vrijdag 23 oktober 2020

Een gevormd geweten heeft geen surrogaat nodig

In de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland een distributie-systeem zodat iedereen evenveel kon kopen. Het bewijs dat je daarop recht had, moest je met een bonnensysteem bij de winkelier kunnen aantonen. Maar de producten waren in de oorlog allang niet meer de echte producten. Zaken als brood, schoenen en tabak waren bijvoorbeeld surrogaat. Tal van andere producten waren in die oorlog allang niet meer in hun oorspronkelijke samenstelling te krijgen en dus moest men toevlucht nemen tot surrogaatmiddelen.

Je zou denken dat deze surrogaatperiode alleen voor de materie zou gelden. Helaas is 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe vorm van surrogaat-maatschappij ontstaan: het is de surrogaatmoraal en het surrogaatgeweten. Vooral dat laatste zie je nu in de discussie over het hijsen van de regenboogvlak (een door de homobeweging gekaapt symbool uit het boek Genesis) op het politiebureau van Urk. Een deel van het verhaal leest u hier.

Bijzonder ergerlijk is dat de politie zegt “zich van geen kwaad bewust te zijn”. Ja, inderdaad, zeg ik dan: als je geweten zo is gecorrumpeerd, dan kun je stelen, roven en moorden zonder berouw (zoals vroeger in Communistisch Albanië gebeurde) en dan ben je inderdaad van geen kwaad bewust. Het geweten is immers de rede die ons zegt wat goed is en wat kwaad is. Maar het geweten dient wel goed gevormd te worden. Niemand kan beweren dat het geweten geen fouten kan maken. Deze fouten gebeuren juist, als iemand zijn geweten niet goed heeft gevormd. Bij de politie zijn ze er in ieder geval niet achter gekomen dat publiekelijk ergernis geven bij de bevolking ook een zonde is. Maar die zonde komt dan wél als een boemerang terug naar diegene die deze zinloze beslissing heeft genomen. Niet alleen is er ergernis gegeven in Urk, maar ook landelijk. Fout is ook door te stellen dat homo’s wel kunnen samenleven met elkaar en dat dit wettelijk geregeld dient worden. Het Katholiek Leergezag heeft daar al over geschreven en dit samenleven afgewezen. De pagina daarvoor op de website van het Vaticaan kunt u hier lezen (Engels). En we moeten hierbij niet vergeten, dat zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament deze levenswijze door de Apostelen al werd veroordeeld.

De persoonlijke zonde is in de kern terug te voeren tot de Erfzonde, waardoor de Duivel een zekere macht over de mens heeft gekregen. Maar zeker geldt dit ook wegens een gebrek aan de liefde tot God, zijn geboden en instellingen. Jesus zegt het immers heel kernachtig: "Wie Mij liefheeft, onderhoudt Mijn geboden.” (Johannes 14,15) We moeten God eerst liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel en met al onze krachten, waardoor wij in staat zullen zijn de Geboden te onderhouden. Dat is het eerste en belangrijkste gebod van de Eerste Tafel der Wet. Daarna komt de Tweede Tafel die wij kunnen samenvatten als: “Hebt uw naaste lief, gelijk uzelf” (Leviticus hoofdstuk 19 vers 18). 

Maar de naaste liefhebben wil niet zeggen dat we iemand zijn zonden moeten goedpraten, wegredeneren of zelfs de zonde liefhebben. Jesus heeft immers niet voor niets na zijn Lichamelijke Verrijzenis het Heilig Sacrament van de Biecht ingesteld (Johannes 20 verzen 22-23). Wie eens de moeite neemt om het Evangelie te lezen over wat Jesus gezegd heeft, weet, dat de zonde niet tot het Koninkrijk van God behoort, maar tot het Rijk van de Duivel; Gods Tegenstander. Die is nu op dit moment bezig om zoveel mogelijk zielen in het verderf te storten. Eén manier om dat te doen is het veroorzaken van een valse leer die de mensen voor hun eigen verderf navolgen.

1e lezing: Ex.22,20-26
2e lezing: 1 Tess.1,5c-10
Evangelie: Mt.22,34-40 
Kleur: Groen. Jaar: A.

Post Scriptum: Houdt u er rekening mee dat aanstaande weekend de Wintertijd weer ingaat? In de nacht van zondag 25 oktober 2020 gaat de klok van 03.00 uur weer terug naar 02.00 uur. Dat is een uur langer slapen. Maar hierdoor moet u wel rekening houden met de tijden van de H.Mis van uw parochiekerk. 

dinsdag 20 oktober 2020

Media moet stoppen met belaging Koning

Zeker in de afgelopen laatste 30 jaar werd de Katholieke Kerk in Nederland bij voortduur belaagd door de pers en door pressiegroepen die zich voordeden als 'Katholiek', maar in de praxis het tegendeel deden dan wat met de mond werd beleden. Hele krantenartikelen, compleet met leugenachtige complottheorieën (het aftreden van Mgr. Ph. Bär uit Rotterdam bijvoorbeeld in 1993) en de regelrechte leugens die geventileerd werden via de televisie, zijn daar een afschrikwekkend voorbeeld van. Vooral in 1985 was het hek van de dam waarbij de media een zeer discutabele rol speelde in het verslaggeven van het verhaal van 'loyale katholieken', maar in feite hand- en spandiensten verrichten voor figuren, die het overtreden van de Nederlandse Strafwet tot een kunst hadden verheven. Er verschenen posters in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam met de oproep om de Paus (Johannes Paulus II) te vermoorden bij zijn bezoek aan Nederland, maar er werden ook daadwerkelijke aanslagen gepleegd, zoals het gebouw waar het Pauscomité was gevestigd. Terroristen van Nederlandse bodem braken in en vernielden vervolgens het interieur voor tienduizend gulden. Wekelijks werd via de televisieomroep het bezoek van de Paus aan Nederland belachelijk gemaakt. En dan heb ik het nog niet over de bedreigingen, de smaad, de beledigingen, de spotternijen en de godslastering die over de Kerk werd heen gegooid.

Maar het zelfde kan je nu ook zeggen over de Koninklijke familie in Nederland die bij voortduur wordt gevolgd (zeg maar vervolgd) door journalisten, en waarvan tenminste één bron het Regeringsvliegtuig op luchthaven Schiphol in de gaten hield. Na het afkondigen van de Coronamaatregelen in Nederland, ging de Koninklijke familie op vakantie. Maar drie uur later was dit bij de journaille al bekend, en die sloegen vervolgens 'alarm'. De media rook een mooi verhaal, en de Koning met zijn familie werd vervolgens professioneel van hun vakantie beroofd door het in de krant te melden. 

Ik kan mij voorstellen dat Koning Willem Alexander zich behoorlijk rot heeft gevoeld bij terugkeer, want het is niet de eerste keer in zijn leven dat hij last kreeg met op jacht-zijnde-journalisten die stiekem met een telelens in de struiken verstopt 'de plaat van de eeuw' probeerden te schieten. Ik kan mij dus heel goed voorstellen dat onze Koning zich mogelijk belaagd voelt door deze opdringerige pers die elke beweging van zijn familie probeert te volgen. Soms krijg je het idee dat de leden van het Koningshuis niet in een glazen huis, maar in een kristallen huis moeten verblijven. Eén enkele verkeerde beweging, en het kristallen huisje wordt aan diggelen geslagen. 

Ik zou de pers willen verzoeken hiermee op te houden. Laat die mensen eens met rust!

zaterdag 17 oktober 2020

Ook wij kijken niemand naar de ogen

“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen (Matteüs 22;16)." Inderdaad, zelfs de Joodse fracties waren er zich terdege van bewust dat Jesus, de Zoon van God, niemand naar de ogen keek en zich aan niemand stoorde. Ook de vijanden van Jesus wisten dit toen al. Daarom is de opmerking - die je vaak tegenwoordig hoort - onwaar dat Jesus in die tijd niet anders kon dan alleen het mannelijk priesterschap in te stellen. Jesus kon wél anders, maar deed het niet. Maar zoals altijd worden er tot op de dag van vandaag leuke plannetjes gelanceerd door lieden die nooit de Schrift hebben gelezen, nauwelijks of geen enkel theologisch onderricht hebben gehad, laat staan dat zij de Kracht van God kennen en de Traditio hoog achten. 

Het zelfde moet worden gezegd over het betalen van de belasting aan de Keizer. En pas op wat we lezen in de Schrift: Jesus vraagt in vers 19 om een z.g. belastingpenning te laten zien en vraagt wiens randschrift en afbeelding daarop staat. Op die penning stond de beeltenis van de Romeinse Keizer, die zichzelf als god had verklaard (!!) en waarvan deze penningen in de buidel zaten van de ondervragende Joden. Schrikbarend kun je het bijna niet noemen, maar het is waar. Joden mochten zich al helemaal niet met afgoderij bezighouden en zeker niet in het bezit zijn van afgodsbeelden op penningen. 

Maar helaas ook in de Kerk zijn er tegenwoordig mensen actief die er niet voor terugschrikken munten te laten slaan met de afbeelding van de moeder aarde erop, een subtiele verwijzing naar de Azteekse afgod Pagamamma, en dit vrolijk via de kerkelijke kanalen uit te geven. In feite verschillen deze mensen niet veel van de Joden die deze afgodsbeelden bij zich droegen. Maar wat erger is: kennelijk is de tijd van de afgoderij en het heidendom teruggekeerd en zelfs de Kerk binnengedrongen. Hoe lang moeten wij nog wachten opdat Apocalyps 13 werkelijkheid wordt en al diegenen die het teken van het Beest niet willen aannemen en zijn beeld niet willen aanbidden, worden onthoofd? Ik vrees dat wij niet ver weg meer zijn van die tijd. En dan is het niet meer de vraag of je Christen bent of niet, maar de vraag of je voor Christus het Martelaarschap wilt ontvangen of niet. 

1e lezing: Jes.45,1.4-6
2e lezing: 1 Tess.1,1-5b
Evangelie: Mt.22,15-21 
Kleur: Groen. Jaar: A.

