zondag 15 januari 2017

AZM: het Arabisch Ziekenhuis in Maastricht

Het voormalige ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht had bij een groep patiënten in de jaren 80 van de vorige eeuw nou niet bepaald een goede naam. Daarom drongen zij - samen met de medische specialisten - aan op een meer professioneel (Academisch) ziekenhuis waar hun belangen wel goed zouden worden behartigd. In 1983 werd met de bouw in het stadsdeel Randwyck begonnen, maar velen konden toen niet vermoeden dat er bij de bouw een venijnige adder onder het gras loerde. Bij de oplevering van het nieuwe gebouw zochten de Katholieke gelovigen naar een kapel, maar vonden die niet. Het bestuur liet daarop weten dat er ook geen kapel was voorzien in de bouw. Daarop werd van verschillende zijden, waaronder de politiek, gevraagd om in de behoefte te voorzien. Immers, de meeste mensen in de provincie Nederlands Limburg zijn Katholiek en dus is een kapel wel zo logisch. Maar wat men ook vroeg, en welke brieven men ook schreef: het bestuur van het ziekenhuis was onverbiddelijk: er kwam geen kapel en die zou er ook nooit komen

Opvallend is evenwel dat er voor de Islamitische medeburgers wél iets voorzien is en dat zelfs een moskee is ingericht. Wie bijvoorbeeld naar het plattegrond gaat van het AZM, ziet bij het kiezen van "Hoofdingang" naar "Islamitische gebedsruimte" dat je feilloos op weg wordt gebracht via de interactieve kaart. Vraag is nu: waarom kon er geen kapel worden gebouwd en wel een moskee? Voor een katholieke kapel was er voldoende vraag vanuit de bevolking en de politiek, maar waarom moest er zonodig een moskee komen en in wiens belang was dat? Of was de opmerking dat er "geen kapel zou komen" een poging om af te rekenen met de Kerk en het Katholiek Geloof? Wij zouden graag eens antwoord willen hebben op die vraag.

Bij de priesters was inmiddels het ziekenhuis in de jaren 90 van de vorige eeuw in kwade reuk komen te staan. Spottend werd het ziekenhuis niet het Academisch Ziekenhuis Maastricht genoemd, maar veranderd in Arabisch Ziekenhuis Maastricht. En ja, u raadt het al: de kapel is er nooit gekomen. De laatste plaats voor een stukje troost na overlijden van een dierbare was daarbij opzettelijk door  plannenmakers onmogelijk gemaakt. Daarentegen is wel bij oplevering van het gebouw een soort 'stiltecentrum' gebouwd die tot op de dag van vandaag bestaat. Daar moet de Katholieke gelovige het maar mee doen...

zondag 8 januari 2017

Hoogfeest Openbaring des Heren

In de Nederlandse Kerkprovincie wordt het hoogfeest van de Openbaring des Heren op de zondag gevierd tussen 2 en 8 januari. Omdat dit jaar 8 januari op een zondag valt wordt op de maandag die daarop volgt de Doop van de Heer gevierd.
De wijzen die op zoek zijn naar de Koning der Joden en zijn ster hebben gevolgd 'die stond in het oosten', verwijzen in feite naar ons. En niet allen wij, maar alle generaties uit de heidenen in het verleden, heden en toekomst die op zoek zullen gaan, of zijn geweest, naar Jesus onze Heer. Het is daarom ook zo treffend wat de H.Apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Christenen te Éfese 3;5-6: "Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het thans in de Geest door zijn heilige Apostelen en profeten is geopenbaard: dat de heidenen door het Evangelie mede-erfgenamen zijn, medeleden en deelgenoten aan de Belofte in Christus Jesus"

Volgens de H.Bonaventura is de ster die wij volgen zelfs drieledig uit te leggen: De Heilige Schrift, die wij gedegen dienen te kennen, een ster die ons de juiste richting geeft zodat wij Maria de Moeder van de Heer zullen vinden, en een persoonlijke ster, namelijk de genade van de Heilige Geest. Het is nogal veelzeggend dat Koning Herodes geen enkele ster heeft gezien met zo'n grote betekenis. Het werd wel geopenbaard aan wijzen en niet aan de machthebbers van die tijd.

De wijzen boden na het vinden van Jesus drie gaven aan. De gaven die alle generaties dan meebrengen zijn Goud, Wierook en Mirre en symboliseren het zuivere goud van onze liefde, onze wierook van onze gebeden en...de mirre van onze offers. Deze bieden wij voor Hem aan. Het is waar dat de wijzen een lange reis voor overhadden om onze Lieve Heer te vinden, maar dit geldt ook voor ons: de reis zal lang zijn, maar de uitkomst staat vast: wij zullen Onze Heer zeker vinden. 

donderdag 29 december 2016

Kardinaal Eijk vraagt ons in actie te komen

Zoals de lezers misschien nog weten heeft de Tweede Kamer in Nederland dit jaar plotseling besloten om de mutatie-gegevens van de GBA (nu heet dit Basis Registratie Personen, ofwel BRP) niet meer aan de SILA door te geven. Hierdoor raken de kerken, waaronder de Rooms Katholieke Kerk, het mutatie overzicht volledig kwijt van haar kerkleden. Meer hierover is hier te lezen

Kardinaal Willem Eijk heeft nu alle kerkleden opgeroepen via de z.g. internetconsultatie te protesteren tegen deze discriminatie. Andere organisaties mogen nog steeds uit het GBA putten, maar de maatregel om de kerken uit te sluiten geldt alleen voor hen. Omdat niet iedereen misschien weet waar men protest kan aantekenen, is er besloten om op dit blog de link te publiceren. Let wel op: er kan niet anoniem worden gereageerd. 


U moet na het verschijnen van de pagina onderaan de link aanklikken: "geef uw reactie op deze consultatie". Op de volgende pagina's kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten. Dit laatste is van belang om uw bijdrage geactiveerd te krijgen. Wij zouden zeggen: doe het vandaag nog even, want sluitingstermijn is op 3 februari 2017 a.s.

woensdag 28 december 2016

Feest van de Heilige Onnozele kinderen

Op 28 december vieren wij het feest van de H.Onnozele kinderen die onschuldig zijn gedood door Herodes omwille van de pasgeboren koning der Joden. Er zijn niet veel bronnen over deze kindermoord opgetekend in de geschiedenis, maar opvallend is dat niet alleen de Apostel Matteus melding maakte over deze moord, maar ook Anna Katharina Emmerich in het boek Lijden, Dood en Verrijzenis van Onze Heer Jesus Christus. In het Nederlandstalig brevier worden deze Joodse kinderen beschreven als door God voorbestemd, om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias. Hierdoor zijn ze gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven voor velen. 

Koning Herodes mag dan allang zijn overleden, helaas is kindermoord nog steeds aan de orde van de dag en liggen de wapens van Herodes nog steeds voor het grijpen. We hoeven maar aan de moordklinieken te denken die in de eufemistische wandelgangen 'abortusklinieken' worden genoemd, en waar dagelijks in de wereld kinderen op een gruwelijke manier worden omgebracht. Dit wordt dan o.a. gedaan met moord-methodieken die regelrecht geplaatst kunnen worden onder barbarij en bestialiteit. De veiligste plaats voor een kind (de moederschoot) om op te groeien wordt dan omgevormd tot een ordinaire martelkamer waar alle moraliteit en mensenrechten - met kind en al - door de goot worden gespoeld. Het Westen dat zó prat gaat op zijn 'mensenrechten' moet eens leren om die mensenrechten op iedereen toe te passen, en niet zoals nu gebeurt voor de helft. Het is dan ook logisch dat er wordt gesproken over "Westers huichelachtig" gedrag. 

Daarom moeten alle Christenen de Rozenkrans bidden dat dit bloedbad een einde mag nemen. Laten we daarom het goede voornemen maken door de Rozenkrans ter hand te nemen in het nieuwe jaar.

zaterdag 24 december 2016

Zalig Kerstmis!

Wat van de aanvang af bestond, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we mochten aanschouwen en onze handen mochten betasten met betrekking tot het Woord des Levens: ja, waarlijk, het Leven is verschenen en wij hebben het gezien; en leggen getuigenis af en brengen u de boodschap van het eeuwig Leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen; wat wij dan hebben gezien en gehoord, dát verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons: en ónze gemeenschap is met de Vader en met Jesus Christus zijn Zoon.  En wij schrijven hierover opdat onze vreugde volkomen mag worden. En dit is de boodschap die wij van Hem hebben gehoord en die we u gaan verkondigen: God is Licht en in Hem is geen spoor van duisternis! (uit: 1Johannes 1: 1-5)

Wij wensen u allen Gods zegen toe en een Vreedzaam en Zalig Kerstmis!

maandag 19 december 2016

Over de geboorte van Onze Heer Jesus Christus.

