woensdag 20 februari 2019

Kardinalen Burke en Brandmüller schrijven brief

Zoals u allen wel weet wordt er binnenkort een conferentie in Rome gehouden over het seksueel misbruik in de Kerk en de rol van priesters daarin. In de media zullen wel velen gelezen hebben dat de oorzaak van deze enorme crisis zou gelegen zijn in het klerikalisme, dat wil zeggen klerikale machtsuitoefening, maar helaas zitten de zaken wat gecompliceerder in elkaar en het zijn verschillende groepen Katholieke lekenorganisaties, zoals Church Militant in de VS, die de oorzaak zien in homoseksueel wangedrag. Ook de bekende Kardinalen Burke en Brandmüller (die de Dubia hebben opgesteld wegens bepaalde passages in Amoris Laetitia) geven nu hun mening hierover. Zij hebben onlangs een brief vrijgegeven en deze brief is nu vertaald door de Nederlandse priester Cor Mennen. Hieronder volgt de brief in het Nederlands. Het hele artikel van priester Cor Mennen kunt u hier lezen.

Medebroeders,

Door diepe zorg bewogen richten wij ons tot u.

Veel gelovigen in heel de wereld hebben als het ware hun kompas verloren. Zij stellen zich de angstige vraag: waarheen drijft de Kerk?

Het baart zorg als we zien dat men bij de seksschandalen probeert het eigenlijke kwaad slechts in het misbruik van kinderen te zoeken. Dit is zeker een afschuwelijke misdaad, met name wanneer het door priesters begaan wordt. Desondanks gaat het daarbij veel meer om het omvangrijke kwaal van de homoseksuele netwerken die zich achter een beschermende muur van medeplichtigheid en stilzwijgen in het hart van de Kerk hebben uitgebreid. Een verschijnsel dat in een sfeer van materialisme, hedonisme en relativisme wortelt waarin het bestaan van een absolute, zonder uitzondering verplichtende moraalwet openlijk ter discussie wordt gesteld.

Voor het seksueel misbruik, zegt men, zou “klerikalisme” verantwoordelijk zijn. Maar de echte oorzaak daarvoor is geen machtsmisbruik van priesters, maar een afkeer van de waarheid van het Evangelie. De zelfs publiek geuite oppositie in woord en daad tegen de natuurwet en tegen de goddelijke zedenwet is in werkelijkheid de wortel van het kwaad dat bepaalde sectoren van de Kerk corrumpeert.

Desondanks blijven kardinalen en bisschoppen in het zicht van deze situatie zwijgen. Zult u ook, medebroeders, zwijgen, als u nu op 21 februari in het Vaticaan samenkomt? Wij behoren tot degenen die in 2016 aan de heilige vader onze vragen (“dubia”) rond “Amoris Laetitia” hebben voorgelegd. Vandaag de dag is het zo, dat de “Dubia” niet alleen geen antwoord hebben gekregen maar als een uitdrukking van een algemenere geloofscrisis naar voren treden. Daarom moedigen wij u aan uw stem te verheffen om de onverkorte leer van de Kerk in woord en daad te bewaren en te bevestigen. Bidden wij de Heilige Geest om de Kerk bij te staan en de herders te verlichten. Een moedige daad die helderheid verschaft, is nu dringend noodzakelijk. Wij vertrouwen op het woord van de Heer, die beloofd heeft: “Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde van de wereld.”(Mt. 28, 20)

met broederlijke groet

Walter Kardinaal Brandmüller

Raymond Leo Kardinaal Burke

zaterdag 16 februari 2019

Over de zaligsprekingen van Jesus

Veel mensen zoeken hun zaligheid in de dingen die ze hebben en niet direct in wat ze werkelijk zijn. Goud opent alle wereldse deuren, behalve die van het hemels Koninkrijk. Jesus prijst vandaag diegenen gelukkig die in hun ellende van God uitkomst verwachten en Hij beklaagt hen die aan zichzelf genoeg menen te hebben en geen medeleven tonen met mensen in nood.

God plaatst zich aan de kant van de armen; hongerigen krijgen te eten, treurenden worden getroost. Zoals gezegd mogen de zaligsprekingen onschuldig lijken, maar ze bevatten dynamiet die bestaande onrechtvaardige toestanden uiteen doet springen. Soms wordt er gezegd dat de maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben en zij die meer honger dan eten hebben. De grootste rijkdom bestaat erin arm te durven zijn aan begeerte. En wat is er moeilijker dan om dankbaar te zijn? Het behoort tot echte volwassenheid om te bekennen en te erkennen dat we anderen nodig hebben.
Als Jesus stelt dat de arme zalig is, dan stelt Hij zich op tegen alle gangbare en wereldse voorstellingen van geluk. In de zaligsprekingen legt Jesus het doel van het menselijk bestaan bloot: God roept ons tot zijn eigen zaligheid. De bedoelde zaligheid doet ons deel hebben aan de Goddelijke natuur en aan het eeuwige leven. Zulke zaligheid overstijgt het verstand en onze louter menselijke krachten. De zaligsprekingen stellen ons voor beslissende morele keuzes. Ze nodigen ons uit om ons hart te zuiveren van alle slechte verlangens en boven alles de liefde tot God te zoeken.

Het Evangelie van vandaag leert ons dat het ware geluk niet ligt in rijkdom of welzijn, menselijke eer of macht. Ook vinden wij het ware geluk niet in welk menselijk werk dan ook (hoe nuttig dit ook moge zijn, zoals wetenschap, techniek of kunst), noch in enig schepsel, maar alleen in God, bron van alle goeds en liefde. Pas na onze dood zal het nu nog verborgen geluk, dat echter al gereed ligt, tot volle bloei komen.

Tekst: Bezinning op het Woord.

eerste lezing : Jer.17,5 8
tussenzang    : ps.1,1 4.6
tweede lezing : 1 Kor.15,12.16 20
evangelie     : Lc.6,17.20 26

vrijdag 15 februari 2019

Rare verhalen over de Kerk en het H.Doopsel

Het lijkt er steeds meer op dat een grote Apostasie, een geloofsafval, bezig is op de hoogste plaatsen in de Kerk. Kort geleden heeft een bisschop het zelfs aangedurfd om een negatief oordeel te geven over de vraag: "Heeft Jesus wel de wil gehad om de Kerk te stichten?" Natuurlijk is het antwoord volmondig "ja", want het staat immers in de Heilige Schrift (zie Matteus16;18), maar het is ook verheven tot een Dogma dat Jesus de wil had om de Kerk te stichten. En een Dogma kun je niet zomaar ontkennen zonder de weg op te gaan van heresie, van ketterij. Misschien moet deze bisschop (die ik niet bij name noem) er eens sterk over na gaan denken een "ander restaurant" te gaan opzoeken. En dat liefst op een zo kort mogelijke termijn. Dit soort bisschoppen kunnen wij namelijk missen als kloppende kiespijn!

Maar zodra als je denkt dat het niet gekker kán, lees je over een of andere theoloog of priester die mensen aanraadt om vooral hun kinderen niet te laten dopen. Vooral de "argumentatie" die je dan leest doet je schokken. Let wel: als een kind niet is gedoopt, dan blijft de Erfzonde aanwezig en blijft bij een vroegtijdig overlijden van het kind de Hemel voor hem gesloten. Dit kan en mag je je kind nooit aandoen! De ouders moeten nooit naar de bakerpraatjes van afgevallen theologen c.q. priesters luisteren, maar zij moeten de Gezonde Leer aannemen. 

Het Heilig Doopsel is de geboorte tot het nieuwe leven in Christus. Het is naar de wil van de Heer noodzakelijk voor het heil, net als de Kerk, waarvan het Heilig Doopsel de poort is. De vrucht van het Heilig Doopsel of de Doopgenade is een rijke werkelijkheid met als inhoud: de vergeving van de erfzonde en van alle persoonlijke zonden. Het vergeeft alle straffen van die zonden. 
Het Heilig Doopsel stelt ons in staat om de andere Sacramenten van de Kerk te ontvangen. Door het Heilig Doopsel verkrijgen wij de geboorte tot een nieuw leven, waardoor de mens een kind van God wordt. Hij wordt erfgenaam van de Hemel en verkrijgt door het Heilig Doopsel naast de Eerste Heiligmakende genade ook de Sacramentele genade. De dopeling wordt een lidmaat van Christus, een Tempel van de Heilige Geest en wordt hij het priesterschap van Christus deelachtig. 

Het Heilig Doopsel geeft een onuitwisbaar merkteken in de ziel. Vanwege dit merkteken kan het Heilig Doopsel daarom maar één keer worden gegeven en kan dus niet worden herhaald. Door dit geestelijk merkteken wordt de gedoopte geheiligd voor de Christelijke eredienst.

Daarom katholieke ouders, luister nooit naar geloof-afbrekende verhaaltjes die je hier en daar in de media tegenkomt. Deze personen werken niet voor de Glorie van God en willen het zielenheil van de mens niet veiligstellen. Zoek daarom de juiste priesters op die wel het zieleheil van uw kinderen op het oog hebben. 

zondag 10 februari 2019

Jesus kwam geen klimaatreligie stichten

Als je de televisiebeelden of beelden van een dagblad bekijkt, dan zijn er heel veel jongeren die zich zorgen zeggen te maken over het klimaat. Er wordt dan opzettelijk gespijbeld van school om buiten te demonstreren, maar hoe kun je nu denken dat het goede kan volgen uit een kwaad? Want spijbelen is een strafbaar feit in Nederland en wordt gezien als een ontduiking van de Leerplicht. Maar dat hoor je vervolgens niemand zeggen als men het heeft over 'klimaatspijbelaars'.
Jesus heeft bovendien nooit gevraagd om achter de klimaatdoelstellingen aan te lopen. Hij heeft ook niet gevraagd om de zonde tot levenswijze te maken, maar die juist met wortel en tak uit te roeien. Wat Jesus wél gevraagd heeft is dat wij Hém zouden navolgen, en als Hij aan ons vraagt om gezonden te worden om het Evangelie te verkondigen, dan wordt van onze kant de nodige inzet gevraagd. Maar kun je bij de huidige jeugd wel iets anders verwachten?

