat we het moeilijk hebben, laten wij dan naar Jesus opzien, hoe Hij geleden heeft, hoe Hij werd gegeseld met een Romeinse flagrum, hoe zijn Lichaam werd verscheurd, hoe zijn vlees overal van zijn Lichaam loshing, hoe het bloed uit zijn Lichaam gutste, hoe Hij werd gekruisigd met nagels door zijn polsen. Hoe Hij werd bespot, vernederd en met doornen werd gekroond. Laten we vooral niet vergeten hoe Jesus, het Onbevlekte Lam van God alle moed bij elkaar moest pakken om zijn Passie vrijwillig te ondergaan zodat wij eeuwig leven zouden verwerven. 

Laten wij daarom nooit klagen over het gedane onrecht wat ons is aangedaan, laten wij daarom nooit klagen als we het moeilijk hebben, of voor echte moeilijke keuzes staan. Christus is meer onrecht en ondankbaarheid en een verschrikkelijk lijden aangedaan dan de meeste mensen zouden beseffen. Met recht mag je dit een Verschrikkelijke Vrijdag noemen, vooral voor Maria, de Moeder van God die alles met haar Goddelijke Zoon meeleed en waar haar Onbevlekt Hart werd doorboord met een groot zwaard. Terecht mogen wij daarom zeggen, dat er na Jesus' dood twee Harten werden begraven: die van Christus en van de Heilige Maagd Maria.

dinsdag 11 april 2017

Stemmingmakerij bij de Volkskrant

Een krant die stemmingmakerij toepast zou wat minder serieus genomen moeten worden. Wat is het probleem? De broederschap H.PiusX wil een Katholiek kerkgebouw kopen (Sint Willibrord in Utrecht) en meteen wordt dit door de Volkskrant aangegrepen om de aanval te openen op de broederschap H.PiusX. Bedenkelijke woorden als: "omstreden" en "fundamentalisten" krijgt de lezer voorgeschoteld die dan wel moet denken dat er iets "verschrikkelijks" aan de hand is. Je zou dit artikel eerder in de categorie nepnieuws of nepjournalistiek moeten indelen.

Ook opvallend: de genoemde krant is mogelijk wat minder goed geïnformeerd (typisch voor een Nederlandse krant zou je bijna zeggen), want die "fundamentalisten" waar de krant het over heeft, blijken goede betrekkingen met Paus Fransiscus te hebben. Dat mag wel vreemd klinken, maar het is waar dat indertijd Mgr. Bergoglio, die toen nog niet tot Paus was gekozen, juist goede banden heeft onderhouden met deze groepering. Er zouden intussen gesprekken gaande zijn over een hereniging met de Moederkerk en de broederschap PiusX. De laatste berichten daarover vinden we terug in het Katholiek Nieuwsblad van eind vorig jaar. Meer recenter nieuws vindt u hier.

Maar wat steekt in het artikel van de Volkskrant is toch de opzettelijke profanatie van een gewijde ruimte en de bedenkelijke rol die de bovengenoemde krant denkt te moeten spelen in deze zaak. Een geconsacreerd gebouw is inderdaad een heiligdom en moet daarom zo ook worden behandeld. Je kunt geen feesten, concerten, burgerlijke huwelijken en ander fraais organiseren zonder onze Heer God en de gelovigen te beledigen. Maar hoe leg je aan deze mensen uit wat heilig is, wat respect voor gelovigen betekent en dat je niet alles in een heiligdom kunt organiseren alleen maar omdat je hart uitgaat naar profane zaken?
En dan nog wat: als je niet Rooms Katholiek bent, je niet weet waar het precies over gaat, waarom ga je als krant met de interne aangelegenheden van een geloofsgemeenschap bemoeien? Met welk recht doet je dit? Misschien kan de Volkskrant zich in de toekomst maar beter bezig gaan houden met fatsoenlijk nieuws. Niemand in de RK zit te wachten op een partijtje moddergooien.

Post Scriptum: Het is alleen maar te prijzen dat een Katholiek kerkgebouw ook gebruikt wordt waarvoor ze is gebouwd en waarvoor ze is geconsacreerd. Het is daarom verheugend dat H.PiusX dit kerkgebouw wil kopen. Jammer voor de Volkskrant, maar de tijd van afbraak van het H.Geloof is wel voorbij.

vrijdag 31 maart 2017

Abortus valt wel degelijk onder moord

Zou abortus geen moord zijn? Dit kan je afvragen over de zaak van een Universitaire beslissing naar aanleiding van een cursusdocument over abortus in België. Meer kunt u hier lezen. De Belgische bisschoppen stellen dat het woord 'moord' niet met abortus vergeleken mag worden, maar waarom staat in de Katechismus van de Katholieke Kerk abortus dan onder het kopje "Moord, Doodslag"? (pag: 697) Gaan we kijken naar de hoofdstukken in de betreffende katechismus, dan staat abortus zelfs onder de zonden die de Hemel om wraak roepen. We hebben het dus niet over zomaar een doodzonde, maar een die veel zwaarder door God bestraft wordt. Daarom wordt ze niet voor niets een "om wraakroepende zonde" genoemd. En wie het verschil niet ziet, moet maar eens naar Sodom en Gomorrah kijken wat daar mee gebeurd is (zie het boek Genesis hoofdstuk 18 en verder). De betreffende steden liggen overigens nu nog steeds in puin. 

Opvallend in deze controverse is dat de Belgische bisschoppen het wel over de "barmhartigheid" hebben, maar  blijken tot nu toe geen barmhartigheid te vragen voor Stéphane Mercier (die de discussie over abortus is moord) heeft aangezwengeld. In plaats daarvan schijnt Mercier ook nog door de Katholieke Universiteit in Leuven persona non grata verklaard te zijn.

Intussen is op verschillende websites een handtekeningenactie begonnen die het voor Mercier wil opnemen. Tekenen kunt u hier. Meer dan vierduizend mensen gingen u voor.

zaterdag 25 maart 2017

Maria Boodschap - hoogfeest

God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de Heilige Maagd Maria werd uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en vragen dat ons menselijk bestaan voortaan het zegel van uw goddelijk leven draagt: Jesus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. (uit: Nederlandstalig Brevier)
Bij de H.Mis wordt tijdens het "Incarnatus Est" geknield. Lezingen: Jesaja 7;10-14. Brief van Paulus aan de Hebreeën 10;4-10. Evangelie: Lucas 1;26-38.

vrijdag 24 maart 2017

Misstanden in Limburgse parochiekerk

De katholieke blogauteurs in Nederland en daarbuiten worden waarschijnlijk niet goed over hetgeen verteld gaat worden: er bestaat namelijk een parochie in Maastricht (Bisdom Roermond, leest u even mee?) waar onlangs een 'bomendebat' in de parochiekerk werd gehouden en waar kinderen de hoofdrol hebben gespeeld. U kunt dit profane fraais via deze foto bekijken links van de tekst. Hoe kan het, dat een gewijd gebouw, een Godshuis voor dit soort profane kletspraat wordt misbruikt? Waarom vindt een pastoor dit goed, en waarom grijpt het bisdom niet in? Het lijkt verdacht veel op de beruchte "voetbalmissen" die nog niet zo lang geleden in een parochiekerk werden gehouden en waar ook al zoveel om te doen was. 

Als je de foto's bekijkt, dan slaat echt je de schrik om het hart hoe kinderen misleid worden en juist in een kerkgebouw een Huis van God zich misdragen dankzij de volwassen die dit goed vinden. Nee, er is geen plaats voor aanbidding van God, er is geen plaats voor gebed, en er is al helemaal geen plaats voor geloofsoverdracht. Heeft Jesus hiervoor geleden? Was dit de prijs voor Zijn Kruisdood? Dit is echt te triest voor woorden! Dus Bisdom Roermond, grijp in alstublieft!

maandag 20 maart 2017

Heilige Jozef - Patroon van de Kerk

Een mooie overweging over de Heilige Jozef, patroon van de Kerk, kunt u vinden op deze webpagina. In het kort een stukje hieruit:
Het beschermheerschap van de Heilige Jozef over de Kerk is de voortzetting van hetwelk hij uitoefende over Jesus Christus, het Hoofd, en over Maria, de Moeder van de Kerk. Om die reden werd hij uitgeroepen tot universeel patroon van de Kerk. Het huis van Nazaret dat Jozef met vaderlijk gezag bestuurde, bevatte de beginselen van de jonge Kerk. Het is derhalve gepast dat Jozef zoals hij destijds op heilige wijze zorgde voor het Gezin van Nazaret in alle noden, nu met een hemels beschermheerschap de Kerk van Christus verdedigt en beschermt. Deze verklaring werd uitgegeven in moeilijke momenten die onze Moeder de Kerk toen doormaakte, omstandigheden en redenen die ook vandaag de dag nog steeds bestaan. Daarom moeten wij altijd onze toevlucht tot hem nemen, maar heel bijzonder wanneer wij zien, dat de Kerk heviger wordt aangevallen, veracht, wanneer men haar in de hoek wil drijven en buiten het openbare leven wil plaatsen en wanneer men haar krachteloos tracht te maken in het leven van de mensen; mensenlevens die zij dient te verlichten en tot God te voeren. De pauzen hebben onophoudelijk deze devotie tot de Heilige Jozef aangemoedigd. 