De overschaduwing van de Heilige Maagd Maria door de Heilige Geest had een viervoudig gevolg: de Maagdelijke ontvangenis van Jesus' heilige Mensheid, vervolgens de Menswording van het Woord Gods, de vlekkeloze heiligheid van Jesus in zijn heilige Mensheid en op de vierde plaats dat het Kind uit Maria geboren, Gods Zoon zal worden genoemd. Dat wil zeggen dat Jesus, juist omdat Hij geen aardse vader heeft, zou worden erkend als Zoon van God, dus waarbij Jesus alleen een Hemelse Vader heeft en wel in de meest eigenlijke zin. Het is opvallend dat de ontkenning van Jesus Maagdelijke geboorte, automatisch leidt tot een ontkenning van Jesus' Goddelijk Zoonschap. Men kan dus het één niet los zien van het ander. Doet men dat wel, dat is een ineenstorting van het gebouw van het Geloof onvermijdelijk. 

De Heilige Maagd Maria was verloofd met haar man Joseph, die in de H.Schrift wordt beschreven als een Rechtvaardige. In onze huidige tijd is de verloving losgekoppeld van het huwelijk, maar dat was bij de Joden 2000 jaar geleden zeker niet het geval. De verloving gaf bij de Joden reeds de rechten van het huwelijk. Toch bleef de bruid nog in het ouderlijk huis, totdat de bruidegom haar plechtig zijn woning binnenleidde. Daarmee werd het huwelijk als voltrokken beschouwd. Dat Maria dus haar Kind kreeg binnen de verlovingsperiode, betekent dat de Maagdelijke ontvangenis binnen het huwelijk moet worden gezien. Wie de tekst leest met een bril op van de eenentwintigste eeuw, komt al vaak bedrogen uit en begrijpt niet hoe het huwelijk bij de Joden geregeld was. De H.Schrift heeft nu eenmaal een Joodse context en die context kan men niet los zien van een juiste interpretatie.

Verder blijkt uit de opmerking van Maria aan de engel dat zij (binnen haar verlovingsperiode) toegaf "geen man te bekennen". De juiste conclusie is dat Maria ook verder als Maagd wilde leven. Hieruit volgt weer dat zij geen andere kinderen heeft gehad en dat Jesus haar Eerstgeborene was. In het dogma van de drievoudige Maagdelijkheid van Maria wordt er geleerd dat Maria voor, tijdens en na de geboorte van Jesus altijd Maagd is gebleven. Dit heeft de Kerk altijd geloofd. 

zondag 11 december 2016

Jeroen Pauw en Psalm 137 - de context

De H.Schrift is geen citatenboek waar je alles maar kunt uithalen en zelf interpreteren om dit vervolgens voor de voeten van een Christen te gooien. De duivel deed dat ook in de woestijn in de dialoog met Christus (zie Matteus hoofdstuk 4) en sloeg de plank elke keer mis. Presentator Jeroen Pauw lijkt de H.Schrift ook gevonden te hebben, maar nu om teksten naar voren te brengen die volgens Pauw wel erg 'gewelddadig' overkomen. Vervolgens worden deze teksten voor de neus van de Christen gegooid.
In de discussie laatst ging het over de laatste vers van Psalm 137. Echter in de inleiding van het boek der Psalmen waarschuwen de bewerkers al voor een té letterlijke interpretatie van de z.g. vloekpsalmen. Daarbij moet worden aangetekend, dat in het theocratisch bestuur waarin het Joodse volk leefde, een vijandigheid tegen het uitverkoren volk als vanzelf werd aangevoeld als een vijandschap tegen God. Vandaar ook dat de Psalmist dit in felle kleuren schildert. 

Bij de bekritiseerde Psalm 137 in vers 9 wordt overigens helemaal geen gelegaliseerde kindermoord bedoeld (al wordt dit wel door critici gesuggereerd), maar het gaat hier over de vergelding voor de inwoners van Babel, de vijanden van Gods volk. In de nieuwe heilsorde worden deze teksten geestelijk toegepast op geestelijk vijanden, en mogen dus zeker niet letterlijk worden opgevat

Wat Pauw en de critici over deze 'geweldsteksten' vergeten is, dat Christus in het Nieuwe Verbond de meeste wetten en voorschriften van het Oude Testament heeft afgeschaft. In de Bergrede stelt Hij zelfs in Matteus hoofdstuk 5 vers 43, dat de vijand moet worden bemind, en niet mag worden gehaat; dit in tegenstelling tot wat de Schriftgeleerden in die tijd uitlegden. Christus gebruikt de Tien Geboden en Leviticus hoofdstuk 19 vers 18 die voor ons in de nieuwe heilsorde gelden. Het is daarom uitgesloten om teksten te nemen uit het Oude Testament en deze geïsoleerd voor het niet geïnformeerde publiek voor te leggen en te beweren: "zo denkt en handelt de Christen!". Daar is de H.Schrift wel iets te ingewikkeld voor om daarvoor te worden gebruikt, meneer Pauw. En dan hebben we het nog niet over de valse interpretaties van teksten die kant noch wal raken. De uitleg van Christus is toch duidelijk in de H.Schrift: "Bemint God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand", en: "Heb uw naaste lief, gelijk u zelf". Dat betekent zeker dat je elkaar geen kwaad mag aandoen. Teksten uit Deuteronomium misbruiken alsof "katholieken vrouwen mogen verkrachten na een oorlogsbuit" is de zaak op een bedenkelijke manier vals interpreteren. Zo zit de nieuwe heilsorde niet in elkaar meneer Pauw. Echt niet.

Het lijkt er vandaag de dag steeds meer op dat ondeskundigheid meer regel dan uitzondering is op de Nederlandse televisie, en dat geldt zeker als het over het Katholiek Geloof of als het over de H.Schrift gaat. Men pakt maar een paar regels uit de Schrift en laat de context vervolgens weg mogelijk om het publiek te choqueren. Om de H.Schrift te begrijpen, zul je je niet alleen moeten beperken tot geïsoleerde teksten, maar moet je de Bijbel helemaal in zijn totaliteit lezen en de juiste interpretaties toepassen.

Post Scriptum: In de Katechismus van de Katholieke Kerk wordt verkrachting als een (zeer) ernstige zonde tegen de kuisheid veroordeeld en is steeds een intrinsiek slechte daad. Ze is een aantasting van de rechtvaardigheid en van de liefde. Voor de volledige tekst: zie daarvoor de Katechismus nummer 2356. 

woensdag 7 december 2016

8 December - Onbevlekte Ontvangenis

In het hoogfeest van 8 december vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Dit dogma wordt niet altijd goed door de mensen begrepen en vaak wordt het verwisseld met de Maagdelijke Geboorte van Onze Heer Jesus Christus die wij vieren op 25 december. Maar daar heeft het dogma niets mee te maken. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria betekent, dat Maria zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. Daarom heeft de zonde nooit geregeerd over de Maagd Maria en dat kan niet anders: was Maria niet Onbevlekt Ontvangen geweest, dan was de geboorte van Jesus Christus onze Heer ook onmogelijk geweest. 

In de Maagd Maria is bij voorbaat de vloek van de zonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte. Omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jesus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. 

In het boek Genesis wordt de komst van de Heilige Maagd Maria in een voorafbeelding van Eva al aangekondigd door het Woord van de Heer zelf die tot de duivel sprak: Ik zal vijandschap wekken tussen u en de Vrouw, tussen uw kroost en haar kroost. Dit zal u de kop verpletteren. (Genesis 3;15)
De Heilige Vaders hebben in deze woorden in vroegere tijden de Messiaanse voorspelling gezien, en noemden deze tekst het proto-evangelium, of de eerste Blijde Boodschap. Want daar de slang de vertegenwoordiger van de duivel is, moet in dit stukje Schrift een geestelijke en zedelijke strijd zijn bedoeld tussen de duivel en zijn aanhang, en de nakomelingschap van de vrouw. En uit de uitslag blijkt dat de overwinning aan de kant van de mensen zal zijn. Uit latere en meer volledige openbaringen weten we, dat deze voorspelling vervuld is door Christus die door zijn kruisdood de Duivel overwonnen heeft. 

zondag 13 november 2016

Hoe gestruikeld wordt over de naastenliefde

Het zijn niet alleen de Christenen die struikelen over de nieuw gekozen president Donald Trump, men lijkt ook te struikelen over de H.Schrift en vooral de geboden die de Heer ons zelf gegeven heeft. Hierbij is het van belang om de z.g. Bergrede of Veldrede te lezen (Matteus hoofdstuk 5 vers 43 en verder). Daarin is het toch duidelijk uitgelegd dat je iedereen moet liefhebben (zelfs je vijanden!), of waren de Christenen dit gebod al vergeten?

Er is namelijk een controverse tussen een Nederlandse politicus en een hoofdredacteur van een krant ontstaan of je voor zo iemand als Donald Trump wel bidden moet. Uit de reactie van de hoofdredacteur bleek dat het Woord van de Heer maar weer eens in herinnering moet worden gebracht, want een erg positief antwoord kwam er niet uit: het antwoord is ja, je moet voor iederéén bidden, je moet voor iedereen de naastenliefde beoefenen. De Heer heeft ons niet geboden onderscheid te maken of iemand gezien wordt als een goed of slecht mens. Dat is juist helemaal niet relevant. Een Christen dient dus zeker voor Barack Obama als voor Donald Trump te bidden. En daarbij dienen alle smoesjes over het niet-doen ervan te worden vermeden.