Aanstaande zondag 18 oktober 2020 is het Wereldmissiedag.

zaterdag 10 oktober 2020

Aanvullende regels Corona RK-Kerk Nederland

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen (in Nederland) schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen

Samenzang is niet toegestaan.


Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Op de website van RK-Kerk staat de volledige tekst te lezen

vrijdag 9 oktober 2020

Het leggen van onterechte relaties

Jesus laat ons zien dat velen een relatie denken te hebben met het Koninkrijk Gods, want deze mensen zijn immers uitgenodigd voor een feest in het Koninkrijk der Hemelen. Maar als je verder leest, blijkt die relatie tussen God en zijn volk opeens op losse schroeven komt te staan. Zelf dachten de mensen in die tijd (en misschien ook nu) dat die relatie bestond en er zeker van te zijn dat men “wel gered zal worden”. Maar menselijke overwegingen zijn in de ogen van God niet zo betrouwbaar. De Heer is zeker héél stellig in dit Evangelie van de 28ste Zondag door het Jaar : vele zijn wel geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Een geheel ander soort “relatie-probleem” zag ik onlangs in het onderzoek naar de dood en de verdwijning van het 11 jarige jongetje Nicky Verstappen in 1998 op de Brunssummerheide in Nederlands-Limburg. Na vele jaren van stilstand in het onderzoek, kon in 2018 een groot DNA-verwantsschapsonderzoek worden gehouden in de zoektocht naar de dader. Maar op 3 augustus 2017 schreef de digitale versie van de Nederlandse krant De Limburger dat er zeker wel een relatie moest bestaan tussen de verdwijning en de dood van de jongen en een aantal priesterstudenten in Limburg. De Limburger beweerde in dat bericht dat deze studenten uit het Seminarie van die dagen direct zouden worden onderzocht.

De Limburger schreef het zo:

"Een aantal mannen zullen rechtstreeks worden benaderd, onder wie de toenmalige priesterstudenten van Rolduc die gelijktijdig met het jeugdwerk Heibloem de leiding hadden over een zomerkamp op de accommodatie de Heikop op de Brunssummerheide.”

Met de macht van de pen, werden in die betreffende editie de priesterstudenten van Rolduc van die dagen door de krant vrolijk in het verdachtenbankje gezet. Want ja, er moest wel een relatie bestaan tussen priesterstudenten en pedofilie hè?

Maar helaas voor de Limburger: het DNA van de priesterstudenten van toen, kwam niet overeen met het gevonden DNA van de verdachte persoon op het lichaam van de dode jongen. Er bleek helemaal geen relatie te bestaan tussen deze beide zaken. Tot op de dag van vandaag kun je deze laster lezen op de site van De Limburger en tot zover ik weet is er vanuit de redactie niets teruggetrokken. Ook werd in de digitale versie deze beschuldiging nooit teruggetrokken met een redactioneel mea culpa. De krant, die kán namelijk geen fouten maken weet u. Daarom ben ik maar zo vrij geweest om via dit blog deze beschuldiging te corrigeren. Als De Limburger de waarheid niet wil dienen, dan doe ik het wel.

Op 22 augustus 2018 ontdekte de politie dat het DNA, dat gevonden werd op het jonge slachtoffer, in relatie stond met ene Jos.B. Die persoon staat op dit moment in Maastricht terecht voor ontvoering, misbruik en het doden van Nicky Verstappen. Het is natuurlijk afwachten wat de rechtbank van deze meervoudige strafkamer zal gaan zeggen, want de uitspraak weet ik niet op voorhand. Maar volgens het Openbaar Ministerie (de aanklagende partij) moet er wel een relatie liggen tussen de dood van de jongen en de verdachte Jos.B. 

Maar feit is, dat er in onze wereld soms een relatie wordt gelegd, waarvan later blijkt dat er helemaal geen relatie heeft bestaan, zoals in het bovenstaande geval van Rolduc. En helaas kom je dit wel vaker tegen in de pers. Er worden om de haverklap relaties gelegd, waarvan je helemaal niet weet of dit ook gebaseerd is op toeval.

Persoonlijk vind ik dat de kranten, de media en de mensen wat voorzichtiger moeten zijn in het uiten van beschuldigingen en dus ook met het leggen van relaties op het internet. Niet alleen kun je heel snel en makkelijk iemand veroordelen en als dader wegzetten, maar als je fout zit, dan moet je ook zo eerlijk zijn om dit toe te geven. Maar dat zie je dan vervolgens weer niet.

1e lezing: Jes.25,6-10a  
2e lezing: Fil.4,12-14.19-20  
Evangelie: Mt.22,1-14 of:1-10  
Kleur: Groen. Jaar: A.

zaterdag 3 oktober 2020

Enkele citaten uit het boek van Kardinaal Eijk

Hieronder een stuk uit de uitstekende website van de Nederlandse priester Cor Mennen over de situatie van de Katholieke Kerk in Nederland. Dit stuk is geschreven naar aanleiding van een boek van de Nederlandse Kardinaal Jacobus Eijk. Wanneer je dit stuk leest in samenhang met het Evangelie van de 27ste zondag door het Jaar, dan zet je dit toch aan het denken. Heeft de Heer het Koninkrijk van ons weggenomen opdat anderen daar de vruchten van zouden opbrengen? Het is maar te hopen dat dit niet het geval is, en als het wel zo zou zijn, dan hoop ik maar dat er na de periode van Duisternis een periode van het Licht zal aantreden. De 'kleine rest' rest dus niets anders dan te bidden, te offeren en te groeien in het Geloof en de deugden.

Nederland – land van extreme verduistering van God, zoals een dergelijke staat werd genoemd door de Heilige Paus Johannes Paulus II en ook Benedictus XVI. Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie en de daarop volgende “geest van het Concilie” onderscheidde Nederland zich als een van de meest christelijke naties ter wereld. Het geloofsleven was levendig en uitgebreid en er was geen gebrek aan roepingen. De Nederlandse katholieken “deden aan expansie”: twaalf procent van de katholieke missionarissen in de wereld (!!) waren Nederlanders.

Met “het Concilie” en de revoluties van 1968 die daarop volgden: de ineenstorting en de radicale ontkerstening, in een neopaganistische samenleving die wordt bepaald door abortus, euthanasie en de fantasie van het “voltooide leven”. Slechts één op de vier Nederlanders verklaart vandaag de dag nog steeds dat ze tot de katholieke of protestantse kerk behoren of dat ze een religieus geloof belijden en uitoefenen. Met een bevolking van meer dan 17 miljoen is het aantal katholieken dat zich als zodanig registreert gedaald tot 3,5 miljoen, en daarvan gaan er niet meer dan 150.000 op zondag naar de mis, waarvan de meesten immigranten zijn van andere continenten. De kerken worden gesloten: ze worden verkocht en omgebouwd tot supermarkten of amusementslokalen. Een drankje in de apsis – wie wil dat niet? Of een mozzarella naast een voormalig altaar in de winkelwagen leggen?

In Italië verschijnt nu een interviewboek dat een belangrijke getuige van de Nederlandse zaak een stem geeft. Andrea Galli had een gesprek met de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk. De Kardinaal analyseert duidelijk de oorzaken van deze ineenstorting. Tegelijkertijd wordt het vertrouwen uitgesproken dat dankzij de “kleine rest” die is overgebleven, een beginnende wedergeboorte van de Kerk plaatsvindt: “de Kerk leeft in Nederland”. De kardinaal ziet dit gebeuren dankzij de gelovigen “die geloven, bidden en een persoonlijke relatie met Christus hebben”, hoewel “iedereen die vandaag de dag de moed vindt om de katholieke leer te belijden, vooral op het gebied van het huwelijk en de seksuele ethiek, het gevoel krijgt dat hij gek is”.

Fragmenten uit het interviewboek met Willem Jacobus Kardinaal Eijk: “Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, het geloof op aarde vinden?”. – De verduistering van God na “het Concilie”

“Het is opvallend dat in Nederland het debat over de invoering van euthanasie voorafging aan het debat over de decriminalisering van abortus, in tegenstelling tot wat in vrijwel alle andere landen is gebeurd.

Het geval van de Nederlandse kerk kan iets interessants leren over de oorzaken van een nooit eerder geziene geloofscrisis. Laten we proberen terug te gaan naar de jaren veertig van de vorige eeuw.

Om precies te zijn kwam op 9 oktober 1947 een groep van negen personen, leken en priesters, bijeen in het Klein Seminarie van het Aartsbisdom Utrecht om de verontrustende veranderingen te bespreken die zich onder de katholieken in het hele land voltrokken. De resultaten van deze confrontatie werden gepubliceerd in een boek met de veelzeggende titel “Onrust in de Zielzorg“. Zij constateerden een vermoeidheid in de pastorale zorg, zij zagen ook dat de band tussen katholieken en de Kerk niet langer gebaseerd was op de inhoud van het geloof, maar een sociale band was. Het geloof werd gezien als een set van geboden en een systeem van abstracte waarheden die het dagelijks leven niet beïnvloedden. Het behoren tot de kerk was in wezen een gemeenschapsfactor: mensen gingen naar de katholieke basisschool, daarna naar de katholieke middelbare school, ze waren lid van katholieke verenigingen, vooral in de sport en in de verkennerij. Men was katholiek om redenen van sociale verbondenheid, omdat men opgroeide in katholieke structuren en niet op basis van een geleefd geloof. […]

Zeker, de Nederlandse Kerk, met een eenheid die eerder gebaseerd was op sociale banden in plaats van op het werkelijk geloof, kon zulke radicale culturele veranderingen als die van de jaren zestig niet doorstaan. In dat decennium nam de rijkdom per hoofd van de bevolking snel toe, waardoor mensen zelfstandig en dus onafhankelijk van elkaar konden leven. Het was een grote stimulans voor de individualistische cultuur, die later hyper-individualistisch werd. […]

