zaterdag 23 januari 2021

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap

Nadat Johannes de Doper gevangen was gezet, begon onze Heer Jesus Christus in Galilea met de prediking van het Evangelie met de woorden: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." Deze woorden galmen overigens nog steeds na, ook na tweeduizend jaar Christendom, want de tijd waarin wij nu leven is er een van weinig bekeringen en van slecht gedrag. Er zijn wel mensen die zeggen dat zij Christenen zijn, maar dan wél op hun eigen voorwaarden, en de opdracht om zich volledig te bekeren behoort ook niet tot het werkelijke doel waarnaar ze streven. Er zijn er zelfs bij die hun eigen agenda's meenemen en die de Kerk willen opleggen of willen doordrukken. Weer anderen zeggen Katholiek te zijn en elke dag naar de Kerk te gaan, maar uit hun daden blijkt precies het tegendeel van wat ze zeggen te zijn, zoals het goedkeuren van op industriële wijze vermoorden van ongeboren kinderen.

Enige jaren na het Tweede Vaticaans Concilie ontstonden er pressiegroepen die met 'een vingertje' omhoog naar hun eigen bisschop en de bisschop van Rome dingen doorgevoerd wilden zien die menige gelovige tot op de dag van vandaag aanstoot hebben gegeven. Dat kan maar op één ding duiden: dat er groepen en mensen hebben bestaan die zich niet echt wilden bekeren, en al helemaal niet wilden geloven in het Evangelie. Over de Traditio zullen we maar zwijgen, want daar had men al helemaal geen boodschap aan. 

Wat wél juist is, is een houding van ontvangen, van volgen, van nederigheid, van leren, van je fouten willen toegeven en verbeteren en het streven naar heiliging van je leven met behulp van het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht. Jesus is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Wij moeten allen Jesus volgen, net zoals de eerste Apostelen dat hebben gedaan. Dit ging uiteraard met vallen en opstaan, maar feit is: als wij de gelukzaligheid van de Hemel willen bereiken, dan moeten we onze eigen wereldse agenda's laten sneuvelen. Gooi dus radicaal de netten aan de kant, en volg Jesus. Er is geen andere methode.

1e lezing Jona 3,1‑5.10  
2e lezing 1 Kor.7,29‑31  
Evangelie Mc.1,14‑20
Kleur: Groen. Jaar: B.

zaterdag 16 januari 2021

Tweede Zondag door het Jaar - Jesus vinden

“Meester, waar houdt Gij U op?” Het is een vraag van de leerlingen van Johannes de Doper die naar Jesus gaan, maar het is evenzo een vraag voor ons vandaag. Heer, waar kunnen wij U vinden? Tegenwoordig zijn er maar bar weinig mensen die zich echt die vraag stellen om Jesus te vinden. Deels kom dat doordat dit buiten hun schuld is gebeurd, deels komt dit, doordat men nooit de echte en ware vreugde heeft ervaren als men Jesus de Heer heeft gevonden. Eens, zei iemand: “Heer, ik heb nooit vrienden gehad, ook niet toen ik kind was en ik heb daar erg om geleden. Maar eindelijk kan ik nu zeggen: U bent mijn allerbeste Vriend, de beste Vriend die ik ooit in mijn leven kon tegengekomen. En dat terwijl niemand mij dit verteld heeft!”

Paulus, de Apostel, deed met groot Apostolisch vuur zijn werk om zoveel mogelijk mensen te vertellen over onze Heer. Er waren er genoeg in die tijd die het verhaal niet interessant vonden, maar bij anderen viel het wél in goede aarde. En zo moeten wijzelf dus ook doen: wij moeten meer getuigen van onze band met de Levende Heer. En als men dan antwoordt waarom er zoveel kwaad in de wereld is, dan moet je antwoorden dat dit niet door de Heer, maar door de mens is veroorzaakt die elke keer door zijn zwakte voor het kwade kiest. Wil je van het kwaad in de wereld af, dan zul je meer voor God moeten kiezen en je ver willen houden van elke vorm van kwaad. Om dat te doen, moet je eerst een goede gewetensvorming krijgen door het leren van de Kerkelijke Leer, en niets daarvan verwerpen. Dan verdwijnt het kwaad in je omgeving en als dit lang genoeg gebeurt, zal ook het kwaad in de wereld verdwijnen. De keuze is dus aan ons.

1e lezing 1 Sam.3,3b‑10.19
2e lezing 1 Kor.6,13c‑15a.17‑20  
Evangelie Joh.1,35‑42  
Kleur: Groen. Jaar: B. 

zaterdag 9 januari 2021

Feest van de Doop van de Heer

Uit een preek, toegeschreven aan de heilige Maximus, bisschop van Turijn († ca. 420)

De geheimen van de doop des Heren.
Het evangelie verhaalt ons dat de Heer naar de Jordaan kwam om gedoopt te worden, en dat Hij in deze stroom geheiligd wilde worden door tekenen uit de hemel.
Het is zeer zinvol dat na de geboortedag van de Heer het feest van de doop van de Heer volgt, ook al geschiedde dit jaren later, maar in dezelfde tijd. Ook deze dag zou men, naar mijn mening, de geboortedag van Jesus kunnen noemen.
Toen werd Christus immers voor de mensen geboren, vandaag wordt Hij in heilige tekenen herboren; toen baarde Hem de Maagd, vandaag het mysterie. Daar werd Hij als mens geboren en zijn moeder Maria koesterde Hem op haar schoot. Hier wordt Hij op geheimvolle wijze voortgebracht en God de Vader omhelst Hem met zijn woord: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem’ (Mt. 17, 5). De moeder liefkoost het Kind aan haar borst, de Vader eert zijn Zoon door een liefdevol getuigenis. De moeder toont Hem aan de Wijzen ter aanbidding, de Vader openbaart Hem aan de heidenen ter verering.

Zo komt Jesus naar het doopsel en wil Hij dat zijn heilig lichaam in het water gewassen wordt. Wellicht zal iemand zeggen: waarom wilde Hij gewassen worden, Hij die toch heilig is? Luister dan: Christus wordt niet gedoopt om door het water geheiligd te worden, maar om zelf het water te heiligen, om door zijn eigen reiniging de stroom te reinigen die Hij aanraakt. Want de heiliging van Christus is veeleer de heiliging van het water.
Toen de Verlosser gewassen werd, reinigde Hij al het water van de wereld voor ons doopsel. De bron wordt gereinigd, opdat aan de volken die later zullen komen, de genade van het doopsel verleend kan worden. Christus gaat voorop in het doopsel, opdat de christenen, zijn volk, Hem vol vertrouwen kunnen volgen.

Ik begrijp het geheim: zo ging ook de vuurzuil door de Rode Zee voor, opdat de Israëlieten zonder angst konden volgen. Zij trok als eerste door het water om voor hen die zouden volgen, een begaanbare weg te banen. Dit voorgaan was volgens de Apostel een heilig teken dat naar de doop verwees. Het was ook een doopsel, toen de wolk de mensen omhulde en het water hen droeg.
Dat alles heeft Christus de Heer bewerkt, zoals Hij dat ook nu nog doet. Zoals Hij toen de Israëlieten voorging door de zee in een vuurzuil, zo gaat Hij ook nu door zijn doopsel de christenen voor in de zuil van zijn lichaam. Hij is de vuurzuil die toen de ogen van wie volgden, licht verschafte en die nu het hart van de gelovigen verlicht. Toen baande die zuil zich een vaste weg door de watervloed. Nu sterkt zij onze gang door het water van het doopsel.

Bron: Lezingendienst Nederlands Getijdengebed.

zaterdag 2 januari 2021

Hoogfeest Openbaring des Heren

In de Nederlandse Kerkprovincie wordt het hoogfeest van de Openbaring des Heren op de zondag gevierd tussen 2 en 8 januari. Omdat dit jaar 3 januari 2021 op een zondag valt wordt op de zondag een week later de Doop van de Heer gevierd.

De wijzen die op zoek zijn naar de Koning der Joden en zijn ster hebben gevolgd 'die stond in het oosten', verwijzen in feite naar ons. En niet alleen wij, maar alle generaties uit de heidenen in het verleden, heden en toekomst die op zoek zullen gaan, of zijn geweest, naar Jesus onze Heer. Het is daarom ook zo treffend wat de H.Apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Christenen te Éfese 3;5-6: "Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het thans in de Geest door zijn heilige Apostelen en profeten is geopenbaard: dat de heidenen door het Evangelie mede-erfgenamen zijn, medeleden en deelgenoten aan de Belofte in Christus Jesus"

Volgens de Heilige Bonaventura is de ster die wij volgen zelfs drieledig uit te leggen: De Heilige Schrift, die wij gedegen dienen te kennen, een ster die ons de juiste richting geeft zodat wij Maria de Moeder van de Heer zullen vinden, en een persoonlijke ster, namelijk de genade van de Heilige Geest. Het is nogal veelzeggend dat Koning Herodes en de Schriftgeleerden geen enkele ster hebben gezien met zo'n grote betekenis. Het werd wel geopenbaard aan Wijzen en niet aan de machthebbers en schriftgeleerden van die tijd.

De Wijzen boden na het vinden van Jesus drie gaven aan. De gaven die alle generaties dan meebrengen zijn Goud, Wierook en Mirre en symboliseren het zuivere goud van onze liefde, onze wierook van onze gebeden en...de mirre van onze offers. Deze bieden wij voor Hem aan. Het is waar dat de wijzen een lange reis voor overhadden om onze Lieve Heer te vinden, maar dit geldt ook voor ons: de reis zal lang zijn, maar de uitkomst staat vast: wij zullen Onze Heer zeker vinden. 

