vrijdag 23 juni 2017

Hoogfeest geboorte Johannes de Doper - overweging

Op 24 juni viert de Kerk het Hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de Doper. In de Grote Catechismus van de H.PiusX wordt beschreven hoe Johannes de Doper al voor zijn geboorte werd geheiligd (en niet in zonde was geboren) doordat de H.Maagd Maria, die al zwanger  was van Jesus, haar zwangere nicht Elisabeth bezocht. Het bezoek van Maria aan Elisabeth had dus een hele goede reden. Johannes de Doper werd dus al vóór zijn geboorte geheiligd.  De Kerk viert dit feest omdat die geboorte dus heilig was en de wereld een blijde boodschap bracht. 
We noemen Johannes de Doper de voorloper van Jesus Christus, omdat hij door God gezonden werd om onze Heer Jesus Christus aan de Hebreeën aan te kondigen en hen allen voor te bereiden Hem te ontvangen. 
Als een echte kluizenaar leeft Johannes later in de woestijn. Hij raakt de sterke drank niet aan, en leeft van wilde honing en sprinkhanen, dus wat het land aan voedsel voortbrengt. Vanaf zijn jeugd leefde Johannes in de woestijn waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht en de zuiverheid van zeden innig verbond met een leven van strenge boete. Het doopsel dat Johannes toediende was niet hetzelfde als het Sacrament van het H.Doopsel dat Onze Heer Jesus Christus zelf heeft ingesteld. Het doopsel van Johannes was een teken van boetvaardigheid, waardoor zij die het ontvingen, hun verlangen te kennen gaven, van hun zonden gereinigd te worden.

Johannes de Doper staat erom bekend met iedereen in dialoog te treden, maar tegen zondaars die zich niet willen bekeren of een schijn-bekering uitvoeren, daar zal hij des te duidelijker tegen optreden. De Doper laat zich door niemand omkopen, en dus ook niet door groeperingen die met eigen agenda's komen aanzetten. De Farizeeën en Sadduceeën die langs komen om zijn doopsel te ontvangen en innerlijk geen deel aan die bekering wilden hebben, worden door de Doper openlijk terecht gewezen. De Farizeeën deden net alsof het genoeg was kinderen van Abraham te zijn om van het heil verzekerd te zijn, maar Johannes de Doper maant hen zich liever te bekeren. God had ze immers helemaal niet nodig en indien Hij wilde kon Hij zelfs uit de stenen mensen verwekken (Matteus hoofdstuk 3 vers 7 - 9).

Ook tegen het seksueel wangedrag van de machthebbers van die dagen treedt Johannes de Doper vrijmoedig op (Markus 6, vers 17 e.v.), maar dat zal uiteindelijk wel zijn leven kosten. In de gevangenis wordt de Doper onthoofd en wordt hij na profeet ook een martelaar van het huwelijk. Hij zal overigens niet de enige en laatste martelaar zijn wegens de huwelijksperikelen van een machthebber, want vele eeuwen later valt er weer een hoofd: van Thomas More 

Ook voor de huidige tijd heeft Johannes de Doper een belangrijke boodschap. Het gaat dan hier om een oproep tot een persoonlijke bekering en iedereen wordt daarvoor uitgenodigd de zonde de deur uit te doen. En dan maakt het helemaal niet uit of je hetero of homo bent. Het kan daarom dus niet zo zijn dat er groeperingen naar een kerkgebouw komen om hun eigen (roze) agenda's door te drukken of een schijn-bekering te willen uitvoeren, zoals dat onlangs in het Bisdom Den Bosch in de Sint Janskathedraal dreigde te gebeuren. God wil graag de redding van iedereen mogelijk maken, maar dan moeten de mensen wel eerlijk zijn tegenover zichzelf en tegenover God en toegeven gezondigd te hebben. Want als wij beweren niet te hebben gezondigd, dan bedriegen wij onszelf en dan leeft de Waarheid niet in ons (1 Johannes 1;8)

Hoogfeest van het Heilig Hart van Jesus

Gebed: Almachtige God, wij gedenken vandaag dat Gij in het Hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen dat wij mogen putten aan die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van Uw genade. Door onze Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen, Amen. 