De reden is als volgt: voordat de mens bestond had God ons al oneindig lief, en daarom kunnen wij die liefde niet rechtstreeks aan God teruggeven. Daarom moet je de liefde teruggeven aan je naaste. Wie deze liefde aan zijn naaste teruggeeft, beschouwt de Heer als een liefde aan Hem gedaan. (vergelijk Matteus 25;31-40) Alle deugden vloeien voort uit de naastenliefde, maar elke ondeugd en zonde vloeit ook voort uit een gebrek aan naastenliefde. Deze liefde kun je ook teruggeven aan je naaste door voor hem of haar te bidden, dan wel een helpende hand toe te steken. Het antwoord is dus ja: je dient voor iedereen te bidden en dus zeker ook voor je vijanden, zoals de Heer zelf geboden heeft (vergelijk eens Matteus 5;43-48!)

Tegenwoordig wordt er veel te weinig gebeden voor de overheden. De Christenen moeten het voortouw nemen om hier het goede voorbeeld te geven. Goed voorbeeld, doet goed navolgen. 

zondag 6 november 2016

Over de strikvraag van de Sadduceeën

Op de tweeëndertigste zondag door het jaar, lezen we hoe verschillende partijen Jesus op de proef stellen door het poneren van strikvragen. Sommige van deze vragen hadden tot doel om Hem bij de ene of andere partij gehaat te maken, zoals de strikvraag over het betalen van belasting aan de Keizer. Kort na deze strikvraag volgt een andere, maar dit keer van de Sadduceeën een Joods gezinde partij die de verrijzenis van de doden loochenden. We gaan daarvoor even naar Matteus 22;23-32.

Op diezelfde dag kwamen de Sadduceeën naar Hem toe, die de verrijzenis loochenen. Ze ondervroegen Hem: Meester, Moses heeft gezegd (zie Deuteronomium 25;5), wanneer iemand kinderloos sterft, dan zal zijn broer de vrouw van hem huwen en nakomelingschap voor zijn broer verwekken. Nu waren bij ons zeven broers; de eerste huwde en stierf, en daar hij geen kinderen had, liet hij zijn vrouw achter bij zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en de derde, tot de zevende toe. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. Wie van de zeven zal zij nu bij de verrijzenis als vrouw hebben? Ze hebben haar immers allen gehad.
Jesus antwoordde: Gij dwaalt, en kent de Schriften niet, en evenmin de kracht van God. Want bij de verrijzenis huwt men niet, noch wordt men gehuwd, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel. En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt gij niet gelezen wat God u gezegd heeft: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk, de God van Jakob? Hij is toch geen God van doden, maar van levenden.

Wat nu komt is belangrijk: in Exodus 3;6 heeft God in het Oude Testament ook na de dood van de Aartsvaders zich hun God genoemd, en wel in deze zin (zo geeft Christus te kennen), dat de betrekking waarin ze tijdens hun leven tot God stonden, ook later niet was verbroken. Daaruit kan men concluderen dat de mens na zijn dood niet geheel ophoudt te bestaan. De ziel sterft dus niet. De Sadduceeën loochenden de verrijzenis, naar het schijnt,  juist omdat ze meenden dat de ziel sterft met het lichaam. Het antwoord van Christus is dus een weerlegging van de reden, waarom ze de toekomstige opstanding van de doden loochenden. 

Maar er is meer: het vuur in de braambos waardoor deze niet verteerd werd door het vuur, en waardoor Moses naderbij komt om te onderzoeken (zie Exodus 3;6) geeft symbolisch aan dat hiermee uitgedrukt kan worden dat de ziel (braambos) niet vergaat, zoals dat wél gebeurt als het lichaam van de mens aan het vuur wordt blootgesteld. Dan wordt het lichaam verteerd. Maar dat is niet bij de ziel zo. 

donderdag 3 november 2016

De oorlog van Satan tegen huwelijk en gezin

We weten het, je krijgt niet de klappers op de hand, maar de waarheid moet gesproken worden: er is op dit moment een oorlog gaande van het rijk van Satan tegen de Heer met als inzet het huwelijk en  het gezin. Dit blijkt uit de correspondentie van de laatst levende zieneres van Fatima, Lucia dos Santos (overleden in 2005, zie foto links) in een brief aan Kardinaal Carlo Caffarra in 1980. De toenmalige en nu heilig verklaarde Paus Johannes Paulus II wilde een nieuw Pauselijk Instituut beginnen voor huwelijk en gezin. Kardinaal Caffarra had zuster Lucia dos Santos gevraagd om gebed, maar verbaasd kreeg hij als antwoord een lange brief terug. In die brief schreef zuster Lucia het volgende:
De laatste beslissende slag tussen de Heer en het rijk van Satan zal gaan over huwelijk en gezin. Weest niet bang, want iedereen die zich inspant voor de heiligheid van huwelijk en gezin, zal altijd in alle opzichten bestreden en tegengewerkt worden, want dit is het beslissende punt....Echter, Onze Lieve Vrouw heeft zijn hoofd al verpletterd. 

We merken op dat de brief uit 1980 voor de 21ste eeuw goed is uitgekomen. Er wordt inderdaad een oorlog gevoerd tegen het authentieke huwelijk en gezin en het is vooral de politiek die LHBT-rechten gedwongen wil doorvoeren in de maatschappij. Daarbij komt ook nog eens het feit boven water van de buitgemaakte e-mails van de Democraten in de VS laatst, die spreken van het opzettelijk aanzetten tot opstand binnen de Katholieke Kerk, vooral gericht tegen behoudende bisschoppen (of dat soms een misdrijf is!) o.a. door het opzetten van katholieke schijn-organisaties om de Kerk onder druk te zetten. We laten de namen voor wat ze zijn - want dat doet niet ter zake - maar feit is wel, dat er infiltraties bezig zijn of bezig zijn geweest om die 'lastige Kerk' te liquideren. Want zo kun je het inmiddels wel noemen. En als je dan ook nog dit leest op website nu Actueel, dan zie je dat er geen moeite wordt gespaard om de laatst overgebleven Christen met zijn "achterlijke ideeën" uit de maatschappij te isoleren. Want dat schijnt toch het uiteindelijke doel te zijn van deze LHBT-operatie.

maandag 31 oktober 2016

Allerheiligen - Allerzielen

Op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. In Nederland is het een verplichte feestdag waarbij de gelovigen de H.Mis bij dienen te wonen. Ze zijn op deze dag echter wel gedispenseerd voor werken en bezigheden. 

Aan de verbreiding van dit feest zijn verschillende vormen van vieringen voorafgegaan, waarbij de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome de jaarlijkse viering propageerden van alle zielen in de hemel. De kloosters hebben de laatst genoemde herdenking (op 1 november) overal in Europa verbreid. Onze viering van 1 november Allerheiligen gaat daarop rechtstreeks terug. 

Op Allerheiligen eren we allen die nu leven bij God, of zij nu heilig zijn verklaard of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die de heilige Apostel Johannes zag rondom het Lam en voor de Troon van God. Zij zijn de voorsprekers voor de Lijdende en Strijdende broeders en zusters. Daarom is het gepast om hier op aarde te bidden en aflaten aan te bieden voor de Lijdende Kerk in het Purgatorium (vagevuur). Jesus liet zuster Maria Faustina het volgende daarover weten:
Al deze zielen (in het vagevuur) heb Ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan Mijn rechtvaardigheid. Het is in jouw macht hen verlichting te brengen. Benut alle aflaten uit de schat van mijn Kerk en bied die ten behoeve van hen aan. O, als je wist welke kwellingen zij ondergaan, dan zou je voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen opdragen en hun schuld aan Mijn rechtvaardigheid willen afbetalen. (uit: Boodschap van Jesus aan de wereld. Over de Barmhartigheid van zijn Goddelijk Hart).

Post Scriptum: Wie onder het octaaf van Allerheiligen het kerkhof bezoekt kan een volle aflaat verdienen. Deze aflaten zijn ook toepasbaar op de lijdende zielen in het Vagevuur. 

zondag 23 oktober 2016

Wij moeten meer vertrouwen in God hebben

Als u uw bank niet meer vertrouwt, dan haalt u ogenblikkelijk uw geld van uw rekening af. Vertrouwen is daarom heel belangrijk. Zonder vertrouwen bestaat ons financieel systeem niet eens meer. Maar hoe vaak komen wij niet vertrouwen tekort in God, terwijl Hij geen enkele veldslag verliest? Kijk eens naar de Apostelen. Ze worden uitgezonden door Jesus, zonder reiszak, beurs of sandalen, en zij vertrouwen op zijn Woord. Op de vraag van de Heer of het de Apostelen aan iets ontbroken heeft, antwoorden zij eenstemmig: "aan niets!" ( Lukas 22;35). De Psalmist zegt daarom: "De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort." (Psalm 23). Wij moeten daarom echt meer vertrouwen in God hebben dat alles een goede afloop krijgt, want niets gebeurt buiten zijn Wil om. Het kan zijn dat Hij moeilijkheden in ons leven toelaat, zodat wij beter de deugd van de nederigheid kunnen volgen en vuriger zullen bidden, maar Hij zal ons echt niet verlaten!