Post Scriptum 1: Op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren wordt in de katholieke huizen de huiszegenkaartjes opgehangen om het huis te zegenen. Op zo'n kaartje, dat al door een priester of een diaken gezegend is, staat dan de volgende tekst: 20 C + M + B 21 met daarboven de tekst in het Latijn: Christus Mansionem Benedicat (Christus zegene dit huis). CMB staat echter ook voor de namen van de driekoningen Caspar Melchior en Balthasar. De letters CMB staat echter ook voor de bruiloft in Cana, de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma). De letters CMB worden dus in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Wie nog geen huiszegenkaartje heeft wordt doorverwezen naar de eigen parochie en het pastorale team.

Post Scriptum 2: In de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie wordt ook het Driekoningenwater gezegend. Dit water is een zeer krachtig middel tegen het kwaad wegens de vele exorcismen die er over uitgesproken wordt door de priester. De gelovigen namen dit Driekoningenwater dan mee naar huis voor de zieken. Driekoningenwater zal bij veel katholieke gelovigen onbekend zijn, maar is op dit blog vermeld om het gebruik ervan aan te bevelen. De parochie van de Sint Agnes in Amsterdam zal binnenkort dit Driekoningenwater zegenen. Hier vindt u meer informatie. De website vindt u hier.

donderdag 31 december 2020

1 Januari Heilige Maria Moeder van God

Eens, dat Moses de kudde wijdde van zijn schoonvader Jitro, priester van Midjan, en hij zijn kudde diep de woestijn had in gedreven, en bij de Horeb, de berg van God was gekomen, verscheen hem de engel van de Heer in een vlammend vuur midden in een braambos. Hij zag op, en ofschoon het braambos in lichterlaaie stond werd het niet verteerd. Moses dacht bij zichzelf: ik moet dat wondere schouwspel toch eens wat nader gaan bezien, en kijken, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heer zag dat hij dichterbij kwam om scherper toe te zien, riep God hem midden uit het braambos toe: Moses, Moses! Hij antwoordde: hier ben ik! Hij ging voort: kom hier niet dichterbij, maar doe uw schoenen van uw voeten; want de plaats waar ge staat is heilige grond. (Exodus 3;1-5)

In het Braambos dat Moses zag branden terwijl het ongeschonden bleef, erkennen wij uw lofwaardige maagdelijkheid. Moeder van God, wees onze voorspraak. (Antifoon 3 Nederlands Getijdengebed, Avondgebed aan de vooravond van de Heilige Moeder van God)

God, door het Moederschap van de Heilige Maagd Maria hebt gij het eeuwig heil gebracht aan alle mensen. Laat zij voor ons ten beste spreken die uitverkoren werd om Moeder Gods te worden, en het levenslicht te schenken aan de Heer van alle leven, Jesus Christus, uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zondag 27 december 2020

Feest van de Heilige Onnozele Kinderen

Op 28 december vieren wij het feest van de H.Onnozele kinderen die onschuldig zijn vermoord door Koning Herodes omwille van de pasgeboren Koning der Joden. Er zijn niet veel bronnen over deze kindermoord opgetekend in de geschiedenis, maar opvallend is dat niet alleen de Apostel Matteüs melding maakte over deze moord, maar ook Anna Katharina Emmerich in de privé-openbaringen van het boek Lijden, Dood en Verrijzenis van Onze Heer Jesus Christus. In het Nederlandstalig brevier worden deze Joodse kinderen beschreven als door God voorbestemd, om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias. Door dit Doopsel van het Bloed zijn ze gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven voor velen. 

Koning Herodes mag dan allang zijn overleden, helaas is kindermoord - die op industriële wijze wordt uitgevoerd - aan de orde van de dag en liggen de wapens van Herodes nog steeds voor het grijpen. We hoeven maar aan de moordklinieken te denken die in de eufemistische wandelgangen van de pro-choice beweging: 'abortusklinieken' worden genoemd, en waar dagelijks in de wereld kinderen op een gruwelijke manier worden omgebracht. Dit wordt dan o.a. gedaan met moord-methodes die regelrecht geplaatst kunnen worden onder barbarij en bestialiteit. De veiligste plaats voor een kind (de moederschoot) om op te groeien wordt dan door deze moordenaars omgevormd tot een ordinaire martelkamer waar alle moraliteit en mensenrechten - met kind en al - door de goot worden gespoeld. Het Westen dat altijd zó prat gaat op zijn 'mensenrechten' zou eens moeten leren om die mensenrechten op iedereen toe te passen, en niet zoals nu gebeurt voor slechts de helft. Het is dan ook logisch dat er in Christelijke kringen wordt gesproken over "Westers huichelachtig" gedrag. 

Daarom moeten alle Christenen de Rozenkrans bidden dat dit bloedbad in onze tijd een einde mag nemen. Laten we daarom het goede voornemen maken door de Rozenkrans ter hand te nemen in het nieuwe jaar en bidden wij voor de bekering van de moordenaars en het zieleheil van hun slachtoffers.

eerste lezing 1 Joh.1,5‑2,2  
tussenzang ps.124,2‑5.7‑8  
evangelie Mt.2,13‑18 
Kleur: Rood. Jaar: B. 

zaterdag 26 december 2020

Feest van de Heilige Familie

Als vrome Joodse mensen verlaten Maria en Jozef het stadje Bethlehem en trekken ze op naar de hoofdstad Jeruzalem. Daar in de tempel willen ze hun pasgeboren zoon aan God presenteren. Beide ouders zijn immers vol dankbaarheid voor dit geschenk van het leven. Met het opdragen van offerdieren, nauwkeurig beschreven in de Wet, worden moeder en kind tevens gereinigd. Inderdaad zal dit tempelbezoek, bijzonder voor de ouders van Jesus ‘reinigend’ werken. Maria en Jozef zullen immers ‘gereinigd’ worden van alle verwachtingen, denkbeelden en dromen die ze hebben van hun zoon. In de profetie van de oude grijsaard Simeon wordt duidelijk dat Jesus geen gewoon Joods jongetje zal zijn.

Jesus gaat alle verwachtingen te boven. Jesus komt in Gods Naam iets totaal nieuws brengen, niet alleen voor het Joodse Israël maar zelfs voor de heidenen. Met Jesus’ geboorte breekt licht en heil aan in deze wereld. Jesus zal de mensen verlichten. Hij zal nieuwe hoop schenken aan zieken en armen. Hij zal nieuw perspectief brengen voor mensen die de weg kwijt zijn in het leven. Hij zal door zijn woorden, gebaren, handelingen en wonderen doen oplichten wie God is voor de mensheid: een God met ons, een God van nabijheid en mensenliefde. Zo is Jesus een godsgeschenk, niet alleen voor Jozef en Maria, maar voor alle mensen die verbonden willen zijn met God en Hem zoeken in hun leven.

Deze zoekende mensheid is gesymboliseerd in de oude Simeon. De heilige Geest voert hem naar de tempel om zo Jesus te kunnen ontmoeten, de nieuwe brenger van licht en heil in deze wereld. Een korte aanblik van het kind is al genoeg voor Simeon. Nu kan hij vredig sterven. Nu weet Hij dat God de mensheid daadwerkelijk nabij is, al is het in dit nog zo kleine kind. Het vertrouwen dat God zich in Jesus blijvend bekommert om alle volkeren geeft Simeon de rust om het leven los te laten. God zorgt wel voor de wereld. Al onthult de oude man wel dat Jesus ook onrust zal brengen op aarde. Jesus zal verdeeldheid veroorzaken binnen Israël. Als Zoon van God zal Hij immers niet overal even warm welkom geheten worden. Hij zal een teken van Gods nabijheid zijn, dat echter niet altijd geaccepteerd zal worden. God kan zijn liefde immers niet opdringen. Hij blijft een uitnodiging.

Zo is het bezoek aan de tempel ook reinigend in de zin, dat Jesus’ aanwezigheid in deze wereld niet zo sprookjesachtig is als het lijkt. Mensen zullen vallen of opstaan na hun contact met Jesus; definitief loskomen van God of zich voorgoed binden aan Hem. En zelfs Maria kan als kersverse moeder niet op haar roze wolk blijven zitten. Haar moederschap zal niet alleen maar vreugde en geluk brengen in haar leven. Moeder-zijn van Jesus, van welk kind dan ook, brengt ook altijd verdriet met zich mee. Ouderschap is nooit zonder zorgen, ook niet voor Maria en Jozef. Maar deze nuchtere woorden van Simeon aan Maria zijn er niet om haar bang te maken of haar het ouderschap tegen te maken. Ook al kondigt Simeon aan dat Maria’s hart door een zwaard zal worden doorboord, hij spreekt dit woord uit in een zegen. Maria zal dus niet alleen staan in haar moeder-zijn.

Ze hoeft alle leed, zorgen en stress niet alleen te dragen. Ze wordt gezegend en mag weten dat God haar ook in deze minder mooie momenten zal bijstaan en ondersteunen. God zal er altijd zijn voor haar, in lief en leed. Mogen wij ons deze zondag sterken met het voorbeeld van de heilige Familie. Net zoals Jozef en Maria zullen ook wij ervaren dat het ouderschap of het zorgen voor mensen heel mooi kan zijn, maar ook een hele opgave betekent, inclusief tegenslagen. Mogen we er juist dan op vertrouwen, dat God ons in Jesus verlicht en heil brengt. Zijn aanwezigheid in ons leven mag ons rust in het hart geven, omdat we weten dat God in Jesus altijd met ons is.

Bron: Bezinning op het Woord.