Lezing: Dit is het nieuwe Verbond dat ik in de toekomst met Israel sluit: Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen Mijn volk zijn. (uit: Nederlandstalig Brevier. De lezing is genomen uit de Profeet Jeremia hoofdstuk 31 vers 33.)

zaterdag 17 juni 2017

Sacramentsdag

In Nederland wordt Sacramentsdag gevierd op de eerste zondag na Drievuldigheidszondag. Het hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed des Heren is eerst gevierd in de regio Luik, waar de Aartsdiaken Jacques Pantaléon Sacramentsdag leerde kennen. Jacques Pantaléon werd echter tot Paus gekozen (hij nam de naam van Paus Urbanus IV aan) en gelastte in 1264 dat Sacramentsdag zou worden ingesteld voor de hele Kerk. 

Tegenwoordig viert de Paus het feest in de open lucht vóór de basiliek van Sint Jan van Lateranen, daarna wordt in de voetsporen van Paus Urbanus IV het Heilig Sacrament in een plechtige processie naar de Basiliek Santa Maria Maggiore gebracht. De stoet trekt anderhalve kilometer verderop over de Via Merulana
In de katholieke parochies wordt na de H.Mis het H.Sacrament in een Monstrans in een korte processie door de kerkgebouwen gedragen, voorafgegaan door acolieten die bellen rinkelen en wierook dragen. De acolieten lopen achterwaarts, dus met hun gezichten naar het H.Sacrament gekeerd.

In de Heilige Schrift vinden wij veel teksten die betrekking hebben op het Heilig Lichaam en Bloed van onze Heer Jesus Christus. Helaas heeft de Reformatie de teksten niet zo goed begrepen: men legt daar de woorden figuurlijk uit, terwijl de Bijbel toch wel echt letterlijk genomen moet worden op dat punt, want sommige leerlingen waren zo gechoqueerd over wat Jesus leerde, dat zij het gezelschap hebben verlaten. Dat doe je niet als de woorden symbolisch of figuurlijk moeten worden geïnterpreteerd.

Heer Jesus Christus, in dit wonderbaar Sacrament, hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de Heilige Geheimen van Uw Lichaam en Bloed
met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing
voortdurend in ons ervaren. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen,
Amen.

vrijdag 16 juni 2017

Bisschop trekt toestemming roze gebedsdienst in

In de afgelopen weken is er in Nederland enorme beroering ontstaan over een initiatief om in de Kathedraal van Den Bosch een gebedsdienst te houden, waarbij op 24 juni a.s.  gays zouden worden gezegend. Dit zou dan moeten gebeuren op de feestdag van de H. Johannes de Doper (!)
Na een storm van kritiek door gelovigen en niet in de laatste plaats door de priesters in het bisdom zelf en daarbuiten, heeft de bisschop daarop besloten om geen gebedsdienst te houden en de toestemming daarvoor in te trekken. Hoewel de bisschop een en ander in een eerder stadium in een brief heeft uitgelegd om de gemoederen te laten bedaren, bleven de spanningen echter voortduren. Daarop heeft de bisschop besloten de gebedsdienst in de kathedraal op 24 juni a.s. af te gelasten, dit om ergernis bij de gelovigen te vermijden en te voorkomen dat de eenheid geweld wordt aangedaan. 

Sommigen hebben daarop gemeend te moeten oordelen over 'conservatieven' die de bisschop 'onder druk' hebben gezet, zoals op twitter werd beweerd, maar dat is vanuit dit blog in ieder geval zeker nooit gebeurd. Er zijn geen brieven geschreven naar de bisschop en hij is zeker niet door ons onder 'druk' gezet. Liever wordt het H.Rozenkransgebed gebruikt en wordt gebeden tot God om te vragen dat Hij zijn Kerk wilt beschermen. Het is namelijk zijn Kerk, en de rechtvaardigen onder ons zullen er alles aan doen om de Blijde Boodschap zo ongerept als mogelijk aan de volgende generaties door te geven. Natuurlijk hebben pers, opiniemakers en kranten daar geen boodschap aan. Dat is natuurlijk niet ons probleem. Ze schrijven maar hun vals geïnterpreteerde verdachtmakingen op. Die worden hier toch niet gevreesd.

In de Heilige Schrift (zie o.a. 2 Makk. 3) zijn veel voorbeelden te vinden waarbij het volk van Israel in het nauw wordt gebracht en waarbij tot tranen toe de Hemel wordt bewogen om in te grijpen. Gelukkig zijn er nog gelovigen die voor de Kerk het zelfde willen doen. Zij lobbyen niet bij machthebbers van deze wereld (=zinloos), en ook wordt er niet gelobbyd bij de bisschoppen. Beter is het daarom om met het Geloof te strijden, met het wapen van de H.Rozenkrans, met onze tranen, onze offers en gebeden. God is uiteindelijk Almachtig en Hij zal de gebeden van de gelovigen, die trouw aan zijn Verbond willen blijven, zeker verhoren.