In de jaren 60 werden alle priesters die de schoolse Catechese verzorgden op de katholieke scholen in Nederland met één streek van de pen van hun opdracht afgehaald. Hierdoor groeide een complete generatie op zonder op de hoogte te zijn van het Katholiek Geloof. Is het dan raar dat de generaties daarna geboren, óók niets van het Katholiek Geloof wisten? En tot overmaat van ramp stortte in Nederland ook nog de katholieke school in elkaar. In naam waren ze nog wel katholiek, maar in de praktijk kwam er van die katholiciteit niet echt veel terecht. In een periode van 30 jaar was de Katholieke Kerk in het onderwijs volledig verdwenen. En vindt men het dan vreemd dat dit gelijktijdig optrad met het wegvagen van de roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven? 

Je kunt je afvragen hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is gebleken om een winnend voetbalteam zo te wijzigen, dat het voetbalteam de ene nederlaag na de andere te verduren kreeg! Wanneer je deze feiten bekijkt, dan bekruipt je het gevoel dat er met opzet een kwaadaardig complot bezig is geweest om de Kerk in Nederland de nek om te draaien. En kennelijk zijn ze daarin nog geslaagd ook. 

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig laat Jesus zien dat Hij de Apostelen kan bevelen de netten in een ander deel van het meer te werpen om de oogst binnen te halen. We zullen daarom de succesformule van toen weer van stal moeten halen. Dat wil zeggen: goede en gedegen Catechese voor de jongeren. Dringend raad ik iedereen aan om deze jonge mensen een goede geloofsvorming mee te geven en op te houden om achter klimaat-afgoden aan te lopen. Een goede Catechismus is bijvoorbeeld de Mechelse Catechismus die men hier vindt aan de rechter kolom van dit blog. 

Begin er vandaag mee!

1e Lezing: Jes 6, 1-2a. 3 – 8 
2e Lezing: 1. Kor. 15, 1 – 11 of 3 – 8. 11
Evangelie: Lc. 5, 1 – 11 

zaterdag 2 februari 2019

Geen profeet wordt in eigen land geëerd

Wanneer Jesus uitlegt dat geen profeet werd gezonden naar Israel maar wel naar een weduwe in Sarepta en dat ook Naäman de Syriër werd gereinigd van zijn melaatsheid, moet het voor de Joden een grote schok zijn geweest dat ook deze profeet niet naar zijn vaderstad kwam om de wonderen te verrichten die elders waren gebeurd. Maar God doet altijd iets wat wij als mens niet verwachten. Zo gebeurde het ook in de tijd van Jesus. Het was onbestaanbaar dat God ook een profeet zond naar mensen die niets met Israel te maken had. Na de uitleg op de Stoel van Moses - die in elke synagoge was opgesteld - jaagt men Christus de Heer de synagoge uit en wil men Hem de afgrond instorten via de berg waar hun stad op gebouwd was. Je zou denken: dat was toen. Maar is het heden ten dage wel anders? 

Er hoeft maar één enkele bisschop in de Kerk te worden benoemd die iets wil doen wat de goegemeente aan vooral de linkerkant niet verwacht, of de kranten schrijven deze bisschop de afgrond in. En zo gebeurde dit ook met de vroegere Bisschop Joannes Gijsen die alleen maar kwam om trouw de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie uit te voeren in gehoorzaamheid aan de Paus. Maar dat was voor vele namaak-katholieken een brug te ver. Ook zij kwamen tegen de bisschop in opstand, aangevoerd door de kranten en de media die intussen de aanval op deze bisschop openden. En om bij de huidige dag te blijven: wee de priester die tegenwoordig terug wil naar de Traditie, de H.Mis in de Buitengewone Vorm wil opdragen en het Latijn wil gebruiken in de H.Mis in bepaalde landen: meteen worden deze priesters letterlijk door hun bisschop het dorp uitgejaagd, persona non grata verklaard, zoals onlangs nog gebeurde in de Verenigde Staten. En dat onder het mom dat je "verdeeldheid" zou hebben geschapen! Ja, je moet wel durf hebben zeg als je als priester het Latijn wilt gebruiken. Als je dat wilt doen, dan is de wereld al snel te klein voor je!

Maar er is ook een teken van hoop: "Jesus ging midden tussen hen door en vertrok." Dat zouden we ook eens moeten gaan doen, door je niets aan te trekken van lieden die hun eigen mening erop nahouden, maar niet zijn gekomen om eer te geven aan God. Laten we daarom Gods werk doen en de meute letterlijk links laten liggen!

1e Lezing: Jer. 1,4-5 . 17-19
2e Lezing: 1 Kor. 12,31 – 13,13
Evangelie:  Lc. 4,1 – 30

donderdag 31 januari 2019

Gedachtenis van de Heilige Don Bosco

De tien regels van Don Bosco:

1. "Zonder vertrouwen en liefde kan er geen echte opleiding zijn. Als je geliefd wilt zijn ... moet je jezelf liefhebben en je kinderen laten voelen dat je van hen houdt. "
2. "De school was niet het einde; het was eerder het instrumentele middel om de manier van leven te verbeteren. "
3. "Als iemand goed wil doen, moet hij een beetje moed hebben, klaarstaan ​​voor opoffering, fatsoenlijk met iedereen omgaan en nooit iemand kleineren. Door deze methode te volgen heb ik altijd veel succes geboekt, in feite, geweldig succes. "
4. "Handel vandaag zo dat je morgen niet hoeft te blozen."
5. "Stel niet uit tot morgen het goede dat je vandaag kunt doen. Misschien heb je geen morgen. '


6. "Laten we ernaar streven om het goed te doen in dit leven en in het volgende leven."
7. "Wees langzaam om een oordeel te vellen."
8. "Wil je dat je metgezellen je respecteren? Denk altijd goed na over iedereen en wees klaar om anderen te helpen. Doe dit en je zult gelukkig zijn. "
9. "Ren, spring, heb al het plezier dat je wilt op het juiste moment, maar, in hemelsnaam, doe geen zonde!" (Van St. Philip Neri).
10. "Servite Domino in laetitia!" (Dien de Heer in Vreugde!)

zaterdag 26 januari 2019

Derde zondag door het Jaar - Horen of luisteren

Het is alsof alles maar flitsend moet zijn. Op steeds meer plaatsen worden lichtshows gehouden en gebouwen, ja zelfs kerken, worden op een bijzondere manier uitgelicht. Als u bij een avond televisie kijken eens het licht uitdoet, dan wordt de kamer gevuld met flitslicht in allerlei kleuren die van het beeldscherm afspatten.

We lopen hierbij het gevaar dat al die lichtglans ons afhoudt van waar het nu werkelijk om gaat. In de lezingen van vandaag en ook hier in de kerk gaat het er een stuk rustiger aan toe, waardoor het voor de moderne mens vaak als saai en vervelend overkomt. Velen gaan zich in de kerk zitten ‘vervelen’, zodat dit ook weer de aandacht afleidt van waar het nu werkelijk om gaat.

Op de eerste plaats wordt er in de kerk voorgelezen uit de Bijbel en daarna komt de uitleg. Het gaat op de eerste plaats om de verkondiging van het voorgelezen Woord van God. Met hoe meer sensatie wij dit Woord willen brengen, des te meer wordt die boodschap afgezwakt of zelfs ontkracht. En onze tegenwoordige ‘luisterhouding’ draagt ook haar steentje niet bij.

Wij staan ver af van de mensen die in de eerste lezing toegesproken worden door de profeet Ezra en die door het voorgelezen woord als het ware uit hun dak gingen van vreugde. Hetzelfde Woord komt nu tot ons. Het zal ons waarschijnlijk niet zo gauw van blijdschap doen opspringen, veeleer hebben wij een houding van: eerst maar eens zien. Zo waren de ogen van de mensen in de synagoge waar Jesus voorlas gespannen op Hem gericht. Ze wilden wel eens zien en horen wat Hij nu te zeggen had.

Hoe wij het ook wenden of keren, het Woord van God raakt ondanks alles toch het hart van mensen. Het kan ons niet onverschillig laten, het roept altijd een reactie op. Als wij open staan voor de werking van Gods Geest in ons leven zullen de voorgelezen woorden iets met ons doen. Het zal de als ‘gortdroge stortvloed’ ervaren woorden doen gaan leven, het zal kleur gaan geven aan het leven. We mogen zo ons steentje er toe bijdragen dat het Schriftwoord in vervulling gaat. Dat Gods Woord ons mag bezielen, dat het onze vreugde wordt en ons zielsgelukkig mag maken (vgl. Jer. 15,16).

Tekst: Bezinning op het Woord.

1e lezing: Neh.8,2‑4a.5.6.8‑10
2e lezing: 1 Kor.12,12‑30 of 12‑14.27
Evangelie: Lc. 1,1‑4;4,14‑21

zaterdag 19 januari 2019

De Bruiloft in Kana

In de tweede zondag van de Tijd door het Jaar (C) lezen we het Evangelie over de Bruiloft in Kana. Je kunt je afvragen waarom de H.Apostel Johannes de moeite heeft genomen om deze gebeurtenis op schrift te stellen. Want laten we wel wezen: wat kan er nu belangwekkend zijn aan een huwelijk in een dorpje in Galilea? Maar toch is dit stukje Evangelie niet zonder diepere betekenis. De grootste theologen, zoals Augustinus en de Heilige Thomas van Aquino hebben hun commentaren gegeven over deze gebeurtenis. Het zou veel te ver voeren om alles te noemen wat de Kerkvaders en de H.Thomas daarover hebben opgeschreven, maar een aantal dingen zijn wel erg interessant.

Eerste betekenis.
De Evangelist laat de Waardigheid zien van het Vleesgeworden Woord dat zich bekend maakt aan de wereld. Christus laat zijn Goddelijkheid zien in relatie tot de macht die Hij over de natuur heeft (water in wijn veranderen). Deze transformatie is nodig om het geloof van de discipelen te versterken.