Meer in God vertrouwen is van levensbelang, ook als je als bisschop zorgen hebt over de financiële toekomst van je bisdom en over de vraag hoelang de parochies en de priesters nog betaald kunnen worden wegens de daling van het aantal gelovigen. De priesters en de bisschoppen moeten niet vergeten dat de Heer in alles voorziet, zelfs in die landen die heel arm zijn. Laten wij daarom meer onze Heer vertrouwen in een goede afloop. Als iemand een groot vertrouwen in de Heer heeft, dan kent zijn edelmoedigheid geen grenzen meer. De Heer zal ons de oplossing aanreiken als wij in Hem vertrouwen. Zonden van wantrouwen verwonden Hem nog het meest. Laten wij dat nooit vergeten!

vrijdag 7 oktober 2016

Oproep tot massaal Rozenkransgebed

Vandaag 7 oktober 2016, op Maria van de H.Rozenkrans, roepen wij iedere Christen van de Katholieke Kerk vandaag op tot het bidden van het Rozenkransgebed. Deze dag is niet toevallig gekozen, omdat op 7 oktober 1571 de Christelijke troepen de Turkse Ottomanen een vernietigende nederlaag hadden toegebracht in de zeeslag bij Lepanto. Voordat de slag plaatsvond, werd in Europa iedereen opgeroepen de H.Rozenkrans te bidden voor een goede afloop. Op het moment van de nederlaag zag de heilige Paus Pius V in een visioen dat de vijand verslagen was. Toen een boodschapper het bericht van de nederlaag van de Turkse Ottomanen kwam berichten zei de Paus dat hij al van de overwinning wist. Maar niet alleen de slag bij Lepanto is opgetekend: op 20 augustus 1991 werd tijdens het Rozenkransgebed aan sommige gelovigen een visioen getoond dat de H.Maagd Maria met tienduizenden engelen neerdaalde op aarde, juist op het moment dat een militaire coup plaatsvond in Rusland. Precies op dát moment van neerdalen, zoals door gelovigen werd gezien, bleek later de opstand te zijn neergeslagen. De H.Rozenkrans is daarom een machtig wapen in de strijd tegen het kwaad, en het is daarom dat wij iedereen willen verzoeken (ook vanwege de oktobermaand = Rozenkransmaand) dit gebed te bidden voor de noden van de Kerk, voor de Paus , voor het behoud van ons Katholiek Geloof en de Leer van de Kerk. Want er zijn op dit moment vijandelijke krachten bezig de Kerk van binnenuit binnen te dringen, en wij kunnen dit tegenhouden door ons Rozenkransgebed!

Om het goed te doen moet de Rozenkrans met vertrouwen worden gebeden. Dit is echt heel belangrijk. Wanneer ons vertrouwen groot is in een goede afloop, dan kan de overwinning ons niet meer ontgaan. Bid ook niet meteen de complete Rozenkrans, maar bid dagelijks het Rozenhoedje met de overweging van de geheimen. Ben je in staat om de volledige Rozenkrans te bidden, dan ben je van harte uitgenodigd dit te doen. 

De H.Rozenkrans is ons laatste redmiddel. Kom op Christen, neem die Rozenkrans ter hand en bid met vuur en vertrouwen. Laat het Onbevlekt Hart van Onze Lieve Vrouw zegevieren! 

zondag 2 oktober 2016

Overweging van de H. Moeder Teresa

Het Evangelie van de zondag (2 oktober) is een goede gelegenheid om eens na te denken over de handelingen die jezelf doet. Jesus vraagt geen bijzondere handelingen, maar vraagt ons om trouw onze dagelijkse plichten te doen. Daar hoef je niet een priester of religieus voor te zijn: ook de leek wordt gevraagd zijn plicht te doen. Elke dag weer.
De Heilige moeder Teresa heeft over het doen van de plichten van elke dag een heel mooi stukje geschreven dat het lezen de moeite zeker waard is. Wie zelfkennis wil opdoen, kan niet zonder een grondig geestelijk leven. 
Het stukje van de heilige moet men het liefst naast de eerste lezing van de H.Mis van deze zondag leggen. Hoe vaak gebeurt het niet dat veel mensen tegenwoordig wanhopig worden en zich afvragen "hoe lang moet ik hier nog op wachten Heer?", zoals de profeet Habakuk zich zo prachtig uitdrukt. Maar moeder Teresa geeft een prachtig antwoord hierop. De eerste lezing van de profeet Habakuk is hieronder te lezen. Daarna volgt een overweging van de heilige moeder Teresa. Haar overweging maakt het pas goed duidelijk dat wij niet alleen onze dagelijkse plichten moeten doen, maar ook ons meer moeten versterven in onze eigen wil, zodat wij niet in opstand komen tegen de wil van God. 

(Lezing uit de Profeet Habakuk.)

Hoe lang Heer smeek ik om hulp en wilt Gij niet horen: hoe lang roep ik tot u: verdrukking! En brengt Gij geen redding? Waarom laat Gij mij slechtheid zien en moet ik onheil aanschouwen? Heb ik geweld en verdrukking voor ogen. Zijn twist en tweedracht ontbrand?

De Heer gaf mij antwoord en sprak: Schrijf het visioen neer, en grif het op tabletten, opdat men het gemakkelijk leest; want er is nog een ander visioen waarvan de tijd is bepaald, en dat zijn vervulling bereikt, en niet faalt! Mocht het al toeven, blijft het verbeiden; Want het komt zeker en het blijft niet uit: Wie moedeloos is, in hem heeft mijn ziel geen behagen, maar de rechtvaardige leeft door zijn geloof. 


(De heilige moeder Teresa.)

Wees altijd trouw tot in de kleinste dingen, want daaruit bestaat onze kracht. Voor God is niets klein. Niets is minder waard voor Hem. Voor Hem zijn alle dingen oneindig. Beoefen de trouw in de kleinste dingen, niet om de deugd, maar om de grootheid van de wil van God, die ik buitengewoon respecteer. 

Zoek het niet in spectaculaire acties. Wij moeten vrijwillig onthechten aan alle verlangens om de vrucht van ons werk te zien; laten we alleen vervullen wat we kunnen, en geven we de rest in de handen van God. Wat belangrijk is, is de gave van jezelf en de graad van liefde die je in iedere handeling legt. 

Als je je best gedaan hebt, sta jezelf dan niet toe om wanhopig te worden bij een teleurstelling. Weiger ook de roem als je slaagt. Geef alles aan God met diepste dankbaarheid. Als je je verslagen voelt, is dat een teken van trots die toont hoeveel je nog in je eigen kracht gelooft. Houd je niet bezig met hetgeen de mensen denken. Wees nederig en niets zal je ooit nog storen. De Heer heeft me verbonden daar waar ik ben; daar zal Hij me ook weer los maken.  

zondag 4 september 2016

De heiligverklaring van moeder Teresa

De Nederlandse televisiekijker werd wel erg tekort gedaan op zondag 4 september: geen enkele zender zond live de heiligverklaring van moeder Teresa uit. De buitenlandse zenders deden dit toch wat beter, zoals de Duitse televisie, maar in Nederland werd er geen aandacht aan besteed. Misschien dat het nog op een journaal wordt uitgezonden? Op het moment van schrijven is dat nog even afwachten. Ook de Amerikaanse zender CNN zond - vooraf - een stuk over moeder Teresa uit dat op het internet was te volgen. In totaal werden 120 zenders wereldwijd ingeschakeld om de heiligverklaring live uit te zenden. Echt jammer dat Nederland niet meedeed. Een gemiste kans, zouden we zeggen.

Wie dit blog volgt weet dat in de zijbalk van deze site een link is opgenomen van de Vaticaanse televisie. Daar werd live via het internet de heiligverklaring uitgezonden. Mocht u dus in Nederland of Vlaanderen graag op de hoogte blijven, en uw tv-station zendt niets uit, dan kunt u natuurlijk hier even deze site raadplegen. De link van de Vaticaanse televisie vindt u ook hier.

zondag 14 augustus 2016

Maria Ten Hemelopneming - 15 augustus

Op 15 augustus viert de H.Kerk het hoogfeest van de Moeder van God die met lichaam en ziel ten hemel werd opgenomen. Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie werd er door de vaders gevraagd om een dogmatische definitie van de Ten Hemelopneming, waarna in 1950 Paus Pius XII dit dogma zou afkondigen. Er wordt in dit dogma overigens niets nieuws verkondigd, want de Ten Hemelopneming van Maria met ziel en lichaam is namelijk altijd door de Kerk geloofd. Er werden in de aanloop tot dit dogma vele bronnen van oude schrijvers geraadpleegd. Het Pauselijk document Munificentissimus Deus is te lezen op rkdocumenten via deze link

Voor de Nederlandse kerkprovincie geldt 15 augustus als een verplichte feestdag. Er geldt geen verplichting tot het onthouden van werken en bezigheden, maar men dient wel op deze dag de H.Mis bij te wonen. In sommige delen van Nederland is het gebruikelijk om de zogenaamde Kroedwösj te laten zegenen door een priester of bisschop. De mensen nemen deze gezegende kruiden mee naar huis en plaatsen die in een vaas of standaard. 