1e lezing: Sir.3,2‑6.12‑14 of Gen.15,1‑6;21,1‑3  
2e lezing: Kol.3,12‑21 of Hebr.11,8.11‑12.17‑19
Evangelie: Lc.2,22‑40 of 22.39‑40

donderdag 24 december 2020

Zalig Kerstmis!

Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote.

Erken, christen, uw waardigheid!
Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen! Droefheid mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde om de beloofde eeuwigheid.

Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde. Allen hebben wij dezelfde reden tot vreugde, want onze Heer die zonde en dood heeft vernietigd, trof niemand aan die vrij was van schuld en kwam daarom allen daarvan bevrijden. Vreugde voor de heilige: hij komt de overwinning nabij. Blijdschap voor de zondaar: hij wordt uitgenodigd tot vergeving. 
Bemoediging voor de heiden: hij wordt geroepen tot het leven. Immers, toen de volheid van de tijd gekomen was die God in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit had vastgesteld, heeft de Zoon van God de menselijke natuur aangenomen om de mens te verzoenen met zijn Schepper, en om de duivel, de uitvinder van de dood, door dezelfde natuur te overwinnen die eens door de duivel overwonnen was.

Bij de geboorte van de Heer zingen juichende engelen: ‘Eer aan God in den hoge’, en verkondigen zij ‘vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14). Want wij zien hoe het hemelse Jeruzalem uit alle volken van de wereld wordt opgebouwd. Als reeds de verheven engelen van vreugde juichen over dit werk van Gods onuitsprekelijke goedheid, hoezeer moet dan ook de kleine mens zich daarover verheugen?
Brengen wij daarom dank aan God de Vader door zijn Zoon in de heilige Geest. ‘Wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad’ heeft Hij zich over ons ontfermd, en ‘toen wij dood waren door onze zonden, heeft Hij ons met Christus ten leven gewekt’ (Ef. 2, 4-5), opdat wij in Hem een nieuwe schepping zouden zijn, een nieuw werk van zijn handen.

Leggen wij dan de oude mens met zijn levenswijze af en verzaken wij aan de werken van het vlees, nu wij deel gekregen hebben aan de geboorte van Christus.

Erken, christen, uw waardigheid. Val door een slechte levenswijze niet terug in uw vroegere armzaligheid. Gij zijt immers deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Gedenk tot wiens hoofd en lichaam gij behoort. Herinner u dat gij ontrukt zijt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het licht van het rijk Gods. Door het sacrament van het doopsel zijt gij tempel van de heilige Geest geworden. Wil deze hoge gast niet van u wegjagen door verkeerde daden. Onderwerp u niet opnieuw aan de slavernij van de duivel, want met het bloed van Christus zijt gij vrijgekocht.

Bron: Lezingendienst Nederlands Getijdengebed.

zaterdag 19 december 2020

Vijfde Zondag Advent - meewerken aan Gods genade

De laatste tijd hoor je van verhalen in het nieuws hoe vooral bepaalde jongeren (en zeker niet allen) niets aan willen trekken van een vuurwerkverbod of illegaal willen feesten, alhoewel de overheid een LockDown heeft afgekondigd. Weer anderen trekken zich niets van die LockDown aan of van een mondkapjesplicht, komen vervolgens bij elkaar en worden ziek waardoor ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. En dan hoor je de diagnose: Corona. Weer anderen gooien gewoon zware explosieven op straat - dat in de wandelgangen "vuurwerk" heet te zijn, alhoewel dit door de overheid verboden is. Dan vraag je je af: is het dan zó moeilijk om een klein beetje gehoorzaam te zijn?

Gelukkig lezen we op de vierde Zondag van de Advent dat het ook echt anders kan: de Maagd Maria die duidelijk: "ja" zegt tegen de Engel met de woorden: "mij geschiedde naar Uw woord". Door haar ja-woord ontvangt zij haar Goddelijke Kindje in haar schoot en door haar ja-woord zullen vele generaties gered worden. Zij zullen immers het H.Doopsel ontvangen en de H.Eucharistie, het Hoogheilig Lichaam en Bloed van de Heer. De Maagd Maria was dus iemand die gehoorzaamde en dat gold ook voor de andere heiligen. Dankzij deze gehoorzaamheid is Christus in de wereld gekomen omdat Maria Gods plan, Gods wil uitvoerde. Ook wij kunnen daar aan meewerken door Gods wil uit te voeren. En dat hoeft echt niet met spectaculaire acties, maar ook heel eenvoudig in het gezin, zoals het gehoorzamen aan je ouders en het gehoorzamen aan de Kerkelijke regels, om maar een paar dingen te noemen. Een eenvoudige huisvrouw die in gehoorzaamheid volledig de wil van God doet, zal een hogere beloning in de hemel van onze Heer verkrijgen, dan iemand die om de haverklap dwars ligt.

Laten wij daarom ook de gehoorzaamheid opzoeken en zo Gods wil uitvoeren. Laten wij daarom nederig zijn en de deugden nastreven. Laten wij kijken naar de nederigheid van Onze Heer, toen Hij in een armoedige stal als Kindje geboren werd en Hem daarin navolgen. Zo werken wij ook weer aan een stukje vrede in ons eigen kleine kringetje. Want daar waar de nederigheid en de andere deugden heersen, daar zal ook geen oorlog meer voorkomen.

1e lezing: 2 Sam.7,1‑5.8b‑11.16  
2e lezing: Rom.16,25‑27  
Evangelie: Lc.1,26‑38.
Kleur: Paars. Jaar: B.

vrijdag 18 december 2020

Onethische vaccins tegen Corona - UPDATE

Hieronder vindt men een deel van het artikel van LifeSiteNews over de Corona-vaccins die niet alle op een ethische manier zijn vervaardigd en/of onethisch zijn getest. Een aantal hoge geestelijken heeft gewaarschuwd dat immoreel gefabriceerde medicijnen geweigerd dienen te worden door de Christenen. De immoraliteit zit in het feit dat een aantal van deze vaccins verkregen zijn door z.g. Cellijnen te gebruiken die van geaborteerde kinderen afkomstig zijn. Weer een aantal zijn wél op ethische manier gefabriceerd, maar toch weer getest op de cellijnen afkomstig van geaborteerde foetussen. Omdat de meeste kranten zwijgen over de mogelijke gevolgen van deze vaccins, plaats ik hieronder het vertaalde artikel af. Abortus is volgens de Leer van de Kerk een intrinsiek kwaad. Degene die willens en wetens aan deze zonde meewerkt (zonder deze zonde van abortus zelf uit te voeren), begaat overigens zelf ook een zonde (dit wordt een Vreemde Zonde genoemd). Laten wij daarom niet meewerken aan deze gruwel! Datum van het artikel is 11 december 2020.

Kardinaal Raymond Burke, voormalig prefect van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur, heeft zich eerder uitgesproken tegen vaccins die ontwikkeld zijn met behulp van geaborteerde kinderen: “het moet duidelijk zijn dat het nooit moreel gerechtvaardigd is om een ​​vaccin te ontwikkelen door het gebruik van de cellijnen van geaborteerde foetussen. De gedachte aan de introductie van een dergelijk vaccin in het lichaam is terecht weerzinwekkend. " Ook andere bisschoppen hebben zich tegen deze vaccins gekeerd, waaronder Mgr. Joseph Edward Strickland van het diocees Tyler. Hieronder volgt dus een deel van het artikel van LifeSiteNews. Het artikel (Engels) vindt u hier.

Pfizer-vaccin - verbonden met abortus

Abortuslink : het Pfizer-vaccin is niet ontwikkeld met behulp van cellijnen van geaborteerde kinderen,  maar "één van de bevestigende laboratoriumtests voor het vaccin betrof helaas een oude foetale cellijn." De organisatie Children of God for Life merkt op dat het Pfizer-vaccin is getest met de HEK 293-cellijn die is afgeleid van nierweefsel van een gezonde baby die in de jaren zeventig in Nederland is geaborteerd.

Bezorgdheid over de structuur van het vaccin
Het Pfizer-vaccin maakt gebruik van mRNA-technologie,  een technologie die zo nieuw is  dat deze nog moet worden goedgekeurd voor gebruik door de Food and Drug Administration (FDA). De methode om het mRNA intact in de cellen van de patiënt in te brengen, Lipid Nanoparticles (LNP's), is niet gecertificeerd, aangezien Moderna (dat ook mRNA gebruikt) heeft verklaard dat ze er niet zeker van kunnen zijn dat hun LNP's geen nadelige effecten zullen hebben.

Het vaccin moet ook worden bewaard bij  ongekend lage temperaturen , -70 ° Celsius - bijna twee keer zo koud als de gemiddelde temperatuur op de Noordpool in de winter.

Veiligheidsproblemen, bijwerkingen en testresultaten
zoals vermeld, gebruikt het vaccin van Pfizer uiterst nieuwe technologie, die nog nooit eerder is goedgekeurd. 
Ondanks Pfizers beweringen van 90% veiligheid,  kwamen er al snel rapporten naar voren  die aantoonden dat vrijwilligers van vaccinonderzoek "ernstige" bijwerkingen ondervonden. Deelnemers leden aan hoofdpijn, koorts en symptomen alsof men een 'kater' had opgelopen.

Een waarschuwing  van de Britse  regering voor het vaccin stelde dat het vaccin niet mag worden gebruikt door zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven en kinderen, en voegde eraan toe dat zij niet wist welk effect het vaccin op de vruchtbaarheid zou hebben. Volgens het document moeten vrouwen gedurende twee maanden na het vaccin niet zwanger worden. 