Tweede betekenis.
In mystieke zin betekent dit huwelijk in Kana de vereniging van Christus met zijn Kerk, zoals de Apostel Paulus dit verwoord in Ef. 5;32. Het feit dat dit huwelijk op de derde dag plaatsvond is ook niet zonder reden opgeschreven. De eerste dag is de Natuurwet, de tweede dag ziet Thomas als de geschreven Wet. En de derde dag als de dag van de Genade, wanneer Christus het huwelijk komt vieren. Dit staat ook in relatie met de eerste lezing uit de Profeet Jesaja, hoofdstuk 62 verzen 1 tot 5.

Opmerking:
De rol van Maria is er een van Voorspreekster en Middelares. Dit is bijzonder aangezien dit voorval in Kana in de H.Schrift is opgetekend. Dat de Protestanten hier zich niet goed bij voelen, is natuurlijk een persoonlijke fout van hun kant. De H.Schrift is daar toch duidelijk over. En je hoeft geen bijbelgeleerde te zijn om de Schrift te lezen.

Derde betekenis:
Volgens de H.Johannes Chrysostomos stonden de zes stenen kruiken om elke verdenking over het wonder te elimineren. Deze kruiken stonden daar voor de zuiveringen volgens Joods gebruik, en daarvoor moest zeer rein water worden gebruikt. Hierdoor kon het wonder alleen een wonder zijn, als men wist dat het puurste water in de beste wijn veranderd was. 
In mystieke betekenis duiden deze zes kruiken de zes tijdperken van het Oude Testament aan, waarin de harten van de mensen werden voorbereid en ontvankelijk werden gemaakt voor de Goddelijke Geschriften en dit als een voorbeeld voor ons leven werd voorgesteld. Het Griekse woord METRETES - een volumemaat - verwijst volgens Kerkvader Augustinus naar de Goddelijke Drie-eenheid via het H.Doopsel. De woorden die immers gebruikt worden bij het H.Doopsel is de aanroeping van de Drie-ene God, Vader, Zoon, en Heilige Geest
Bij het veranderen van water in wijn zal het wonder eerder geloofd worden dan als Christus zijn macht had gebruikt om van niets tot iets te scheppen. Daarom moest er water aanwezig zijn, zodat het geloof van een ieder versterkt kan worden. Dit geldt nog tot op de huidige dag.

Het is logisch dat bij het eerste wonder en het eerste openbaar optreden van Jesus, "Hij zijn heerlijkheid toonde." Zijn discipelen geloofden in Hem. Ook nu nog geloven wij in Hem en belijden wij dat Christus waarlijk God en waarlijk mens is geworden.

zaterdag 12 januari 2019

Doop van de Heer - Feest

In het Evangelie naar Matteus lezen we hoe Jesus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Velen vragen zich misschien af waarom Jesus naar Johannes kwam. Met diezelfde vraag zaten een aantal de Kerkvaders en hebben er commentaren op geschreven. Daarbij moet worden opgemerkt dat het doopsel van Johannes niet het Sacrament van het H.Doopsel was, maar een teken van boetvaardigheid, waardoor zij die het ontvingen hun verlangen te kennen gaven van hun zonden gereinigd te worden. Christus is gekomen om het Eerste Sacrament, het H.Doopsel direct bij het begin van zijn openbaar leven in te stellen. De overige Sacramenten volgen later en zijn op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament te vinden. Het zou te ver voeren alle commentaren weer te geven; hieronder daarom een kleine bloemlezing. Eerst het stukje Evangelie naar Matteus hoofdstuk 3 vers: 13-17.

Evangelie: In die tijd kwam Jesus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb Uw Doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" Jesus antwoordde: "Laat het nu zijn: want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jesus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in een gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb."

Commentaren:

"Jesus kwam tot Johannes", dat wil zeggen: God kwam tot de mens, de Heer tot zijn dienaar, de Koning tot zijn soldaat. De plaats gaat van Galilea naar Jordanië. Galilea betekent "transmigratie". Wie dan gedoopt zou worden, moet van ondeugd naar deugd overgaan en zich vernederen door naar de Doop te komen. Want "Jordaan" betekent "afdaling". 
Het gedeelte waar gezegd wordt: "dat Hij door hem gedoopt zou worden", is dus niet een doop tot vergeving van de zonden, maar om het water te heiligen voor diegenen die ná Hem gedoopt zouden worden. De Verlosser wilde niet zelf worden gereinigd door de doop, maar Hij wilde dat het doopwater gereinigd zou zijn voor ons. Volgens sommige oude apocriefe bronnen heeft Christus vlak na zijn doopsel Johannes de Doper zelf gedoopt met het H.Doopsel, want Johannes zegt tegen Christus in het H.Evangelie: "Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" 
Wanneer wordt gezegd dat de hemelen werden geopend, dan betekent dit dat aan allen die wedergeboren zouden worden door het Doopsel, de deur van de hemel naar het Koninkrijk wordt geopend.

eerste lezing : Jes.42,1 4.6 7  
    of: Jes.40,1 5.9 11  
tussenzang    : ps.29,1a.2.3ac 4.3b.9b 10 
    of: ps.104,1b 4.24 25.27 30  
tweede lezing : Hand.10,34 38  
    of: Tit.2,11 14;3,4 7  
evangelie     : Lc.3,15 16.21 22  

woensdag 9 januari 2019

Geloofsvervolging Traditionalisten

Je wenst iedereen een zalig Nieuwjaar, maar nog voordat de Kersttijd ten einde is bereikt je het bericht dat er (weer) is opgetreden tegen een Traditionele groep. Het gaat hier om Familia Christi die (hoe kan het ook anders) onder gezag van een commissaris is geplaatst. Het is de zoveelste groep die wordt aangepakt. De lijst van Traditiegetrouwe Katholieke groeperingen die openlijk vervolgd worden, lijkt daarmee verder uitgebreid. 
Vlak na het aantreden van de nieuwe Paus in 2013 waren de Franciscanen van de Onbevlekte het eerste slachtoffer. Een organisatie met veel jonge roepingen werd in vele kleine stukjes over de wereldbol verspreid. Andere organisaties waren, de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding in MariaWald in Duitsland, later de Kleine Zusters van Maria, de Moeder van de Verlosser in Frankrijk en dus sinds kort Familia Christi. Het uitgebreide verhaal in het Duitse Katholisches vindt men hier (Google Translate) 

En dit is nog niet het enige slechte nieuws. Enige dagen terug is het bericht bekend geworden dat Mgr. Victor Manuel Fernandez in Argentinië de Traditionele H.Mis in zijn bisdom verboden heeft. En om het nog erger te maken: de priesters mogen ook niet meer met het gezicht naar het Tabernakel staan, maar moeten nu met het gezicht gericht staan naar het volk. Er is verordineerd dat alleen de Novus Ordo toegelaten is, waarbij het gebruik van het Latijn is verboden. Vooral dat laatste is nog zorgwekkender dan het feit dat het Motu Proprio Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI zorgvuldig om zeep is gebracht, want het gebruik van het Latijn dient bewaard te blijven zoals is voorgeschreven in het Tweede Vaticaans Concilie. Hoe kan het dat naast een Motu Proprio de besluiten van een Vaticaans Concilie worden genegeerd? Kan dit zomaar?

Erger is het voor de gelovigen die van de ene dag op de andere plotseling van hun Sacramenten zijn beroofd, en het is de vraag wat zij nog kunnen doen willen ze niet in conflict komen met hun eigen bisschop. Misschien is het verhuizen naar een ander bisdom de nog enig resterende mogelijkheid. Maar één ding is zeker: vrolijk word je niet van deze berichtgevingen!

maandag 7 januari 2019

Beroering in Nederland over Nashville Statement

Er is de afgelopen dagen nogal wat beroering ontstaan over een protestante verklaring, die men kortweg de Nashville Statement noemt. In die verklaring worden door een groep Dominee's en politici gezegd dat er een wereldwijde beweging op gang is gekomen om de Scheppingsorde, in dit geval het huwelijk tussen man en vrouw, teniet te doen. Een mede-ondertekenaar is SGP-leider Van der Staaij, en die heeft intussen al een korte verklaring afgelegd. De zorg die geuit wordt (over een wereldwijde beweging die het huwelijk en het gezin aanvalt) werd al voorspeld door de laatste zieneres van Fatima, zuster Lucia dos Santos. Dus die zorg kan men als terecht beschouwen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het probleem in veel landen vooral op politiek niveau speelt. Denken we maar aan de invoering van het 'homohuwelijk' en transgenderisme. 

Wanneer je het Statement leest, dan valt op dat er weinig revolutionair te ontdekken valt. Er worden aardig wat Bijbelcitaten genoemd en de boodschap is duidelijk op de H.Schrift gebaseerd. Dat deze boodschap niet goed valt in Nederland, waar allerhande groeperingen zich de kampioen van de homoseksueel noemen, is wel te verwachten. Maar men kan nou ook niet zeggen dat dit pamflet oproept tot strafbare feiten, zoals sommigen suggereren. En ja, het Shockblog GeenStijl, kan natuurlijk alleen maar hele nare dingen roeptoeteren, zonder een goed inhoudelijk betoog. Ze zijn een meester geworden in het afbranden van een partij waar ze het niet mee eens zijn. Wie op voorhand op twitter met kilo's modder begint te gooien, die hoeft niet te verwachten dat wij die handschoen zouden opnemen, zoals radicale moslims dit wél altijd doen. Zo zijn wij Christenen niet. Onze vijanden laten we namelijk gewoon leven, en bedreigingen uiten wij ook niet. Dus GeenStijl, aardig geprobeerd, die beledigingen, maar daar zijn we in hoge mate immuun voor.