Post Scriptum: In de pers doet men het vaak voorkomen alsof de Kerk zich specifiek richt op homoseksuelen en hun praxis, maar dat is niet correct: de Kerk vraagt van een ieder zich te bekeren van welk slecht werk dan ook. Jesus sprak immers niet van een specifieke doelgroep. Zijn eerste woorden bij het openbaar optreden waren dan ook: "Bekeert u, en gelooft in het Evangelie". Hij vraagt dus van iedereen zich te bekeren en Hij vraagt ook te geloven in de Blijde Boodschap. Die is voor iedereen bedoeld. Maar het kan niet zo zijn dat er groeperingen rondlopen, die helemaal niet de bedoeling hebben zich te bekeren, maar wel naar de Kerk komen lopen om hun eigen politieke of maatschappelijke agenda's (welke dat ook zijn) door te drukken. Zo werkt de Kerk nu eenmaal niet. Bovendien is het niet waar dat de Kerk of God de mensen uitsluit: zij sluiten zichzelf uit door niet in te gaan op de oproep om zich te bekeren. We hoeven maar het stukje Evangelie te lezen over de onwillige bruiloftsgasten in Matteus hoofdstuk 22.

woensdag 14 juni 2017

H.Lidwina van Schiedam - een les voor onze tijd

Wie tegenwoordig vrijwillig zijn lijden wil opdragen aan de Heer uit liefde tot Hem, wordt bekeken of hij van een andere planeet komt. Het lijden is in onze maatschappij zó weggedrukt en wordt zó ontkend dat er gesproken wordt van: "laten wij de euthanasie toestaan", zoals velen deze verkeerde en slechte weg zijn voorgegaan. Gelukkig bestond er geen euthanasie in de Middeleeuwen zoals wij die nu kennen, want anders hadden wij nu geen Heilige Lidwina van Schiedam gehad. Veel mensen beseffen niet dat er na een tijd van geluk op Aarde, ook nog een tijd van lijden en afzien te wachten staat. Maar hoevelen beseffen dit en weten dit lijden op te dragen aan God als een offer? Het is een overduidelijke les dat de Heer het lijden niet wegneemt, maar een zin aan geeft. En die religieuze zingeving heeft onze maatschappij bijna volkomen verloren. Hierdoor ontstaat bij iemand die lijdt en zonder God leeft al snel de weg naar de wanhoop: hij of zij weet immers het lijden geen plaats te geven. Dat geldt evenzo bij het verlies van troost. Wie de volmaakte liefde tot God heeft, die vindt het niet erg geen troost te ontvangen. Heel vaak echter is onze liefde tot God nog onvolmaakt en onze levensweg op Aarde moeten wij gebruiken om bij Hem te komen.

Voor de Heilige Lidwina van Schiedam waren de eerste drie tot vier jaren van haar ziekte (door een valpartij op het ijs waardoor ze haar heup brak) jaren van innerlijke strijd, droefheid en veel tranen. Haar biechtvader Johannes Pot - die haar de Communie bracht - heeft haar daarop aangedrongen om zich over te geven aan de Wil van God en het Lijden des Heren te overwegen. Dat heeft bij haar uiteindelijk geleid tot het ontvangen van heel veel troost. Het bleek later de weg naar de volmaaktheid te zijn die de Heer voor Lidwina had voorbereid, want zelf vertelde ze dat als zij "door het bidden van één Weesgegroet haar algehele genezing zou kunnen verkrijgen, dan zou ze dit toch niet doen of wensen".

De weg naar de volmaaktheid kan een lange weg zijn, maar men mag nooit wanhopen! De Heer staat ons altijd bij in ons leven, en als er omwille van de Goddelijke Voorzienigheid de nodige troost gegeven moet worden om ons in onze levensweg te sterken, dan zal Hij dat zeker doen. Hij verlaat zijn vrienden nooit!

zondag 11 juni 2017

Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid

Op deze zondag 11 juni 2017, vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. In het H.Evangelie wordt op het einde van hoofdstuk 28 van het Matteus Evangelie iets heel belangrijks gezegd. Hier spreekt Onze Heer Jesus Christus zelf in Matt 28 vers 19 openlijk over de eenheid van de goddelijke essentie en de Drie-eenheid van de Personen als Hij zegt: "Gaat dus heen: onderwijst alle volken; doopt ze in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden."  