Wij wensen u allen een heel fijn en gezegend Maria Ten Hemelopneming toe.

Hoog boven alles blinkt gij uit,
o, Maagd, o Koningin, o bruid,
en alle schoonheid vloeit ineen,
en alle glans in u alleen,

Gekroond met zoveel glans en eer,
o, zie op ons die bidden neer,
en neem met vreugd het loflied aan,
wanneer wij zingend tot u gaan.

o, Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder wees onze voorspraak!

zondag 7 augustus 2016

Goede literatuur in de vakantieperiode

Voor velen is de vakantie aangebroken en hoewel ontspanning en rust noodzakelijk zijn, is het lezen van een goed boek toch wel aan te bevelen. Men hoeft natuurlijk niet meteen het hele boek uit te lezen, maar een overweging van een bepaald stuk in de geestelijke werken is nooit weg.  In de vakantieperiode moet je niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk 'bijtanken'. Zeker in de huidige tijd is een blijvende vorming van de leek hard nodig, zoals de ervaring vandaag te dag maar al te vaak leert.  In deze bijdrage hieronder zijn een paar voorbeelden gegeven. De boeken in epub-formaat zijn uiteraard goedkoper. Het betreffende boek vindt u door de links aan te klikken. 

- De Dialoog. Werkelijk een subliem werk uit de Middeleeuwen en opgetekend door niet minder dan de Heilige Catharina van Siëna. Voor een leek zal dit boek behoorlijke kost zijn om door te werken, en daarom wordt ten zeerste aangeraden echt de tijd te nemen om dit boek stukje bij beetje eigen te maken. Het werk is onlangs opnieuw vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Stichting de Boog. Ze kan ook in het z.g. epub-formaat worden gedownload. Betalen kan via iDeal. 

- De Heilige Schrift. Het volledige Nieuwe Testament is via deze link op te halen in pub-formaat en het wordt gratis verstrekt. Deze vertaling komt uit het Grieks en dus niet uit het Latijn. Wie een e-reader heeft met voldoende geheugen, kan dus een complete Bijbel op de reader zetten. De tekst komt misschien wat ouderwets over, maar de auteurs hebben wél getracht een zo letterlijk mogelijke vertaling van de H.Schrift te maken. 

- Jezus en de Joodse wortels van de eucharistie. Een must-have voor mensen die dieper in de H.Eucharistie willen doordringen. Door ons naar de Joodse wortels van ons geloof terug te voeren reikt de auteur ons een vergrootglas aan waarmee wij het toonbrood, manna, het laatste Avondmaal en de diepste betekenis van de H.Eucharistie met een nieuwe blik kunnen bekijken. Geschreven door Brant Pitre. 

- De verborgen kracht van de vriendelijkheid. Dit boek laat zien dat vriendelijkheid niet zo maar een kleine deugd is, maar dat wie zich er in oefent vanzelf vooruitgaat in de grote menselijke en bovennatuurlijke deugden. Geschreven door priester Lawrence Lovasik. Een boek dat ons echt een spiegel voorhoudt en ons daardoor vanzelf aanspoort vriendelijk tegen je medemens te zijn.  

- Richtlijn voor het geestelijk leven. Geschreven door de abt Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois), en wordt wel omschreven als een tweede Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Een boek dat elke leek, priester of diaken gelezen moet hebben. 

- Compendium van de Katholieke Kerk. Voor de leken is dit boek zeer aan te bevelen in hun verdere vorming en mag bij de catechisatie niet ontbreken. Warm aanbevolen dus. 

En zoals altijd wensen wij u in deze vakantie toe een Vacare Deo

maandag 25 juli 2016

Waar rechtvaardigen leven, daar zal God niet straffen

Uit het boek Genesis lezen wij in de vorige zondag (de 17e zondag door het jaar, Cyclus C) dat God van plan was om Sodom en Gomorra te vernietigen wegens om wraakroepende zonden die daar bedreven werden, maar het is Abraham die als voorspreker aan de Heer vraagt om de stad niet te straffen als er een aantal Rechtvaardigen werden gevonden (zie daarvoor Genesis hoofdstuk 18, verzen 20-32). Niet alleen wordt Gods Barmhartigheid hiermee verheerlijkt, maar het is evenzo een waarschuwing tegen sommige kwaadwillenden die denken dat zij nooit onder het oordeel zullen vallen. 

Maar nog belangrijker is de constatering, dat wijzelf als Rechtvaardigen moeten leven, net als de Rechtvaardige Lot in Genesis. Daarvoor is het nu nodig dat wij het Sacrament van het Heilig Doopsel hebben ontvangen en indien wij - na het doopsel - zwaar hebben gezondigd (waardoor de Heiligmakende Genade werd weggenomen door een doodzonde) dat van ons verlangd wordt om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Hierdoor zullen wij weer de Heiligmakende Genade verkrijgen. Wanneer wij dus als Rechtvaardigen leven, dan zal God het zeker niet toelaten dat het gebied waar wij wonen zal worden gestraft voor de vermetelheid en de zonden die daar door de mensen bedreven werden.

Er zijn mensen die dan zeggen: "Ja, maar dat was vroeger zo." Maar die mensen vergeten dat God gisteren als vandaag nog steeds Dezelfde is. Hij, de Almachtige, wil onze Rechtvaardiging en Hij wil niet dat wij ons afgeven aan de zonde. We hebben inderdaad een vrije wil om te kiezen, maar God heeft ons nooit bevolen slechte dingen te doen. Laat dat wel even duidelijk zijn. Wie zich echt bekeren wil en met welke persoonlijke zonde dan ook wil afrekenen - hoe erg die ook is geweest - is altijd welkom bij God in het Sacrament van Boete en Verzoening.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de Katechismus van de Katholieke Kerk (dus niet het Compendium), naar de nummers 1987, 1446, 1266 en 1992. 

vrijdag 15 juli 2016

Feest van Onze Lieve Vrouw Berg Karmel

Op zaterdag 16 juli 2016 is in het klooster van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart in Sittard de plechtige oplegging van het Scapulier van de Berg Karmel. Wie dit Scapulier krijgt opgelegd wordt door de Moeder van God persoonlijk in bescherming genomen, zoals zij dit zelf heeft bekend gemaakt aan de Heilige Simon Stock. Door het ontvangen van dit Scapulier deelt de gelovige in alle genaden van de Orde van Onze Lieve Vrouw. Voor meer informatie over dit feest en de verdere voorwaarden die Maria aan ons gesteld heeft, kunt u deze pagina even aanklikken. Ook de Sint-Agneskerk heeft er een pagina aan gewijd. De Moeder van God heeft ons wel gevraagd om zonder doodzonden te leven, speciaal gaat het hier om het zesde Gebod van de Decaloog. Mocht men als gehuwde of als ongehuwde dit gebod toch hebben geschonden, dan raadde de Moeder van God iedereen aan te gaan Biechten om zo van zonden ontslagen te zijn. Wie dit Scapulier draagt ontloopt volgens de hemelse openbaring de Hel en bij het gebruik van het z.g. Sabbatijns Privilege, ontloopt men ook het Purgatorium (het Vagevuur). De religieuzen van de orde hebben het grote Scapulier om en dragen dit over het habijt. Voor mensen in de wereld is een klein model van dit Scapulier ingesteld (het Bruine Scapulier genoemd). Zij kunnen dit onder of boven hun kleren dragen. 

Voor het programma die zaterdag verwijzen wij naar dit PDF-document waar alle informatie staat. Komt u met de auto, houdt dan wel even rekening met het feit dat op zaterdag extra druk is en dat de kans niet is uitgesloten dat u een stukje moet lopen om het klooster te bereiken. Er kan wel achter het klooster geparkeerd worden, maar bij veel bezoek kan dit vol raken. Houdt u daar wel even rekening mee. Komt u met de trein, dan is het ongeveer een twintig minuten lopen naar het klooster. 

zaterdag 9 juli 2016

En toen kwam er een Samaritaan langs...

Een schitterende preek over de Barmhartige Samaritaan vinden we bij de Heilige Severius van Antiochië (ca 465-538 na Chr).  

Toen kwam er een Samaritaan langs. Christus geeft zichzelf met opzet de naam Samaritaan, van Jezus zei men om Hem buiten te sluiten: “Je bent een Samaritaan en bezeten van een demon”. De reizende Samaritaan die dus Christus was - want Hij reisde werkelijk - heeft de mensheid gezien die op de grond lag. Hij is niet aan de overzijde voorbij gelopen, want het doel van zijn reis was om “ons te bezoeken”. Hij was voor ons op aarde neergedaald en was bij ons te gast. Want Hij is niet alleen “verschenen, maar Hij heeft werkelijk met de mensen gesproken”.