De hyper-individualist wil geen entiteit die boven hem uitgaat, zoals het gezin, de staat, de kerk of God. En als hij de behoefte aan een van deze realiteiten laat zien, dan is het een behoefte aan utilitaire doeleinden, d.w.z. aan belangen – over het algemeen economische – die het individu niet in zijn eentje kan bevredigen. In dit klimaat kan men zich niet voorstellen dat men deel uitmaakt van een gemeenschap zoals de Kerk, die gemeenschappelijke overtuigingen heeft, laat staan een paus of een hiërarchie boven zich, die de waarheden van het geloof onderwijzen, ook morele, geleid door de Heilige Geest en delen in de kracht van Christus. […]

Opvallend is dat in Nederland het debat over de invoering van euthanasie voorafging aan het debat over de decriminalisering van abortus, in tegenstelling tot wat in vrijwel alle andere landen is gebeurd. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat men in ons land al in 1969 over euthanasie begon met de brochure “Medische macht en medische ethiek” van Jan Hendrik van den Berg, hoogleraar in de psychiatrie aan de Universiteit van Leiden. Van den Berg pleitte voor het doden van kinderen die geboren zijn met zeer ernstige lichamelijke afwijkingen veroorzaakt door thalidomide, een medicijn dat zwangere vrouwen hadden genomen om misselijkheid te behandelen. […]

Katholieken en protestanten konden tot 1967 een meerderheid in het parlement hebben. In 1980 sloten de katholieke partij en twee protestantse partijen zich aan tot het “Christen Democratische Appel” (CDA), dat in de jaren tachtig de eerste partij werd met ongeveer een derde van de zetels in het parlement. Dit weerhield het parlement er echter niet van om in 1981 de abortuswet aan te nemen. Het CDA ontkerkelijkte zichzelf en verloor al snel zijn oorspronkelijke kenmerken. Naast deze “christen-democratische” partij, de grootste, zijn er twee kleinere protestantse partijen, de “Christen-Unie” (CU) en de “Staatkundig Gereformeerde Partij” (SGP). […]

Het CDA heeft nu 19 zetels in het Nederlandse parlement, de CU 5 en de SGP 3, wat betekent dat de christelijke politieke partijen samen nog maar 27 van de in totaal 150 zetels hebben, maar dit verandert niets aan het feit dat hun politieke invloed gevoelig ligt. Nederland heeft nu een regering bestaande uit een rechts-liberale partij, een links-liberale partij – voorstanders van de euthanasiewet van 2002 en de legalisatie van het zogenaamde homohuwelijk in 2001 – en het CDA en de CU. De laatste twee christelijke partijen vormen een obstakel voor het plan van de vorige regering om een wet aan te nemen over het zogenaamde “voltooide leven”, dat bedoeld is om hulp te bieden in het geval van zelfmoord van mensen die beweren ondraaglijk te lijden en geen vooruitzichten te hebben vanwege niet-medische oorzaken zoals eenzaamheid, verdriet, ouderdom. […] Hoewel de liberalen in de regering voor goedkeuring van dit wetsvoorstel waren, konden de twee christelijke partijen het blokkeren. […]

Een van de bedoelingen van het Tweede Vaticaans Concilie was dat de kerk zich zou openstellen voor de maatschappij, wat zij ook deed, maar de maatschappij stelde zich op haar beurt niet open voor de Kerk. Integendeel, het sloot haar uit van het openbare leven. Destijds heeft de Kerk een van de diepste geloofscrises in haar geschiedenis meegemaakt en vandaag de dag is zij niet in de beste positie om haar geloof door te geven aan de maatschappij. Veel leken en veel predikanten zijn verward over de inhoud van het geloof. Pas nadat zij haar eigen huis heeft opgeruimd, zal de Kerk weer echt in staat zijn om de wereld te evangeliseren.

Velen spreken over het gevaar van schisma’s, maar ik geloof dit niet. Integendeel, ik denk dat wat hier in Nederland al is gebeurd, in veel delen van de wereld zal gebeuren. Er is een stille restauratie geweest door de generatiewisseling. […] Want wie blijft er uiteindelijk in de kerk? De priesters en leken van de jaren ’68, die jaren van ontbinding, met ultra-progressieve ideeën, zijn bijna verdwenen. In Nederland zijn er nog steeds mensen die geloven, die bidden, die een persoonlijke relatie met Christus hebben. […]

Bron: Fortes in Fide.

zaterdag 26 september 2020

De Wil van God de Vader uitvoeren

Er zijn mensen die tegenwoordig altijd zichzelf proberen te rechtvaardigen. Het zijn altijd de anderen die fout zaten, maar zijzelf maakten natuurlijk nooit fouten. Sommigen zijn dermate bedreven in de zelfrechtvaardiging, dat zij stellig beweren het kwaad zelf te hebben bestreden. Niet omdat zij het kwaad hebben bestreden, maar om een soort zelf-absolutie uit te voeren over de wandaden die bedreven zijn. Wie dus beweert het kwaad te hebben bestreden en daarbij zelfs massamoord heeft toegepast, die is duidelijk bezig zichzelf en ook anderen te bedriegen. 

Ook in de tijd van Jesus waren er groeperingen die zichzelf rechtvaardigden en het volk als een samenraapsel van zondaars en tollenaars beschouwden die nooit tot de groep van de rechtvaardigen zouden behoren. Maar deze 'zelfrechtvaardigers' leken nog het sterkst op wit gepleisterde graven met daaronder een heleboel doodsbeenderen en ander vuil. Voor de mensen leken het wel heiligen....maar voor God waren ze al veroordeeld. Laten wij daarom gewoon eerlijk zijn tegenover onszelf en zeker eerlijk tegenover God, door te erkennen dat wij allen zondaars zijn en dat wij allemaal bekering nodig hebben. Wij kunnen ons niet zelf-rechtvaardigen. Daar hebben wij toch echt de hulp van God en zijn Sacramenten voor nodig. 

Gelukkig kom ik soms mensen tegen die zich graag willen beteren, na een hele leven gevuld te hebben in het stellen van de meest verschrikkelijke daden, maar later enorme wroeging kregen en het Sacrament van de Biecht opzochten. Deze mensen voerden inderdaad de Wil van God de Vader uit, zoals Jesus ons in het Evangelie van de 26ste zondag door het Jaar duidelijk heeft gemaakt. In de eerste lezing van de profeet Ezechiël worden we opgeroepen om ons niet van de rechtvaardigheid af te keren, maar deze juist na te streven. Wie zegt rechtvaardig te leven, maar zichzelf onderdompelt in de zonden, die moet toch duidelijk zijn geweten eens gaan onderzoeken. 

Woorden en daden moeten namelijk overeenstemmen.

1e lezing: Ez.18,25-28  
2e lezing : Fil.2,1-11 of 1-5  
Evangelie: Mt.21,28-32
Kleur: Groen. Jaar: A.

woensdag 23 september 2020

De Spirituele Strijd van de Christen

Enige dagen geleden hoorde ik een youtube-bijdrage van een diocesaan exorcist Vader Chad Ripperger uit de VS die vertelde hoe je kon voorkómen dat demonen invloed op je krijgen. Het voorkómen van demonische invloed is een taak die verplicht is voor elke Christen in de Katholieke Kerk. Zoals we weten zijn we dat verplicht op grond van de hernieuwing van de doopbeloften in de Paasnacht. Wij beloven immers dat we Satan, zijn verleidingen en al zijn werken zullen verzaken. In het youtube-filmpje noemde Vader Ripperger een aantal zaken op die van groot belang zijn willen wij de spirituele strijd tegen het kwaad kunnen winnen. Een aantal heb ik bijeengebracht met wat aanvullingen.

(Hiernaast: een medaille van de H.Michael (links), kruisje, de wonderdadige medaille (rechts) en onderaan de medaille van de H.Benedictus)


Hoe voorkomen wij dat wij geplaatst worden onder demonische invloed?

1) Zorg er altijd voor dat je zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheid respecteert en dat je altijd onder hun gezag blijft staan. Dat betekent: gehoorzamen wat er wordt opgedragen (afgezien dan van iets wat zonde is: we hoeven maar te denken aan bijvoorbeeld Abortus en Euthanasie waar je als Christen nooit direct als indirect aan mag meewerken, aangezien je nooit mag zondigen, dus ook al komt dat gebod van de staat. In zo’n geval moet je zelfs weigeren). Satan weet, dat iedereen die probeert zomaar onder het gezag van Kerk en staat uit te komen, veel gemakkelijker onder zijn demonische invloed te brengen is. Dit begon al in het Paradijs, waar Eva als eerste de vrucht plukte van de boom van Kennis van Goed en Kwaad en tegen het Gebod van God inging. Hierdoor maakte zij als eerste mens zich los van het Gezag van God. Nadat Adam van de vrucht at, werd de mens onderworpen aan de dood en kwam onder het gezag van de Duivel terecht (dit is een Geloofspunt). Hierdoor kreeg de Duivel macht over de mens, die tot op de dag van vandaag voortduurt. 

Dus zomaar in opstand komen tegen het gezag, plaatst je onder de invloed van de Duivel. We zien dat vaak bij mensen die zich van de Kerk afkeren en zelfs van de burgerlijke overheid dat zij na verloop van tijd van kwaad tot erger kunnen vervallen. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de geschiendenis terug te vinden. En we weten uit de H.Schrift, dat elk gezag van God komt. De Duivel *) weet dat natuurlijk ook, en probeert ons tot opstand te brengen tegen dit gezag omdat hij weet dat we daardoor makkelijker in het verderf zijn te storten.  Kijk daarom uit voor figuren die je proberen van het door God ingestelde gezag los te maken, en vraag je altijd af waarom men dit probeert te doen.

2) Zorg er altijd voor dat je in Heiligmakende Genade verkeert. Elke doodzonde maakt je tot vijand van God en plaatst je onder het gezag van de Duivel. Een dagelijkse zonde mag niet worden onderschat, aangezien bij een culminatie van de dagelijkse zonde, deze na verloop van tijd in een doodzonde kan overgaan. Het wapen hiertegen: zorg voor het wekelijks of het maandelijks ontvangen van het Sacrament van de Biecht.