Onze Heer zegt dus niet "in de Namen", maar "in de Naam", waarmee Hij de eenheid in essentie aangeeft, maar gebruikt  Hij vervolgens drie Namen om te tonen dat het om Drie Personen gaat: Vader, Zoon en Heilige Geest. Via Onze Heer Jesus horen wij van het bestaan van de Goddelijke Drievuldigheid in één enkele zin.

En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw. Gij, Drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, O Heilige Drie-eenheid. Gij één van hart, één God die wij aanbidden. (Prefatie v/d Drie-eenheid)

vrijdag 2 juni 2017

Pinksteren - de komst van de Heilige Geest

In het Jodendom werd de jaaroogst zeer plechtig gevierd en vele Joden trokken in die dagen naar Jeruzalem, naar de Tempel om God te aanbidden. Het feest werd later aangevuld met de gedachtenis van de afkondiging van de Wet door God op de berg Sinaï, die in het Oude Testament met wind en vuur verscheen. Het werd gevierd op de vijftigste dag na het Joodse Pasen. Dit Joodse feest was een voorafbeelding van het feest van de Christenen; de Nederdaling van de H.Geest die met wind en vuur het verblijf van de Apostelen binnentrad op de vijftigste dag na de Verrijzenis van Christus. En dat feest wordt op zondag 4 juni gevierd in alle H.Missen over de gehele wereld.

De uitstorting van de H.Geest is niet alleen gebonden aan dat éne ogenblik wat in de H.Schrift staat beschreven: ook heden ten dage ontvangen de Christenen de H.Geest vooral in de Sacramenten van het H.Vormsel en het Priesterschap. Dus de H.Geest vernieuwt het leven van de Kerk voortdurend. Hij heiligt ook de ziel door talrijke influisteringen, waardoor wij in staat zullen zijn voort te gaan op de weg naar het Eeuwig Leven.
De eerste vrucht van de Nederdaling van de H.Geest was de bekering van drieduizend mensen op die ene Pinksterdag dankzij de verkondiging door de H.Petrus. De H.Geest is dus niet alleen over de Apostelen gezonden, maar gezonden over de gehele Kerk en alle gelovigen

De H.Geest geeft leven aan de Kerk en staat de Kerk voortdurend bij. Daar komt ook de onoverwinnelijke kracht vandaan die de Christen en dus de gehele Kerk in staat stelt weerstand te bieden tegen vervolgingen zodat zelfs het martelaarschap kan worden verdragen. 
We moeten ons goed voorbereiden op dit Pinksterfeest. We doen dat door de Derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, de Heilige Geest te aanbidden, Hem smeken in ons te komen, waardig (in staat van genade) de H.Sacramenten te ontvangen en onze Goddelijke Heiland te danken omdat Hij de Heilige Geest ons beloofd en gezonden heeft. 

Ik wens u allen een Zalig en vruchtbaar Pinksterfeest toe!

Veni Creator Spiritus!
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Deo Patri sit Gloria,
Et Filio qui a mortuis,
Surrexit, ac Paraclito,
In Saeculorum Saecula
Amen.

vrijdag 26 mei 2017

Journalistieke aanval op Kerk wegens "regeltjes"

Een regionale website in Nederlands Limburg vond het nodig om een aanval op de Katholieke Kerk in te zetten bij een jubileum van een pastoor. In plaats van dankbaarheid voor de stille inzet van veel priesters en leken, kregen de trouwe gelovigen een extra veeg uit de pan afkomstig van een of andere journalist die een bekende aanvalstechniek toepaste: koppel de woorden van Onze Heer los van zijn Kerk, alsof die laatste daarom geen bestaansrecht zou hebben. Je vindt dat terug in de vaak gebruikte valse slogan: Jesus ja, Kerk nee. De scribent van het stuk schreef het op de navolgende manier:

De pastoor [....] is een Monfortaan. Dat is een congregatie die de Leer van Jesus volgt en niet de wetten en regeltjes van de Katholieke Kerk als hoogste goed beschouwt. 