Toevallig, (of misschien ook niet), is er vandaag op 7 januari 2019 de lezing van de H.Mis wel een bijzondere. Hierin roept Onze Heer Jesus Christus iedereen op om zich te bekeren. Daarbij is het opvallend dat Onze Heer geen speciale doelgroepen op het oog heeft, zoals ook in het Jodendom soms toegepast werd. In die tijd dachten de Joden dat mensen die bijvoorbeeld omkwamen door een ongeluk, dat dit vast kwam doordat dit hele grote zondaars moesten zijn. Jesus waarschuwt juist hiervoor dat bij de ineenstorting van de Toren van Siloam (Lucas 13;1-5) de omgekomen mensen zeker niet grotere zondaars waren dan de diegenen die de ramp wél overleefd hadden. Die denkfout wordt misschien ook nu gemaakt. De waarheid is: alle mensen komen ter wereld als zondaars, en iedereen heeft helaas het vermogen zwaar te zondigen, mede als gevolg van de Erfzonde. Het enige schepsel dat gevrijwaard is van die Erfzonde is de Heilige Maagd Maria geweest. Willen wij zelf verlost worden van die Erfzonde, dan moeten wij het H.Doopsel ontvangen dat Onze Heer heeft ingesteld. Dat de zonde tegen de orde van de natuur een zware zonde is, is wel duidelijk. Maar ook hier geldt weer dat iedereen wordt opgeroepen zich te bekeren. Wie zijn zonden erkent, die zal ook door de Heer tegemoet worden gekomen en vergiffenis verkrijgen via het Sacrament van Boete en Verzoening.

Wie zich afwendt van het kwaad in zijn leven - welk kwaad dan ook - zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. Maar dat veronderstelt ook dat men de vijandigheid gericht tegen het H.Evangelie moet stoppen en dat men ook eens een keertje naar ons zou luisteren wat wij te zeggen hebben. Wie weigert zich te bekeren, die zal ook naar zijn 'werken' worden geoordeeld en het loon van de ongerechtigheid gaan ontvangen. God is een onpartijdige Rechter en laat zich door niemand omkopen of ompraten. Er is dus altijd hoop, maar dan moet men die hoop wel met beide handen aangrijpen.

Post Scriptum: In katholieke zin is het uitvoeren van handelingen die in strijd zijn met Gods Geboden zondig, en niet omdat men een bepaalde voorkeur zegt te hebben. Er zijn natuurlijk meer zaken die een rol spelen, zoals het geweten, de gewetensvorming, afwijkingen in het oordeel over moreel handelen, zoals onwetendheid over Christus en zijn Evangelie. Daarover schrijft de Catechismus van de Katholieke Kerk en voor de juiste toepassing ervan, wordt daarom naar deze Catechismus verwezen. Het betreft hier het hoofdstuk over het Dwalend Oordeel, de nummers 1790 t/m 1802. Digitaal kan men dit vinden op de site van rkdocumenten.nl  

Post Scriptum 2: Pastoor JJ. van Peperstraten heeft op twitter een aantal belangrijke opmerkingen geplaatst die voor de katholiek van belang zijn via zijn twitter-account.

zondag 6 januari 2019

Overweging bij het hoogfeest van Driekoningen

Uit het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten, zijn prachtige dingen te overdenken. Je kunt niet alleen stellen dat het alleen maar wijst op de roeping van de heidenen die dan later in de Kerk worden opgenomen: het gaat veel verder dan dat. Men kan ook stellen dat de Wijzen echt wijs waren, doordat ze eerder de droom van Godswege op juiste waarde wisten te schatten en niet meer terugkeerden naar Herodes, de sluwe machthebber die het zelfs waagde later een kindermoord op touw te zetten in Bethlehem en omstreken. Men kan stellen dat die heidense koningen bijzonder wijs waren, juist door hun nederigheid en dat zij Christus erkenden als Koning door Hem o.a. goud aan te bieden. Deze heidense koningen laten ons zien, dat wie de zonde de deur uitdoet (sterrenwichelarij) - bij de Heer werkelijk welkom is.
Maar tegenwoordig leven er heidenen die geen goud, wierook en mirre komen aanbieden aan onze Heer, maar ze komen hun wereldse agenda's aanbieden die zij door middel van maatschappelijke dwang doorgevoerd willen zien in de Kerk. Maar dat kan natuurlijk niet. Wie iemand een uitnodiging stuurt, stuurt deze niet terug met de eigen voorwaarden. Zulke mensen zijn niet echt erop uit om deel te hebben aan het feest dat door de Hemelse Gastheer wordt aangeboden, laat staan dat ze erop uit zijn zich te bekeren. Het kan al helemaal niet zo zijn dat anti-religieuze dictaten worden geaccepteerd. Wie wil komen, doet dat natuurlijk op de Kerkelijke voorwaarden, en niet andersom. En wie dat niet prettig vindt, kan nog een andere genootschap uitkiezen. 

Die voorwaarden zijn niet moeilijk: iedereen is uitgenodigd de persoonlijke zonde de deur uit te doen. En als men daar moeite mee heeft, dan hebben we daar ook nog eens een prachtig Sacrament voor: het Sacrament voor Boete en Verzoening. 

Neem uw deugden dus mee: want dat is de Heer welgevallig. 
Zulke mensen zal Hij altijd belonen met het goede.

donderdag 3 januari 2019

Een gezegend en vruchtbaar Nieuwjaar!

Vooraleerst de beste wensen voor 2019 aan iedereen en heel veel zegen toegewenst aan allen. Dat uw goede wensen mogen uitkomen en dat de Heer des Hemels u allen mag behoeden voor alle kwaad en u rijkelijk mag zegenen. Dat is mijn bede voor u allen. Deze bede is ook bedoeld voor de hele Kerk en alle priesters, diakens en gelovigen. Intussen worden de trouwe gelovigen vanuit de Kerk weer de huid volgescholden, zonder dat we nu weten waarom dit gebeurt en in wiens belang dit is. Laten we hopen en bidden dat de lucht wat opklaart. 

Het gaat goed met de H.Liturgie, maar er zijn inmiddels bisschoppen in de Wereldkerk die de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie in hun bisdommen verboden hebben. In één geval wordt men nu zelfs per direct gedwongen de Novus Ordo te volgen, en de priester mag niet meer Ad Orientem staan, maar moet dat nu doen met het gezicht naar het volk gekeerd. Deze beslissing valt nogal koud op het dak en de priesters die de H.Mis in de Buitengewone Vorm opdroegen, kunnen het beste een volledige Latijnse H.Mis opdragen in de Novus Ordo. Er zullen dus wel een aantal dingen gaan verdwijnen helaas, zoals de Manipel en de Voetgebeden bijvoorbeeld, maar men kan de H.Mis in de Novus Ordo wel degelijk waardig opdragen, mits de priester dit echt waardig wil opdragen en er geen zooitje van maakt, zoals nogal wat priesters dit wél veelal doen. Maar de priesters kennende die de H.Mis in de Buitengewone Vorm opdroegen, zullen zij er alles aan doen om Liturgische misbruiken te voorkomen.
Waarom er zoveel kerkelijke vijandigheid tegen gelovigen en de priesters bestaan die de H.Mis graag opgedragen willen zien in de Buitengewone Vorm, daarnaar kan men slechts gissen. Wat hebben zij dan eigenlijk misdaan dat dergelijke strafexpedities tegen hen worden uitgevaardigd? Er zijn gelovigen die maar wat graag het antwoord daarop willen hebben.

Goed nieuws is er natuurlijk ook, want er zijn steeds meer Christenen die voor het Geloof willen opkomen, zoals deze mensen, die de verbanning van het Stalletje met het Kindje Jesus in een winkelcentrum in Schotland niet zagen zitten. Ook in andere landen zie je dat gelovige mensen zo langzamerhand genoeg hebben van de atheïstische wereldbeschouwing en hun dictaten. Natuurlijk mogen deze atheïsten zichzelf zijn, maar dat mag zeker niet ten koste van andersdenkenden. 

zondag 30 december 2018

Feest H.Familie - Jesus in de Tempel

Wie het verhaal over de H.Familie leest in het Evangelie van deze zondag, zal toch iets vreemds hebben opgemerkt. Want hoe kan het dat zowel de H.Maagd Maria als de H.Josef niet in de gaten hadden dat Jesus niet bij hun was? Volgens het Bijbelcommentaar van Nicolaas van Lyra heeft dat te maken met het feit dat in die dagen de Joden - die van Judea kwamen om naar de Tempel in Jerusalem te gaan - in gescheiden groepen weer terugkeerden. Dus mannen bij mannen, en vrouwen bij vrouwen. De kinderen konden bij de ene of bij de andere groep aanwezig zijn. 

Maar bij het einde van de reis zullen de beide ouders opeens beseft hebben dat Jesus niet aanwezig was. Dus de H.Josef meende dat Jesus bij Maria was, terwijl Maria dacht dat Jesus met de H.Josef meereisde. Maar toen bleek dat Hij niet bij een van beide ouders was meegekomen, moest de gehele weg teruggezocht worden, wat uiteindelijk drie dagen in beslag heeft genomen. Uiteindelijk wordt Jesus in de Tempel in Jerusalem teruggevonden.

Maar er is in dit stukje Evangelie nog meer te halen: toen onze Heer Jesus Christus 12 jaar oud was, moet de H.Josef nog geleefd hebben. Later in het Evangelie lezen wij niets meer over hem en lezen wij alleen nog over zijn Heilige Moeder: mogelijk is de H.Josef dan al overleden. 
Verder werd een jongen die jonger was dan 12 jaar oud, nog niet beschouwd als een "zoon der Wet", zodat Hij aan de voorschriften van de Wet was gebonden. Wanneer een Joodse jongen een "zoon der Wet" wordt, dan doet hij zijn Bar Mitzvah. Hij leest dan in de Synagoge een deel van de Wet voor met een jatje in de hand om de tekst in de Schriftrollen aan te wijzen. Een Joodse jongen moet tegenwoordig aardig wat studeren om deze teksten te kunnen voorlezen en er is een behoorlijke voorbereidingstijd voor nodig. Ongetwijfeld zal Onze Heer de Wet in die dagen ook hebben vervuld, want we lezen immers dat Hij op de achtste dag zelf de Besnijdenis ontvangen heeft (zie Lucas 2;21). Het zou ondenkbaar zijn als niet alles werd nagekomen volgens de Wet van Moses.