Ook de Heilige Theresia van Avila spreekt over de kracht en de bemiddeling van de Heilige Jozef. Zij spreekt het volgende hierover: "Ik heb bij deze roemrijke Heilige de ervaring, dat hij in alle noden te hulp komt en dat de Heer ons te verstaan wil geven, dat hij, net zoals Hij hem op aarde onderdanig was, Hij alles doet wat hij Hem vraagt."

Speciaal op zijn feestdag moeten we dus vurig tot de Heilige Jozef bidden om zijn voorspraak in te roepen om ons in alles te hulp te komen. Heilige Jozef wees onze voorspraak!

zondag 19 maart 2017

Derde zondag Veertigdagentijd - overweging

In het Evangelie naar Johannes lezen wij toch een heel bijzondere situatie: een gesprek tussen een Samaritaanse vrouw en onze Heer Jesus Christus bij de Jacobsput (zie foto links). Bijzonder, omdat Samaritanen en Joden elkaar nou niet bepaald echt mochten. Het Evangelie van deze zondag betreft hier Johannes hoofdstuk 4 met de verzen 1 t/m 42. 
Het gesprek gaat hier over een dubbel onderwerp dat onderling nauw verband houdt. Jesus geeft het levend water van de Goddelijke Genade (vers 7-15). Jesus is de Messias (vers 16-26). Met levend water wordt het vloeiend bronwater bedoeld tegenover het dode, stilstaande putwater.  De Jacobsput in dit stukje Evangelie was een welput die op een diepte van 32 meter gevoed werd door een verborgen bron. En het is niet zonder reden waarom Jesus juist naast die bron gaat zitten: Hij verwijst hiermee in zekere zin naar Zichzelf: de (verborgen) Bron van alle genaden. Het levend water is het beeld van de levenskracht van de genade. 
De Samaritaanse vrouw wijst naar 'de berg' om God te aanbidden en ze zal daar zeker de berg Gerizzim hebben bedoeld; een berg waar de Samaritanen samenkwamen en hun feesten hielden en hun offers opdroegen. 
Jesus legt in vers 21 uit dat (in het Nieuwe Verbond) de openbare Godsverering niet aan een bepaalde plaats gebonden is (in het Oude Verbond was dat de Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem). Deze nieuwe Godsverering is over de gehele wereld van nu uitgebreid tot een heil van een ieder.  In het Nieuwe Verbond bezit die openbare Godsverering een offer en genademiddelen die in belangrijke mate meer van geestelijke aard zijn dan die van het Oude Verbond, omdat ze inwendige bovennatuurlijke  genade meedelen, en ten tweede dat ze op een vollediger openbaring en juistere kennis van de godsdienstige waarheid berusten. God de Vader zoekt juist dit soort aanbidders, dat wil zeggen: mensen die door de inwendige genadegaven van de Heilige Geest en met hogere Godskennis in het Nieuwe Verbond worden verrijkt (vers 23). Hij zoekt deze mensen omdat Hij een geestelijk Wezen en de hoogste geestelijke volmaaktheid is. (vers 24). De ware aanbidders van de Drie-ene God moeten Hem daarom in geest en waarheid aanbidden. 

Deze diepzinnige beschouwing is gesloten voor een ieder die alleen geïnteresseerd is in het bronwater van de put om de materiële dorst te lessen. Het laat daarom zien dat alleen een materiële oplossing in onze maatschappij gedoemd is te mislukken om zielen te redden. Niet voor niets waarschuwt Jesus ons met de woorden: "...Niet een brood (het manna) als de vaders hebben gegeten en toch zijn gestorven." (Johannes hoofdstuk 6 vers 58)

Post Scriptum: Morgen wordt het hoogfeest van de Heilige Jozef gevierd. Omdat de derde zondag van de Veertigdagentijd op 19 maart valt, wordt het hoogfeest verplaatst naar de volgende dag. 

zondag 5 maart 2017

Eerste zondag veertigdagentijd - overweging

Christus wordt in de woestijn bekoord door de duivel. De duivel meent de Heilige Schrift te moeten gebruiken om Christus op andere gedachten te brengen. Maar de uitleg die de duivel geeft aan de H.Schrift is niet de uitleg die Christus er aan geeft. Onze Heer laat zien dat de interpretatie van de H.Schrift bij Hem juist is, maar de interpretatie van de duivel levert alleen verkeerde en dode werken op. Ware exegese is de exegese die Christus toepast. Valse exegese vind je bij de duivel. En ook de methode van het kwade valt op: met de H.Schrift in de hand Christus (de Kerk) aanvallen. Een werkwijze die helaas nog steeds veelvuldig - tot op de huidige dag - wordt gebruikt door de tegenstanders van de Kerk. Men probeert een andere uitleg te geven aan het Woord van God met de bedoeling een strik te spannen voor de gelovigen. 

De duivel probeert het kwaad en de bekoringen aan Christus als iets aanlokkelijks voor te stellen, maar de bekoringen van Christus waren slechts uitwendig. In de ziel van de Zaligmaker kon zelfs geen onvrijwillige neiging tot zonde ontstaan. 
Onze Heer geeft aan de duivel een ontwijkend antwoord (Matteus hoofdstuk 4, vers 4) en Hij gebruikt een stuk uit Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3. De duivel probeert Christus over te halen om zijn vasten te onderbreken reeds vóór de door God bepaalde tijd, maar slaagt daarin niet.
Onze Heer laat zien dat het vasten de deugd van het geduld tot doel moet hebben. In het werk De Dialoog van de Heilige Catharina van Siëna wordt dit ook zo uitgelegd. Anders wordt vasten een leeg begrip die de Heer des Hemels weinig zal bevallen. Dit is niet alleen in het geval van het vasten zo, maar alles moet samengaan met de de deugd van de liefde, zoals de H.Apostel Paulus in zijn brief heeft uitgelegd in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Anders veranderen wij in een rammelend cimbaal of een rinkelend bekken

De monnik Izaak de Syriër heeft een mooie overweging gepubliceerd die het lezen meer dan waard is. Hij legt uit dat Satan al zijn bekoringen aan de Heer moest opgeven en dat de tegenstander ook hetzelfde moet doen als de mens dit wapen van Heer in handen krijgt:

Allen die op weg gaan om Hem te volgen, doen voortaan hetzelfde: op dat fundament zetten ze het begin van hun strijd, want het wapen is gesmeed door God. En wanneer nu de duivel dit wapen in de hand van de mens ziet begint deze tegenstander en tiran bang te worden. Hij herinnert zich al snel dat hij verslagen werd door de Heer in de woestijn, hij herinnert het zich, en zijn kracht is gebroken. Hij kwijnt weg als hij het wapen ziet dat ons gegeven is door Diegene die ons in de strijd leidt. Welk wapen is het meest krachtig en doet het hart weer opleven in de strijd tegen de geesten van het kwaad? (Izaak de Syriër)

Wie de veertigdagentijd wil gebruiken met de enige intentie om af te vallen is dus verkeerd bezig. De echte intentie moet zijn: door het vasten sterker te worden in de strijd tegen het kwade

maandag 27 februari 2017

We weten wel degelijk wat Jesus gezegd heeft!

Jammer dat de naam openbaar gemaakt moet worden, maar het kan niet anders. Katholieken moeten worden gewaarschuwd tegen personen die de H.Schrift en de Woorden van Jesus lijken te relativeren. Zelf zeggen ze vaak dat ze dat niet doen, maar de verwarring die men zaait is overduidelijk en dus komt dit blog daartegen in het geweer om een aantal dingen recht te zetten.

Waar gaat het om?

De pas benoemde Jezuïetengeneraal Fr.Sosa Abascal (zie foto links) heeft onlangs in een interview in het Giornale del Popolo het volgende beweerd: "Omdat Jesus' woorden niet met een bandrecorder zijn opgenomen, weten we niet wat Hij gezegd en bedoeld heeft." Het vertaalde artikel vindt u hier. Ook de volgende uitspraak van Fr.Sosa roept vraagtekens op: "Het Woord is relatief, het Evangelie is geschreven door mensen, het is geaccepteerd door de Kerk, die ook bestaat uit menselijke personen....dus het is waar dat niemand het Woord van Jesus kan veranderen, maar men moet wel weten wat dat (Woord) was!".