Dr. Michael Yeadon, voormalig vice-president van Pfizer, was  co-auteur van een brief  aan het Europees Geneesmiddelenbureau, waarin hij waarschuwde dat het vaccin de veilige ontwikkeling van placenta's bij zwangere vrouwen kan voorkomen, waardoor "gevaccineerde vrouwen in wezen onvruchtbaar worden".

Pfizer is ook vrij  van alle schadeloosstelling  in het VK en in de VS. 

Children's Health Defence  merkte in een artikel op  dat eerder dit jaar "de VS stilletjes federale voorschriften  hebben doorgevoerd waardoor producenten van coronavirusvaccins volledige immuniteit tegen aansprakelijkheid hebben". (Vaccinfabrikanten in de VS kunnen al niet worden vervolgd als hun producten mensen verwonden of doden dankzij een weinig bekende wet uit de jaren tachtig.)

Na de eerste dag dat Pfizer-vaccins in het VK werden toegediend, kregen twee mensen allergische reacties, waardoor de waarschuwing werd gewekt  dat mensen  met een voorgeschiedenis van sterke allergische reacties het niet zouden moeten gebruiken.

De Amerikaanse  FDA heeft gewaarschuwd  voor veel ernstige bijwerkingen van elk COVID-vaccin, waaronder hartaanvallen, beroertes en anafylactische shock.

Moderna-vaccin - verbonden met abortus

Abortuslink : het Moderna-vaccin is ook sterk verbonden met abortus. Children of God for Life stelde onderzoek samen  om aan te tonen dat Moderna "uitgebreid" gebruik maakt van de "foetale cellijn HEK-293" bij het "fundamentele ontwerp van mRNA-technologie, hun Spike-eiwit en bij onderzoek, ontwikkeling, productie en testen." De eiwitten die in het vaccin zelf worden gebruikt en het mRNA "waren gebaseerd op technologie die uitgebreid gebruik maakte van geaborteerde foetale cellen, waardoor het vaccin van begin tot eind absoluut immoreel werd."

Bezorgdheid over de structuur van het vaccin : het Moderna-vaccin maakt gebruik van mRNA-technologie,  een technologie die zo nieuw is  dat deze nog moet worden goedgekeurd voor gebruik door de FDA. De methode om het mRNA intact in de cellen van de patiënt in te brengen, Lipid Nanoparticles (LNP's), is niet gecertificeerd, en Moderna heeft verklaard dat ze er niet zeker van kunnen zijn dat hun LNP's geen nadelige effecten zullen hebben.

Veiligheidsproblemen, bijwerkingen en testresultaten :
Er blijven zorgen over de structuur van het vaccin, aangezien het gebruik maakt van dergelijke nieuwe technologie. Moderna  heeft toegegeven  dat het vaccin op zijn minst milde of matige bijwerkingen zal veroorzaken. Het stopte ook met het testen van de hoogste dosis vaccin vanwege het  aantal meldingen  van ernstige reacties. 
Dierproeven werden helemaal overgeslagen. Twintig procent van de mensen die de hoge dosis in proeven kregen, had ziekenhuisopname nodig; slechts 45 mensen werden getest en ze werden specifiek gekozen omdat ze uitzonderlijk gezond en fit waren. 

Een priester die betrokken was bij de laatste fase van het testen van het vaccin,  stierf onverwachts  in zijn huis enkele weken na zijn tweede prik, hoewel het onduidelijk is of zijn dood te wijten was aan het vaccin. 
De Amerikaanse  FDA heeft gewaarschuwd  voor veel ernstige bijwerkingen van elk COVID-vaccin, waaronder hartaanvallen, beroertes en anafylactische shock.

Pater Robert Altier  waarschuwde  voor de gevaren van het vaccin van Moderna dat het RNA in iemands lichaam verandert, en noemde het 'gruwelijk' en 'slecht'. Bisschop Strickland waarschuwde ook   mensen via Twitter voor het Moderna-vaccin, door te zeggen dat het niet “moreel geproduceerd” is, en spoorde mensen aan het af te wijzen.

(Post Scriptum): Inmiddels heeft Moderna via de FDA een emergency authorization aanbeveling gekregen.

Oxford / AstraZeneca - verband met abortus

Abortuslink : Het Oxford/AstraZeneca-vaccin is ontwikkeld op basis van de cellijnen van een geaborteerd kind; de cellijn HEK-293. Het maakt  ook gebruik van  de foetale cellijn bij het ontwerpen en testen.

Structuur van het vaccin : het gebruikt virale vectoren, die antigenen tegen COVID-19 in de persoonscellen laten groeien. De virale vectoren worden gemaakt met behulp van foetale cellijnen van geaborteerde baby's om deze vectoren te laten groeien. 

Bezorgdheid over de veiligheid, bijwerkingen en onderzoeksresultaten : Het vaccin zag "nadelige effecten" bij 60% van de ontvangers  in de vroege fase van het onderzoek.

De vaccinproeven werden  eerder  in september  enkele weken opgeschort  vanwege een ernstige bijwerking van een vrijwilliger. Een vrijwilliger in de vaccinproeven in Brazilië stierf in oktober:  rapporten zijn tegenstrijdig over de vraag of hij stierf als gevolg van complicaties van het vaccin. 


Johnson en Johnson / Janssen - verband met abortus

Abortuslink : J&J  gebruikt de foetale cellijn  PER.C6 bij het  ontwerpen , ontwikkelen en testen van het vaccin. De PER.C6 foetale cellijn is afgeleid van netvliesweefsel van een 18 weken oud jongetje dat in 1985 in Nederland is geaborteerd en in 1995 is omgezet in een foetale cellijn. De cellijn is eigendom van Janssen.

Structuur van het vaccin : Het J&J-vaccin maakt gebruik van een adenovirale vector, een 'genetisch gemodificeerd virus dat het lichaam ertoe brengt een eiwit te produceren waarop het immuunsysteem vervolgens reageert'.

Veiligheidsproblemen, bijwerkingen en proefresultaten : proeven voor het vaccin werden uitgesteld  nadat een deelnemer een mysterieuze ziekte had ontwikkeld. Het aantal deelnemers aan de proef is inmiddels gedaald van 60.000 naar 40.000.

Het bedrijf bevindt zich in  fase 3 van de proeven  en streeft ernaar om in februari goedkeuring voor het vaccin aan te vragen. Children of God for Life merkt op dat er ook aanzienlijke gezondheidsrisico's zijn in de  foetale cellijn. Net als bij andere vaccins, heeft de Amerikaanse FDA gewaarschuwd voor veel ernstige bijwerkingen van elk COVID-vaccin, waaronder hartaanvallen, beroertes en anafylactische shock.

Sanofi Pasteur & Translate Bio - in verband met abortus

Abortuslink :  Recent onderzoek  door het Charlotte Lozier Institute heeft aangetoond dat het mRNA-vaccin, gemaakt in samenwerking met Sanofi en Translate Bio, is getest op een foetale cellijn HEK-293.

Structuur van het vaccin : Het vaccin maakt gebruik van mRNA-technologie, in de stijl van zowel Pfizer als Moderna. Moderna waarschuwde dat ze er niet zeker van kunnen zijn dat hun LNP's geen nadelige effecten zullen hebben.

Veiligheidsproblemen, bijwerkingen en onderzoeksresultaten : het gezamenlijke vaccin is momenteel klaar met preklinische onderzoeken, die naar  verluidt  gunstig zijn. Verdere teststadia moeten nog worden uitgevoerd.


Sanofi Pasteur & GSK - schijnbaar vrij van abortus

Abortuslink : in tegenstelling tot het mRNA-vaccin dat door Sanofi is ontwikkeld, lijkt het erop dat het op DNA gebaseerde vaccin  tot dusver zonder verband met abortus is geproduceerd.

Structuur van het vaccin : Het DNA-vaccin is gemaakt met behulp van DNA van het baculovirus-expression platform, waarbij Sanofi het vaccin kweekt en ontwikkelt met behulp van de Sf9-cellijn van de Spodoptera frugiperdade.

Veiligheidszorgen, bijwerkingen en onderzoeksresultaten
het vaccin bevindt zich nog niet in fase 3 van de onderzoeken en de resultaten waren niet voldoende, wat betekent dat het vaccin  waarschijnlijk  pas eind 2021 klaar zal zijn . 


Novavax - schijnbaar vrij van abortus**

Abortuslink : Het Novavax-vaccin wordt niet geproduceerd, ontwikkeld of getest op foetale cellijnen en heeft geen verband met abortus.

Structuur van het vaccin
het is gemaakt met behulp van een ongewerveld organisme dat cellijn Sf9 wordt genoemd en dit om eiwit-nanodeeltjesantigenen te produceren die het vaccin laten werken.

Veiligheidsoverwegingen, bijwerkingen en onderzoeksresultaten : in tegenstelling tot veel van de andere vaccins heeft Novavax dierstudies uitgevoerd  die  een effectieve bestrijding van COVID-19 hebben aangetoond .

Het vaccin bevindt zich momenteel in fase 3-onderzoek en de resultaten worden begin 2021 verwacht. 

**Opmerking: Volgens de laatste gegevens blijkt Novavax te zijn getest met een abortus-cellijn. Dit vaccin is dus niet geheel vrij van deze afschuwelijke kindermoord. We nemen toch aan dat de producent van Novavax ook niet zijn vaccins test op de WOII-slachtoffers uit de concentratiekampen? Wie zo iets doet, kan terecht een afwijzing krijgen in het gebruik ervan omdat er dan duidelijk ethische normen worden overschreden. Novavax is dus geteld, gewogen en te licht bevonden.

zaterdag 12 december 2020

Derde Zondag van de Advent - Johannes de Doper

Johannes de Doper kwam om te getuigen, om te getuigen van het Licht. Dat deed hij op een heel eigenaardige manier, namelijk door altijd ‘nee’ te zeggen. Als vrome mensen uit Jeruzalem naar hem toe komen en hem vragen: “Is God tevreden met ons?”, dan antwoordt Johannes: “Nee, uw levenswijze is niet goed.” Als anderen hem komen vragen: “Is er dan toekomst voor ons?”, zegt hij eenvoudigweg: “Nee, tenzij ge u bekeert.” En als Herodes een ongeoorloofd huwelijk is aangegaan met de vrouw van zijn broer, zegt Johannes gewoon: “Nee, dat kan niet en dat mag niet.”