Vraag is wat nu het antwoord van Jesus betekent op het moment dat de H.Maagd en de H.Josef Hem in de Tempel aantreffen. "Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet, dat Ik in het Huis van mijn Vader moet zijn?" Volgens een bijbelcommentator wilde de Heer zeggen dat niet de H.Josef zijn vader was, maar dat God zijn Vader was. Dat de H.Maagd en de H.Josef dit niet begrepen, heeft dan te maken met het feit dat zij nog niet wisten, waarom de Hemelse Vader dit eerste openbaar optreden van Jesus reeds nu al gewild had. 

Tussen de 12e levensjaar en de 30ste levensjaar wordt het stil rond Jesus. Maar na de gevangenneming en de dood van Johannes de Doper begint de Heer in zijn volle kracht aan de verkondiging van het Evangelie dat wij tegenwoordig in de H.Schrift kunnen terugvinden. 

Lezingen: Ecclesiasticus (Sirach) 3;2-6. 12-14. Tussenzang: Psalm 128(127) 1-2, 3, 4-5. Tweede lezing: Kol. 3;12-21 Alleluia: Kol 3; 15a en 16a. Evangelie Lucas 2;41-52.

woensdag 26 december 2018

Nieuws uit de Wereldkerk

De afgelopen dagen zijn een aantal nieuwswaardige zaken gebeurd. Hieronder volgt een klein aantal van hen. De links verwijzen naar het hele artikel.

Duitsland.

In het bovengenoemde land rommelt het nog steeds verder en neemt de Apostasie daar bizarre vormen aan. Een pas benoemde bisschop meent dat de misbruik-crisis een reden is om een van de vier Kenmerken van de Ware Kerk op een zijspoor te zetten. Zoals de katholiek wel weet, zijn deze vier kenmerken van de Ware Kerk: Een, Heilig, Katholiek en Apostolisch. Bisschop Heiner Wilmer vindt dat het woord Heilig - wegens die misbruikcrisis - wel geschrapt kan worden, maar deze bisschop vergist zich toch echt. De vier kenmerken van de Ware Kerk zijn namelijk vastgesteld op het Concilie van Nicea en is dus plechtig afgekondigd via het Magisterium Extraordinarium (het Buitengewoon Leergezag). Onfeilbare leerstukken staan niet open voor discussies onder theologen, bisschoppen of wie dan ook. Als het Leergezag zich zo heeft uitgesproken, heeft iedereen zich daar gewoon bij neer te leggen. Bovendien is het onacceptabel dat een bisschop een deel van het Credo ondermijnt. Het hele verhaal is hier te lezen.

China.

In China gaat de geloofsvervolging en de verwoesting van heiligdommen van de katholieken die lid zijn van de Ondergrondse Kerk onverminderd door. Nu zijn het de vrouwelijke religieuzen van een orde die een slachtoffer zijn geworden van deze barbaarse praktijken. Hun klooster is gedeeltelijk verwoest. Het pact tussen de H.Stoel en de Communistische machthebbers in China heeft nog geen een enkel effect geressorteerd in een menswaardige behandeling van goederen en katholieken van de Ondergrondse Kerk in China. Het hele verhaal is hier te lezen.

Vaticaanstad.

Ook bij de H.Stoel is het inmiddels doorgedrongen dat het Gebed des Heren het "Onze Vader" opeens op de schop moet, vooral de zin: "en leidt ons niet in bekoring" moet eraan geloven. In Nederland en België hebben we nu een verkeerde vertaling gekregen en moeten we nu in de Liturgie zeggen: "en breng ons niet in beproeving", dit op gezag van Rome om tot een eenheid te komen in het Onze Vader tussen Nederland en België. Maar intussen zijn een aantal specialisten in de pen geklommen, zoals de Bijbelgeleerde Fr. Reto Nay. Deze geleerde stelt dat de tekst van het Onze Vader (in het oud-Grieks) in zowel Matteus 6;13 en Lucas 11;4 dezelfde zijn gebleven. Dat betekent dat de Griekse versie onveranderlijk en zonder fout of misinterpretatie is doorgegeven. Nay: "De originele tekst biedt niet de mogelijkheid van een alternatieve vertaling. Ik ben me niet bewust van enige periode in de geschiedenis van de Kerk dat deze vertaling in twijfel werd getrokken. Er is eenvoudigweg geen grammaticale of syntactische reden om dit te doen." Het hele verhaal is hier te lezen.

Bovendien is de Nederlandse vertaling "en breng ons niet in beproeving" zeker fout, aangezien een groot verschil bestaat tussen "bekoring" en "beproeving". Wie het Compendium nummer 596 eens leest, laat zien dat een beproeving (die ons in het goede laat groeien) niet het zelfde is als een bekoring, (die leidt tot zonde en dood). We vragen dus nu aan onze Heer via het Onze Vader dat zonde en dood hebben afgedaan. Soms vraag je je wel eens af of de priesters wel de noodzakelijke teksten in de Catechismussen kennen.

zaterdag 22 december 2018

Zalig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar!

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God. En het Woord was God. Het was bij God in het begin. Alles is door Hem ontstaan; en zonder Hem is niets ontstaan. In wat bestond was Hij het leven en het leven was het Licht der wereld. 

Het Licht schijnt in de Duisternis. Maar de Duisternis nam het niet aan. Het Waarachtige Licht; dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld. En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, erkende de wereld Hem niet. 

Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: een glorie als van de Eerstgeborene uit de Vader. Vol van genade en Waarheid!

(uit: Evangelie naar Johannes hoofdstuk 1)

woensdag 19 december 2018

Het gevaar van wishful-thinking statistiek

Onze Heer Jesus Christus begon met twaalf mannen in het Joodse Land. Dit is uitgegroeid tot een wereldkerk van in totaal zo'n 1,2 miljard gelovigen. In sommige delen van de wereld is de groei van het aantal katholieke Christenen enorm, zoals in China, waar per jaar 3000 nieuwe gelovigen kunnen worden verwelkomt. In Nederland zijn er dit jaar 147 nieuwe katholieken bijgeschreven. 

Het is wel opvallend dat in het bericht op de Nederlandse teletekst (zoals hiernaast) nooit iets genoemd wordt over de wonderdadige groei van gelovigen in de Wereldkerk. Altijd neemt men de maatstaf dat ontkerkelijking in Nederland gebeurt, en dus wordt er vanuit atheïstische hoek steevast gejuicht als de Boot van Petrus zinkende is. Ze zien echter niet in dat door de Nederlandse vorm van statistiek bedrijven dit alleen onder bepaalde omstandigheden in ons land geldt. Dat iemand "zich tot een kerkgenootschap rekent", zoals het NOS-bericht laat zien, zegt in feite niets, want er zijn genoeg mensen die na jarenlange terugval plotseling weer de overstap naar de Katholieke Kerk maken en zijn teruggekeerd. Zij rekenen zich wel degelijk tot de Katholieke Kerk. Maar die cijfers zie je dan vervolgens niet in het berichtje van NOS-teletekst terug. We moeten daarom oppassen dat we niet in een soort van wishful-thinking statistiek belanden, waar de vijanden de gelovigen zand in de ogen kunnen strooien, door constant negatieve berichtgeving over de Kerk rond te bazuinen.

Statistiek heeft het nadeel iets te beschrijven op de plaats waar je aan het kijken bent, en niet waar je niet aan het kijken bent. Zo is er een behoorlijke groei bij de Traditionele Katholieken, waar veel roepingen en jonge gezinnen samenkomen. Dat geldt zowel voor de Traditionele kloosterorden als de priesterbroederschappen. Daar waar een zuivere orthodoxe manier van leven wordt nagestreefd en geen compromissen met het H.Geloof worden gemaakt, daar vind je ook veel roepingen en groei. Dat geldt zowel voor de Katholieke Kerk als de protestante kerken. Waar men water bij de wijn heeft gedaan, daar zie je ook niet zoveel groei plaatsvinden, en als het heel erg is gesteld met de orthodoxie, dan zie je een afsterven van de gemeenschap plaatsvinden. Ga je alleen op die plaats vervolgens je statistiek erop los laten, dan kan al gauw een vertekend beeld van het geheel ontstaan. Het is opvallend dat de NOS en het CBS nooit de groeicijfers van deze Traditionalisten naar voren brengen, en dat terwijl deze cijfers onweerlegbaar zijn.

Statistiek kan zijn voordelen hebben, mits men maar een volledig onderzoek doet. Maar die ben ik nog niet in de afgelopen jaren in het nieuws tegengekomen. Je kunt je afvragen of we daarom maar beter kunnen ophouden met dit soort "onderzoek" en dat wij ons meer richten op het gebed, het Rozenkransgebed en het in de juiste gesteltenis ontvangen van de H.Sacramenten. 

Laten we daarom via onze gebeden onze Heer om hulp vragen. Dat zet meer zoden aan de dijk dan naar de negativistische statistieken van het CBS en de berichten van de NOS te kijken.

vrijdag 14 december 2018

Dagelijks gebed voor Ondergrondse Kerk China

Er zou een verdrag tussen de H.Stoel en de Chinese machthebbers zijn opgesteld waarvan langzamerhand maar zeker sommige details naar buiten zijn gekomen. Het verdrag is niet openbaar gemaakt, dus de volledige tekst is ons niet bekend. Maar wát naar buiten komt is nou niet bepaald hoopgevend: er zijn Rome-getrouwe bisschoppen gevraagd om hun plaats in te laten nemen door  bisschoppen die lid zijn van de z.g. Patriottische Kerk en die nota bene geëxcommuniceerd zijn. De Patriottische Kerk is een door de Chinese machthebbers ingesteld instituut dat volledige controle over de Kerk geeft. Deze controle gaat zover, dat - volgens sommige berichten - de priesters niet alles durven te zeggen wat het Evangelie hun vraagt te doen, en ook zijn de Chinese gelovigen erg bang om een priester in vertrouwen te nemen. De reden is dat de Chinese machthebbers willen dat de priesters gelovigen rapporteren, en je kunt dan afvragen hoeveel vrijheid er precies is afgenomen en dat je nog echt Kerk kunt zijn. 