Natuurlijk is het grote onzin te beweren dat je specifiek een bandrecorder nodig zou moeten hebben om het Woord van God te kunnen weten. Daarbij wordt de fout gemaakt dat het schrijven van het Evangelie puur mensenwerk zou zijn, zoals Fr.Sosa suggereert. Dit klopt zeker niet. De H.Evangeliën zijn geschreven door mensen onder Inspiratie van de Heilige Geest, en er kunnen dus geen dwalingen in die Evangeliën staan en dit geldt ook voor de gehele Heilige Schrift. Dit wordt heel duidelijk uitgelegd in de Encycliek Providentissimus Deus van Paus Leo XIII. U kunt dit Pauselijk document hier downloaden via de site rkdocumenten. Dat alle H.Boeken geïnspireerd zijn is tevens bevestigd door het Concilie van Trente via het Buitengewoon Leergezag

Dat het Woord van God wordt geïnterpreteerd (door het Katholiek Leergezag) zoals Fr.Sosa beweert is inderdaad juist, maar dat wil nog niet zeggen dat je niet zou weten wat Jesus over echtscheiding beweerd of gezegd heeft en dat je ook niet kunt beweren dat je interpretaties van de Schrift na 2000 jaar opeens een andere moet zijn. Dat zou namelijk dan weer in strijd zijn met het Leergezag dat overduidelijk heeft uitgelegd hoe de woorden van Jesus wel geïnterpreteerd moeten worden.

Pas dus op voor iedereen die beweert dat de Evangeliën, maar deels geïnspireerd zijn door de H.Geest (en de rest dus niet), dat de verhalen uit leugens of fabels bestaan, dat de profetieën en voorzeggingen na afloop zijn verzonnen, dat de wonderen geen wonderen zouden zijn maar goocheltrucs en of mythen en dat de auteurs van de brieven en Evangeliën niet van de Apostelen zijn, maar van andere auteurs. (zie daarvoor Encycliek Providentissimus Deus Hoofdstuk 2, paragraaf 2)

Dus katholiek, past u op als er relativerende woorden worden uitgesproken door wie dan ook. Het regelmatig lezen van dit blog voorkomt dat u op een dwaalspoor geraakt. Rest mij nog om iedere gelovige katholiek op te roepen om te bidden voor Fr.Sosa. 

Links: Catholic Herald.

Post Scriptum 5 maart: Op het blog Verbond wordt nog eens uitgelegd dat het een Geloofspunt is dat de hele H.Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het stuk kunt u hier lezen

Post Scriptum 6 maart: Er is in de loop der eeuwen de vraag gerezen hoe het komt dat er van de Evangeliën verschillen in de teksten bestaan. Al in de Oude Kerk was men zich daarvan bewust en de Heilige Augustinus heeft daarop een goede verklaring gegeven in een brief gericht aan de H.Hieronymus: 

"Ik voor mij verklaar het uwe liefde onomwonden: ik heb geleerd, uitsluitend voor die Schriftuur-boeken, die men tegenwoordig canoniek noemt, met zulk een ontzag en eerbied te hebben, dat ik vastelijk geloof, dat geen enkel van hun makers bij het schrijven enige dwaling heeft kunnen begaan. En als ik in de Boeken iets tegenkom, dat met de waarheid in strijd lijkt, dan zal ik zonder aarzelen aannemen, ofwel dat het handschrift een fout heeft, ofwel dat de vertaler niet gevat heeft wat er stond, ofwel dat ik het in het geheel niet begrepen heb."

maandag 20 februari 2017

Eén verstandige vrouw en één onverstandige wet

Vandaag is bekend gemaakt dat 'Jane Roe', de bekende abortusvoorvechtster in de vorige eeuw (die zich later bekeerde en Rooms Katholiek werd) op 69 jarige leeftijd overleden is. Het is bijna een verhaal uit de Heilige Schrift van een zondares die enorme spijt kreeg over haar zonden en God om vergiffenis vroeg. Haar verhaal staat hier te lezen (Engels)
Vlak na haar bekering zag Norma (haar echte naam) een poster met de ontwikkeling van een foetus en zij verhaalde daarop dat plotseling de schellen van haar ogen leken te vallen: voor het eerst zag ze in dat een foetus een echt kindje was. Het zien van de lieftallige oogjes van het kind deed haar met pijn in haar hart beseffen dat de verhalen (dat een foetus een kindje is) correct waren. Dat is inderdaad een opvallende getuigenis, maar meer nog is het opvallend dat de pro-abortus lobby het altijd heeft over foetaal weefsel alsof een ongeboren kind een stuk boerenkool betreft dat in de moederschoot groeit. 

Het besef dat een kind groeit in de moederschoot (en geen boerenkool!) is soms tot op de dag van vandaag maar heel moeilijk uit te leggen aan de pro-abortus lobby, speciaal in het geval van Frankrijk. Gisteren werd namelijk bekend dat er in Frankrijk een wet is aangenomen om "misleidende informatie" over abortus te bestrijden. Het wordt als een misdrijf toegekend als je aan iemand een pro-life doorverwijzing geeft zonder dat je identiteit als pro-life bekend is. Doe je dat toch, dan is het mogelijk om 2 volle jaren in het Franse 'Cachot' te overnachten. 

Natuurlijk maken wij hier onze pro-life standpunten niet bekend, maar we roepen Franse vrouwen meteen op om hun kinderen niet aan de aborteur mee te geven, maar het kind gewoon geboren te laten worden. Geef je het kind aan de aborteur mee, dan loopt het voor het kind namelijk altijd fataal af. En zouden de Fransen met onze anonieme doorverwijzing wat moeite hebben...dan kunnen we alvast meedelen dat deze website niet in Frankrijk gehost wordt en we geen Franse staatsburgers zijn die op Frans grondgebied bivakkeren. Overigens: het Franse Cachot mogen ze van ons meteen opdoeken aangezien het toch maar misbruikt wordt om onwelgevallige (lees: Christelijke ) meningen de mond te snoeren.

Post Scriptum: Morgen op 21 februari herdenken wij de Heilige Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

zondag 12 februari 2017

Kardinaal Müller bevestigt onveranderlijke Leer

Kardinaal Müller heeft in een interview - een aantal weken geleden - duidelijk te kennen gegeven dat de interpretaties van Amoris Laetitia door een aantal bisschoppen, om de communie uit te reiken aan gescheiden hertrouwden, totaal verkeerd zijn. We denken hierbij aan wat onlangs een aantal Duitse bisschoppen hierover gezegd heeft. De Kardinaal heeft duidelijk gesteld dat Amoris Laetitia in het licht van de gehele Kerkelijke Leer moet worden geïnterpreteerd. Dat betekent dat iemand die in een overspel situatie leeft niet tot de sacramenten mag worden toegelaten. Kardinaal Müller benadrukte ook dat niemand deze wet kan veranderen en dus ook de Paus niet.

De Kardinaal werd geïnterviewd naar aanleiding van tegenstrijdige interpretaties rond de post-synodale Exhortatie Amoris Laetitia. De Kardinaal waarschuwde dat dit document niet los gezien mag worden van de gehele Leer van de Kerk. De Kardinaal maakte in het interview verder duidelijk dat het onmogelijk is dat het persoonlijke geweten boven de Leer van de Kerk en de moraliteit zou staan. Men kan dus nooit zeggen dat er omstandigheden zijn waarbij overspel geen doodzonde zou zijn. Je kunt niet een doodzonde naast elkaar laten bestaan met de heiligmakende genade. 
Kardinaal Müller liet ook weten dat de Encycliek Veritatis Splendor leert dat alle intrinsiek slechte daden verkeerd zijn en ook nooit als een legitieme uitzondering mogen worden gezien. In andere woorden: toen God het bevel gaf "Gij zult niet..." dan is dat bedoeld voor iedereen in alle tijden. Dit is volgens Kardinaal Müller ook uitgelegd in paragraaf 1650 van de Katechismus van de Katholieke Kerk. Daarin staat onder andere:

Indien de gescheiden echtgenoten burgerlijk hertrouwd zijn, bevinden zij zich in een situatie die objectief ingaat tegen de Wet van God. Daarom kunnen zij, zolang deze situatie duurt, de Eucharistische communie niet ontvangen. Om dezelfde redenen kunnen zij bepaalde kerkelijke functies niet waarnemen. De verzoening door het Boetesacrament kan enkel verleend worden aan hen, die er spijt over hebben het teken van het Verbond en de trouw aan Christus geschonden te hebben en zich willen voornemen in volledige onthouding te leven.

Daarbij is het volgens Kardinaal Müller verder van belang dat intrinsiek of objectief slechte daden nooit in goed geweten kunnen worden uitgevoerd. Intrinsiek slechte daden zijn bijvoorbeeld: moord, uitroeiing, verkrachting, overspel, abortus en zelfmoord. 

Post Scriptum: We zouden zeggen: EINDELIJK DUIDELIJKHEID. Was dit soms de correctie waar Kardinaal Burke onlangs op doelde? Het antwoord is dus duidelijk: wie in een overspel situatie zit en dit blijft vasthouden, kan niet worden toegelaten tot de sacramenten. Het ziet er dus naar uit dat nogal wat bisschoppen in de wereld totaal op de verkeerde weg zitten. Het zijn bovendien niet de bisschoppen die de Paus dienen te interpreteren, maar het is andersom. Hoe is het mogelijk dat dit zo ontspoord is geraakt? Daarom bidden wij de Heer om hulp om Zijn arme Kerk bij te staan!