Dat laatste ‘nee’ kostte hem uiteindelijk ook letterlijk en figuurlijk zijn hoofd. Het meest beslissende ‘nee’ dat Johannes ooit uitgesproken heeft, betrof zijn eigen persoon. Veel mensen bewonderen hem, ze zijn getroffen door zijn woorden en daden. Ze vragen hem: “Zijt gij dan de Messias?”, en Johannes antwoordt zonder voorbehoud en met grote stelligheid: “Nee, dat ben ik niet.”

Johannes’ getuigenis wordt gekenmerkt door zijn ‘nee’. Getuigen zijn, betekent voor hem: heel veel niet zijn, niet de eerste, niet de grootste, niet de persoon waarom het gaat en draait. “Ik ben niets”, zegt Johannes, “ik ben niets, ik ben slechts verwijzing, verwijzing naar Jesus. In Hem (en Hem alleen) is leven en dat leven is het Licht der wereld” (vgl. Joh.1,4).

Natuurlijk kom je er met alleen maar ‘nee’ zeggen ook niet. Johannes voegde er ook een positieve boodschap aan toe: “Ik doop u met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, Hij is het die doopt met de heilige Geest” (Joh.1,26-27a.33). Dat is de positieve boodschap, de Blijde Boodschap die wij Christenen uit te dragen hebben. In Jesus is het leven, het leven dat het licht der mensen is, Hij is het ware Licht dat ieder mens verlicht (vgl. Joh.1,4.9).

Bron: Bezinning op het Woord.

1e lezing Jes.61,1‑2a.10‑11
2e lezing 1 Tess.5,16‑25
Evangelie Joh.1,6‑8.19‑28
Kleur: Lichtpaars. Jaar: B.

maandag 7 december 2020

Acht december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen

In het hoogfeest van 8 december vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Dit Geloofspunt wordt niet altijd goed door de mensen begrepen en vaak wordt het verwisseld met de Maagdelijke Geboorte van onze Heer Jesus Christus op 25 december. Maar daar heeft dit Geloofspunt niets mee te maken. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria betekent, dat Maria zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. Daarom heeft de zonde, op welke wijze dan ook, nooit geregeerd over de Maagd Maria. 

Diezelfde erfzonde wordt bij ons mensen weggenomen door het Heilig Sacrament van het Doopsel, dat Onze Heer Jesus Christus heeft ingesteld. Daarom is het zo belangrijk dat kleine kinderen zo snel als mogelijk gedoopt worden en dat de erfzonde wordt weggenomen. Door de zonde van Adam werd de eerste mens beroofd van de oorspronkelijke heiligheid en de gerechtigheid (dit beroofd zijn heet: erfzonde) Omdat heel het menselijk geslacht in Adam is, "als het ene lichaam van één mens" is de erfzonde, over al zijn afstammelingen overgedragen. In het Buitengewoon Leergezag van het Concilie van Trente wordt geleerd dat de erfzonde tegelijk met de menselijke natuur wordt overgedragen door voortplanting. 

Door de zonde van onze stamouders heeft de duivel een zekere macht over de mens gekregen. Omdat bij de Heilige Maagd Maria geen erfzonde aanwezig was, heeft de duivel nooit macht over haar gekregen. In de Maagd Maria is dus bij voorbaat de vloek van de zonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte. Omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jesus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek, rimpel of fout, heilig en onbesmet.

In het Boek Genesis wordt de komst van de Heilige Maagd Maria in een voorafbeelding van Eva al aangekondigd door het Woord van de Heer zelf, die tot de duivel sprak: Ik zal vijandschap wekken tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en haar kroost. Dit zal u de kop verpletteren! (Genesis 3;15)

En het is vastgesteld dat de Heilige Maagd Maria de kop van de slang zal verpletteren. Deze troostvolle voorzegging leert ons dat de overwinning op het kwaad dus definitief vast staat.

zaterdag 5 december 2020

Tweede Zondag van de Advent - Hoop

Misschien zijn wij in deze dagen bijzonder geraakt geweest door het geluk en de vreugde in de kinderogen vanwege de Sint die weldoende rondgegaan is. Wekenlang verheugden de kinderen zich al: Hij gaat komen, de goedheiligman. Iedereen weet hoe het bij het leven hoort om zich ergens op te kunnen verheugen. Kinderen tellen de weken, de dagen en nachten en dan is er die bijzondere dag, dat bijzondere feest, dat bijzondere bezoek. Er is naar uitgekeken.

Men hoort vaak dat wij als volwassenen ons nauwelijks nog ergens over kunnen verheugen. Alle wensen zijn reeds vervuld. Maar er is ook het verlangen naar een antwoord op de diepste mensenvragen. Er is een verlangen naar troost: dat onze tranen worden afgewist. Dat onze hand wordt vastgehouden of dat wij een hand in onze rug voelen. Want wat hebben mensen nog meer nodig dan troost?

Vanwege dat diepste verlangen, dat er in elke mens leeft, mogen wij Advent vieren. De Advent is de tijd dat wij ons mogen verheugen over Gods nabijheid, de ware vreugde en troost, die kan neerdalen tot in het diepst van ons hart. De adventstijd is de tijd van het zich blij verheugen vanwege ons geloof in Jesus, wiens geboorte wij met kerstmis gaan gedenken. Wij gaan de geboortedag vieren van Gods aanwezigheid in deze wereld. God heeft ons willen opzoeken en is daarom mens geworden. Het is een nieuw begin op de weg van God en mens.

Ondanks alle menselijke fouten en ondanks het menselijke falen zegt God het vertrouwen in de mens niet op, integendeel: God laat zijn liefde toenemen, zoals ouders voor hun zorgenkind een extra aan liefde weten op te brengen. Maar altijd weer wil deze mens uitproberen of hij het alleen kan. Zonder God. Op eigen benen. Maar het leidt van teleurstelling naar teleurstelling. Maar ondanks die menselijke afwijzing van God, weerklinkt er midden in deze mensengeschiedenis altijd die Blijde Boodschap, dat goede nieuws, dat de lang geleden verkondigde woorden van de profeet Jesaia niet zonder uitwerking zijn gebleven. “Weest getroost, lief volk: uw God is op komst. God zoekt je op. God komt je achterna.”

Vandaag wordt ons Johannes de Doper als de wegbereider naar Jesus toe voorgesteld. Hij is de bode van het goede nieuws. Hij is de stem, die roept: “Bereidt de weg voor de Heer.” Dat wil zeggen: Laat Hem toe als de grote trooster in je eigen leven. En het zal niet zonder uitwerking blijven. Helaas wordt de Heiland door zovelen op afstand gehouden. Ongeloof, egoïsme, hebzucht en honger naar macht hebben ons hart verhard. De levensweg is dichtgegroeid. Daarom spreekt Johannes over ommekeer. “Neem een nieuwe mentaliteit aan.” Dan kan de Heer tot ons naderen met zijn nabijheid. Dan kunnen wij ons aan Hem toevertrouwen en hoopvol zijn. Dan hoeven wij ons geluk niet meer zelf te maken. Wij voelen zijn hand in onze rug. Zijn hand op onze schouder.

Hoopvol zijn drukt vreugde uit. Maar de houding van vertrouwen vraagt van ons dat wij mensen zijn die bereid zijn te dienen in plaats van te heersen. Hoopvol zijn is zelf aanleiding tot hoop bieden voor wie je tegenkomt. Hoopvol zijn maakt je vrij, want je weet dat je leven gedragen wordt door Gods oneindige liefde.

Bron: Bezinning op het Woord.

1e lezing Jes.40,1-5.9-11
2e lezing 2 Petr.3,8-14  
Evangelie Mc.1,1-8
Kleur: Paars. Jaar: B.

Post Scriptum: Liturgisch valt deze zondag ook samen met de niet-verplichte gedachtenis van de Heilige Nicolaas. Deze is nu helaas voorwerp van een soort 'klassenstrijd' geworden wegens Zwarte Piet. Op dit moment zie je in bepaalde winkels nauwelijks Sinterklaas artikelen en wie als ondernemer wél iets durft te ondernemen krijgt met vernielingen en kladpartijen te maken door een groep die vindt dat Zwarte Piet 'racisme' is. Maar hierdoor zijn wel vele Nederlandse en Belgische burgers op een kwaadaardige manier belasterd. Persoonlijk vind ik dat dit soort groepen, zoals KOPZ, moet ophouden om mensen en ondernemers te bestoken met valse aanklachten. De intenties van de meeste mensen zijn immers goed geweest voor al die jaren dat dit volksfeest in vrijheid kon worden gevierd. Dat zou men toch wel eens in overweging kunnen nemen.

donderdag 3 december 2020

De Apostolische ijver van Franciscus Xaverius

Hieronder is een brief die de Heilige Franciscus Xaverius schreef aan de Heilige Ignatius. Vandaag, 3 december is het een verplichte gedachtenis in de Liturgie en het Getijdengebed. Wanneer je dit leest, dan word je bijna zelf ontstoken door een Apostolisch vuur om het Evangelie te verkondigen. Een brief om te onthouden en...in ons eigen omgeving en onze gezinnen toe te passen!