De Chinese machthebbers gaan er kennelijk voor om volledige controle te krijgen, dus ook over het overgeleverde geloofsgoed. Mocht het komen tot een overname van de Ondergrondse Kerk door de Patriottische Kerk, dan rest de gelovigen van de Ondergrondse Kerk misschien nog maar één ding; en dat is om geen compromissen te maken met het Katholiek Geloof. Een volledige controle door de communistische partij in dat land in de Kerk kan dan immers niet plaatsvinden. Dit zal ongetwijfeld leiden tot zware repressie, vervolging en zelfs martelaarschap. Maar de Chinese Katholieken hebben al laten weten dit te willen accepteren.

Er moet verder nog gezegd worden dat - wat intussen is uitgelekt - dit verdrag tussen de H.Stoel en China, een verschrikkelijk concept is dat zeer grote gevolgen kan hebben, ook voor andere landen die uit het Chinese voorbeeld zullen leren om ook "eigen bisschoppen" naar voren te schuiven en Rome daarmee onder druk te zetten. Als we denken aan de Investituurstrijd, is dit verdrag het meest slechte wat men heeft kunnen produceren, en je kunt je afvragen wie het in Vaticaanstad precies in zijn hoofd gehaald heeft een dergelijk verdrag goed te keuren. Dit verdrag kan voor de toekomst ook in andere landen verschrikkelijke gevolgen hebben, waarbij een toekomstige Investituurstrijd niet is uitgesloten. Waar de staat zich bemoeit met de benoeming van bisschoppen door even op eigen gezag de Scheiding tussen Kerk en Staat op te heffen, daar krijg je ook te maken met de zonden van Simonie en Nicolaïsme. Je kunt hopen en bidden dat ons deze gruwelen echt bespaard mogen worden.

Vandaar een dringend oproep tot gebed en gebedsintenties voor de Ondergrondse Kerk in China, waar dagelijks berichten binnendruppelen van arrestaties van Rome-getrouwe Katholieken. De ondergrondse kerkleden hebben al laten weten gezworen te hebben niet te willen buigen voor de communistische machthebbers. 

Post Scriptum: De foto op deze site is een urn waar de resten van een Ondergrondse bisschop worden bewaard en die van de autoriteiten geen fatsoenlijke begrafenis mocht krijgen, bang als men was dat dit een bedevaartsoord zou worden. 

woensdag 12 december 2018

Heilige Maagd Maria van Guadalupe

In het jaar 1531 verscheen de Heilige Maagd Maria op de heuvel Tepeyac, nabij Mexico-Stad, in het gebied dat nu Mexico is, aan Juan Diego Guauhtlatoatzin afkomstig uit een geslacht van inheemse indianen. Op zijn mantel bleef op wonderbare wijze een beeltenis achter, die de Christengelovigen aldaar nog steeds vereren. Hieronder een verslag van de gebeurtenissen die zijn gepubliceerd in het Nederlands Getijdenboek. 

In het begin van de maand december van het jaar 1531 ging een arme, vriendelijke indiaan, Juan Diego genaamd - naar men zegt - uit Cuauhtitlan, op een zaterdag heel vroeg in de morgen op weg naar de goddelijke eredienst in Tlatilolco, omdat de zorg voor de geestelijke bediening ervan was toevertrouwd aan de religieuzen die in Tlatilolco woonden. Toen hij nu bij de heuvel aankwam die Tepeyac wordt genoemd, begon het al licht te worden. Daar hoorde hij zingen boven op de heuvel. Maar toen het gezang ophield en hij niet dichter bij kon komen, hoorde hij dat hij vanaf de top van de heuvel werd geroepen: ‘Dierbare Juan Diego’ werd tegen hem gezegd. Onmiddellijk durfde hij omhoog te klimmen naar de plaats vanwaar hij hoorde dat hij geroepen, werd.
Zodra hij nu boven op de heuvel was aangekomen, zag hij een dame staan die hem uitnodigde om naderbij te komen. Toen hij voor haar stond, was hij zeer verwonderd hoe mooi ze was: haar kleding schitterde als de zon. Op die plaats maakte de Maagd hem haar wil bekend. Zij zei hem: ‘Weet, mijn veelgeliefde zoon, dat ik de heilige Maria ben, de altijd volmaakte Maagd, Moeder van de waarachtige God, de Schepper van het leven, die alles heeft geschapen en instandhoudt, de Heer van hemel en aarde. Het is mijn uitdrukkelijke wil en vurig verlangen dat er op deze plaats een heiligdom voor mij wordt gebouwd, waar ik Hem zal tonen, waar ik Hem zal loven door Hem te tonen, waar ik mijn liefde en goedheid, mijn hulp en bescherming zal verlenen, want ik ben werkelijk uw goedertieren Moeder, zowel van u als van allen die in dit land samenwonen en van alle anderen die van mij houden, die mij zoeken, die mij toegewijd en vertrouwvol zullen aanroepen. Daar zal ik luisteren naar hun tranen en verdriet, hun wel doen, wanneer zij in moeilijkheden verkeren, en uitkomst brengen in iedere nood. Om nu mijn wens tot vervulling te laten komen moet u naar het paleis van de bisschop in Mexico-Stad gaan. U moet hem zeggen dat u door mij gezonden bent om hem te laten weten hoe ik wil dat er hier voor mij een huis wordt gebouwd, dat er een heiligdom voor mij wordt opgericht, hier in de vallei.’

Toen hij aankwam in de stad, ging hij meteen naar het huis van de bisschop, die Juan de Zumarraga heette en tot de orde van de heilige Franciscus behoorde. Toen nu de bisschop naar Juan Diego had geluisterd, gaf hij - alsof hij hem niet helemaal geloofde - hem het volgende antwoord: ‘Mijn zoon, kom nog eens terug, dan zal ik opnieuw naar u luisteren. Ik voor mij zal er over nadenken wat ik moet doen met uw vraag en verlangen.’

’s Anderendaags zag hij de Koningin afdalen van de heuvel van waar ze naar hem keek. Zij trad op hem toe nabij de heuvel, hield hem tegen en zei: ‘Luister, dierbare zoon: wees volstrekt niet bevreesd of bedroefd in uw hart en maak u geen zorgen over de ziekte van uw oom of over om het even welke moeilijkheid. Ben ik, uw Moeder, niet hier? Staat u niet onder mijn beschutting en bescherming? Ben ik niet uw bron van leven en geluk? Rust u niet in mijn schoot, in mijn armen? Hebt u soms nog iets anders nodig? Laat niets u bedroeven, niets u in verwarring brengen. Beklim de heuvel, dierbare zoon - zei ze - en op die plaats waar u mij hebt gezien en waar ik met u gesproken heb, zult u allerlei bloemen zien. Pluk ze, verzamel ze, kom dan vandaar naar beneden en breng ze bij mij.’

Juan ging dus naar beneden en bracht de Hemelkoningin de bloemen die hij verzameld had. Toen zij nu die bloemen zag, nam zij ze in haar eerbiedwaardige handen en legde ze weer terug in de mantelkap van Juan en zei hem: ‘Mijn veelgeliefde zoon, deze bloemen vormen het teken dat u naar de bisschop moet brengen. Ja, u bent mijn bode, aan uw trouw vertrouw ik dit toe. Met klem draag ik u op: zorg ervoor dat u uw mantelkap alleen opent in aanwezigheid van de bisschop en laat hem zien wat u meedraagt. U moet hem ook vertellen hoe ik u heb opgedragen de heuvel te beklimmen en vandaar bloemen mee te nemen, en wat u allemaal hebt gezien en bewonderd, opdat hij er geloof aan hecht en voor de bouw van het heiligdom doet wat ik wil.’

Toen de Hemelkoningin hem dit alles had opgedragen, zette hij dus rechtstreeks koers naar Mexico-Stad. Hij ging de weg met vreugde, omdat alles voorspoedig zou verlopen. Toen Juan nu bij de bisschop binnenkwam, viel hij voor hem neer en vertelde hem alles wat hij had gezien en waartoe hij naar hem gezonden was. Hij zei hem: ‘Heer, ik heb ten uitvoer gebracht wat u mij hebt opgedragen. Ik ben naar mijn Vorstin, de Hemelkoningin, de heilige moeder Gods Maria, gegaan om haar te zeggen dat u een teken vroeg om mij te kunnen geloven en opdat u een heiligdom bouwt daar waar de Maagd zelf het wenst. Ik heb haar dan ook gezegd dat ik beloofd heb u een of ander teken te brengen van wat haar wil is. Zij heeft geluisterd naar wat u vroeg: zij aanvaardde welwillend dat u om een teken vroeg om haar wil ten uitvoer te brengen, en vandaag heel vroeg in de morgen droeg zij mij op om opnieuw naar u te gaan.’

De hele stad liep nu uit: zij zagen de eerbiedwaardige beeltenis, bewonderden haar, beschouwden haar als een werk van God en richtten hun smeekbeden tot de beeltenis. En op die dag zei de oom van Juan Diego bovendien hoe de Maagd zou worden aangeroepen en dat de beeltenis van haar de naam moest krijgen van de ‘heilige Maria, altijd maagd, van Guadalupe’.

vrijdag 7 december 2018

Kerstmis nadert en dus...