Post Scriptum 2:  Op 17 februari heeft Kardinaal Müller opnieuw van zich laten horen. Via het blad Catholic Herald laat hij weten dat het niet juist is als regionale bisschoppen met tegenstrijdige interpretaties komen aanzetten over de Katholieke Leer. Doe je dat toch, dan schaadt men de eenheid van de Kerk. Het artikel vindt men hier.

dinsdag 7 februari 2017

Het woord Farizeïsme wordt iéts te vaak gebruikt

Of je nu iemand een gebrek aan gezond oordeelsvorming moet toekennen of niet, feit is dat de laatste tijd te pas en te onpas het woord Farizeeërs (in de Kerk) een beetje te vaak wordt gebruikt en vooral om mensen in de Kerk aan te duiden die zich graag aan de (Liturgische) regels willen houden. Daarbij is het opvallend dat er deels gesuggereerd wordt dat men die regels zonder enige inhoud toepast. Iemand zomaar daarvoor beschuldigen zonder dat er enig onderzoek gedaan is, zou mogelijk kunnen betekenen dat er sprake is van een gebrek aan naastenliefde, lichtzinnig oordeel en/of dat er sprake is van hoogmoed.

In de Heilige Schrift vinden we echter genoeg aanwijzingen dat een onberispelijke levenswandel eerder een aanduiding is dat God daar welbehagen in heeft (vergelijk Spreuken 11;20). Datzelfde kun je doortrekken naar de Geboden en de bepalingen van de Heer (vergelijk Lucas 1;5-6). Dus het is nog maar de vraag of trouw aan Gods bepalingen (en dus ook in de Liturgie), iets te maken heeft met Farizeïsme. Daarom moet iedereen voorzichtig zijn om het woord zomaar even te pas en te onpas te gebruiken voor mensen waar je niet voldoende liefde voor kunt opbrengen en vooral moet je oppassen om niet je zogenaamde 'tegenstanders' publiekelijk mee neer te halen. Dat getuigt nou niet bepaald van een echt Christelijke levenswandel.

Over wat precies sommige Farizeeërs deden kunnen we zelf goed lezen in het Evangelie van deze dag (7 februari 2017). Het gaat hier over Marcus 7;1-13. Daarbij is het opvallend dat het verklaringen waren uit de Mozaïsche Wet (vers 2-3) die door de vroegere wetgeleerden waren uitgedacht en verplicht gesteld voor het volk (het reinigen van bekers en schalen, het reinigen van de vingertoppen voor het eten). Kijken we naar vers 10 t/m 13 - het 4de Gebod van de Decaloog - (Eert uw vader en uw moeder), dan werd dit gebod afgekocht door een offergave te doen in de Tempel (Korbán), zelfs als die gave nodig was voor het levensonderhoud van de vader en de moeder. Hierdoor werd het Gebod van God krachteloos gemaakt door mindel van een eigen overlevering van de schriftgeleerden, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van Gods Geboden. Christus bekritiseert dit terecht: Geboden moeten gewoon worden nagekomen. 

De kritiek van Christus op deze manier van handelen laat duidelijk zien dat de Geboden krachteloos en leeg werden gemaakt terwille van de overlevering van de mensen. Deze waarschuwing geldt zeker ook voor ons, want aan een lege dienst "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij", (vers 6) daar heeft Christus niets aan. Maar zomaar iemand beschuldigen van Farizeïsme omdat men de Geboden van God en de Liturgische regels wil onderhouden, gaat natuurlijk veel te ver en begint al aardig op te schuiven in de richting van eerroof.

Post Scriptum:  Vandaag herdenkt Vlaanderen de Martelaren H.Paulus Miki en gezellen.

zondag 29 januari 2017

Hoe een Paus zweeg en later werd gecorrigeerd

We claimen geen toekomstige gebeurtenissen te kunnen voorspellen, maar het is opvallend dat in het verleden, zo’n 1300 jaar terug, een ernstig geval van Pauselijk zwijgen plaatsvond die door zijn opvolger zwaar werd bekritiseerd en die parallel schijnt te lopen met de situatie van nu. Het ging in dit geval om Paus Honorius die weigerde een uitspraak te doen over een zeer dringende kwestie en we zien nu een soortgelijk geval met Paus Franciscus over passages in Amoris Laetitia. Waarom deze twee zaken bij elkaar brengen en waar gaat het om?

Daarvoor gaan we eerst terug naar de zevende eeuw na Christus.

In de theologische discussies van toen, werd er gesproken over de twee-naturenleer van Christus, waarbij - volgens sommigen - er slechts één wil in Christus te onderscheiden zou zijn. Om het in het kort uit te leggen: er zijn in Christus twee naturen te onderscheiden (de menselijke natuur en de Goddelijke natuur). Christus heeft ook een menselijke wil en een Goddelijke Wil. In die periode van deze discussie over één wil (de ketterij van het Monotheletisme) trad Paus Honorius niet op tegen deze ketterij, maar zweeg erover. Hoewel Paus Honorius zelf het Geloof deelde van de Kerk, wilde hij geen problemen veroorzaken en besloot - ondanks de druk die op hem werd uitgevoerd -  niets te doen aan de zaak. Zelf zei hij in het kort “dat het maar aan grammatici moest worden overgelaten” en “dat dit geen taak van de Kerk was.” 

De opvolger van Paus Honorius - Paus Leo II - was over het gedrag van zijn voorganger nou niet bepaald content en veroordeelde zelfs de handelswijze van de voorgaande Paus. 

Paus Leo II verklaarde:

Degenen echter, die tegen de zuiverheid van de Apostolische Doctrine hebben betoogd, en zijn vertrokken, werden inderdaad bezocht met eeuwige verdoemenis; dat wil zeggen, Theodore van Pharan, Cyrus van Alexandrië, Sergius, Pyrrhus, (hier volgen nog meer namen)….met Honorius die de beginnende vlam van dit ketterse dogma niet wilde blussen, zoals gepast is bij Apostolisch gezag, maar door verwaarlozing (de ketterij) gevoed heeft.

Dezelfde vraag kunnen wij nu stellen over het zwijgen van Paus Franciscus over bepaalde delen in Amoris Laetitia. We sluiten niet uit dat de geschiedenis zich gaat herhalen en dat een volgende Paus een correctie zal doorvoeren. Dit om met Apostolisch gezag duidelijkheid te brengen en de tweespalt - die op dit moment gaande is - te beëindigen. 

Zonder meer verwerpelijk is de opmerking van sommigen die zelfs menen dat er situaties zijn bij gescheiden-hertrouwden, dat zij niet in kuisheid zouden kunnen leven of zelfs de Geboden van God op dat punt niet zouden kunnen onderhouden. Het Concilie van Trente (dat nog steeds geldig is!) heeft bij monde van de toenmalige Paus deze stelling in een ex-Cathedra uitspraak veroordeeld met een Anathema-sit:

Canon 18.
Als iemand zegt dat de Geboden van God, zelfs voor iemand die is gerechtvaardigd en bevestigd in de genade, onmogelijk zijn na te komen, laat hij in de ban zijn.

De dringende vraag is waarom Paus Franciscus blijft zwijgen zelfs na een Kardinale Dubia, is moeilijk te beantwoorden en daar willen we ook verder geen oordeel over geven. We zullen de tijd moeten afwachten, maar we roepen in de tussentijd wel iedereen op tot gebed. Kardinaal Burke had het een tijdje terug al over een “correctie” die zou komen en dat is terecht. Aan tweedracht en verwarring in de Kerk heeft niemand iets. Wanneer die correctie komt is dus afwachten.

Post Scriptum Deze twee contrasterende gevallen hebben we dus naast elkaar gelegd, en we beweren - samen met Kardinaal Burke - dus niet dat de huidige Paus zich schuldig heeft gemaakt aan ketterij. De enige overeenkomst is het zwijgen van beide Pausen over een netelige zaak die om opheldering vraagt.

woensdag 25 januari 2017

Profetisch geluid Katholiek Nieuwsblad gesmoord?