Ja, de betreffende congregatie is de enige die de Leer van Jesus volgt hoor, en de Kerk niet, zo althans wil de journalist de argeloze lezer wijs maken. In dat verband zijn de Tien Geboden volgens deze journalist maar "regeltjes" die niet van de Heer zelf afkomstig zijn, maar wie een Catechismus van de Katholieke Kerk opslaat weet wel anders: elke Catechismus is namelijk opgedeeld via het systeem van de vier voornaamste delen van de Christelijke Leer, en die komt toch echt van Jesus zelf af, want Hij heeft immers de Kerk gesticht en niet de congregatie van de Monfortanen. De vier voornaamste delen van de Christelijke Leer zijn: het Credo, het Onze Vader, de Geboden en de Sacramenten. Wie daarom beweert dat de Kerk een ander Evangelie verkondigt dan de Heer zelf bevolen heeft, die weet óf de waarheid niet, óf is een regelrechte leugenaar.

Verder is het altijd opvallend dat buitenstaanders, zoals journalisten, helemaal geen flauw benul schijnen te hebben waarom er überhaupt regels in een organisatie bestaan. Hoe zouden ze het zelf vinden als in hun eigen organisatie alle "regeltjes" zouden worden gedumpt en er totale anarchie zou uitbreken waardoor zelfs het salaris van de journalist niet meer uitbetaald zou worden? De verwachting is dat ze binnen één seconde zullen veranderen in een tegenstander voor het opheffen van hun eigen "regeltjes".

woensdag 24 mei 2017

Hemelvaartsdag - overweging

Op 25 mei viert de Kerk het hoogfeest van 's Heren Hemelvaart. Voor de Apostelen en volgelingen van Jesus was de Verrijzenis en Hemelvaart van de Heer een enorme versterking van hun wankele geloof. Bij de gevangenneming van Christus was iedereen gevlucht en tijdens Pasen hielden de Apostelen het verblijf gesloten. Zo bang waren ze voor de Joodse overheden en hun gevolg. 

Maar als Jesus na zijn Verrijzenis gewoon het verblijf binnenkomt en ook later zijn H.Wonden aan de ongelovige Thomas toont, dan pas vallen werkelijk alle schellen van de ogen: het is dus tóch waar wat Jesus over zichzelf gezegd heeft! Jesus wist heel goed dat zijn Apostelen dezelfde kruisweg van lijden moesten doormaken, en daarom heeft Hij de Apostelen met zijn verschijning gesterkt. Na Christus Hemelvaart is er een grote vreugde bij de leerlingen en bij de uitstorting van de H.Geest tijdens Pinksteren is er totaal geen enkele angst meer: de deuren van het verblijf waar de Apostelen aanwezig zijn gaan wagenwijd open, alle angst om te getuigen verdwijnt, en de Apostelen schrikken er niet voor terug om voor tirannen en koningen hun getuigenis af te leggen, wat ook de consequenties voor hun zelf mogen zijn. 

De Heilige Paus Leo de Grote zei daarom in zijn preek: zo werden de Heilige Apostelen en alle volgelingen die door de kruisdood verschrikt waren en twijfelden aan de Verrijzenis, in hoge mate in hun geloof gesterkt door het zien van de werkelijkheid. Daarom werden zij bij de Hemelvaart van de Heer niet alleen door geen droefheid aangegrepen, maar zelfs met grote vreugde vervuld.

Daarom moeten Christenen niet bang zijn om te getuigen van het ware geloof. De Heer staat namelijk aan onze zijde. Hij zal ons sterken zoals Hij dat ook bij de Apostelen gedaan heeft.

vrijdag 19 mei 2017

De Onbarmhartigheid van de Barmhartigen

De afgelopen jaren hoorden we van veroordelingen, baanweigering en zelfs regelrecht ontslag op grond van je Godsdienstige overtuiging. Een sollicitant bijvoorbeeld die verschillende keren een baan als Christen probeert te krijgen, vervolgens de vermelding van de toekomstige werkgever krijgt dat er ook op zondag gewerkt moet worden (zonder noodzaak!), maar dat de Christen dit vervolgens weigert. U raadt het al: zo iemand wordt niet aangenomen en wordt zelfs bij verschillende werkgevers geweigerd in de sollicitatieprocedure. Nee, dit verhaal is niet verzonnen, maar echt gebeurd...Vrijheid van Godsdienst heet dat in Nederland en iets met Artikel 1 van de Grondwet waarin je niemand discrimineren mag. 

Maar zoals altijd kan het nog gekker..