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand die voor hen de Mis opdraagt; er is niemand die hun de geloofsbelijdenis, het onzevader en het weesgegroet leert, niemand die hun Gods geboden voorhoudt.

Sinds ik hier aankwam, heb ik zonder ophouden deze dorpen doorkruist en er alle nog niet gedoopte kinderen gedoopt. Eveneens een zeer groot aantal kleine kinderen heb ik er gedoopt, die om zo te zeggen nog geen verschil weten tussen wat rechts of links is. De kinderen lieten mij ook geen tijd om mijn brevier te bidden, om te eten of om wat rust te nemen, voordat ik hun een gebed geleerd had. Toen begon ik te beseffen dat aan hen die zijn zoals zij het rijk der hemelen behoort.

Omdat ik zo een vroom verlangen niet ongestraft kon afwijzen, ben ik begonnen hun meteen het kruisteken te Ieren en hun de geloofsbelijdenis, het onzevader en het weesgegroet in te prenten. En ik heb gemerkt hoe begaafd deze kinderen eigenlijk zijn. Als zij iemand zouden hebben die hun de christelijke geboden voorhoudt, ben ik ervan overtuigd dat zij in de toekomst zeer goede christenen zullen zijn.
Verscheidene mensen in deze streek worden geen christen om de eenvoudige reden dat er niemand is om hun het christelijk geloof bij te brengen. Vaak komt bij mij het verlangen op, langs de Europese universiteiten, vooral die van Parijs, te gaan en overal als een waanzinnige uit te varen tegen degenen die blijkbaar meer geleerdheid bezitten dan liefde. Ik zou hen met deze woorden willen dwingen: welk een ontelbaar aantal zielen blijven er niet van de hemel verstoken en gaan verloren door uw schuld!

Legden zij hiervoor maar evenveel zorg aan de dag als voor hun wetenschap, om aan God rekenschap te kunnen geven van hun studie en van de hun toevertrouwde talenten. Het merendeel van hen zou zeker onder de indruk komen van deze gedachte en zich gaan toeleggen op de overweging van Gods heilsplan. Zij zouden zich inspannen om te luisteren naar wat de Heer in hen zegt. Verzaken zouden zij aan hun begeerte naar menselijke kennis en zich geheel toevertrouwen aan het verlangen en de wil van God. En van harte zouden zij dan uitroepen: Heer, hier ben ik; wat wilt Ge dat ik doe? Zend mij waarheen Ge verlangt, zelfs naar Indië.

Bron: Lezingendienst Getijdengebed.

zaterdag 28 november 2020

De ware vreugde - eerste zondag Advent

De ware vreugde van Kerstmis, is niet je alleen verheugen op die Kerstmaaltijd, maar je ook kunnen verheugen in een persoonlijke relatie met onze Heer Jesus Christus. Anders kijk je alleen maar naar het materiele of het stoffelijke in deze wereld. De ware vreugde begint, als Christus in je eigen hart wordt geboren, net zoals Hij geboren werd in Bethlehem. En als je dan afvraagt hoe armzalig je dan bent, bedenk dan dat Onze Heer ook als Kind geboren werd in een zeer armoedige stal in de tijd van duisternis en van koude. Jesus heeft toen ook gewoon: “ja” gezegd en Hij is voor ons gekomen. Laat Hem rustig toe in je hart, in alle eenvoud, en als je vindt dat je hart nog zo leeg is, zonder enige betekenis, bidt dan dat Hij je hart mag vullen met ware liefde tot Hem.

Jesus werd geboren om ons mensen te verlossen van de zonde. Na het Laatste Oordeel zullen de rechtvaardigen een nieuw en verheerlijkt lichaam krijgen en gezamenlijk opstijgen naar de Heer, zoals Christus zelf opsteeg met een verheerlijkt Lichaam bij de Hemelvaart van de Heer. 

Onze vreugde is niet, dat wij onze zonden ontkennen. Dan laten wij Jesus immers niet toe als Tuinman om de distels en de doornen weg te nemen. Hij moet immers zijn eigen bloemen in je hart kunnen planten. 
Onze vreugde is dus dat wij, met behulp van de Heer en zijn Sacramenten, zonder zonden leven, een heilig leven willen nastreven, waakzaam zijn als kinderen van het licht. 
Onze vreugde is ook niet dat wij alleen maar rijkdommen nastreven, want alles wat rijkdom heet kan immers niet naar de Hemel worden meegenomen. Met alle zekerheid zal een ander jouw rijkdommen overnemen en dan is al je uitputtend werk, waar je je leven lang voor hebt gezwoegd, voor niets geweest.

Ware vreugde is om onze Heer daadwerkelijk te volgen, Hem lief te hebben met heel je hart en heel je ziel en met al je krachten. Ware vreugde is in volledig geloof het Kerkstkind te verwachten dat voor ons geboren werd om ons te komen verlossen van de zonde. Ware vreugde is om Jesus dieper te leren kennen via de Heilige Schrift om zo de persoonlijke band met Hem te verstevigen. En niet alleen daarmee, maar ook via het dagelijks gebed en het ontvangen van de Sacramenten in de goede gesteltenis. Dat wij dus aan het eind van onze Apostolische reis kunnen zeggen: “Ja Heer, met heel mijn hart en met heel mijn ziel houd ik van u”. 

Kom Heer Jesus!

1e lezing: Jes.63,16b-17.19b;64,3b-7
2e lezing: 1 Kor.1,3-9
evangelie: Mc.13,33-37
Kleur: Paars. Jaar: B.

Post Scriptum: Wie wat dieper inzicht wil krijgen in de Liturgie van de Advent, kan het stuk lezen van de Nationale Raad voor de Liturgie. Hierin wordt op heldere wijze uitgelegd waarom bepaalde lezingen worden genomen. De Advent gaat namelijk niet alleen over de Geboorte van Jesus in Bethlehem, maar ook over zijn Wederkomst in Heerlijkheid. Deze Liturgische Catechese voor het Jaar B staat hier beschreven.

zaterdag 21 november 2020

Hoogfeest van Christus Koning

Op zondag 22 november vieren wij Christus Koning. Maar de Heer liet al in de Schrift weten dat niet iedereen Hem graag als Koning wilde. Dat was toen, maar ook nu vinden wij mensen die Christus niet als Koning willen. Het wordt nog gekker als ik u vertel dat er zelfs opvolgers van de Apostelen bestaan die Jesus niet als Koning willen. Dat gebeurde een tijdje terug op het microblog Twitter, waar een Amerikaanse bisschop vond dat hij de term: “Koningschap van Christus” niet zo zag zitten. Een leek antwoorde daarop terug met de woorden: “Hoort u dat Jesus? Ze willen u niet als Koning.” De bisschop zweeg daarop in alle talen... 

Gelukkig zijn er nog wel Katholieke Christenen (leken als priesters) die Jesus wél als hun Koning en Heer willen en dat Hij als Koning mag regeren over ons hart. We zouden daarom ons - uit liefde en dankbaarheid voor alles wat Jesus voor ons gedaan heeft - wat vaker moeten toewijden aan het Heilig Hart van Jesus en bij het hoogfeest van Christus Koning zouden wij ons ook moeten toewijden aan Hem. Want velen in zijn Kerk lijken Hem verlaten te hebben en zijn bereid hun eigen afgoden te willen volgen, zoals de afgoden van hun werk, de afgoden van hun seksuele voorkeur (de Regenboog) en de afgoden uit alle andere landen die nog steeds vereerd worden, en waarvan er zelfs één Azteekse afgod in de Sint Pietersbasiliek werd binnengedragen vorig jaar. 

Het lijkt er sterk op dat de duivel een nieuwe truc heeft uitgehaald: hij spreekt niet meer door de slang, maar hij spreekt nu door de mond van afvallige geestelijken die van de ware Leer zijn afgedwaald en bij voortduur de trouwe katholieke leken van allerlei kwaad en slechtheid betichtten. Het internet vult zich voortdurend met deze geestlijken die - waarvan sommigen - vol zijn van een duivelse leer en die zij dagelijks in de praktijk brengen (én aanbevelen!). Maar één ding is zeker: het is het Rijk van Christus dat nooit zal vergaan en ook zijn Woorden zullen nooit vergaan. Als Onze Heer Jesus Christus uit de Hemel zal nederdalen om het Laatste Oordeel uit te spreken, dan zal Hij komen in volle macht, glorie en Majesteit temidden van de heiligen en zijn heilige engelen. En de rechtvaardigen kunnen dan inderdaad uitroepen: Viva Christo Rey!

1e lezing: Ez.34,11-12.15-17  
2e lezing: 1 Kor.15,20-26.28  
Evangelie: Mt.25,31-46

zaterdag 14 november 2020

Het geld van de Heer en zijn dienaren

Het Evangelie van de 33ste zondag door het Jaar is een echte doordenker, alhoewel de strekking voor de meeste mensen wel duidelijk zal zijn. Het spreekwoord: Rust-Roest is daar zo een mooi voorbeeld van. En deze: ledigheid is des duivels oor kussen. Dat laatste kan zelfs nog erger worden voor diegene die zich daar aan schuldig heeft gemaakt. Dan wordt de kans groot dat hij slechte dingen gaat doen (dankzij het nietsdoen).
Het Evangelie heeft het in deze zondag over de talenten die de dienaars van de Heer meekrijgen. Niet om die talenten voor zichzelf te houden, maar wel om iets met die talenten te doen. Er is echter één dienaar die niets doet met zijn gegeven talent (en dit zelfs in de grond stopt), maar door de Heer zelf wordt veroordeeld. Hier ziet men weer dat Geloof zonder werken een bewijs is van een dood geloof (vgl Jakobus 2;14 ev.)