Plotseling verscheen een koud klein berichtje op de website van het Katholiek Nieuwsblad dat hoofdredacteur Henk Rijkers per 1 februari 2017 zou vertrekken. Het bericht viel op, mede omdat vooraf niet te kennen was gegeven dat een vertrek aan zat te komen en dus moest er veel meer aan de hand zijn dan alleen maar een simpel 'vertrek'. Enige tijd later kwam inderdaad de verwachte aap uit de mouw: Het huidige bestuur van het KN kon klaarblijkelijk niet meer door één deur met hoofdredacteur Henk Rijkers. Wanneer je goed leest waarom niet, dan blijkt het in de kern te gaan over de Leer van de Kerk waar Henk Rijkers voor opkwam. Je zou zeggen: "wie voor de Leer van de Kerk is, is welkom bij het KN", maar....dat blijkt toch nét iets te hoog gegrepen voor het bestuur, dat openlijk toegeeft dat de Leer van de Kerk veel minder belangrijk is(!) Je kunt je dan afvragen of je niet ernstig moet gaan twijfelen aan de Katholiciteit van dat bestuur, en dat het misschien tijd wordt om een ander baantje te gaan zoeken. Wie immers zegt Katholiek te zijn, maar dat - zoals het er nu uitziet - alleen bij mooie woorden laat moet zich sowieso afvragen wat hij in de Kerk van Christus doet. 

De overige leden van de redactie zullen waarschijnlijk ook moeten gaan oppassen wat zij aan het papier willen toevertrouwen: het bestuur kijkt immers over je schouder mee! Wat ons betreft heeft het ontslag van de hoofdredacteur Henk Rijkers een hele nare bijsmaak opgeleverd.

Post Scriptum Omdat het bestuur van het Katholiek Nieuwsblad niet meer zoveel aandacht wil geven aan bijna-heiligen in de krant, gaan wij er nu wel meer aandacht aan geven op dit blog. De H.Apostel Paulus schreef het zelfs in zijn brieven: "de heiligen groeten u". Daarom zal er onder elk artikel in het kort een heilige van de dag worden besproken volgens de kalender die in het brevier te vinden is. We zijn zo vrij geweest om een foto van het KN te plaatsen met een veelzeggende opening: "Paus roept bisschoppen op om te waken over zuiverheid van verkondiging". Dat mag het bestuur van het KN zichzelf wel aantrekken.

Post Scriptum 2 Vandaag op 26 januari gedenken wij de H.Timotheus en de H.Titus bisschoppen.

woensdag 18 januari 2017

Sint Jozefkerk Tilburg doelbewust ontheiligd

Via een artikel van het Reformatorische Dagblad, zijn we er achter gekomen dat een ontheiliging heeft plaatsvonden in de Sint Jozefkerk in Tilburg. Wat wij uit het krantenbericht hebben begrepen is, dat er personen zijn geweest die een pornofilm hebben opgenomen in het kerkgebouw, bij de Biechtstoel, waar het bestuur en de parochiepriester niets van wisten. Vervolgens werd deze 'film' op een website geplaatst. Het kerkbestuur heeft daarom getracht om aangifte te doen bij het politiebureau, maar gezien de juridische situatie werd deze aangifte niet echt kansrijk geacht door het OM. Dit komt waarschijnlijk ook doordat Godslastering sinds een paar jaar niet meer verboden is in Nederland. De voorzitter van het Kerkbestuur gaat in overleg welke stappen er nu moeten volgen.

De pastoor van de parochie heeft onlangs het kerkgebouw opnieuw in moeten zegenen tijdens een boeteritus, dus vóórdat er een Heilig Misoffer kon worden opgedragen. Dit wordt gedaan omdat er sprake was van een doelbewuste ontheiliging van een geconsacreerd gebouw. De daders van deze zeer verwerpelijke actie lijken niet te beseffen dat het plegen van een Sacrilegium een zware zonde is die zeker niet zonder gevolgen zal blijven als men voor God zelf moet verschijnen in het Bijzonder Oordeel dat vlak na onze aardse dood zal plaatsvinden. Je kunt alleen maar hopen en bidden dat dergelijke mensen nog berouw over hun zonden zullen krijgen, anders zullen ze geen vergiffenis krijgen en dan is het leed echt niet te overzien.

Overigens is het niet correct te menen dat het Kerkbestuur van de Sint Jozefkerk niets kan doen tegen huisvredebreuk. De daders zijn immers bekend, en het is mogelijk om een gebouw-verbod in een brief mee te delen. Daarbij is het handig om deze brief persoonlijk mét twee getuigen bij de daders op adres af te leveren. Diezelfde brief moet dan worden afgegeven bij het politiebureau opdat zij ervan weten. Wanneer deze daders toch de moed hebben om in het kerkgebouw terug te keren, en daarbij worden betrapt, kan de politie worden ingeschakeld wegens huisvredebreuk. Juridisch zit dat waterdicht, want er is nu bewijs geleverd. Natuurlijk laten wij het oordeel over de te volgen procedure aan het Tilburgse Kerkbestuur van de Sint Jozef. Verder vragen wij een ieder om voor de daders te bidden dat ze tot inkeer komen. 

Post Scriptum: Pornografie is een zonde tegen de kuisheid, omdat ze ingaat tegen de aard van de huwelijksdaad als een intieme gave van de echtgenoten aan elkaar. Pornografie pleegt ernstig inbreuk op de waardigheid van degenen die er zich toe lenen (acteurs, handelaars, publiek) omdat de een voor de ander het voorwerp wordt van oppervlakkig genot en van ongeoorloofd winstbejag. Zij dompelt de betrokken in de illusie van een schijnwereld. Het is een zwaar kwaad. (uit: Katechismus van de Katholieke Kerk, nummer 2354)

zondag 15 januari 2017

AZM: het Arabisch Ziekenhuis in Maastricht

Het voormalige ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht had bij een groep patiënten in de jaren 80 van de vorige eeuw nou niet bepaald een goede naam. Daarom drongen zij - samen met de medische specialisten - aan op een meer professioneel (Academisch) ziekenhuis waar hun belangen wel goed zouden worden behartigd. In 1983 werd met de bouw in het stadsdeel Randwyck begonnen, maar velen konden toen niet vermoeden dat er bij de bouw een venijnige adder onder het gras loerde. Bij de oplevering van het nieuwe gebouw zochten de Katholieke gelovigen naar een kapel, maar vonden die niet. Het bestuur liet daarop weten dat er ook geen kapel was voorzien in de bouw. Daarop werd van verschillende zijden, waaronder de politiek, gevraagd om in de behoefte te voorzien. Immers, de meeste mensen in de provincie Nederlands Limburg zijn Katholiek en dus is een kapel wel zo logisch. Maar wat men ook vroeg, en welke brieven men ook schreef: het bestuur van het ziekenhuis was onverbiddelijk: er kwam geen kapel en die zou er ook nooit komen

Opvallend is evenwel dat er voor de Islamitische medeburgers wél iets voorzien is en dat zelfs een moskee is ingericht. Wie bijvoorbeeld naar het plattegrond gaat van het AZM, ziet bij het kiezen van "Hoofdingang" naar "Islamitische gebedsruimte" dat je feilloos op weg wordt gebracht via de interactieve kaart. Vraag is nu: waarom kon er geen kapel worden gebouwd en wel een moskee? Voor een katholieke kapel was er voldoende vraag vanuit de bevolking en de politiek, maar waarom moest er zonodig een moskee komen en in wiens belang was dat? Of was de opmerking dat er "geen kapel zou komen" een poging om af te rekenen met de Kerk en het Katholiek Geloof? Wij zouden graag eens antwoord willen hebben op die vraag.

Bij de priesters was inmiddels het ziekenhuis in de jaren 90 van de vorige eeuw in kwade reuk komen te staan. Spottend werd het ziekenhuis niet het Academisch Ziekenhuis Maastricht genoemd, maar veranderd in Arabisch Ziekenhuis Maastricht. En ja, u raadt het al: de kapel is er nooit gekomen. De laatste plaats voor een stukje troost na overlijden van een dierbare was daarbij opzettelijk door  plannenmakers onmogelijk gemaakt. Daarentegen is wel bij oplevering van het gebouw een soort 'stiltecentrum' gebouwd die tot op de dag van vandaag bestaat. Daar moet de Katholieke gelovige het maar mee doen...

zondag 8 januari 2017

Hoogfeest Openbaring des Heren

In de Nederlandse Kerkprovincie wordt het hoogfeest van de Openbaring des Heren op de zondag gevierd tussen 2 en 8 januari. Omdat dit jaar 8 januari op een zondag valt wordt op de maandag die daarop volgt de Doop van de Heer gevierd.
De wijzen die op zoek zijn naar de Koning der Joden en zijn ster hebben gevolgd 'die stond in het oosten', verwijzen in feite naar ons. En niet allen wij, maar alle generaties uit de heidenen in het verleden, heden en toekomst die op zoek zullen gaan, of zijn geweest, naar Jesus onze Heer. Het is daarom ook zo treffend wat de H.Apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Christenen te Éfese 3;5-6: "Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het thans in de Geest door zijn heilige Apostelen en profeten is geopenbaard: dat de heidenen door het Evangelie mede-erfgenamen zijn, medeleden en deelgenoten aan de Belofte in Christus Jesus"

Volgens de H.Bonaventura is de ster die wij volgen zelfs drieledig uit te leggen: De Heilige Schrift, die wij gedegen dienen te kennen, een ster die ons de juiste richting geeft zodat wij Maria de Moeder van de Heer zullen vinden, en een persoonlijke ster, namelijk de genade van de Heilige Geest. Het is nogal veelzeggend dat Koning Herodes geen enkele ster heeft gezien met zo'n grote betekenis. Het werd wel geopenbaard aan wijzen en niet aan de machthebbers van die tijd.