3) Zorg ervoor dat je altijd de Sacramentaliën draagt. Dat is de Wonderdadige Medaille, de medaille van de Heilige Benedictus. Ook aanbevelingswaardig is het dragen van de medaille van de Heilige Aartsengel Michael en het Scapulier van de Berg Carmel. Zorg ervoor dat deze medailles zijn gezegend door een priester. Voor het scapulier van de Berg Carmel dient deze eerst officieel te worden opgelegd door een priester alvorens men deelt in de genade van de orde van Onze Lieve Vrouw.

4) Bid dagelijks het Rozenhoedje. Geen gebed is zo machtig als dit gebed! 

5) Wijd je elke dag toe aan het Onbevlekt Hart van Maria en haar Onbevlekte Ontvangenis. Zij zal immers de kop van de Duivel verpletteren, zoals geprofeteerd is in het boek Genesis.

6) Vermijdt altijd grof/smerig taalgebruik c.q. schuttingstaal of het vervloeken van iemand. Ook dit gedrag kan je makkelijk onder de invloed van de Duivel plaatsen. In één geval was het volgens Vader Ripperger bekend dat iemand bezeten raakte nadat hij iemand vervloekt had.

7) Vermijd altijd een zonde tegen het Zesde Gebod van de Dekaloog (Gij zult geen onkuisheid doen/overspel doen). Deze zonde maakt het voor de Duivel zeer gemakkelijk om je onder zijn invloed te plaatsen. Dit betekent ook dat je er ook voor moet zorgen dat elke vorm van onkuisheid, zoals pornografie en/of het bekijken van onkuise beelden moet worden vermeden. Ook pornografie brengt je heel gemakkelijk onder de invloed van de Duivel.

8) Houd je nooit bezig met spirituele ’spelletjes’, zoals schrijvende tafels. Al in de Catechismus van de H.Pius X wordt hiertegen gewaarschuwd. Er is zelfs een geval bekend van iemand die aan schrijvende tafels deed, en zelf bezeten raakte. Zeker drie priesters en een wekenlange exorcisme in een ziekenhuis was nodig om de Duivel uit de persoon te drijven. Schrijvende tafels kunnen je zeer makkelijk onder de invloed van de Duivel plaatsen. Heb je zo een schrijvende tafel? Gooi ze dan ogenblikkelijk weg.

9) Gebruik altijd Gezegend Water, zoals wijwater voor jezelf of familieleden of je huis. Het Wijwater dat volgens de Buitengewone Vorm is gezegend werkt krachtiger tegen het kwaad dan in de Gewone Vorm (van de Liturgie). Driekoningenwater werkt zover bekend als gezegend water het krachtigst wat beschikbaar is. De liturgie van Driekoningenwater duurt zo’n 3 kwartier en is daarom zo krachtig tegen het kwaad, wegens de vele exorcismen die in die liturgie worden uitgesproken. 

Post Scriptum *): In het Boek Tobias staat in hoofdstuk 6 verzen 16-17 een interessante opmerking van de H.Aartsengel Rafaël opgetekend. Hij zegt hierin dat de Duivel macht heeft over mensen zodra zij God buitensluiten en de huwelijksnacht ingaan als een paard of een ezel zonder verstand en enkel zinnenlust zoeken. Over deze mensen heeft de Duivel macht. Dit is precies in lijn met wat de diocesaan exorcist Vader Chad Ripperger heeft gezegd in zijn YouTube-bijdrage. Duivels moeten gehoorzamen aan de hiërarchische structuur, ook al vinden ze dit niet zo prettig. Daarom verleidde de Duivel de mens ook in het Paradijs om de mens onder het gezag van de Duivel te krijgen, door de mens te bewegen God ongehoorzaam te zijn. En dat plan slaagde.

zaterdag 19 september 2020

De werkers in de Wijngaard

Als mensen het leven met elkaar gaan delen, dan kan dat bijna niet meer zonder heldere voorwaarden. Onze wetgever vindt dat er duidelijke afspraken moeten zijn om eventuele onenigheden in de kiem te smoren. Kijken wij naar de Heer dan zien we dat Hij altijd heel helder is, ook al begrijpen we Hem niet altijd. Soms zien we dat pas achteraf, soms ook helemaal niet. Wat Hij met ons overeenkomt, dat volbrengt Hij ook.

In het Evangelie van de 25ste zondag door het Jaar horen we hoe mensen beginnen te morren. In hun ogen schijnt de situatie die er is ontstaan oneerlijk. Hoe handelt God? In de eerste lezing hoorden we niet voor niets: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten.” In het evangelie vernemen we, hoe mensen uitgenodigd worden om te gaan werken in de wijngaard van de Heer. Sommigen werken urenlang, zelfs op het heetst van de dag, anderen komen later om hun steentje bij te dragen. En als het uiteindelijk op betalen aankomt krijgt ieder evenveel. Oneerlijk! Zo zouden ook wij spontaan denken. Maar we zouden moeten zien dat de Heer aan ieder van ons evenveel wil geven.

Laten we eens kijken hoe de parabel die wij vandaag hoorden in het verleden is uitgelegd. Sommige kerkvaders zeggen dat elke groep van werklieden staat voor een tijdvak in de heilsgeschiedenis. De arbeiders van het eerste uur verwijzen naar Adam. Daarop volgt de tijd van Noach, van Abraham en Mozes. Op het elfde uur komt Christus de heidenen roepen. De heidenen komen zo vooraan te staan. Wat we zien is dat God zijn genade en goedheid aan iedere mens aanbiedt.

Paus Gregorius de Grote verklaart de verschillende uren door ze in verband te brengen met verschillende leeftijdsgroepen. De eersten die geroepen worden staan voor de kinderjaren, de geroepenen van het derde uur zijn de jeugdjaren, die van het zesde uur staan voor de volwassenen, het negende uur is die van de ouderdom en het elfde uur die van de hoogbejaarden. God roept mensen in hun verschillende leeftijdsfases, men is nooit te oud om Hem te volgen en voor Hem te gaan werken.

Zo zien we hoe het toegaat in het Koninkrijk van God. Daar komt iedereen tot zijn recht. En dat nu is het hele evangelie in een notendop: God heeft ons allemaal even lief. Hij blijft ons roepen, Hij blijft op ons wachten, Hij heeft eindeloos geduld. Hij overstijgt ons denken en onze menselijke wetten van loon naar werken. En wij van onze kant mogen nooit rechten laten gelden op Gods beloning. Zijn beloning is immers een gave aan ons. Daar zouden wij dankbaar voor moeten zijn. Ieder van ons krijgt bij God een kans, Hij geeft zich onvoorwaardelijk aan ons, geven wij ons ook onvoorwaardelijk aan Hem?

Uit: Bezinning op het Woord.


1e lezing: Jes.55,6 9  
2 lezing: Fil.1,20c 24.27a
Evangelie: Mt.20,1 16a
Kleur: Groen. Jaar: A.

Post Scriptum: Volgens een commentaar in de PC-Bijbel leert Jesus ons in deze gelijkenis van de Wijngaard dat het loon in de Hemel in juiste verhouding zal zijn, dus niet aan de duur van de arbeid, als wel aan de mate van de genade, die aan ons wordt geschonken, en aan de ijver waarmee we ze gebruikt hebben voor ons geestelijk heil.

vrijdag 18 september 2020

Bisschop reageert op vals artikel Nederlands Dagblad

In het Nederlands Dagblad (zie foto) werd op 17 september 2020 een artikel door Hendro Munsterman gepubliceerd die in het artikel beweerde dat de Mariaverschijningen in Amsterdam 'vals' zouden zijn. Ook werd erbij gezegd dat het 'Vaticaan' (men bedoelt natuurlijk de Heilige Stoel, wat wel wat anders is) deze verschijningen als 'vals' zou hebben getypeerd. Maar het bericht in de betreffende krant klopt niet. Door dit krantenartikel van Munsterman zijn er bij het bisdom Haarlem-Amsterdam verontrustende reacties en vragen van gelovigen binnen gekomen. Het bisdom heeft bij monde van de nieuwe bisschop Mgr. Dr. J. Hendriks, een reactie uitgegeven die integraal op de website van hem is te lezen. De Engelse vertaling vindt men hier. In het kort betreft het de Mariaverschijningen aan Ida Peerdeman tussen 1945-1959 in Amsterdam. Deze verschijningen zijn beoordeeld door de Congregatie voor de Geloofsleer en de verschijningen zijn in 2002 goedgekeurd door de toenmalige bisschop Jozef Punt.

Het artikel in het Nederlands Dagblad baseert zich op een verklaring die uit 1974 komt en die niets te maken heeft met de situatie nu in 2020. Hoe het kan, dat een journalist zijn bronnen niet controleert alvorens dit aan het papier toe te vertrouwen is voor mij een raadsel. Men had zelf actie kunnen ondernemen door het betreffende bisdom een e-mailtje te sturen en te vragen wat er waar was van dit bericht. Moeilijk is dat niet, want het e-mailadres kan gewoon gevonden worden op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het is dus onjuist dat deze Mariaverschijningen in Amsterdam 'vals' zouden zijn, of zelfs door de H.Stoel zou zijn verboden. De gelovigen kunnen de gebeden en de devotie "Vrouwe van alle volkeren" gewoon blijven gebruiken.

zaterdag 12 september 2020

De onbarmhartige dienaar

In het Evangelie van de 24ste zondag door het Jaar horen we hoe Jesus waarschuwt voor onbarmhartig gedrag en dat wij altijd iedereen van harte vergiffenis moeten schenken. Natuurlijk weten we dat dit niet alleen 2000 jaar geleden gebeurde: ook nu gebeuren deze dingen. Hieronder een waar gebeurd verhaal uit de jaren 60 in Nederland. 