Op onze wonden heeft Hij wijn gegoten, de wijn van zijn Woord, en als de ernst van de wond deze kracht niet verdroeg, heeft Hij het met olie vermengd, evenals met zijn zachtmoedigheid en “zijn liefde voor de mensen”. Vervolgens heeft Hij de mens naar een herberg gebracht. Hij geeft deze naam 'herberg' aan de Kerk, welke een woonoord en een schuilplaats werd voor alle mensen… En eenmaal in de herberg aangekomen, heeft de goede Samaritaan een nog grotere zorg voor hem getoond: Christus zelf was in de Kerk en verleende alle genade … En aan de herbergier, symbool voor de apostelen, en de pastors en leraren die hen hebben opgevolgd, heeft Hij bij zijn vertrek – dat wil zeggen bij zijn hemelvaart- twee muntstukken gegeven, opdat ze de zieke goed zouden verzorgen. Door die twee muntstukken, horen we de twee Testamenten, het Oude en het Nieuwe, dat van de wet en de profeten en dat van het evangelie en de geschriften van de apostelen. Beiden komen van dezelfde God en dragen de enige afbeelding van de enige God in de Hoge, zoals geldstukken de afbeelding van de koning dragen, en ze drukken in ons hart dezelfde koninklijke beeltenis af door middel van de heilige woorden, omdat het een en dezelfde Geest is, die ze heeft uitgesproken… Het zijn de twee stukken van een en dezelfde koning, tegelijkertijd door Christus aan de herbergier gegeven en met gelijke waarde…

Op de laatste dag zullen de herders van de heilige kerken tegen hun meester die terugkomt zeggen: “Heer, U hebt me twee muntstukken gegeven, en zie, door ze te gebruiken, heb ik er nog twee bij verdiend”, waardoor ik de kudde heb laten groeien. En de Heer zal hem antwoorden: “Dat is goed, goede en trouwe dienaar, over weinig ben je Me trouw geweest, en over véél zal Ik je aanstellen: kom binnen in de vreugde van je Heer”.

woensdag 6 juli 2016

De vijf geboden van de Kerk

De vijf Geboden van de Kerk lijken wel 'vergeetgeboden' te zijn, want nogal wat katholieken schijnen zich niet te beseffen dat die geboden nog steeds van kracht zijn. Soms krijg je het idee dat deze Geboden in de praktijk nogal erosiegevoelig zijn gebleken in de loop der jaren. Er wordt maar gewerkt op de zondag of een verplichte feestdag alsof het niets is of men laat het Biechten jarenlang achterwege. 
In het Katholiek Gebedenboek uit 1985 zijn de Geboden van de Kerk op pagina 49 te vinden. In het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk vindt men ze op pagina 132 (nummer 432). Wie de beide teksten eens naast elkaar legt zal zien dat in het Compendium gebod 1 en 2 zijn samengevoegd en dat Gebod 5 luidt: tegemoet komen aan de materiële noden van de Kerk, ieder naar eigen mogelijkheden. Vooral het laatste Gebod zal voor de ouderen onder ons vreemd overkomen, maar het tegemoet komen aan de materiële noden is geen nieuw Gebod en bestond al veel langer. Wie de catechisatie heeft gehad moet dat toch bekend in de oren klinken. In de Grote Catechismus van de H.Pius X uit 1905 staat dit genoemd en aangegeven in nummer 504. 
Het Compendium legt in nummer 431 mooi uit waarom die Geboden van de Kerk noodzakelijk zijn. Ze legt uit: De vijf Geboden van de Kerk hebben tot doel voor de gelovigen het onontbeerlijk minimum te waarborgen wat betreft de geest van gebed, het sacramentele leven, de morele inzet en de groei van de liefde tot God en tot de naaste.
De Kerk heeft het dus over een onontbeerlijk minimum, waar iedereen aan gehouden is. Als men de vijf Geboden uit zijn leven weglaat, dan daalt men al heel snel af naar de wereld van de zonde. Het gebed verdwijnt, de zondagsplicht verdwijnt en binnen de kortste keer komt het ongeloof het gezin binnen wandelen. We moeten als Christenen van de Katholieke Kerk deze Geboden hoog houden. Volgens de catechismus geldt de plicht tot het onderhouden van de vijf Geboden als kinderen tot het jaar van het verstand zijn gekomen. Daarom hebben de ouders net zo goed de plicht om er voor te zorgen dat hun kinderen niet van de H.Communie en de gebeden in de Kerk verstoken blijven.

De huidige samenstelling in het Compendium is aldus:

Hoe luiden  de vijf geboden van de Kerk?
De vijf Geboden van de Kerk luiden: 
1) Op zondagen en verplichte feestdagen aan de Mis deelnemen, en zich onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zouden kunnen vormen voor de heiliging van deze dagen. 
2)de eigen zonden belijden, door tenminste eenmaal per jaar het sacrament van de verzoening te ontvangen. 
3) tot het sacrament van de Eucharistie naderen, minstens in de Paastijd. 
4) zich onthouden van het eten van vlees en vasten op door de Kerk vastgestelde dagen. 
5) tegemoet komen aan de materiële noden van de Kerk, ieder naar eigen mogelijkheden. 

zondag 12 juni 2016

De zondares zonder weggeredeneerd zondebesef

Een aangrijpend stukje Evangelie in het C-jaar op de 11de zondag door het jaar is het wel (Lucas 7;36-8;3). Hoe een zondares, een vrouw, haar tranen de vrije loop laat en de voeten van Jesus wast om vervolgens dit met haar eigen haren af te drogen. 
Vooral haar nederigheid, haar onderworpenheid, haar overgrote liefde, maar ook haar juiste inzicht over de goedheid van God, en haar eigen zelfkennis, van haar zware zondigheid die zij in haar eigen ziel zag, dompelde haar in een ontzettend groot verdriet. Je kunt alleen het juiste inzicht verkrijgen door de deugden van de liefde en de ware nederigheid. Dit ware inzicht doet bij een mens juist inzien hoe groot zijn of haar schuld is, en vraagt onze grote God en Heiland vanuit het hart om vergiffenis. Juist die grote liefde die wij moeten hebben voor onze Heer zal de vergiffenis van veel zonden mogelijk maken. De liefde bedekt nu eenmaal vele zonden (vergelijk 1Petrus 4;8) 
In concrete daad zien wij in het Evangelie van vandaag hoe wij ons zelf moeten omvormen om tot het ware inzicht te komen. Zonder dat, kunnen wij ons niet als grote zondaars beschouwen en lopen wij het gevaar na verloop van tijd de zonde zelfs te ontkennen en volledig weg te redeneren, zoals velen nu doen.
De arme zondares had het goed gezien: zij kreeg vergiffenis van zonden, al waren dit velen. Juist omdat zij een grote liefde voor onze Heer had betoond. De eerste Biecht wordt afgenomen en de Heer Jesus geeft de Absolutie aan de arme zondares. Zij heeft nu vergiffenis gekregen. Laten wij ook haar voorbeeld volgen door rouwmoedig onze zonden te belijden in het Sacrament van de Biecht en om vergiffenis te vragen aan Jesus wat wij verkeerd gedaan hebben tegen Hem en onze naaste. 

woensdag 8 juni 2016

Het gedrag in een kerkgebouw

We weten dat als wij een kerkgebouw bezoeken, wij eerbiedig binnenkomen. Het is een gewijde ruimte waar Onze Heer Jesus Christus zelf leeft in de Heilige Hosties die zijn opgesloten in het Tabernakel. Een kerkgebouw is een door bisschoppen geconsacreerd gebouw, en dus moet alles vermeden worden wat deze heilige plaats zou kunnen ontheiligen. 

Velen komen een kerkgebouw binnen met een verwerpelijk gedrag alsof een kerkgebouw een museum is of erger. Een heiligdom, een Godshuis kom je dus binnen met gepaste eerbied. Je kleding is gepast en je bent dus niet gekleed alsof je naar het strand gaat. Zowel dames als heren dienen dus passend gekleed het kerkgebouw te betreden.

Als je binnenkomt, dan zwijg je, dan ben je stil en ga je niet luidop zitten praten zoals in een markthal. Wie graag wil praten, of sociale banden wil aanhalen of versterken, doet dat dus buiten de Kerk. Niet binnen. De heren hebben hun hoeden en petten af te nemen (alleen de priester mag iets op zijn hoofd dragen, te weten: Pastoors de Bonnet of de bisschop de Mitra).
Het is wel in onbruik geraakt, maar de vrouw heeft over haar hoofd een Mantilla. In veel landen, en zeker in de Sint Pieter wordt er geselecteerd op de juiste kleding voor mannen en vrouwen. Daar is men streng: wie niet passend gekleed is, komt de Sint Pietersbasiliek niet binnen. Houd u dus daar wel rekening mee als u in Italië op vakantie gaat, want het is vervelend buiten te moeten blijven. Bovendien staan er borden aangegeven, vlak voor de ingang van de Sint Pietersbasiliek. Niemand kan zich dus beroepen op onwetendheid.