De wijzen boden na het vinden van Jesus drie gaven aan. De gaven die alle generaties dan meebrengen zijn Goud, Wierook en Mirre en symboliseren het zuivere goud van onze liefde, onze wierook van onze gebeden en...de mirre van onze offers. Deze bieden wij voor Hem aan. Het is waar dat de wijzen een lange reis voor overhadden om onze Lieve Heer te vinden, maar dit geldt ook voor ons: de reis zal lang zijn, maar de uitkomst staat vast: wij zullen Onze Heer zeker vinden. 

donderdag 29 december 2016

Kardinaal Eijk vraagt ons in actie te komen

Zoals de lezers misschien nog weten heeft de Tweede Kamer in Nederland dit jaar plotseling besloten om de mutatie-gegevens van de GBA (nu heet dit Basis Registratie Personen, ofwel BRP) niet meer aan de SILA door te geven. Hierdoor raken de kerken, waaronder de Rooms Katholieke Kerk, het mutatie overzicht volledig kwijt van haar kerkleden. Meer hierover is hier te lezen

Kardinaal Willem Eijk heeft nu alle kerkleden opgeroepen via de z.g. internetconsultatie te protesteren tegen deze discriminatie. Andere organisaties mogen nog steeds uit het GBA putten, maar de maatregel om de kerken uit te sluiten geldt alleen voor hen. Omdat niet iedereen misschien weet waar men protest kan aantekenen, is er besloten om op dit blog de link te publiceren. Let wel op: er kan niet anoniem worden gereageerd. 


U moet na het verschijnen van de pagina onderaan de link aanklikken: "geef uw reactie op deze consultatie". Op de volgende pagina's kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten. Dit laatste is van belang om uw bijdrage geactiveerd te krijgen. Wij zouden zeggen: doe het vandaag nog even, want sluitingstermijn is op 3 februari 2017 a.s.

woensdag 28 december 2016

Feest van de Heilige Onnozele kinderen

Op 28 december vieren wij het feest van de H.Onnozele kinderen die onschuldig zijn gedood door Herodes omwille van de pasgeboren koning der Joden. Er zijn niet veel bronnen over deze kindermoord opgetekend in de geschiedenis, maar opvallend is dat niet alleen de Apostel Matteus melding maakte over deze moord, maar ook Anna Katharina Emmerich in het boek Lijden, Dood en Verrijzenis van Onze Heer Jesus Christus. In het Nederlandstalig brevier worden deze Joodse kinderen beschreven als door God voorbestemd, om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias. Hierdoor zijn ze gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven voor velen. 

Koning Herodes mag dan allang zijn overleden, helaas is kindermoord nog steeds aan de orde van de dag en liggen de wapens van Herodes nog steeds voor het grijpen. We hoeven maar aan de moordklinieken te denken die in de eufemistische wandelgangen 'abortusklinieken' worden genoemd, en waar dagelijks in de wereld kinderen op een gruwelijke manier worden omgebracht. Dit wordt dan o.a. gedaan met moord-methodieken die regelrecht geplaatst kunnen worden onder barbarij en bestialiteit. De veiligste plaats voor een kind (de moederschoot) om op te groeien wordt dan omgevormd tot een ordinaire martelkamer waar alle moraliteit en mensenrechten - met kind en al - door de goot worden gespoeld. Het Westen dat zó prat gaat op zijn 'mensenrechten' moet eens leren om die mensenrechten op iedereen toe te passen, en niet zoals nu gebeurt voor de helft. Het is dan ook logisch dat er wordt gesproken over "Westers huichelachtig" gedrag. 

Daarom moeten alle Christenen de Rozenkrans bidden dat dit bloedbad een einde mag nemen. Laten we daarom het goede voornemen maken door de Rozenkrans ter hand te nemen in het nieuwe jaar.

zaterdag 24 december 2016

Zalig Kerstmis!

Wat van de aanvang af bestond, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we mochten aanschouwen en onze handen mochten betasten met betrekking tot het Woord des Levens: ja, waarlijk, het Leven is verschenen en wij hebben het gezien; en leggen getuigenis af en brengen u de boodschap van het eeuwig Leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen; wat wij dan hebben gezien en gehoord, dát verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons: en ónze gemeenschap is met de Vader en met Jesus Christus zijn Zoon.  En wij schrijven hierover opdat onze vreugde volkomen mag worden. En dit is de boodschap die wij van Hem hebben gehoord en die we u gaan verkondigen: God is Licht en in Hem is geen spoor van duisternis! (uit: 1Johannes 1: 1-5)

Wij wensen u allen Gods zegen toe en een Vreedzaam en Zalig Kerstmis!

maandag 19 december 2016

Over de geboorte van Onze Heer Jesus Christus.

De overschaduwing van de Heilige Maagd Maria door de Heilige Geest had een viervoudig gevolg: de Maagdelijke ontvangenis van Jesus' heilige Mensheid, vervolgens de Menswording van het Woord Gods, de vlekkeloze heiligheid van Jesus in zijn heilige Mensheid en op de vierde plaats dat het Kind uit Maria geboren, Gods Zoon zal worden genoemd. Dat wil zeggen dat Jesus, juist omdat Hij geen aardse vader heeft, zou worden erkend als Zoon van God, dus waarbij Jesus alleen een Hemelse Vader heeft en wel in de meest eigenlijke zin. Het is opvallend dat de ontkenning van Jesus Maagdelijke geboorte, automatisch leidt tot een ontkenning van Jesus' Goddelijk Zoonschap. Men kan dus het één niet los zien van het ander. Doet men dat wel, dat is een ineenstorting van het gebouw van het Geloof onvermijdelijk. 

De Heilige Maagd Maria was verloofd met haar man Joseph, die in de H.Schrift wordt beschreven als een Rechtvaardige. In onze huidige tijd is de verloving losgekoppeld van het huwelijk, maar dat was bij de Joden 2000 jaar geleden zeker niet het geval. De verloving gaf bij de Joden reeds de rechten van het huwelijk. Toch bleef de bruid nog in het ouderlijk huis, totdat de bruidegom haar plechtig zijn woning binnenleidde. Daarmee werd het huwelijk als voltrokken beschouwd. Dat Maria dus haar Kind kreeg binnen de verlovingsperiode, betekent dat de Maagdelijke ontvangenis binnen het huwelijk moet worden gezien. Wie de tekst leest met een bril op van de eenentwintigste eeuw, komt al vaak bedrogen uit en begrijpt niet hoe het huwelijk bij de Joden geregeld was. De H.Schrift heeft nu eenmaal een Joodse context en die context kan men niet los zien van een juiste interpretatie.

Verder blijkt uit de opmerking van Maria aan de engel dat zij (binnen haar verlovingsperiode) toegaf "geen man te bekennen". De juiste conclusie is dat Maria ook verder als Maagd wilde leven. Hieruit volgt weer dat zij geen andere kinderen heeft gehad en dat Jesus haar Eerstgeborene was. In het dogma van de drievoudige Maagdelijkheid van Maria wordt er geleerd dat Maria voor, tijdens en na de geboorte van Jesus altijd Maagd is gebleven. Dit heeft de Kerk altijd geloofd. 

zondag 11 december 2016

Jeroen Pauw en Psalm 137 - de context

De H.Schrift is geen citatenboek waar je alles maar kunt uithalen en zelf interpreteren om dit vervolgens voor de voeten van een Christen te gooien. De duivel deed dat ook in de woestijn in de dialoog met Christus (zie Matteus hoofdstuk 4) en sloeg de plank elke keer mis. Presentator Jeroen Pauw lijkt de H.Schrift ook gevonden te hebben, maar nu om teksten naar voren te brengen die volgens Pauw wel erg 'gewelddadig' overkomen. Vervolgens worden deze teksten voor de neus van de Christen gegooid.
In de discussie laatst ging het over de laatste vers van Psalm 137. Echter in de inleiding van het boek der Psalmen waarschuwen de bewerkers al voor een té letterlijke interpretatie van de z.g. vloekpsalmen. Daarbij moet worden aangetekend, dat in het theocratisch bestuur waarin het Joodse volk leefde, een vijandigheid tegen het uitverkoren volk als vanzelf werd aangevoeld als een vijandschap tegen God. Vandaar ook dat de Psalmist dit in felle kleuren schildert. 