In het begin van de jaren 60 werden een vader, moeder en twee jonge kinderen het slachtoffer van een onbarmhartige curator. De vader van het gezin had een kleine eenmanszaak, maar door ongelukkige omstandigheden en door slecht betalende debiteuren kwam deze man in grote financiële problemen terecht.
Tot overmaat van ramp werden pas later de gevolgen duidelijk voor het hele gezin omdat de curator steevast geloofde dat er nog ergens geld werd achtergehouden. Het gevolg van deze verdenking was dat deze vader van twee kleine kinderen via een procedure in gijzeling werd genomen. Als extra straf, en om de man aan het praten te krijgen, mocht deze vader geen dekens in zijn cel hebben om zich te verwarmen. De bewaker van het cellencomplex vond dit maar wreed en zorgde er stiekem voor dat er kranten werden geleverd. Niet om te lezen, maar om als 'deken' te dienen. De vader van dit gezin heeft bijna een jaar lang in gijzeling gezeten, totdat men er achter kwam dat de verdenking over het 'verborgen geld' op niets gebaseerd was. 

De echtgenote met haar twee kleine kinderen moest in de tussentijd het huis uit en op zoek naar een andere woning. Die woning was in vergelijking met de vorige woning een krot in de achterbuurt waar de muizen over de vloer kropen. Er was geen centrale verwarming, geen kachel, geen warm water, en er was ook geen badkamer om je te wassen. De jongste van de twee kinderen ging regelmatig op zoek naar gratis voedsel, want geld was er vaak niet en de buikjes moesten toch op een of andere manier gevuld worden. Vaak werden botten bij de slager meegegeven, niet om aan de hond te geven, maar om soep van te trekken. De botten werden door de slager gratis weggegeven. In pure armoede moest dit onvolledig gezin proberen zien rond te komen. 

Wat in feite gebeurde was, dat degenen die geen schuld hadden aan dit faillissement onbarmhartig zwaar werden gestraft. Zowel kinderen als echtgenote werden vakkundig van hun broodwinning en bijna een jaar lang van hun vader en echtgenoot beroofd. Vooral de jongste had het erg moeilijk dat hij zijn vader zolang moest missen en huilde vaak. Deze gijzeling gebeurde onder het mom van: "het recht moet zegevieren". 

Men ziet nu wel in dat dit geen recht genoemd kan worden, maar puur onrecht. Onschuldigen die gestraft worden wegens het faillissementsrecht en met de volle inzet van een curator die letterlijk een scherp mes wilde hanteren, is ronduit te schandelijk voor woorden en in hoge mate immoreel. Een van de familieleden heeft onlangs nog van harte vergiffenis geschonken aan diegenen die dit gezin zo zwaar financieel en maatschappelijk toegetakeld hadden, want de gevolgen van dit faillissement galmde tientallen jaren erna nog door.

Soms vraag ik mij af wat er van dit soort curators terecht zal komen wanneer zij het tijdelijke voor het eeuwige moeten verwisselen en voor de Troon van God moeten verschijnen in het Onmiddellijk Oordeel. Je kunt maar inderdaad hopen dat zij vergiffenis krijgen voor hun wreedaardig en onbarmhartig gedrag.

1e lezing: Sir.27,30‑28,7 
2e lezing: Rom.14,7‑9  
Evangelie: Mt.18,21‑35 
Kleur: Groen. Jaar: A.

zondag 6 september 2020

Broederlijke vermaningen

In het Evangelie van deze zondag wijst Jesus ons op een bepaalde verantwoordelijkheid die wij hebben als er gezondigd wordt. Daarin zegt de Heer: “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht.” Jesus vraagt ons om niet meteen de zonden van een ander zomaar op straat te gooien, maar dit eerst te doen onder “vier ogen”. We moeten dus voorzichtig zijn in de correctie die wij een ander geven. We moeten ook eerst goed nadenken wat we wel of niet gaan zeggen als wij iemand willen corrigeren. Dit om een te harde of een liefdeloze aanpak te vermijden en te voorkomen dat iemand niets meer van je wilt weten. Je moet je broeder immers terugwinnen. Niet afstoten.

Een zonde publiek maken doe je pas in een ernstige zaak, als het algemeen belang ermee gediend is of dat er een gevaar dreigt als je erover zwijgt, zoals in het tweede deel van de Bijbeltekst waarin Jesus vraagt om dit voor de Kerk te brengen. Ook in profane zin geldt dat: bijvoorbeeld: een bedrijf houdt het geheim dat een gevaarlijk gif in het drinkwater wordt geloosd. Zwijgen erover kan je medeverantwoordelijk maken voor de gevolgen van het vergiftigde drinkwater. Door dit zwijgen kunnen mensen sterven. In zo’n geval mag je niet zwijgen, maar moet je waarschuwen. Ook als dat betekent dat je je baan kwijtraakt en maatschappelijk tot zondebok wordt aangewezen.

Maar evenzo moeten we ook bereid zijn om zelf gecorrigeerd te worden. Vooral bij dat laatste laten nogal wat mensen het afweten. Er zijn gevallen bekend, waarbij men alleen de buitenwereld van allerlei fouten beschuldigt, zelfs als dit niet terecht is. Maar zelf iets fout doen? Nee, dat is onbespreekbaar bij sommigen. Zij vinden namelijk dat zij nooit iets fout doen! Zulke verhoudingen zijn niet echt gezond en getuigen van weinig zelfreflectie. Het getuigt ook van wel heel weinig nederigheid als je alleen de fouten bij een ander ziet, maar nooit bij jezelf. Wie steeds de fouten bij anderen legt en weigert de hand in eigen boezem te steken, die liegt over zichzelf en erger: die zondigt ook tegen God. Je beweert immers dat je nooit op dat punt hebt gezondigd en zo maak je God tot een leugenaar. Sommigen gaan zelfs zover, dat zij hun fouten niet willen toegeven ten overstaan van 2 of 3 getuigen en zelfs niet ten overstaan van de Kerk. Het oordeel van Jesus is dan ook duidelijk: wie zo iets doet moet beschouwd worden als een heiden of tollenaar en deze mensen kunnen buiten de Kerk geplaatst worden. 

Laten wij daarom die weg niet inslaan, maar luisteren naar de stem van de genade en aan de genade meewerken. Laten wij vooral nederig zijn, een stukje zelfverloochening toepassen, onze eigen fouten erkennen, want wie naar de deugden streeft heeft minder last van de zonde en zeker minder last van de verleider die altijd op de hoek van de straat staat om iemand in het verderf te storten.

1e lezing: Ez.33,7-9  
2e lezing: Rom.13,8-10
Evangelie: Mt.18,15-20
Kleur: Groen. Jaar: A.

woensdag 2 september 2020

Leugens en bedrog in de media

Priester Mgr.Pope vlak na ontslag uit het ziekenhuis.
In de huidige verkiezingsstrijd die nu op dit moment vol woedt in de VS en de Social Media, is het opvallend dat vooral de zittende president wordt neergehaald. Geen leugen of bedrog is te gek, of het wordt in de media gepresenteerd als 'nieuwsfeit'. Als je deze artikelen eens goed leest, dan blijkt dit veelal  de mening van de betreffende 'journalist' te zijn. Meningen als feiten presenteren is zo oud als de weg naar Rome, zo zeg ik maar. Wat ik echter wel erg vind, is dat er in een aantal gevallen zeker doelbewust de lezer of de kijker om de tuin wordt geleid en niet zelden wordt dit gedaan met malafide knip-en-plakwerk. Een voorbeeld.

Zo gebeurde het onlangs dat President Trump en Melania Trump uit het vliegtuig stapten, en de media lieten toen zien dat de vrouw van de president zijn hand niet wilde pakken op het moment dat ze beiden de trap afliepen. Maar wie het filmpje helemaal afkijkt, ziet dat dit alleen gebeurt op de trap, daarna houden Trump en Melania de handen vast als zij naar de helikopter lopen. Het blijkt dat in de uitzending van SkyNews juist alleen dat gedeelte (handen vasthouden) uit de video was geknipt. Meteen waren de kranten er als de kippen bij om te veronderstellen dat de relatie 'uit' was.

Ook de goede priesters hebben last van liegende media gekregen. Onlangs is een bekende Amerikaanse priester, Mgr. Pope (zie foto) ontslagen uit het ziekenhuis wegens een Corona-besmetting. De Washington Post echter wist te 'melden' dat de priester, die tegen "social distancing" en "mondkapjes" was, nu "zelf het virus had opgelopen". Maar dat artikel bleek helemaal niet waar te zijn. De betreffende priester had nooit opgeroepen hiertegen. Ook niet dat hij tegen social distancing was. Dit was puur verzonnen door de Washington Post. Het gevolg was echter wel, dat de priester een karrenvracht aan haat-mail kreeg toegestuurd door tegenstanders, die het leugenachtige verhaal van de Washington Post geloofden. 

Ja, en zo kunnen we wel doorgaan als het over fake news gaat. De media is er altijd snel bij om president Trump van onjuistheden te betichten, maar naar mijn idee zou de media eens de hand in eigen boezen moeten steken. De lezer en de katholiek is bij deze dus gewaarschuwd wat er allemaal op hem of haar wordt afgevuurd.

Post Scriptum: Het laatste artikel over de 'getrukeerde' foto van de maan die boven de Hagia Sophia staat en waarbij Oceanus Procellarum gekeerd staat naar het noorden (in plaats van het westen) heb ik teruggetrokken, omdat uit recente computersimulaties toch blijkt dat in de vroege morgen in Turkije een dergelijke stand van de maan kon optreden. Dit was onbekend bij mij. Omdat niet alles is na te trekken (bewolking e.d.) heb ik daarom het onderste deel van dit artikel teruggetrokken en de betreffende fotograaf het voordeel van de twijfel gegeven. Dit is ook wat we verplicht zijn te doen als we een fout of een mogelijke fout hebben begaan. In dat geval is het eerlijker en ook juister om dit  toe te geven, dan om in je fouten te volharden en dezelfde fout te maken die liegende media uithalen, zoals ik boven in dit artikel heb beschreven. Bij deze mijn excuses.

zondag 30 augustus 2020

Overweging 22ste zondag door het Jaar

De lezingen spreken over het lijden. Het lijden is, aldus de eerste bladzijde van de bijbel het gevolg van de zonde. En zonde betekent op die eerste bladzijde uit het boek Genesis: opstaan tegen God. God zelf wil dus het lijden niet. Wij hebben ons van God verwijderd en daarom lijden wij.