Ja, en dus wordt weer de Moeder van God aangevallen. Niet wegens haar Onbevlekte Ontvangenis, maar nu wegens de Maagdelijke Geboorte van onze Heer Jesus Christus. Je kunt je afvragen hoe lang je nog steeds moet uitleggen dat die Geboorte inderdaad Maagdelijk was en daar zijn ook goede argumenten van terug te vinden in de H.Schrift en de Traditie. 
Er bestaan mensen, die geen lid zijn van de ware Kerk en zelfs in een door mensen opgerichte kerk leven. Die denken op eigen gezag dat alléén de H.Schrift geldt (Sola Scriptura) en op eigen benoemd gezag hiermee de Traditie en het Leergezag mogen verwerpen. Helaas, helaas....Sola Scriptura vindt men nergens in de H.Schrift. Slaat u maar eens een Concordantie erop na. Ook daar vindt men niks.

Erger is het dat er mensen bestaan die de H.Schrift gebruiken, misschien wel misbruiken om de Moeder van God aan te vallen. Daarbij wordt een verkeerde vertaling van de Profeet Jesaja gebruikt om dan "aan te tonen" dat er geen Maagdelijke Geboorte aanwezig was. Maar in Jesaja 7;14 wordt in de Grondtekst van "Alma" gesproken, die verkeerdelijk met "jonge vrouw" wordt vertaald. Sommigen die het geloof niet hebben denken dan meteen van, zie je wel: geen Maagdelijke Geboorte!

Het verhaal zit iets minder complex in elkaar.
Om het even te verduidelijken staat hieronder het stukje Schrift waar het om gaat:
Jesaja 7;14: "Daarom geeft de Heer zelf u een teken: zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; zij zal hem noemen: God-met-ons."
De heilige Kerkvader Hiëronymus heeft gelukkig een commentaar uitgeven op Jesaja 7;14. Daarbij refereert de H.Hiëronymus dat het woordje "Alma" wel degelijk verwijst naar een maagd.
De H.Hiëronymus zegt: "Alma in het Latijn betekent een heilig persoon, en in het Punisch "een maagd". Deze term is nooit anders toegepast dan bij "een jonge maagd". Als het "een jonge vrouw" betekende, wat voor een soort "teken" zou dit dan zijn?"

En hier slaat de H.Hiëronymus de spijker regelrecht op zijn kop: hoe kun je in de tekst van Jesaja 7;14 van een "teken" spreken, als dit een gewone geboorte was van een jonge vrouw? Want juist door een zeer bijzondere omstandigheid beginnen mensen in te zien dat er sprake is van een teken. De vertaling van "Alma" in "jonge vrouw" moet dus wel onjuist zijn, en er zijn meer argumenten die dat onderschrijven. Immers in het Nieuwe Testament verwijst de Engel Gabriël aan Maria naar Jesaja 7;14 en uit de levenswijze van de Moeder van God weten we dat ze al verloofd was met de H.Josef en dat de verloving in het Jodendom dezelfde rechten gaf als het huwelijk. Dat Maria tegen de Engel zegt hoe het kan dat haar Kind geboren zou worden (ze bekent immers geen man! Zie Lucas 1;34)), is het duidelijk dat ze ondanks het huwelijk gewoon Maagd wilde blijven en dat we dus wel degelijk met een Maagdelijke Geboorte te maken hebben. En wie de Maagdelijke Geboorte loochent, ontkent ook dat de H.Geest Maria overschaduwde. We zien verder in de Kerkelijke geschiedenis dat de ontkenning van Jesus' Maagdelijke Geboorte, vanzelf tot de ontkenning van Jesus' Goddelijk Zoonschap heeft geleid. En wie de Zoon van God ontkent, ontkent ook het heilswerk, het Kruisoffer, de Sacramenten en de Kerk die Hij gesticht heeft. 

We moeten dus oppassen voor lieden die de H.Schrift gebruiken en verkeerde vertalingen in omloop brengen. Als Rooms Katholieken is het gewoon veiliger de juiste uitleg van de H.Schrift in combinatie met de Traditie en het Leergezag hoog te houden. Er zijn helaas genoeg mensen die noch de Schriften kennen, noch de kracht van God. 

dinsdag 4 december 2018

Er bestaan priesters die gelovigen misleiden..

Er zijn steeds meer koppels die gescheiden leven na een kerkelijk huwelijk, maar later weer een nieuw burgerlijk huwelijk zijn aangegaan. En dat terwijl de eerste partner nog in leven is. Objectief leeft men dan in de zonde van overspel, maar sinds de uitgave van Amoris Laetitia (AL), lijkt de verhouding meer en meer zoek geraakt te zijn. Bovendien is AL duidelijk in strijd met  Familiaris Consortio (FC) die door Paus Johannes Paulus II werd uitgegeven. Katholieke gelovigen die eerder een sacramenteel huwelijk hebben gesloten, kunnen gewoon niet opnieuw trouwen als de eerste partner nog leeft: zij kunnen in geval van overspel zeker niet de H.Communie ontvangen. 

Maar nu heeft zich op de Social Media (twitter) een vrouw gemeld die hierover het volgende meedeelde: 

"RCIA 2008. divorced , remarried.  
the priest:
one can be right with God and wrong with the Church (and vice versa).
people cannot be expected to be married a lifetime in that we live longer lives
 
My husband and I received Eucharist while living in mortal sin,
it was hell" (link)
Dit koppel werd voorgelogen door een priester, die vertelde dat "men gelijk kan hebben met God en verkeerd met de Kerk (vice versa)." Als je dit leest van een priester, dan beginnen toch je ogen uit je kassen te rollen van verbazing? Hoe is dit mogelijk? Sinds wanneer zijn God en de Kerk twee onafhankelijke grootheden die los van elkaar staan? En sinds wanneer mag je visa versa toch zondigen? En sinds wanneer is het huwelijk opeens niet meer valide, alleen maar omdat je langer leeft? Dit is toch volstrekte waanzin?!

Gelukkig kwam de vrouw die zich Diane Fiore noemt tot bezinning en kwam tot inkeer omdat zij merkte dat het niet klopte om in staat van doodzonde (overspel) de H.Communie te ontvangen waar Amoris Laetitia zo'n voorstander van is! Terecht merkt ze op dat het voelde alsof je naar de Hel ging. 

Ergerlijker is het wangedrag van de priester, die zeker door God onze Heer ter verantwoording zal worden geroepen. Wie de H.Communie wil ontvangen moet in staat van Heiligmakende Genade zijn, die je terugkrijgt na het geldig ontvangen van het H.Sacrament van de Biecht. De priester mag nooit en te nimmer meewerken aan heiligschennis! Laat dus niemand de rook van Satan verspreiden en beweren dat de Kerkelijke Leer opeens is opgeheven omdat we nu een andere Paus op de Stoel van Petrus hebben zitten!

Voor die mensen die graag hun leven willen beteren, verwijs ik naar de goede priesters, zoals bijvoorbeeld het Opus Dei, en hun zaak daar gedetailleerd voor te leggen zodat men weet wat men verder moet doen. 

zaterdag 1 december 2018

Eerste zondag van de Advent

Gebed: Heer, met heel mijn hart en heel mijn ziel en al mijn krachten houd ik van U. Velen hebben U verlaten Heer, en de Rest die is overgebleven vervolgen ze in alle uithoeken van de Aarde, zelfs in Uw eigen Kerk. Heer van de Hemelmachten: kom ons te hulp in deze tijden van Duisternis. Er zijn krachten bezig om U uit elk mensenhart te bannen en Uw Godsdienst op Aarde te laten vergeten. Heer sta niet toe dat onze vijanden en de duivel triomferen! Stuur toch uw Heilige Aartsengel Michael en zijn engelen om ons te beschermen in deze tijd van grote nood. Heer, wij zijn Uw volk. Kom Heer Jesus!

donderdag 29 november 2018

Groeikracht dankzij vervolging Traditionalisten

Op het moment van schrijven zitten er in het Vaticaan mensen die de Wijsheid van God ernstig ontberen. Dat is echt jammer voor hen, want door juist opzettelijke strafmaatregelen af te kondigen aan ordes en/of congregaties die graag weer terug willen naar de H.Mis in de Buitengewone Vorm, zoals Paus Benedictus XVI dit heeft toegestaan, zal de groei van deze groep de eerstvolgende decennia alleen maar flink toenemen, zoals in het verleden is geprofeteerd. Het zal wel een groei zijn tegen de verdrukking in, maar de uiteindelijke overwinning staat toch vast.

Na de liquidatie van de Franciscanen van de Onbevlekte, en de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding in MariaWald in Duitsland, is het nu de beurt aan de Kleine Zusters van Maria, Moeder van de Verlosser in Frankrijk. In alle bovengenoemde gevallen werd de ordeleiding vakkundig geliquideerd en werden er "commissarissen" benoemd die de boel even kwamen "normaliseren" (lees: een liberale coupe d'état plegen). In het klooster van de Kleine Zusters heeft een ware veldslag plaatsgevonden tussen elke afzonderlijke zuster en deze "commissarissen". In Rome was het opeens niet mogelijk dat hun zaak voor de hoogste instantie verdedigd mocht worden door een specialist in het Canoniek Recht. De zusters zouden en moesten zich aan de wereld aanpassen. Wanneer je dit verhaal leest, dan pas merk je hoeveel zonden tegen de rechtvaardigheid tegen deze weerloze zusters werden uitgehaald. Dan pas word je echt verdrietig over zoveel onrechtvaardigheid die deze vrouwelijke religieuzen werd aangedaan. En zij zijn niet het enige slachtoffer! En als je dan ook leest wat de "zonden" precies waren van deze zusters, nou, die deden "teveel aan gebed" en men ging de "traditionele kloosterkleren" weer dragen. Voorwaar, een echte doodzonde!

De gevolgen zijn nu dat door het optreden tegen deze zusters en de bovengenoemde ordes dat de belangstelling en de groei van het Traditionalisme juist verder wordt uitgebreid, aangewakkerd en versterkt, zoals wel uit een aantal verhalen blijkt dat op Twitter werd opgetekend. En daar zijn ook clerici bij die terug willen naar de voor-Conciliaire tijd. Het is ook om die reden dat via een link het Divinum Officium op dit blog (rechts in de kantlijn, bovenaan) geraadpleegd kan worden en ze is bedoeld voor hen die geen Romeins Brevier meer hebben. Om deze redenen gaat uw blogauteur ook overstappen naar de voor-Conciliaire tijd. Niet om het Tweede Vaticaans Concilie te loochenen, maar om de liberalistische en modernistische vervalsingen van dit Concilie een definitieve doodsteek te geven. 