Bij de bekritiseerde Psalm 137 in vers 9 wordt overigens helemaal geen gelegaliseerde kindermoord bedoeld (al wordt dit wel door critici gesuggereerd), maar het gaat hier over de vergelding voor de inwoners van Babel, de vijanden van Gods volk. In de nieuwe heilsorde worden deze teksten geestelijk toegepast op geestelijk vijanden, en mogen dus zeker niet letterlijk worden opgevat

Wat Pauw en de critici over deze 'geweldsteksten' vergeten is, dat Christus in het Nieuwe Verbond de meeste wetten en voorschriften van het Oude Testament heeft afgeschaft. In de Bergrede stelt Hij zelfs in Matteus hoofdstuk 5 vers 43, dat de vijand moet worden bemind, en niet mag worden gehaat; dit in tegenstelling tot wat de Schriftgeleerden in die tijd uitlegden. Christus gebruikt de Tien Geboden en Leviticus hoofdstuk 19 vers 18 die voor ons in de nieuwe heilsorde gelden. Het is daarom uitgesloten om teksten te nemen uit het Oude Testament en deze geïsoleerd voor het niet geïnformeerde publiek voor te leggen en te beweren: "zo denkt en handelt de Christen!". Daar is de H.Schrift wel iets te ingewikkeld voor om daarvoor te worden gebruikt, meneer Pauw. En dan hebben we het nog niet over de valse interpretaties van teksten die kant noch wal raken. De uitleg van Christus is toch duidelijk in de H.Schrift: "Bemint God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand", en: "Heb uw naaste lief, gelijk u zelf". Dat betekent zeker dat je elkaar geen kwaad mag aandoen. Teksten uit Deuteronomium misbruiken alsof "katholieken vrouwen mogen verkrachten na een oorlogsbuit" is de zaak op een bedenkelijke manier vals interpreteren. Zo zit de nieuwe heilsorde niet in elkaar meneer Pauw. Echt niet.

Het lijkt er vandaag de dag steeds meer op dat ondeskundigheid meer regel dan uitzondering is op de Nederlandse televisie, en dat geldt zeker als het over het Katholiek Geloof of als het over de H.Schrift gaat. Men pakt maar een paar regels uit de Schrift en laat de context vervolgens weg mogelijk om het publiek te choqueren. Om de H.Schrift te begrijpen, zul je je niet alleen moeten beperken tot geïsoleerde teksten, maar moet je de Bijbel helemaal in zijn totaliteit lezen en de juiste interpretaties toepassen.

Post Scriptum: In de Katechismus van de Katholieke Kerk wordt verkrachting als een (zeer) ernstige zonde tegen de kuisheid veroordeeld en is steeds een intrinsiek slechte daad. Ze is een aantasting van de rechtvaardigheid en van de liefde. Voor de volledige tekst: zie daarvoor de Katechismus nummer 2356. 

woensdag 7 december 2016

8 December - Onbevlekte Ontvangenis

In het hoogfeest van 8 december vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Dit dogma wordt niet altijd goed door de mensen begrepen en vaak wordt het verwisseld met de Maagdelijke Geboorte van Onze Heer Jesus Christus die wij vieren op 25 december. Maar daar heeft het dogma niets mee te maken. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria betekent, dat Maria zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. Daarom heeft de zonde nooit geregeerd over de Maagd Maria en dat kan niet anders: was Maria niet Onbevlekt Ontvangen geweest, dan was de geboorte van Jesus Christus onze Heer ook onmogelijk geweest. 

In de Maagd Maria is bij voorbaat de vloek van de zonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte. Omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jesus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. 

In het boek Genesis wordt de komst van de Heilige Maagd Maria in een voorafbeelding van Eva al aangekondigd door het Woord van de Heer zelf die tot de duivel sprak: Ik zal vijandschap wekken tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en haar kroost. Dit zal u de kop verpletteren. (Genesis 3;15)
De Heilige Vaders hebben in deze woorden in vroegere tijden de Messiaanse voorspelling gezien, en noemden deze tekst het proto-evangelium, of de eerste Blijde Boodschap. Want daar de slang de vertegenwoordiger van de duivel is, moet in dit stukje Schrift een geestelijke en zedelijke strijd zijn bedoeld tussen de duivel en zijn aanhang, en de nakomelingschap van de vrouw. En uit de uitslag blijkt dat de overwinning aan de kant van de mensen zal zijn. Uit latere en meer volledige openbaringen weten we, dat deze voorspelling vervuld is door Christus die door zijn kruisdood de Duivel overwonnen heeft. 

zondag 13 november 2016

Hoe gestruikeld wordt over de naastenliefde

Het zijn niet alleen de Christenen die struikelen over de nieuw gekozen president Donald Trump, men lijkt ook te struikelen over de H.Schrift en vooral de geboden die de Heer ons zelf gegeven heeft. Hierbij is het van belang om de z.g. Bergrede of Veldrede te lezen (Matteus hoofdstuk 5 vers 43 en verder). Daarin is het toch duidelijk uitgelegd dat je iedereen moet liefhebben (zelfs je vijanden!), of waren de Christenen dit gebod al vergeten?

Er is namelijk een controverse tussen een Nederlandse politicus en een hoofdredacteur van een krant ontstaan of je voor zo iemand als Donald Trump wel bidden moet. Uit de reactie van de hoofdredacteur bleek dat het Woord van de Heer maar weer eens in herinnering moet worden gebracht, want een erg positief antwoord kwam er niet uit: het antwoord is ja, je moet voor iederéén bidden, je moet voor iedereen de naastenliefde beoefenen. De Heer heeft ons niet geboden onderscheid te maken of iemand gezien wordt als een goed of slecht mens. Dat is juist helemaal niet relevant. Een Christen dient dus zeker voor Barack Obama als voor Donald Trump te bidden. En daarbij dienen alle smoesjes over het niet-doen ervan te worden vermeden.

De reden is als volgt: voordat de mens bestond had God ons al oneindig lief, en daarom kunnen wij die liefde niet rechtstreeks aan God teruggeven. Daarom moet je de liefde teruggeven aan je naaste. Wie deze liefde aan zijn naaste teruggeeft, beschouwt de Heer als een liefde aan Hem gedaan. (vergelijk Matteus 25;31-40) Alle deugden vloeien voort uit de naastenliefde, maar elke ondeugd en zonde vloeit ook voort uit een gebrek aan naastenliefde. Deze liefde kun je ook teruggeven aan je naaste door voor hem of haar te bidden, dan wel een helpende hand toe te steken. Het antwoord is dus ja: je dient voor iedereen te bidden en dus zeker ook voor je vijanden, zoals de Heer zelf geboden heeft (vergelijk eens Matteus 5;43-48!)

Tegenwoordig wordt er veel te weinig gebeden voor de overheden. De Christenen moeten het voortouw nemen om hier het goede voorbeeld te geven. Goed voorbeeld, doet goed navolgen. 

zondag 6 november 2016

Over de strikvraag van de Sadduceeën

Op de tweeëndertigste zondag door het jaar, lezen we hoe verschillende partijen Jesus op de proef stellen door het poneren van strikvragen. Sommige van deze vragen hadden tot doel om Hem bij de ene of andere partij gehaat te maken, zoals de strikvraag over het betalen van belasting aan de Keizer. Kort na deze strikvraag volgt een andere, maar dit keer van de Sadduceeën een Joods gezinde partij die de verrijzenis van de doden loochenden. We gaan daarvoor even naar Matteus 22;23-32.

Op diezelfde dag kwamen de Sadduceeën naar Hem toe, die de verrijzenis loochenen. Ze ondervroegen Hem: Meester, Moses heeft gezegd (zie Deuteronomium 25;5), wanneer iemand kinderloos sterft, dan zal zijn broer de vrouw van hem huwen en nakomelingschap voor zijn broer verwekken. Nu waren bij ons zeven broers; de eerste huwde en stierf, en daar hij geen kinderen had, liet hij zijn vrouw achter bij zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en de derde, tot de zevende toe. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. Wie van de zeven zal zij nu bij de verrijzenis als vrouw hebben? Ze hebben haar immers allen gehad.
Jesus antwoordde: Gij dwaalt, en kent de Schriften niet, en evenmin de kracht van God. Want bij de verrijzenis huwt men niet, noch wordt men gehuwd, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel. En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt gij niet gelezen wat God u gezegd heeft: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk, de God van Jakob? Hij is toch geen God van doden, maar van levenden.

Wat nu komt is belangrijk: in Exodus 3;6 heeft God in het Oude Testament ook na de dood van de Aartsvaders zich hun God genoemd, en wel in deze zin (zo geeft Christus te kennen), dat de betrekking waarin ze tijdens hun leven tot God stonden, ook later niet was verbroken. Daaruit kan men concluderen dat de mens na zijn dood niet geheel ophoudt te bestaan. De ziel sterft dus niet. De Sadduceeën loochenden de verrijzenis, naar het schijnt,  juist omdat ze meenden dat de ziel sterft met het lichaam. Het antwoord van Christus is dus een weerlegging van de reden, waarom ze de toekomstige opstanding van de doden loochenden. 