Je hebt je eigen huis om te eten en te drinken, dus in een kerkgebouw is het niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen en daar te gaan zitten alsof je een restaurant bezoekt. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Voor de gelovigen is het belangrijk dat zij geen overhaaste bewegingen maken alsof dat een kruisteken zou heten. Na het indopen van je vingers in het wijwatervat, maak je aandachtig en eerbiedig het kruisteken en je roept de naam van de Drieëne God aan met de woorden: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Knielen voor Onze Heer doe je met aandacht en doe je ook met eerbied; zeker bij binnenkomst en zeker als je voor de communiebank en naar het Tabernakel gericht staat.

zaterdag 4 juni 2016

Het Onbevlekt Hart van Maria

Na het hoogfeest van het Heilig Hart van Jesus, gedenken wij vandaag het Onbevlekt Hart van Maria. Zoals het Brevier het zo mooi zegt: Het feest van het Onbevlekt Hart van Maria nodigt ons uit op zeer intieme wijze binnen te treden in het hart van de Moeder van Jesus om er te delen in haar openheid voor God. Door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer, die in haar zijn verblijf heeft genomen, is Maria het beeld van de Kerk geworden, de tempel van de Heilige Geest en het voorbeeld voor elke Christen. 
Zoals Maria ons ook voorgeleefd heeft: wees onbevlekt in je handelen en gedachten, wees nederig voor God de Heer, gehoorzaam in alles wat Hij van je vraagt en doe dit uit liefde voor Hem. Wijden wij ons ook elke dag toe aan het Onbevlekt Hart van Maria via het gebed en vragen wij om haar machtige voorspraak dat de zonde ver weg van ons verwijderd blijft. Het is waar dat de Reformatie de positie van de Moeder Gods slecht begrepen heeft en niet beseft dat wij verlost zijn juist dankzij het ja-woord van de Heilige Maagd Maria toen bij het bezoek van de engel Gabriël. Want zonder haar ja-woord was Christus immers niet in de wereld gekomen, en waren wij allemaal nog bedolven in onze zonden en waren wij zonder hoop op redding in deze wereld achtergelaten. Laten wij dat niet vergeten!

zaterdag 28 mei 2016

Sacramentsdag

Op zondag 29 mei vieren we in de Nederlandse Kerkprovincie het Hoogfeest van Het Lichaam en Bloed van Christus; Sacramentsdag. Wanneer het Allerheiligst Sacrament is uitgesteld en wij het kerkgebouw met eerbied binnen komen, knielen wij vóór Hem met twee knieën op de grond, in plaats van de gebruikelijke begroeting met een knie. Wij begroeten onze Koning en Heer die waarlijk aanwezig is in de H.Hostie. Zijn woorden: Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen (Joh 6;54). We hebben dit H.Sacrament waar Jesus zelf in tegenwoordig is dus nodig om op de jongste dag te kunnen verrijzen met een verheerlijkt lichaam.
Als wij Jesus écht lief hebben, dan voeren wij zijn geboden uit. Hebben we dus gezondigd, dan moeten we eerst het H.Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht ontvangen. Om dit H.Sacrament van het Altaar te mogen ontvangen moet je zonder zware zonde zijn. Wie zwaar heeft gezondigd en toch de H.Communie ontvangt, eet en drinkt zijn eigen vonnis en kan op de laatste dag terecht moeten staan. Laten wij daarom Jesus niet beledigen, maar zijn H.Wil doen in alles. Lauda Sion Salvatorem! 

dinsdag 24 mei 2016

De kern van de zaak: de Navolging van Christus

Je kunt hele theologische verhandelingen lezen, discussiëren met geleerden, spreken met theologen en schriftdeskundigen van naam en toch na afloop van zo'n gesprek volledig de boot missen. Je kunt diepgaande gesprekken houden over de moraaltheologie en zelfs spreken over Quantumfysica, Relativistische effecten die optreden bij het z.g. Dopplereffect, bezig houden met integraal- en differentiaalrekening compleet met zwarte gaten en zwaartekracht-straling, maar uiteindelijk toch de kern van de zaak niet zien. Als je al in staat zou zijn alle geheimen en alle wetenschap te kennen, maar je het aan één ding zou ontbreken (de liefde), dan klink je als een schelle cimbaal (1 Korinthiërs 13;1-2). Zet daarom even alle wetenschap en kennis op een ander spoor, en concentreer je op de Navolging van Christus. Dát is de hoofdzaak. We beweren dus niet dat theologie en wetenschap onnodig zijn, maar er zijn mensen die zich teveel bezighouden met kwellende theologische (en andere) vraagstukken en daardoor de kern van de zaak niet zien.

Het beroemde werk van Thomas à Kempis is na de Heilige Schrift, het meest gelezen boek over het inwendig leven. Het werk dat zó belangrijk is voor de religieus, maar evenzo voor de priester en natuurlijk ook voor de leek. Wie het werk gratis (en zonder registratie!) wil downloaden voor een e-reader, kan dit doen via deze link. Klik daar op de blauwe knop met de tekst "Downloaden".  
Waarom zeggen we dit?

Je kunt je volproppen met aardse wetenschap of heel veel over de theologie weten, maar uiteindelijk gaat het om Christus met daden na te volgen. Vooral de daad is belangrijk, want wie beweert dat het goed is alleen toehoorder te zijn (zie Jacobus 1;22) komt terecht bedrogen uit. Je geloof immers, moet je met je daden kunnen bewijzen. En kom niet zeggen: ik geloof in een God, dat is voldoende om gered te worden...want duivels geloven dat immers ook, maar zitten toch in de Hel (vergelijk Jacobus 2;19). Daarom, laten wij Christus navolgen. Zijn juk is immers zacht en Zijn last is licht (Matteus 11;30). 

zaterdag 21 mei 2016

Priesterwijding in bisdom Roermond

Ja, verheugend is het bericht wel: op het moment van schrijven wordt in het Bisdom Roermond in Nederland Kapelaan Miguel Pascual Coello tot priester gewijd. Volgens onze informatie zal hij dan zijn werkzaamheden doen in twee parochies in Maastricht. Maar er zijn gelukkig meer priester- en diakenwijdingen die op stapel staan in binnen- en buitenland. 

Gelukkig is er dus ook eens goed nieuws te melden dat je soms maar met moeite kan vinden in de mainstream media. In andere landen gaat het naar verwachting steeds beter met de roepingen tot het priesterschap. De seminaries lopen hier en daar weer vol en dat is toch echt verheugend nieuws!

Voor de nieuwe wijdelingen wensen wij uiteraard al het goede toe en veel Gods zegen. De Kerk kan niet zonder priesters en diakens en elke nieuwe wijdeling is een grote verademing en vreugde voor de Kerk en de mensen. Deo Gratias!

woensdag 18 mei 2016

Kardinaal veroordeelt demonische genderideologie

In niet mis te verstane woorden heeft Kardinaal Robert Sarah,  de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, fel uitgehaald naar de demonische genderideologie, het homohuwelijk en het Amerikaans transgenderbeleid. In alle drie de gevallen gaat het volgens de Kardinaal om demonische aanvallen op de mensheid. Katholieken worden gevraagd moedig het voorbeeld te volgen van de Heilige Johannes de Doper, de martelaar voor de heiligheid van het huwelijk. 

De Nederlandse vertaling van deze toespraak staat vandaag op 18 mei 2016 afgedrukt op de site van het Katholiek Nieuwsblad, en de Engelstalige toespraak vindt men op de site van Lifesitenews. Het is duidelijk dat de Kardinaal geen doekjes windt over wat er op dit moment gebeurt in de Westerse "beschaving". We hebben dat laatste woordje maar tussen aanhalingstekens geplaatst omdat er eerder van een nep-beschaving kan worden gesproken, vooral als men het heeft over het ontzagwekkende verval van de zeden die door politici steevast als "normen en waarden" worden gepresenteerd. Het is daarom logisch dat een vijandelijke overname van onze maatschappij niet verzwegen noch getolereerd mag worden. 

Kardinaal Sarah raadde de gelovigen aan om profetisch en trouw te zijn en te bidden. Wij voegen daar aan toe dat je via de H.Rozenkrans alles kunt verkrijgen als dit overeenkomt met de Wil van God. In deze Mariamaand laten wij daarom allemaal het wapen van de H.Rozenkrans ter hand nemen om gezamenlijk de duivel met zijn trawanten te verjagen. 