Ook de Kerkvaders hebben zich bezig gehouden met dit Evangelie en van commentaar voorzien. De Heilige Kerkvader Hiëronymus bijvoorbeeld zegt over de dienaar die maar één talent krijgt en het talent vervolgens in de grond stopt: “Het geld (van de Heer) of het zilver, is de prediking van het Evangelie en het Hemelse Woord”. Kerkvader Hilarius zegt hiervan: "een talent in de aarde verbergen, is de glorie van de nieuwe prediking verbergen."

Onder het beeld van de bankiers gaan dan o.a. de gelovigen schuil die het bedrag van de talenten kunnen verdubbelen door in de praktijk te brengen wat ze in woorden hebben geleerd. De dienaars moeten daarmee overigens wel aan de slag. De luie dienaar stopt dit in de grond en probeert bij de afrekening (Het Laatste Oordeel) de schuld op zijn meester werpen, maar deze vangt hem in zijn eigen woorden. Overigens is het onwaar, dat de Heer van de gelijkenis, een streng man had betoond tegenover zijn dienaars. Veel minder nog zou men het besluit mogen trekken, dat God, die onder het beeld van die meester wordt voorgesteld, meer van zijn schepselen verlangt, dan ze met de hulp van zijn genade in staat zijn te doen.

Kerkvader Origenes zegt zelfs zo, dat de dienaren zullen worden geoordeeld als deze anderen niet hebben onderwezen in het Evangelie, en noemt zelfs de uitspraak van de Apostel Paulus om dit kracht bij te zetten, zoals we dat kunnen lezen in 1 Kor 9;16: “Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig!”

Maar evenzo geldt dit voor alle gelovigen: ook zij krijgen voldoende talenten om daarmee aan de slag te gaan en dit te vermeerderen door hun werken. Maar wie zijn talenten verbergt en er totaal niets mee doet, kan inderdaad een vervelend afrekening bij de Heer verwachten. We zullen dus allemaal de boer op moeten om het Evangelie te verkondigen, zodat de gegeven talenten van de Heer kunnen worden vermeerderd door onze inspanningen en werken.  

1e lezing: Spr.31,10‑13.19‑20.30‑31
2e lezing: 1 Tess.5,1‑6
Evangelie: Mt.25,14‑30 of:14‑15.19‑20
Kleur: Groen. Jaar: A.

zaterdag 7 november 2020

De wijze en de domme maagden

In het Evangelie worden vaak voorbeelden gegeven hoe het niet moet, zoals de Heilige Apostel Jacobus de Christen in zijn brief in het Nieuwe Testament waarschuwt om werken te laten zien en niet alleen een toehoorder te zijn. Wie alleen een toehoorder is en geen werken kan laten zien, heeft een dood geloof. De inhoud is dus erg belangrijk. Iets soortgelijks zien wij in het Evangelie van de 32ste zondag door het Jaar: er zijn wijze maagden die lampen met olie hebben, en er zijn domme maagden die wel de lampen hebben, maar geen olie. Kennelijk bestaan er Christenen die zich wel met uiterlijkheden (lampen) bezighouden, maar geen voeding (olie) geven aan hun geloof, geen voeding, waardoor zij gebrek lijden aan goede werken en de deugden. In zo’n geval heb je wel de lamp in je handen, maar er zit geen olie in om het vuur van het geloof te kunnen verspreiden. Kennelijk is er bij de domme maagden iets vervelends gebeurd en hebben ze de hemelse wijsheid vervangen voor een aardse wijsheid. De Heer waarschuwt ons dat hij de wijzen van deze wereld zelf zal verschalken, zoals dit door de Apostel Paulus in de brief aan de Korintiërs is geschreven.

Ook de Kerkvaders hebben hier een zelfde mening over: zoals de Kerkvader Hiëronymus die stelt wat het voor zin heeft om: ‘Heer, Heer’ te roepen en te belijden, maar de Heer in de werken vervolgens te verloochenen? Ja, dat klinkt ook logisch: als wij zeggen dat we eerste hulpverlener zijn, maar nalaten de eerste hulp te verlenen, hoeveel waarde moet je dan hechten aan hetgeen je eerder zei?

Wanneer de domme maagden terugkeren in de veronderstelling dat de Heer ze wel zal toelaten vinden ze de deur (naar de Hemel) gesloten. Kerkvader Hiëronymus zegt hierover: “Na het Laatste Oordeel is er geen gelegenheid meer voor goede werken of de werken van gerechtigheid”. Dan is de zaak dus definitief afgedaan en een terugkeer is niet meer mogelijk. Wie dan berouw heeft, komt te laat. Dit is ook de reden waarom de Heer ons waarschuwt altijd waakzaam te blijven, want we kennen dag noch uur van zijn Wederkomst.

1e Lezing: Wijsh.6,12‑16
2e Lezing: 1 Tess.4,13‑18 of:13‑14
Evangelie Mt.25,1‑13

Post Scriptum: In sommige Bijbelvertalingen wordt niet het woord "maagden" maar "meisjes" gebruikt. Maar in de Latijnse Grondtekst (Vulgaat) staat in het begin van Matteus 25 deze tekst: "Tunc simile erit regnum cælorum decem virginibus: quæ accipientes lampades suas exierunt obviam sponso et sponsæ." Naar mijn idee is het woord "meisjes" een minder goede vertaling. Ook in de PC-Bijbel die direct vanuit het Grieks naar het Nederlands is vertaald, wordt het woord: "maagden" gebruikt en niet "meisjes".

vrijdag 30 oktober 2020

Apostolische Penitentiarie verruimt aflaat Allerheiligen

Dit jaar, als gevolg van de covid-19 pandemie, wordt het verkrijgen van een Volle Aflaat voor de overleden gelovigen, verruimd tot de hele maand november.​
De verruiming werd bepaald door de Apostolische Penitentiarie op basis van “de bijzondere bevoegdheden van Zijne Heiligheid Paus Franciscus”. Het decreet werd op 22 oktober 2020, de gedachtenis van de heilige Johannes Paulus II, ondertekend. De volledige Latijnse tekst (voor priesters) is hier te lezen op de website van het Vaticaan.

Gelovigen wordt meer ruimte geboden om een volle aflaat te verdienen. De volle aflaat geldt voor degenen die een begraafplaats bezoeken en voor de overledene bidden en kan nu worden verkregen over alle dagen in de maand november (normaliter kan dat alleen in de periode 1-8 november). Gelovigen die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn de kerkhoven te bezoeken, kunnen in november deze aflaat toch verdienen als zij zich geestelijk verenigen met de liturgische gebeden voor de overledenen.

Ouderen, zieken en diegenen die om ernstige redenen hun huis niet kunnen verlaten, bijvoorbeeld vanwege beperkingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten gedurende de tijd van de pandemie, om te voorkomen dat de grote aantallen gelovigen samenkomen in de heilige plaatsen, dat zij in staat zullen zijn om de volledige aflaat te verkrijgen als zij zich geestelijk verenigen met alle andere gelovigen, volledig onthecht zijn van de zonde en met de bedoeling zo snel mogelijk te gehoorzamen aan de drie gebruikelijke voorwaarden van de aflaat: de Sacramentele Belijdenis (Biecht), Eucharistische Communie en het gebed volgens de intenties van de Paus. Zij kunnen dit doen door, voor een beeltenis van Jesus of van de Heilige Maagd Maria te bidden, zoals het bidden van de vrome gebeden voor de overledene, bijvoorbeeld het Lauden en de Vespers van het Getijdengebed voor de Overledenen, de Mariale Rozenkrans, de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, andere gebeden voor de doden, dierbaarder voor de gelovigen, of als ze zich wijden aan de meditatieve lezing van een van de Evangelieteksten die door de liturgie voor de overledene worden gebruikt, of ze verrichten een werk van barmhartigheid door God de pijnen en de moeilijkheden in hun eigen leven aan te bieden.

Tevens geldt dat de volle aflaat van 2 november (Allerzielen) kan worden verkregen door die gelovigen die vroom een kerk of bidplaats bezoeken en daar het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis bidden. Dat kan dan op elke dag in de maand november.

Om een volle aflaat te verdienen dient de gelovige dus wel aan de gebruikelijke voorwaarden te voldoen: 
1). Volledig onthecht zijn van de zonde, 
2). Het ontvangen van de absolutie na het uitspreken van de biecht, 
3). Het ontvangen van de Heilige Communie en bidden voor de intenties van de paus.
4). Als dit kan het kerkhof bezoeken en de nodige gebeden uitspreken (zoals hierboven genoemd)

Priesters worden door de Apostolische Penitentiarie nadrukkelijk opgeroepen om meer dan gebruikelijk beschikbaar te zijn voor biechtgesprekken en het toedienen van de Heilige Communie aan de zieken. Bovendien worden de priesters uitgenodigd op Allerzielen drie Heilige Missen op te dragen.

vrijdag 23 oktober 2020

Een gevormd geweten heeft geen surrogaat nodig

In de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland een distributie-systeem zodat iedereen evenveel kon kopen. Het bewijs dat je daarop recht had, moest je met een bonnensysteem bij de winkelier kunnen aantonen. Maar de producten waren in de oorlog allang niet meer de echte producten. Zaken als brood, schoenen en tabak waren bijvoorbeeld surrogaat. Tal van andere producten waren in die oorlog allang niet meer in hun oorspronkelijke samenstelling te krijgen en dus moest men toevlucht nemen tot surrogaatmiddelen.