Jeremia werd in zijn tijd door God geroepen om zijn volk terug te brengen tot de Heer. De profeet getuigt vandaag zelf, hoe moeilijk dat is: “De hele dag lacht men met mij… het Woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad.” Het wordt Jeremia teveel: “Soms denk ik: ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn Naam.” Jeremia is echter niet alleen, God is met hem: “Maar dan laait er een vuur op in mijn hart.” Is dat niet het vuur van verlangen naar God, misschien het grootste van alle ‘lijdenskelken’. Niet iedereen is zich daar echter van bewust. Jeremia wel en dat is zijn geluk; hij blijft trouw aan zijn roeping.

De grootste onder de profeten is Jesus. Hij is zelfs méér dan een profeet: Gods eigen Zoon. Ook Hij lijdt aan zijn opdracht om de verloren schapen van het volk Israël terug te brengen tot hun God, Vader en Heer. Zijn lijden en dood gaan echter dieper. Het overkomt Hem niet: “Macht heb Ik om mijn leven te geven, macht heb Ik om het terug te nemen.” Hij is degene over wie psalm 39(40) zegt: “Brand- en slachtoffers hebt Gij niet gewild. Toen hebt Gij Mij een lichaam bereid. En Ik zei: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen’.” Welnu, zegt ons de Hebreeënbrief van de Apostel Paulus: “Door die wil zijn wij gered, door het offer van zijn lichaam.”

In Jesus worden wij een nieuwe schepping. Wij worden dan ook uitgenodigd om ons met Petrus de ogen te laten openen om te zien hoe de groot onze hoop is, juist door de kruisdood van Jesus. Wij mogen ons zelf inbrengen in die verlossende wilsakte van Jesus, dat wij ons dan ook aanbieden als een levende, heilige offergave. Zo zullen wij tot de volmaaktheid geraken, dat wil zeggen de volle gemeenschap met God, Vader, Zoon en heilige Geest.  

Bron: Bezinning op het Woord.

1e lezing: Jer.20,7-9  
2e lezing: Rom.12,1-2  
Evangelie: Mt.16,21-27
Kleur: Groen. Jaar: A.

dinsdag 25 augustus 2020

Congregatie meldt ongeldige doopformules

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft voor een tweede keer een waarschuwing uitgegeven dat er doopformules de ronde doen die niet geldig zijn. Onlangs zijn er vieringen geweest van het Sacrament van het Doopsel met de woorden: 
“In naam van de vader en van de moeder, van de peetvader en van de meter, van de grootouders, van de familieleden, van de vrienden, in de naam van de gemeenschap dopen wij u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”. 

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft nu bepaald dat deze bovenstaande formule een ongeldige doopformule is die het H.Doopsel zelf ongeldig maakt. Men moet zich daarom houden aan de originele tekst die uit de H.Schrift en Traditio tot ons gekomen is. En let wel: wie ongeldig is gedoopt zal dus opnieuw geldig moeten worden gedoopt met de correcte doopformule. Het is immers niet de gemeenschap zelf die doopt (zoals in de formule boven wordt gebezigd), maar het is Christus die doopt. Hij is het die de Kerk heeft gesticht volgens zijn richtlijnen en de priesters als de leken mogen hier niet van afwijken. Anders maakt men zijn eigen kerk die ongeldige sacramenten voortbrengt.

Ongeldig is ook: “WIJ dopen u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Onlangs is een zeer ernstig geval van een ongeldige doopformule aan het licht gekomen, waarbij een priester ontdekte dat hij op een verkeerde manier werd gedoopt. Hierdoor was niet alleen de doop ongeldig, maar ook alle sacramenten, inclusief het H.Priesterschap. Ook de Consecratie tijdens de H.Mis die deze priester uitsprak, moet als ongeldig worden gezien. Voor de betrokkene, Rev. Matthew Hood, was dit een uiterst akelige ervaring. Daarop heeft zijn Aartsdiocees van Detroit de man opnieuw en op geldige wijze de Sacramenten toegediend. Uit de video opnamen van zijn eigen doopsel bleek de diaken de volgende woorden te hebben gebruikt : “WE dopen u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” De correcte formule had moeten zijn: “IK doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Dat Mr. Hood in het begin een ongeldig doopsel toegediend kreeg, bleek uit de reactie van het Aartsdiocees van Detroit en het Vaticaan na consultatie. Het Vaticaan bevestigde dat er inderdaad sprake was van een ongeldig doopsel.

Het komt erop neer dat de Congregatie voor de Geloofsleer duidelijk wijst op verantwoordelijkheid van de priesters dan wel van de leken, en dat het niemand is toegestaan om iets te veranderen. Ik zal het maar zelf in kort Nederlands zeggen : blijf daar met je handen van af!

Hoe de Sacramenten moeten worden toegediend staat nauwkeurig in de boeken beschreven, en daar mag dus niet door de celebrant van worden afgeweken. De originele tekst van de Congregatie voor de Geloofsleer staat hier te lezen via deze link. Er is een Engelse vertaling op dezelfde pagina te lezen. Ook op de site van priester Cor Mennen staat een stuk hierover.

Post Scriptum 28 augustus 2020: Volgens de website Catholicism Pure & Simple was het permanente diaken Mark Springer in het aartsbisdom Detroit, die 13 jaar lang ongeldige dopen uitvoerde. En het aartsbisdom Detroit moet nu hetzelfde doen voor iedereen die dacht dat ze gedoopt waren door Diaken Springer, aangezien deze mensen geen geldige sacramenten hebben ontvangen. Het gebruik van de volkstaal in de sacramenten van de katholieke kerk is wederom een ​​duidelijke fail gebleken. Het is weer een herinnering aan het belang van Summorum Pontificum, dat alle geestelijken toestemming verleent voor het gebruik van 1962-boeken voor alle sacramenten. Dus in het Latijn. 
Een positief punt is te zien in deze sacramentele ramp: een priester (Hood) en een aartsbisschop (Allen Vigneron) deden het juiste toen ze op video hoorden van de ongeldige doop. Maar hoeveel priesters - en hoeveel bisschoppen - zouden de andere kant op hebben gekeken en doen dat misschien nog? Hoeveel mensen zijn niet alleen in Detroit, maar ook elders ongeldig gedoopt en zijn buitengesloten van alle sacramenten en buitengesloten van de Hemelse Heerlijkheid? Je kan alleen maar hopen en bidden dat alle gevallen in Detroit en daarbuiten worden opgespoord en dat deze mensen opnieuw, en dit keer, een geldig doopsel mogen ontvangen.

zaterdag 22 augustus 2020

Alleen Petrus belijdt wie Jesus werkelijk is

Ook in de tijd van Jesus waren er nogal wat discussies in het Joodse land over de vraag wie Jesus eigelijk was. Opvallend is dat Hij in de meeste gevallen door de mensen gezien werd als een profeet. Ook nu nog zijn er figuren die hun best doen om Jesus alleen als een profeet te willen zien, maar het is alleen de Apostel Petrus die de juiste belijdenis geeft. Opvallend is de opmerking van Jesus dat de belijdenis van Petrus duidelijk niet van de mensen afkomstig is, maar van God de Vader zelf. Dit komt doordat de Heilige Drieëenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) een geloofsmysterie is in strikte zin; het is één van de mysteries die in God verborgen zijn en die niet gekend kunnen worden, tenzij zij door God zelf geopenbaard worden. Jesus zegt het ook in het Evangelie aan Petrus: "Zalig zij gij Simon zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de Hemel is." Hierna belooft de Heer dat alleen op Petrus de Kerk van Christus gegrondvest zal zijn (en dus niet op Maarten Luther, de Kritische Bijbelonderzoekers of Huldrych Zwingli) en het is alleen Petrus die de Sleutelmacht van Christus ontvangt: de macht om te binden en te ontbinden.

Het is daarom gevaarlijk om op eigen kracht en met het licht van de rede alleen, te trachten te achterhalen wie Jesus werkelijk is. Wie dat doet verdwaalt gegarandeerd aangezien de Openbaring door God wordt genegeerd, zoals dat in het verleden, maar ook in het heden gebeurt. Daarom hadden de mensen in Jesus' tijd er verschillende meningen over, en daarom ook heeft de Islam het fout door de Goddelijkheid van Christus te ontkennen. Dat betekent dus dat de Islam de Openbaring niet heeft gehad om in te zien wie Jesus werkelijk is: de Zoon van God.

Maar niet alleen de Islam heeft het verkeerd, ook de vele andere godsdiensten en ook sekten blijken keer op keer de plank mis te slaan en de identiteit aan Onze Heer Jesus Christus verkeerd voor te stellen. Je kunt Hem alleen kennen als God het je Openbaart, zoals dit o.a. bij de Heilige Petrus is gebeurd. Werden er niet alleen verzonnen verhalen de wereld ingestuurd over Jesus, zo geldt dat ook over de Apostel Petrus. Ook daar kom je de prachtigste fantasieverhalen tegen. Het is bovendien een geloofspunt dat Christus de apostel Petrus benoemde als de eerste van alle apostelen en als het zichtbare hoofd van de hele Katholieke Kerk, door hem onmiddellijk en persoonlijk te benoemen tot het primaat van de Jurisdictie. 

1e lezing: Jes.22,19 23  
2e lezing: Rom.11,33 36
Evangelie: Mt.16,13 20
Kleur: Groen. Jaar: A.

zaterdag 15 augustus 2020

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht.

Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar die elke bekoring van de zonde heeft afgeslagen, die de vrucht heeft voortgebracht van de gehoorzaamheid aan onze God en Vader en voor alle stervelingen het leven opnieuw heeft doen beginnen? Hoe zou de dood een prooi kunnen vinden in deze zalig geprezen vrouw die, door de persoon van het Woord Gods, zelf geheel met God verbonden was? Hoe zou het dodenrijk haar kunnen opnemen? Waarom zou zij niet veeleer een woonstede krijgen bij Christus, de weg en de waarheid, die gezegd heeft: ‘Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn’ (Joh. 12, 26). Zeker, kostbaar is de dood van Gods heiligen. Maar kostbaarder is het heengaan van Gods moeder uit dit leven. Toen riepen Adam en Eva, onze stamouders, luid en vol vreugde uit: ‘Zalig, dochter, die ons van de straf voor de overtreding van het gebod hebt bevrijd! Gij hebt van ons een sterfelijk lichaam ontvangen, door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Gij hebt uw mens-zijn aan ons te danken, aan u danken wij ons welzijn. Gij hebt ons uit de ballingschap teruggeroepen naar onze oude verblijfplaats; wij hadden het paradijs gesloten, gij hebt de weg geopend naar de boom van het leven. Door ons is droefheid gekomen na vreugde, door u daarentegen is er weer vreugde gekomen na droefheid. Hoe zoudt gij, onbevlekte, onderhevig kunnen zijn aan de dood? Gij zijt de brug naar het leven, de ladder naar de hemel: de dood zal voortaan de overgang zijn naar de onsterfelijkheid.’

En zelf sprak Maria, zonder vrees voor de werkelijkheid: ‘In uw handen, Zoon, beveel ik mijn geest. Ontvang dan mijn geest die U zo dierbaar is, ontvang mijn ziel die Gij voor schuld hebt gevrijwaard. Aan U, niet aan de aarde vertrouw ik mijn lichaam toe. Breng mij van hier over naar U. Waar Gij zijt, vrucht van mijn schoot, laat ook mij daar uw woning delen. Ik haast mij naar U, voor wie geen afstand te groot was om tot mij te komen.’

Toen zij dit gezegd had, hoorde zij op haar beurt: ‘Kom, gezegende Moeder, treed binnen in mijn rust. Sta op en kom, mijn vriendin, schoonste onder de vrouwen. De winter is nu voorbij. Schoon zijt gij, geheel en al, mijn geliefde; geen smet is er aan u. De geur van uw zalfolie gaat alle reukwerk te boven (vgl. Hoogl. 4, 10)!’

Uit een preek van de heilige priester Johannes van Damascus († 750)
Bron: Getijdengebed, Lezingendienst.


Post Scriptum: In Nederland is het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming een verplichte Feestdag. De katholieken zijn daarom gehouden de H.Mis te volgen, maar er is wel dispensatie voor werk en bezigheden.

zaterdag 8 augustus 2020

Jesus zal ons niet verlaten

De angst lijkt onze wereld in haar greep te hebben. Het is corona hier en anderhalve meter daar. Mensen kunnen deze zomer niet naar grootschalige activiteiten of op vakantie. De angst lijkt de Kerk in haar greep te hebben. Velen durven nog steeds niet naar de Eucharistie of mogen niet. Hoe zal het verder gaan? Het legt iets bloot… van hoe wij gelovigen zijn. Gewone mensen, bang, met een grote mond, maar o zo weinig vertrouwen in de toekomst.

Zoals de economie tegenzit en ze door een gebrek aan consumentenvertrouwen steeds slechter gaat, zo gaat het ook met de heilseconomie van God. Ja, het lijkt wel alsof Kerk en wereld met de apostelen in het bootje zitten midden op het meer. En we hebben tegenwind, net als in het evangelie. Ja, we zijn net als de leerlingen ver uit de kust, ver weggedreven van onze afkomst en onze bestemming. Ja, we worden geteisterd door de golven van de coronacrisis, we hebben af en toe het gevoel te verdrinken – als we tenminste niet verdoofd zijn door de gangbare mening die niet nadenkt over wat er in de wereld aan de hand is, die niet nadenkt over Jesus Christus. Hij wordt niet gemist, omdat men Hem nooit heeft leren kennen of Hem gewoon vergeten is.

Toch komt Jesus naar zijn leerlingen toe. Zoals we vorige week zagen bij de Broodvermenigvuldiging, zo zien we het ook deze week. God laat niet toe dat zijn kinderen ten onder gaan. Hij zendt zijn Zoon, die ook ongevraagd de mens opzoekt, met zijn aanbod van genade. Op het meer, in de Eucharistie, in ons onrustige leven. Hebben wij nog wel het vertrouwen dat er uitkomst is uit de crisis van Kerk en wereld? Geloven we dat Jesus werkelijk medelijdend en barmhartig naar ons toekomt? Geloven we dat Hij er nog iets aan kan doen, of ligt ons vermoeide hoofd in de schoot als we het niet in het zand hebben gestoken?

Wat Jesus van ons vraagt, als enige tegenprestatie voor zijn aanbod van genade, is dat we geloven. En dan niet, zoals Petrus, voor even met een hele grote mond, maar ook als we de wind voelen en het water ons tot de lippen staat. Geloven niet aan de buitenkant maar met heel ons hart, als de schat in de akker. Niet bang zijn, maar vertrouwen. Niet kleingelovig zijn en meteen bij de eerste golf weer zinken, maar standvastig omdat Jesus de Zoon van God is. Gaan we verder in het vertrouwen dat Christus ook nu alles ten goede zal leiden?

Ga mee in het schip. Houd uw oren en ogen open voor de tekenen van de tijd, maar laat u niet ontmoedigen. Jesus Christus zal naar ons blijven toekomen, want daarom is Hij als Zoon van God mens geworden. Juist in een onrustige crisiswereld helpt een roes van materialisme niet. Wat echt helpt, is wat van echte waarde is. En dat blijft. Dat vieren we in de Eucharistie. Wees niet bang. Er zijn genoeg bange mensen om ons heen. Vertrouw er dan maar op, dat wij met Christus in onze boot veilig kunnen gaan, ook bij tegenwind. Met zijn hulp komen we eens terug op veilige vaste grond.

Uit: Bezinning op het Woord.

1e lezing: 1 Kon.19,9a.11-13a
2e lezing: Rom.9,1-5
Evangelie: Mt.14,22-33
Kleur: Groen. Jaar: A

zaterdag 1 augustus 2020

Dankzegging en Eerherstel

De afgelopen tijd zijn er de meest verschrikkelijke dingen gebeurd gericht tegen de beeltenissen van heiligen en de Heilige Maagd Maria, maar laatst heb ik foto's gezien die elke beschrijving doet tarten. Zo erg, dat ik hier geen foto van wil plaatsen. Op een niets ontziende manier is op een zekere plaats het Hoogheilig Lichaam en Bloed van de Heer opzettelijk en afschuwelijk geprofaneerd. Daarom vandaag geen beschouwing of bespreking van het Evangelie van de volgende zondag, maar een oproep aan alle katholieken van goede wil om tijdens de H.Mis morgen, God te danken voor alle weldaden die Hij ons geschonken heeft en ook om Eerherstel te geven aan het Heilig Sacrament van het Altaar. 

Ik zeg dit, omdat er soms stemmen opgaan die beweren dat het Eerherstel geven zou voortkomen uit een soort van 'star' levensbeginsel, maar deze mensen gaan er gemakshalve aan voorbij dat er bijna dagelijks onvoorstelbare heiligschennis wordt uitgevoerd door de vijanden van ons geloof, overal ter wereld, in kapellen, kerken en plaatsen van gebed. God de heer accepteert deze heiligschennis niet, en als wij geen Eerherstel geven, kan de Almachtige Heer wel eens besluiten om deze wereld voor zijn diabolische vermetelheid zwaar te straffen. Laten wij daarom het niet zover komen!

Steek daarom een kaarsje op in een Mariakapel en bid een acte van Eerherstel, zoals de Litanie tot Eerherstel van het Allerheiligst Sacrament, of deze gebeden voor Eerherstel.

Onze Heer Jesus Christus en onze Moeder Maria zullen u dankbaar zijn!

zaterdag 25 juli 2020

De Kerk wordt vergeleken met een sleepnet

In het Evangelie van de 17e zondag door het jaar lezen we hoe Jesus het Koninkrijk van God vergelijkt met een sleepnet dat in zee werd geworpen en vissen van allerlei soort bijeenbracht. Maar... is het de lezer soms niet opgevallen dat deze gebeurtenis weer opnieuw staat opgetekend in het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 21? Het bijzondere is de uitleg door de Kerkvaders zoals door Gregorius van Nazianze op het einde van de vierde eeuw. Hij zegt over dit stuk Evangelie naar Matteüs (13;47-50) het volgende: 

De Heilige Kerk wordt vergeleken met een net, omdat het in de handen van vissers wordt gegeven, en daardoor wordt ieder mens uit de golven van deze tegenwoordige wereld in het hemelse koninkrijk getrokken, zodat hij niet verdrinkt in de diepte van de eeuwige dood. Dit net verzamelt alle soorten vissen, omdat de wijzen en de dwazen, de vrije en de slaaf, de rijken en de armen, de sterken en de zwakken, tot vergeving van hun zonden worden geroepen… Hieruit volgt: dat, toen het gevuld was, ze eruit trokken en zittend op de kust verzamelden ze het goede in vaten, maar het slechte gooiden ze weg. Want zoals de zee de wereld betekent, zo betekent de kust het einde van de wereld; en zoals het goede in vaten wordt verzameld, maar het slechte wordt weggeworpen, zo wordt ieder mens opgenomen in eeuwige verblijfplaatsen, terwijl de verworpenen die het licht van het innerlijke koninkrijk hebben verloren, in de buitenste duisternis worden geworpen. Maar nu houdt het net van het geloof goed en slecht samen in één; maar op de kust zal men ontdekken wat het net van de kerk aan land heeft gebracht.

De les die wij hieruit kunnen leren is dat op het Laatste Oordeel bekend zal zijn wie precies de goeden en wie de slechten zijn, zoals dit in het Evangelie door Kerkvader Gregorius is uitgelegd.

1e lezing: 1 Kon.3,5.7-12
2e lezing:  Rom.8,28-30
Evangelie: Mt.13,44-52 of 44-46
Kleur: Groen. Jaar: A.