Voor de vervolgde zusters in Frankrijk ligt het verzoek om voor deze arme zusters te bidden. U kunt dit doen middels uw eigen gebeden en/of het dagelijks Rozenhoedje. De zusters zullen u dankbaar zijn.

Website zusters (Engels)

zaterdag 24 november 2018

Hoogfeest van Christus Koning

In het Evangelie naar Johannes valt vooral de laatste zin op die Christus tegen Pontius Pilatus sprak: "Alwie uit de waarheid is, luistert naar Mijn stem". Er zijn veel gelovigen die luisteren naar de stem van Christus onze Heer, via zijn Kerk en Hem als onze Koning erkennen. Er zijn echter ook mensen in de Kerk die niet zo enthousiast zijn over Christus onze Koning. Zo was er onlangs een Amerikaanse bisschop die openlijk verkondigde dat Christus niet zijn Koning was. We mogen er dan van uitgaan dat deze bisschop kennelijk niet naar de stem van Christus wil luisteren en dus ook niet uit de Waarheid is, want beiden zijn met elkaar verbonden. Dan kun je je ook afvragen wat je nog als bisschop in de Kerk komt doen? Of vinden sommigen dat het afvallen van het geloof vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld is geworden? Als dat zo is, dan is de buitendeur uw enige uitgang. Christus dwong niemand ergens toe. Wie Hem niet als Koning wil erkennen, moet maar eens een eerlijk besluit nemen de Kerk daadwerkelijk te verlaten en niet van twee balletjes te komen eten. 

Wij daarentegen willen Christus als onze Koning wél erkennen. Wij willen Hém dienen, precies zoals de Profeet Daniël optekende en wij in de H.Schrift kunnen lezen in de lezingen van de H.Mis van de laatste zondag door het jaar (Daniël 7;13-14). "Alle volkeren, stammen en talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn Koninkrijk gaat nooit ten gronde." 

We weten inmiddels dat de krachten van de Duisternis bezig zijn de Kerk te "vernietigen". Sommigen verschuilen zich achter Maçonnieke organisaties die in feite de zwarte panter van de Apocalyps, de Antichrist zelf is, weer anderen verschuilen zich achter een regenboog en gebruiken Gods barmhartigheid als een wapen tegen Christus onze Koning. Zij komen niet naar de Kerk omdat zij zich bekeren willen, maar ze komen naar de Kerk om hun eigen agenda's door te drukken. 

Maar uiteindelijk zullen zij daarin niet slagen, en het ongeluk dat vele vijanden ons proberen toe te brengen, zal op hun eigen hoofden neerkomen. Niet dat wij Christenen van de Katholieke Kerk dat gaan doen. Het is Christus de Heer en onze Koning die daadwerkelijk afrekening zal houden met de vijanden van het Katholiek Geloof. Er staat immers geschreven: "De laatste vijand die zal worden vernietigd, is de dood".

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

HH. Andreas Dung-Lac - Martelaren

Hier volgt een brief van de Heilige Paulus Le-Bao-Tinh die als martelaar van Vietnam bekend staat. De brief schreef hij tijdens zijn gevangenschap omwille van het Katholiek Geloof. Op deze dag viert men in het Getijdengebed de gedachtenis van de HH Andreas Dung- Lac, de Martelaren van Vietnam. Op 19 juni 1988 werd een klein aantal van hen, 117 Martelaren door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

De martelaars delen in de overwinning van hun hoofd, Christus.
Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het blijft niet bij voet- en handboeien, ijzeren kettingen en allerlei andere lichamelijke folteringen, maar ik word geconfronteerd met haat, wraakzucht, laster, gemene taal, ruzie, boosaardigheid, vloeken en tieren, kortom met alles wat me met angst en droefheid vervult. Maar God die eens de drie jongemannen uit de vuuroven heeft gered, is mij steeds nabij. Hij heeft mij uit deze beproevingen bevrijd en het bittere zoet gemaakt, want eindeloos is zijn erbarmen.

Te midden van deze kwellingen die voor anderen een ware terreur zijn, ben ik, God zij dank, vreugdevol en blij gestemd, omdat ik niet alleen, maar met Christus ben.
Zelf draagt onze Heer en Meester heel de last van het kruis, mij legt Hij maar een zeer klein gedeelte en nog wel het uiteinde daarvan op. Bij mijn strijd is Hij niet alleen toeschouwer, maar zelf is Hij degene die strijdt en overwint en alles tot een goed einde brengt. Daarom draagt Hij de zegekrans en delen ook zijn ledematen in de glorie van het hoofd.

Maar hoe kan ik dit schouwspel verdragen, als ik iedere dag keizers, mandarijnen en hun trawanten zie die uw heilige Naam onteren, Heer die op de cherubs en serafs troont (vgl. Ps. 80 (79), 2)? Zie, uw kruis wordt door de voeten van heidenen vertrapt. Waar is uw glorie? Bij het zien van dit alles voel ik in mij het vuur van de liefde tot U oplaaien en wil ik liever dat mijn ledematen worden afgehakt om door mijn dood te kunnen getuigen van uw liefde.

Toon uw macht, Heer, help en ondersteun mij, opdat uw kracht in mijn zwakheid zichtbaar wordt en voor het oog van de heidenen wordt verheerlijkt; anders zou ik onderweg bezwijken en zouden uw tegenstanders trots hun hoofd kunnen verheffen. Dierbare broeders, bij het vernemen van dit alles moet u vol vreugde eindeloos dank brengen aan God van wie alles afkomstig is; zegent met mij de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Hoog verheft mijn ziel de 'Heer, verrukt is mijn geest om mijn God; zijn keus viel op zijn eenvoudige dienaar en van nu af zullen alle komende geslachten mij zalig prijzen (vgl. Lc. 1, 46-48), want eindeloos is zijn erbarmen.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde, huldigt de Heer, alle volken rondom (vgl. Ps. 117 (116), 1), want wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren om het hogere te beschamen (vgl. 1 Kor. 27-28). Door mijn mond en mijn geest heeft Hij de wijsgeren beschaamd, de leerlingen van de wijzen van deze wereld, want eindeloos is zijn erbarmen.

Ik schrijf u dit alles, opdat uw geloof en het mijne samen één zijn. Te midden van de storm werp ik het anker uit tot voor de troon van God: dat is de hoop die leeft in mijn hart.
Wat u betreft, geliefde broeders, ‘loopt zo dat gij de krans behaalt’ (1 Kor. 9, 24), rust u toe met het pantser van het geloof (vgl. 1 Tess. 5, 8) en verweert u met de wapens van Christus (vgl. 2 Kor. 6, 7 ', zoals mijn patroon, de heilige Paulus, heeft geleerd. Het is beter voor u met één oog of verminkt het leven binnen te gaan dan met al uw ledematen buitengeworpen te worden (vgl. Mt. 18, 8-9).

Helpt mij door uw gebeden om volgens de wet te kunnen strijden, om de goede strijd te strijden (vgl. 2 Tim. 4, 7) en wel ten einde toe, om mijn wedloop op gelukkige wijze te voleinden. Als wij elkaar in dit leven niet meer zullen zien, zullen wij in ieder geval in het toekomstige het geluk hebben vóór de troon van het Lam zonder gebrek samen zijn lof te zingen, eeuwig juichend van vreugde om de overwinning. Amen. 

(uit: Nederlandstalig Brevier).

woensdag 21 november 2018

Geloofstrouw bespot en neergehaald

De afgelopen 50 jaar waren geen mooie jaren voor de Katholieke Kerk in Nederland. Vlak na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie brak in het Nederlandse Noordwijkerhout een opstand uit. Die opstand kwam van de toenmalige zittende bisschoppen. Plotseling mochten we niet meer naar de H.Mis die generaties een grote troost en rustpunt was, plotseling moest het celibaat worden 'afgeschaft'. Opeens werd het Latijn uit de Kerk verbannen, de prachtige polyfone muziek verdween en er verschenen kinderliedjes om de 'Liturgie op te luisteren' en menige afvallige bedacht zelf wat 'eucharistische gebeden'. De meesten in de Kerk waren geshockeerd, en velen voelden zich verraden door de eigen priesters. Niet zelden gingen deze gelovigen de Kerk uit om zich voorgoed af te keren van het Katholiek Geloof. Van de ene dag op de andere verdween de schoolse Catechese en binnen één generatie wist niemand meer iets van het Katholiek Geloof. 

Van de ene dag op de andere dag werden we verraden, werd de kudde van Christus in de steek gelaten en werd ons later geleerd dat goed opeens kwaad was en andersom. Deze aanval duurt nog steeds voort, maar gelukkig woonde in Rome de Paus die onze harten in deze beproevingen wist te troosten zodat we voelden dat we niet alleen voor stonden in deze afschuwelijke tijden. 

De troost in Rome verdween uiteindelijk ook, met dank aan een paar prelaten die via een onder-onsje en handje-klap een nieuwe pauskeuze regelden in Sankt Gallen. Nu worden we dagelijks vanuit Rome getrakteerd op scheld-kanonnades, worden de trouwe gelovigen geschandaliseerd en dagelijks voor oud vuil uitgemaakt en uitgescholden. Er gaat geen dag voorbij of we worden rigide farizeeërs en voor andersoortig vuil versleten, alsof we alleen de voorschriften van de Wet zouden naleven zonder inhoud. Staat er niet geschreven in het Achtste Gebod: "Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegenover uw naaste"? Waarom werden we ook vanuit Rome verraden? Waarom werden we verraden door onze eigen priesters? Waarom mochten we de H.Mis in de Buitengewone Vorm niet meer bijwonen? Waarom werden de trouwe gelovigen en goede priesters bij voortduur via de media over de kling gejaagd? 

Wat voor kwaad hadden wij dan gedaan?