Je zou denken dat deze surrogaatperiode alleen voor de materie zou gelden. Helaas is 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe vorm van surrogaat-maatschappij ontstaan: het is de surrogaatmoraal en het surrogaatgeweten. Vooral dat laatste zie je nu in de discussie over het hijsen van de regenboogvlak (een door de homobeweging gekaapt symbool uit het boek Genesis) op het politiebureau van Urk. Een deel van het verhaal leest u hier.

Bijzonder ergerlijk is dat de politie zegt “zich van geen kwaad bewust te zijn”. Ja, inderdaad, zeg ik dan: als je geweten zo is gecorrumpeerd, dan kun je stelen, roven en moorden zonder berouw (zoals vroeger in Communistisch Albanië gebeurde) en dan ben je inderdaad van geen kwaad bewust. Het geweten is immers de rede die ons zegt wat goed is en wat kwaad is. Maar het geweten dient wel goed gevormd te worden. Niemand kan beweren dat het geweten geen fouten kan maken. Deze fouten gebeuren juist, als iemand zijn geweten niet goed heeft gevormd. Bij de politie zijn ze er in ieder geval niet achter gekomen dat publiekelijk ergernis geven bij de bevolking ook een zonde is. Maar die zonde komt dan wél als een boemerang terug naar diegene die deze zinloze beslissing heeft genomen. Niet alleen is er ergernis gegeven in Urk, maar ook landelijk. Fout is ook door te stellen dat homo’s wel kunnen samenleven met elkaar en dat dit wettelijk geregeld dient worden. Het Katholiek Leergezag heeft daar al over geschreven en dit samenleven afgewezen. De pagina daarvoor op de website van het Vaticaan kunt u hier lezen (Engels). En we moeten hierbij niet vergeten, dat zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament deze levenswijze door de Apostelen al werd veroordeeld.

De persoonlijke zonde is in de kern terug te voeren tot de Erfzonde, waardoor de Duivel een zekere macht over de mens heeft gekregen. Maar zeker geldt dit ook wegens een gebrek aan de liefde tot God, zijn geboden en instellingen. Jesus zegt het immers heel kernachtig: "Wie Mij liefheeft, onderhoudt Mijn geboden.” (Johannes 14,15) We moeten God eerst liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel en met al onze krachten, waardoor wij in staat zullen zijn de Geboden te onderhouden. Dat is het eerste en belangrijkste gebod van de Eerste Tafel der Wet. Daarna komt de Tweede Tafel die wij kunnen samenvatten als: “Hebt uw naaste lief, gelijk uzelf” (Leviticus hoofdstuk 19 vers 18). 

Maar de naaste liefhebben wil niet zeggen dat we iemand zijn zonden moeten goedpraten, wegredeneren of zelfs de zonde liefhebben. Jesus heeft immers niet voor niets na zijn Lichamelijke Verrijzenis het Heilig Sacrament van de Biecht ingesteld (Johannes 20 verzen 22-23). Wie eens de moeite neemt om het Evangelie te lezen over wat Jesus gezegd heeft, weet, dat de zonde niet tot het Koninkrijk van God behoort, maar tot het Rijk van de Duivel; Gods Tegenstander. Die is nu op dit moment bezig om zoveel mogelijk zielen in het verderf te storten. Eén manier om dat te doen is het veroorzaken van een valse leer die de mensen voor hun eigen verderf navolgen.

1e lezing: Ex.22,20-26
2e lezing: 1 Tess.1,5c-10
Evangelie: Mt.22,34-40 
Kleur: Groen. Jaar: A.

Post Scriptum: Houdt u er rekening mee dat aanstaande weekend de Wintertijd weer ingaat? In de nacht van zondag 25 oktober 2020 gaat de klok van 03.00 uur weer terug naar 02.00 uur. Dat is een uur langer slapen. Maar hierdoor moet u wel rekening houden met de tijden van de H.Mis van uw parochiekerk. 

dinsdag 20 oktober 2020

Media moet stoppen met belaging Koning

Zeker in de afgelopen laatste 30 jaar werd de Katholieke Kerk in Nederland bij voortduur belaagd door de pers en door pressiegroepen die zich voordeden als 'Katholiek', maar in de praxis het tegendeel deden dan wat met de mond werd beleden. Hele krantenartikelen, compleet met leugenachtige complottheorieën (het aftreden van Mgr. Ph. Bär uit Rotterdam bijvoorbeeld in 1993) en de regelrechte leugens die geventileerd werden via de televisie, zijn daar een afschrikwekkend voorbeeld van. Vooral in 1985 was het hek van de dam waarbij de media een zeer discutabele rol speelde in het verslaggeven van het verhaal van 'loyale katholieken', maar in feite hand- en spandiensten verrichten voor figuren, die het overtreden van de Nederlandse Strafwet tot een kunst hadden verheven. Er verschenen posters in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam met de oproep om de Paus (Johannes Paulus II) te vermoorden bij zijn bezoek aan Nederland, maar er werden ook daadwerkelijke aanslagen gepleegd, zoals het gebouw waar het Pauscomité was gevestigd. Terroristen van Nederlandse bodem braken in en vernielden vervolgens het interieur voor tienduizend gulden. Wekelijks werd via de televisieomroep het bezoek van de Paus aan Nederland belachelijk gemaakt. En dan heb ik het nog niet over de bedreigingen, de smaad, de beledigingen, de spotternijen en de godslastering die over de Kerk werd heen gegooid.

Maar het zelfde kan je nu ook zeggen over de Koninklijke familie in Nederland die bij voortduur wordt gevolgd (zeg maar vervolgd) door journalisten, en waarvan tenminste één bron het Regeringsvliegtuig op luchthaven Schiphol in de gaten hield. Na het afkondigen van de Coronamaatregelen in Nederland, ging de Koninklijke familie op vakantie. Maar drie uur later was dit bij de journaille al bekend, en die sloegen vervolgens 'alarm'. De media rook een mooi verhaal, en de Koning met zijn familie werd vervolgens professioneel van hun vakantie beroofd door het in de krant te melden. 

Ik kan mij voorstellen dat Koning Willem Alexander zich behoorlijk rot heeft gevoeld bij terugkeer, want het is niet de eerste keer in zijn leven dat hij last kreeg met op jacht-zijnde-journalisten die stiekem met een telelens in de struiken verstopt 'de plaat van de eeuw' probeerden te schieten. Ik kan mij dus heel goed voorstellen dat onze Koning zich mogelijk belaagd voelt door deze opdringerige pers die elke beweging van zijn familie probeert te volgen. Soms krijg je het idee dat de leden van het Koningshuis niet in een glazen huis, maar in een kristallen huis moeten verblijven. Eén enkele verkeerde beweging, en het kristallen huisje wordt aan diggelen geslagen. 

Ik zou de pers willen verzoeken hiermee op te houden. Laat die mensen eens met rust!

zaterdag 17 oktober 2020

Ook wij kijken niemand naar de ogen

“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen (Matteüs 22;16)." Inderdaad, zelfs de Joodse fracties waren er zich terdege van bewust dat Jesus, de Zoon van God, niemand naar de ogen keek en zich aan niemand stoorde. Ook de vijanden van Jesus wisten dit toen al. Daarom is de opmerking - die je vaak tegenwoordig hoort - onwaar dat Jesus in die tijd niet anders kon dan alleen het mannelijk priesterschap in te stellen. Jesus kon wél anders, maar deed het niet. Maar zoals altijd worden er tot op de dag van vandaag leuke plannetjes gelanceerd door lieden die nooit de Schrift hebben gelezen, nauwelijks of geen enkel theologisch onderricht hebben gehad, laat staan dat zij de Kracht van God kennen en de Traditio hoog achten. 

Het zelfde moet worden gezegd over het betalen van de belasting aan de Keizer. En pas op wat we lezen in de Schrift: Jesus vraagt in vers 19 om een z.g. belastingpenning te laten zien en vraagt wiens randschrift en afbeelding daarop staat. Op die penning stond de beeltenis van de Romeinse Keizer, die zichzelf als god had verklaard (!!) en waarvan deze penningen in de buidel zaten van de ondervragende Joden. Schrikbarend kun je het bijna niet noemen, maar het is waar. Joden mochten zich al helemaal niet met afgoderij bezighouden en zeker niet in het bezit zijn van afgodsbeelden op penningen. 

Maar helaas ook in de Kerk zijn er tegenwoordig mensen actief die er niet voor terugschrikken munten te laten slaan met de afbeelding van de moeder aarde erop, een subtiele verwijzing naar de Azteekse afgod Pagamamma, en dit vrolijk via de kerkelijke kanalen uit te geven. In feite verschillen deze mensen niet veel van de Joden die deze afgodsbeelden bij zich droegen. Maar wat erger is: kennelijk is de tijd van de afgoderij en het heidendom teruggekeerd en zelfs de Kerk binnengedrongen. Hoe lang moeten wij nog wachten opdat Apocalyps 13 werkelijkheid wordt en al diegenen die het teken van het Beest niet willen aannemen en zijn beeld niet willen aanbidden, worden onthoofd? Ik vrees dat wij niet ver weg meer zijn van die tijd. En dan is het niet meer de vraag of je Christen bent of niet, maar de vraag of je voor Christus het Martelaarschap wilt ontvangen of niet. 

1e lezing: Jes.45,1.4-6
2e lezing: 1 Tess.1,1-5b
Evangelie: Mt.22,15-21 
Kleur: Groen. Jaar: A.

Aanstaande zondag 18 oktober 2020 is het Wereldmissiedag.

zaterdag 10 oktober 2020

Aanvullende regels Corona RK-Kerk Nederland

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen (in Nederland) schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen

Samenzang is niet toegestaan.


Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Op de website van RK-Kerk staat de volledige tekst te lezen