dinsdag 17 mei 2016

Kerken uitsluiten van GBA is discriminatie

In Nederland worden alle gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizingen bijgehouden door de Gemeentelijke Basis Administratie de GBA (vroeger heette dat het Bevolkingsregister). Omdat de politiek in de jaren 80 van de vorige eeuw vond dat de Kerk daar opeens niets meer te zoeken had, probeerde men vanuit de kerken tot een oplossing te komen. Kortweg werd die oplossing in 1986 mogelijk gemaakt door het instellen van de SILA: hierdoor bleven de mutaties voor de kerken zichtbaar. Wie overigens niets met de Kerk te maken wilde hebben kon dat óók aangeven. De SILA geeft de verhuisgegevens door aan de parochie waar men als gelovige neerstrijkt. Ook als een kerklid komt te overlijden (en bijvoorbeeld geen familie meer heeft), wordt dit doorgegeven. Hierdoor bleef het voor de kerken mogelijk plaatselijk zicht te houden op hun eigen kerkleden. Het probleem is nu dat de kerken (in dit geval de Rooms Katholieke Kerk en de Protestante Kerken), opeens met een motie te maken kregen van D66 - een partij in het Nederlands parlement - die vond dat ook de kerken niets meer te zoeken hadden in de GBA-gegevens die aan de SILA werden doorgegeven. Die motie werd vervolgens meteen door een Kamermeerderheid aangenomen, maar de minister wilde aanvankelijk niet meewerken aan de motie. Plotseling echter werden de kerken geconfronteerd met een besluit van de Regering dat de kerken per 1 maart 2016 toch geen gegevens meer mochten ontvangen zodat de verhuisgegevens aan de SILA onverwacht werden stopgezet. Deze maatregel geldt overigens alleen en uitsluitend alleen voor de kerken en niet voor andere organisaties die nog steeds toegang hebben tot de GBA. De SILA beheert nu de gegevens van 5.7 miljoen kerkleden.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom een brief op poten gezet en geprotesteerd tegen deze flagrante discriminatie. Volgens de Nederlandse Grondwet mag niemand worden gediscrimineerd, en ook niet op grond van het enkele feit dat je een Godsdienst aanhangt. Maar kennelijk vond een partij zoals d66 de Grondwet niet van belang. De brief van de bisschoppen is aan de Minister-President Mark Rutte gestuurd en vervolgens ook later op de site van de Bisschoppenconferentie verschenen. Ze is integraal hier te lezen

Van onze kant kan deze discriminatoire maatregel niets dan alleen maar afkeuring krijgen: er bestaat al een door de regering ingesteld beroepsverbod voor Katholieke en Protestante Christenen in Nederland die trouwambtenaar willen worden en nu worden we met een nieuwe discriminatie geconfronteerd. Hoewel de bisschoppen nooit stemadvies geven, geven wij die wél: stem als Christen nooit op partijtjes die Christenen discrimineren, zoals D66, maar stem liever op de ChristenUnie of op het GPV (de tegenstemmers van deze motie). Dan gaat bij de eerstvolgende verkiezingen uw stem niet verloren en kunt u gewicht in de schaal leggen om partijen zoals D66 uit de Tweede Kamer te weren. 

Post Scriptum: Als er na de brief van de Bisschoppenconferentie in Nederland geen uitkomst is over deze zaak, dan kunnen kerkleden misschien worden gevraagd om de mutaties zelf te gaan aanleveren. We weten nog niet hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen en we zullen dus moeten afwachten. We houden u op de hoogte.

Post Scriptum 2: De site Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians heeft inmiddels de klacht ook gepubliceerd. Ze staat in het Engels hier te lezen

zaterdag 14 mei 2016

Pinksteren - De nederdaling van de Heilige Geest

Vijftig dagen na Pasen vieren wij Pinksteren. Dat was de dag waarop de Heilige Geest neerdaalde over de Apostelen. Vanaf die dag worden de deuren van het verblijf wagenwijd opengedaan. De angst voor de Joodse overheden is verdwenen, de angst voor verwerping en zelfs de angst voor foltering: zo groot was de kracht van de Heilige Geest! Vanaf dat moment wordt de Kerk geboren. Met kracht leggen de Apostelen getuigenis af. Grote groepen mannen als vrouwen en zelfs priesters sluiten zich aan bij de Apostelen. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen, door alle tijden heen, toen en nu. 

Wij wensen u allen een zalig en gezegend Pinksterfeest toe!

woensdag 11 mei 2016

De nadelen van de getrouwde priester

Onlangs heeft Aartsbisschop Mgr. De Kesel in België gepleit voor het niet-celibataire priesterschap. Zoiets wat je ook bij de Oosterse kerken aantreft. Tegenwoordig lijkt dat bijna een panacee voor het oplossen van elk probleem in de Rooms Katholieke Kerk, maar men vergeet dat er ook heel veel nadelen kleven aan niet-celibataire (getrouwde) priesters. Die nadelen zijn soms uit en te na beschreven bij de zusterkerken, zoals bij de Anglicaanse Kerk. Jaren terug hebben de Anglicanen daarover eens diep van gedachten gewisseld. De nadelen van getrouwde priesters liegen er soms niet om.

Hieronder volgt een kleine opsomming van bekende feiten:
  1. Getrouwde priesters kunnen ook overspel plegen en worden makkelijker prooi voor zaken als ontucht en onkuisheid. Hierdoor zullen de schandalen in de Kerk alleen maar toenemen en zeker niet afnemen, zoals de voorstanders wel altijd vaak hebben beweerd. 
  2. Getrouwde priesters moeten bij een scheiding een omgangsregeling treffen inzake de kinderen (dat kan nog leuk worden!)
  3. Getrouwde priesters kunnen het pastorale werk 24/7 totaal niet combineren met een gezin, zoals dat in de Anglicaanse Kerk (te) vaak is voorgekomen waardoor de priesterhuwelijken weer op 'breken' stonden (ja, het is echt waar: wij verzinnen dit niet). 
  4. Getrouwde priesters zullen bij een kerkvervolging eerst voor hun gezin kiezen (logisch ook) en pas daarna voor hun schapen en de parochie. Hierdoor staan de gelovigen makkelijker buiten spel dan bij celibataire priesters.
  5. Getrouwde priesters voeren de Wil en bedoelingen van de Heer niet uit volgens het Evangelie, die juist gevraagd heeft alles te verlaten omwille van het Koninkrijk der Hemelen. En dat geldt dus ook voor het huwelijk. Van de priester wordt zeker verwacht dat hij Jesus radicaal navolgt. Onze Heer was immers ook niet getrouwd. 
  6. Getrouwde priesters die overspel plegen en dagelijks de H.Eucharistie opdragen, is vragen om problemen bij de Heer zelf. Hij accepteert zeker niet een priester die zijn handen vuil maakt en het Lichaam van Christus ook nog durft aan te raken.
Daarbij zal men willen opmerken dat de Apostelen (althans sommigen) getrouwd waren, maar dan vergeet men dat het in de Oude Kerk gewoon was dat iedereen met een hogere wijding in kuisheid diende te leven. Het eerste Concilie dat zich daarmee bezighield was het Concilie van Elvira in de 4e eeuw, dat in Canon 33 voor hogere wijdingen het celibaat definitief verplicht stelde. Dit is later in andere Concilies in de daarop volgende eeuwen opnieuw plechtig bevestigd. 

Dit zijn maar een aantal aspecten van het celibaat die wij hier naar voren brengen en het antwoord waarom getrouwde priesters meer nadelen dan voordelen opleveren.

vrijdag 6 mei 2016

Hoe nederig bent u? Hier is de spiegel..

Er zijn mensen die zich Christenen noemen, maar die wel de H.Schrift of delen van de H.Schrift verwerpen omdat sommige passages niet zo goed uitkomen. Tegenwoordig spreken we van politiek-correcte ideeën. Er is inderdaad een verschil van opvatting tussen wat God leert en wat de mensen leren; dat gaat helaas al eeuwen zo. Om een voorbeeld te geven hoeveel nederigheid u werkelijk bezit, leg ik een stukje Evangelie voor dat als een spiegel voor uw ziel werkt:

Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Gij vrouwen, weest onderdanig aan uw mannen, als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Kerk: Hij die de Verlosser is van het Lichaam. Welnu, zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten in alles de vrouwen het zijn aan haar mannen. 
Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals Christus de Kerk heeft bemind. Hij heeft Zich voor haar overgeleverd: om haar te heiligen en te reinigen door het Waterbad, vergezeld van het woord; om Zich een heerlijke Kerk te bereiden, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar heilig en zonder enige smet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam; wie zijn vrouw bemint heeft zichzelf lief. Welnu niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; maar hij voedt het en verzorgt het, zoals ook Christus het doet met de Kerk; omdat we de ledematen zijn van zijn Lichaam. “Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één vlees worden.” Dit geheim is groot; ik bedoel; zijn verhouding tot Christus en de Kerk. Maar hoe het ook zij: ieder van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf, en de vrouw moet eerbied hebben voor de man. (Efeziërs 5; 21-33)

Als u nu als Christen dit stukje Evangelie accepteert en uitvoert, dan is de deugd van de ware nederigheid uw metgezel, speciaal bij de vrouwen. Wie dit aanneemt en doet, voert immers de H.Wil van God de Vader uit. En we weten dat iemand gered kan worden als hij die de Wil van de Vader uitvoert (Matteus 7;21)
Maar als u nu zegt dat hier sprake is van discriminatie van de vrouw, dan beschuldigt u God zelf van zonde, want zijn Leer is hierboven door de Apostel Paulus juist uiteengezet. Dan zou er sprake kunnen zijn van ernstige hoogmoed en ongehoorzaamheid en bent u mogelijk verblind geraakt door de politiek-correcte uitwassen in de maatschappij.

Het is nogal veelbetekenend dat de Apostel Paulus het volgende hoofdstuk besteedt aan de strijd tegen de Duivel, die overigens maar wat graag ziet dat de H.Schrift door de mensen wordt verworpen. De gelovige lezer was dat mogelijk al opgevallen. 

Post Scriptum: onze excuses voor de gemaakte type-en zinsfouten. Soms wil er wat tussendoor slippen, maar nu zijn de fouten verbeterd.