Maar er is meer: het vuur in de braambos waardoor deze niet verteerd werd door het vuur, en waardoor Moses naderbij komt om te onderzoeken (zie Exodus 3;6) geeft symbolisch aan dat hiermee uitgedrukt kan worden dat de ziel (braambos) niet vergaat, zoals dat wél gebeurt als het lichaam van de mens aan het vuur wordt blootgesteld. Dan wordt het lichaam verteerd. Maar dat is niet bij de ziel zo. 

donderdag 3 november 2016

De oorlog van Satan tegen huwelijk en gezin

We weten het, je krijgt niet de klappers op de hand, maar de waarheid moet gesproken worden: er is op dit moment een oorlog gaande van het rijk van Satan tegen de Heer met als inzet het huwelijk en  het gezin. Dit blijkt uit de correspondentie van de laatst levende zieneres van Fatima, Lucia dos Santos (overleden in 2005, zie foto links) in een brief aan Kardinaal Carlo Caffarra in 1980. De toenmalige en nu heilig verklaarde Paus Johannes Paulus II wilde een nieuw Pauselijk Instituut beginnen voor huwelijk en gezin. Kardinaal Caffarra had zuster Lucia dos Santos gevraagd om gebed, maar verbaasd kreeg hij als antwoord een lange brief terug. In die brief schreef zuster Lucia het volgende:
De laatste beslissende slag tussen de Heer en het rijk van Satan zal gaan over huwelijk en gezin. Weest niet bang, want iedereen die zich inspant voor de heiligheid van huwelijk en gezin, zal altijd in alle opzichten bestreden en tegengewerkt worden, want dit is het beslissende punt....Echter, Onze Lieve Vrouw heeft zijn hoofd al verpletterd. 

We merken op dat de brief uit 1980 voor de 21ste eeuw goed is uitgekomen. Er wordt inderdaad een oorlog gevoerd tegen het authentieke huwelijk en gezin en het is vooral de politiek die LHBT-rechten gedwongen wil doorvoeren in de maatschappij. Daarbij komt ook nog eens het feit boven water van de buitgemaakte e-mails van de Democraten in de VS laatst, die spreken van het opzettelijk aanzetten tot opstand binnen de Katholieke Kerk, vooral gericht tegen behoudende bisschoppen (of dat soms een misdrijf is!) o.a. door het opzetten van katholieke schijn-organisaties om de Kerk onder druk te zetten. We laten de namen voor wat ze zijn - want dat doet niet ter zake - maar feit is wel, dat er infiltraties bezig zijn of bezig zijn geweest om die 'lastige Kerk' te liquideren. Want zo kun je het inmiddels wel noemen. En als je dan ook nog dit leest op website nu Actueel, dan zie je dat er geen moeite wordt gespaard om de laatst overgebleven Christen met zijn "achterlijke ideeën" uit de maatschappij te isoleren. Want dat schijnt toch het uiteindelijke doel te zijn van deze LHBT-operatie.

maandag 31 oktober 2016

Allerheiligen - Allerzielen

Op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. In Nederland is het een verplichte feestdag waarbij de gelovigen de H.Mis bij dienen te wonen. Ze zijn op deze dag echter wel gedispenseerd voor werken en bezigheden. 

Aan de verbreiding van dit feest zijn verschillende vormen van vieringen voorafgegaan, waarbij de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome de jaarlijkse viering propageerden van alle zielen in de hemel. De kloosters hebben de laatst genoemde herdenking (op 1 november) overal in Europa verbreid. Onze viering van 1 november Allerheiligen gaat daarop rechtstreeks terug. 

Op Allerheiligen eren we allen die nu leven bij God, of zij nu heilig zijn verklaard of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die de heilige Apostel Johannes zag rondom het Lam en voor de Troon van God. Zij zijn de voorsprekers voor de Lijdende en Strijdende broeders en zusters. Daarom is het gepast om hier op aarde te bidden en aflaten aan te bieden voor de Lijdende Kerk in het Purgatorium (vagevuur). Jesus liet zuster Maria Faustina het volgende daarover weten:
Al deze zielen (in het vagevuur) heb Ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan Mijn rechtvaardigheid. Het is in jouw macht hen verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van mijn Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je wist welke kwellingen zij ondergaan, dan zou je voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun schuld aan Mijn rechtvaardigheid willen afbetalen. (uit: Boodschap van Jesus aan de wereld. Over de Barmhartigheid van zijn Goddelijk Hart).

Post Scriptum: Wie onder het octaaf van Allerheiligen het kerkhof bezoekt kan een volle aflaat verdienen. Deze aflaten zijn ook toepasbaar op de lijdende zielen in het Vagevuur. 

zondag 23 oktober 2016

Wij moeten meer vertrouwen in God hebben

Als u uw bank niet meer vertrouwt, dan haalt u ogenblikkelijk uw geld van uw rekening af. Vertrouwen is daarom heel belangrijk. Zonder vertrouwen bestaat ons financieel systeem niet eens meer. Maar hoe vaak komen wij niet vertrouwen tekort in God, terwijl Hij geen enkele veldslag verliest? Kijk eens naar de Apostelen. Ze worden uitgezonden door Jesus, zonder reiszak, beurs of sandalen, en zij vertrouwen op zijn Woord. Op de vraag van de Heer of het de Apostelen aan iets ontbroken heeft, antwoorden zij eenstemmig: "aan niets!" ( Lukas 22;35). De Psalmist zegt daarom: "De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort." (Psalm 23). Wij moeten daarom echt meer vertrouwen in God hebben dat alles een goede afloop krijgt, want niets gebeurt buiten zijn Wil om. Het kan zijn dat Hij moeilijkheden in ons leven toelaat, zodat wij beter de deugd van de nederigheid kunnen volgen en vuriger zullen bidden, maar Hij zal ons echt niet verlaten!

Meer in God vertrouwen is van levensbelang, ook als je als bisschop zorgen hebt over de financiële toekomst van je bisdom en over de vraag hoelang de parochies en de priesters nog betaald kunnen worden wegens de daling van het aantal gelovigen. De priesters en de bisschoppen moeten niet vergeten dat de Heer in alles voorziet, zelfs in die landen die heel arm zijn. Laten wij daarom meer onze Heer vertrouwen in een goede afloop. Als iemand een groot vertrouwen in de Heer heeft, dan kent zijn edelmoedigheid geen grenzen meer. De Heer zal ons de oplossing aanreiken als wij in Hem vertrouwen. Zonden van wantrouwen verwonden Hem nog het meest. Laten wij dat nooit vergeten!

vrijdag 7 oktober 2016

Oproep tot massaal Rozenkransgebed

Vandaag 7 oktober 2016, op Maria van de H.Rozenkrans, roepen wij iedere Christen van de Katholieke Kerk vandaag op tot het bidden van het Rozenkransgebed. Deze dag is niet toevallig gekozen, omdat op 7 oktober 1571 de Christelijke troepen de Turkse Ottomanen een vernietigende nederlaag hadden toegebracht in de zeeslag bij Lepanto. Voordat de slag plaatsvond, werd in Europa iedereen opgeroepen de H.Rozenkrans te bidden voor een goede afloop. Op het moment van de nederlaag zag de heilige Paus Pius V in een visioen dat de vijand verslagen was. Toen een boodschapper het bericht van de nederlaag van de Turkse Ottomanen kwam berichten zei de Paus dat hij al van de overwinning wist. Maar niet alleen de slag bij Lepanto is opgetekend: op 20 augustus 1991 werd tijdens het Rozenkransgebed aan sommige gelovigen een visioen getoond dat de H.Maagd Maria met tienduizenden engelen neerdaalde op aarde, juist op het moment dat een militaire coup plaatsvond in Rusland. Precies op dát moment van neerdalen, zoals door gelovigen werd gezien, bleek later de opstand te zijn neergeslagen. De H.Rozenkrans is daarom een machtig wapen in de strijd tegen het kwaad, en het is daarom dat wij iedereen willen verzoeken (ook vanwege de oktobermaand = Rozenkransmaand) dit gebed te bidden voor de noden van de Kerk, voor de Paus , voor het behoud van ons Katholiek Geloof en de Leer van de Kerk. Want er zijn op dit moment vijandelijke krachten bezig de Kerk van binnenuit binnen te dringen, en wij kunnen dit tegenhouden door ons Rozenkransgebed!

Om het goed te doen moet de Rozenkrans met vertrouwen worden gebeden. Dit is echt heel belangrijk. Wanneer ons vertrouwen groot is in een goede afloop, dan kan de overwinning ons niet meer ontgaan. Bid ook niet meteen de complete Rozenkrans, maar bid dagelijks het Rozenhoedje met de overweging van de geheimen. Ben je in staat om de volledige Rozenkrans te bidden, dan ben je van harte uitgenodigd dit te doen. 

De H.Rozenkrans is ons laatste redmiddel. Kom op Christen, neem die Rozenkrans ter hand en bid met vuur en vertrouwen. Laat het Onbevlekt Hart van Onze Lieve Vrouw zegevieren!