Indianenverhalen over ons Geloof

In de jaren 60 ontvingen veel kinderen onderwijs in Nederland. Je had scholen op religieuze grondslag en je had ook de staatsscholen, waar het volgens insiders natuurlijk vele malen beter was. De staatsscholen waren zodanig opgesteld dat jongens en meisjes ongedeeld naar de openbare school gingen. 
Je hoefde geen profeet te zijn om in te zien dat dit soort ongedeeldheid tot bekende irritaties ging lijden. De ontluikende seksualiteit stond voor beide kanten borg voor dit soort irritaties. Maar afgezien daarvan,  de jeugd werd - niet zonder opzet - in totale duisternis gehouden, want het Licht was natuurlijk gevaarlijk. En als er al over het Licht werd gesproken, dan verschenen de indianenverhalen over het geloof, zoals: "hoe die arme Luther bij de Paus binnenkwam, terwijl de Paus zich zat vol te schranzen met voedsel", en meer van dit soort zelfbedachte ongein. Als jongere wist je niets van het Geloof op de staatsschool, want dat werd ook zorgvuldig door het systeem en de onderwijsgevenden onder het 'karpet' geveegd. Stel je voor dat je je leven betert en Christen wordt. Neen, dat kan natuurlijk niet! Je moest immers geloven in het socialisme. Dat had de toekomst hoor (kuch)!

Maar gelukkig was daar het internet om een aantal dingen recht te zetten. Niet alleen werden de indianenverhalen ontkracht, helaas verschenen ook nieuwe indianenverhalen, zoals de leugens die nu worden verspreid over de Heilige Junípero Serra (zie foto) die de oorspronkelijke bewoners in Amerika heeft bekeerd tot het Katholiek Geloof. De standbeelden van deze heilige worden met de dag wel ergens aangevallen door extreem linkse activisten of weggehaald door de plaatselijke overheid. Liefst worden deze beelden stiekem in de nacht verwijderd, want O wee, als de gelovigen daar achter komen! Natuurlijk komen die daar achter en leggen alles vast met hun mobile telefoon. Maar erger is, dat een heilige wordt beschuldigd van genocide, waar hij niets mee te maken had. En zo wordt in een acte van totale blasfemie een heilige neergehaald. Christus zei het al: "Als ze Mij vervolgden, zullen zij ook u vervolgen."

Is het niet het onderwijs dat indianenverhalen aan het verspreiden was, thans komt dit door een gebrek aan onderwijs waar vooral linkse mensen last van blijken te hebben. En dit gaat dan op speciaal voor het vak Geschiedenis en de Kerk, die bij hen totaal niet bekend is of men neemt de leugens aan die door links en andere mindere illustere figuren worden verspreid. Maar het spreekwoord: "al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" gaat ook hier zeker op. We hoeven daarvoor niets te doen, want de waarheid heeft geen advocaat nodig om te bewijzen dat ze waar is.

maandag 20 juli 2020

Covid-19 medicijnen die immoreel zijn

Vandaag was op de website van de Nederlandse Omroepstichting (NOS) een juichend artikel te lezen over een nieuw Corona-medicijn dat op mensen is beproefd, en waarvan de uitkomst zo fantastisch mooi bleek te zijn. Het artikel kunt u hier lezen. 

Daarover kan men bij de NOS dan blij zijn, minder blij wordt het als je merkt dat de ontwikkelaar de Oxford Universiteit betreft die het middel gemaakt heeft dankzij de moord op een ongeboren kind. Daarvoor moeten wij terug in de tijd, dus in de jaren dat het nog steeds bij wet verboden was om kinderen te vermoorden door de abortus ingreep. In 1972 werd een meisje geaborteerd en vervolgens een nier uit het kind verwijderd. Vervolgens werd deze foetale niercellijn (die HEK-293 genoemd wordt) gebruikt voor het ontwikkelen van het huidige Corona-medicijn. Daarbij moet worden aangemerkt dat abortus in Nederland toen nog wettelijk illegaal en dus verboden was, maar in die dagen kneep men bij de overheid gewoon een oogje dicht. Pas in 1984 werd de abortuswet in Nederland aangenomen in de Eerste Kamer met 1 stem meerderheid. Voor het ontwikkelen van het huidige Corona-medicijn door Oxford Universiteit, moest dus een ongeboren kind worden opgeofferd en daarvoor afgeslacht.

Maar, het verhaal is niet compleet, want er zijn meer farmabedrijven die uiterst onethisch tewerk zijn gegaan. Naast Oxford Universiteit, komen we echter ook farmabedrijven tegen die het zelfde doen, zoals: Moderna, AstraZeneca, CanSino Biologics/Beijing Institute of Biotechnology, Inovio Pharmaceuticals en het Leidse Farmabedrijf Janssen in Nederland. Farmabedrijf Janssen, gebruikt echter de foetale cellijn PER.C6, afkomstig van het netvlies van een geaborteerd jongetje van 18 weken oud. En deze moord gebeurde in 1985. Het is dus niet zo dat bij herhaling geaborteerd foetaal weefsel wordt gebruikt, maar het is wel in die genoemde jaren als eerste gebruikt en later ingezet als 'medicijnfabriekje' voor het ontwikkelen van de latere Corona-medicijnen. Maar dat laatste maakt het nog niet minder erg, laat staan dat je daardoor een ethisch verantwoord medicijn krijgt. Christenen van de Katholieke Kerk mogen naar mijn mening al helemaal niet meewerken met deze gruwelpraktijken. Niet direct, maar ook niet op indirecte wijze. 

De vraag komt nu naar boven of er ook ethische Corona-medicijnen worden ontwikkeld? Het antwoord is gelukkig "ja". De vraag rijst natuurlijk of u als Katholiek wel toegang tot die medicijnen gaat krijgen, want in Nederland hebben ze het voor elkaar gekregen om 300 tot 400 miljoen doseringen van Oxford Universiteit/AstraZeneca in te kopen. Dit doet men samen met de landen Frankrijk, Italië en Duitsland. Farmabedrijven die ethisch verantwoorde medicijnen tegen Corona produceren zijn: Novavax, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline (GSK), Sinovac en het Duitse CureVac. Dit laatste bedrijf uit Duitsland gebruikt z.g. RNA-technieken, waardoor je geen geaborteerd foetaal weefsel nodig hebt.

In kerkelijke kringen hebben ook de geestelijken in de Katholieke Kerk zich in de tussentijd niet onberoerd gelaten. Ik weet van bisschoppen die openlijk hebben verklaard tegen dergelijke onethisch verkregen medicijnen te zijn en deze injecties tegen Corona zeker zullen weigeren. Ook is een petitie gestart op het internet die al meer dan 27.000 handtekeningen heeft opgeleverd. 

De site van CitizenGo met de petitie vindt u hier.

zaterdag 18 juli 2020

Terwijl de mensen sliepen...kwam de vijand

Hoe vaak hebben wij niet de parabel van de zaaier gelezen, en denken we dat we het verhaal ook begrepen hebben? Wanneer wij echter de Kerkvaders, zoals Aurelius Augustinus erbij halen bijvoorbeeld, dan beginnen de ogen pas echt open te gaan over dit stuk Evangelie. Het is inderdaad waar: we lezen de teksten uit de Schrift wel duizenden malen en we kunnen ze soms dromen. Maar het wordt pas echt interessant wanneer we eens dieper op die teksten ingaan.

Jesus zegt in de parabel dat de zaaier langs kwam en het goede zaad uitstrooide over de aarde. Maar terwijl de mensen sliepen kwam een vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Volgens Augustinus is de vijand niet alleen de duivel, maar zijn dit ook ketters en slecht levende katholieken die in eerste instantie een verborgen leven leiden, waarbij het lijkt of het onkruid en de tarwe dezelfde zijn. Ze vormen dus één gemeenschap. Maar aangezien de Heer Jesus de aarde niet als de Kerk interpreteert, maar als de wereld, kunnen we er vanuit gaan dat ketters en de goede gelovigen in deze wereld vermengd zijn. Het is volgens Augustinus niet meteen te verwachten dat elke ketter of schismaticus fysiek van de Kerk wordt gescheiden, want de Kerk draagt immers velen die hun valse meningen niet zo publiekelijk verdedigen om zo niet de aandacht te trekken. Zouden ze dat wél doen, dan worden ze immers weggestuurd uit de Kerk. Ook deelt Kerkvader Chrysostomus dezelfde mening door te stellen dat ketters zich eerst in de schaduw ophouden. 

De Heer Jesus legt uit dat er niet meteen wordt opgetreden om alles wat kwaad is uit het veld te verwijderen. Daartoe geeft hij de opdracht om eerst te wachten tot de oogst. Maar is bij het naderen van de oogst het onkruid niet veel beter te onderscheiden tussen de tarwe? Het antwoord is natuurlijk ja. Dan weten we dus daaruit dat we de tijd van de oogst naderen, dus op het moment als het onkruid zich overduidelijk manifesteert. Zien wij deze tekenen niet vandaag? Hoe de zonde in de wereld zover blijkt voor te woekeren dat ze duidelijk en onmiskenbaar zichtbaar is geworden? Met andere woorden: naderen wij niet de tijd van de oogst (een symbool voor het Laatste Oordeel)?

Zijn de dienstknechten soms diegenen die de Heer de maaiers noemt? Augustinus geeft hierop het commentaar dat die maaiers de engelen zijn, maar zegt er óók bij dat tegelijkertijd niemand durft te beweren dat de engelen onwetend waren wie het onkruid heeft ingezaaid. Dus moeten we begrijpen dat hier de gelovigen als de dienstknechten worden voorgesteld. 

De conclusie is dus, dat ondanks de buitengewone kwaadaardigheid en geslepenheid van de duivel om onkruid tussen de tarwe te zaaien, het Laatste Oordeel een totale nederlaag voor het kwade zal betekenen. Het onkruid wordt verzameld en in het vuur gegooid (een symbool voor de Hel). De tarwe wordt ook verzameld, maar blijft behouden in de schuur (een symbool voor de Hemel).

1e lezing Wijsh.12,13.16-19
2e lezing Rom.8,26-27  
Evangelie Mt.13,24-43 of 24-30
Kleur: Groen. Jaar: A.