Wat dacht u van een conducteur die een opvallend kruisje over zijn uniform draagt, maar zelfs door de rechtbank wordt gedwongen het kruisje onder zijn uniform te verbergen? De moslima mag in het zelfde beroep wél haar hoofddoek dragen. Dan hoeft opeens niets verborgen te worden. Want in dit land word je immers gelijk behandeld. Vrijheid van Godsdienst heet dat en de vrijheid van meningsuiting.

Of wat dacht u van een Vroedvrouw, die graag de kindjes haalt en vervolgens wordt gedwongen om met kindermoord, met abortus mee te werken? Wanneer ze weigert dat te doen wordt ze ontslagen. Dat heet de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten in Zweden.

Of wat dacht u van een Belgische Universiteit, die zich katholiek durft te noemen, maar de basisprincipes van de Katholieke Kerk in het vuilnisvat heeft gegooid door een gastdocent de laan uit te sturen, omdat die gastdocent abortus is moord durfde te noemen? Vrijheid van Godsdienst en Academische vrijheid heet dat. 

Wat ook heel vaak opvalt, is dat niet zelden het woord barmhartigheid valt, maar die barmhartigheid blijkt dan opeens niet te gelden voor de slachtoffers van anti-religieuze campagnes die de afgelopen jaren met grotere felheid in Europa en de wereld werden gevoerd. Vooral diegenen die het woordje Barmhartigheid heel vaak gebruiken moet u daarom veel vaker en scherper in de gaten gaan houden. Te vaak is het voorgekomen dat slachtoffers van religieuze haat maar zelden deze barmhartigheid werd toebedeeld. En het begint erop te lijken dat het woord barmhartigheid in een iets andere betekenis of context wordt gebruikt. 

maandag 8 mei 2017

Nederland wordt toegewijd aan Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei 2017, om 15.00 uur wordt een Pontificale Verspers gevierd in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht waarin alle Nederlandse bisschoppen aanwezig zijn. Dan wordt elk Nederlands diocees plechtig toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, de Moeder van God. 
Deze toewijding is terug te voeren tot de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in het Portugese Fatima in 1917, waarin zij aan drie herderskinderen verscheen. Vlak voor de Spaanse burgeroorlog was er 1 bisdom dat die toewijdingsacte inderdaad uitvoerde: het was ook het enige bisdom dat gespaard bleef voor de oorlog.

Het zou te ver voeren om het hele Fatima verhaal hier te publiceren, maar gelukkig bestaat er een website waar het verhaal van de verschijningen en vooral het waarom van de toewijding noodzakelijk is. Houdt u er wel rekening mee dat het op zaterdagen in Maastricht druk kan zijn wegens de vele toeristen die uit België, Duitsland en andere landen de stad komen bezoeken. Voor de parkeergelegenheid in de garages als daarbuiten dient overigens wel betaald te worden. Komt u met de trein, dan zult u vanaf het station (oostelijk gelegen in de stad) naar de Sint Servaasbrug moeten lopen. Aan het eind van de brug moet u linksaf en ziet u de Basiliek Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming (de kerk met 2 torens, zie de foto) vanzelf liggen. De ingang van het kerkgebouw is via de Dagkapel op het Onze Lieve Vrouweplein. U bent allen van harte uitgenodigd.

Post Scriptum: Op de website van het Bisdom Roermond zijn intussen foto's verschenen van de plechtigheid. Het kerkgebouw zat vol met gelovigen en was er veel belangstelling van de pers. U kunt de foto's hier, hier en hier vinden. Let wel op: op de foto's rusten auteursrechten. De preek van Zijne Eminentie Kardinaal Eijk vindt u hier

vrijdag 5 mei 2017

Gelovigen mogen niet meer getiranniseerd worden

Ontzettend positief nieuws is te melden uit de Verenigde Staten! President Donald Trump heeft onlangs een Executive Order getekend, waardoor de religieuze vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd voor elke geloofsrichting in dat land. Via de website van ChurchMilitant is een YouTube-video verspreid waar de ondertekening is te volgen. Ook de Kleine Zusters van de Armen mochten daar bij zijn, die al jaren wegens hun katholiek geloof werden vervolgd door de vorige regering. Daar heeft president Trump nu een einde aan gemaakt

Ook is de vrijheid van meningsuiting voor gelovigen gewaarborgd zodat zij niet meer financieel gestraft worden als zij van hun vrije meningsuiting gebruik maken, zoals zo vaak in het verleden is gebeurd. Laten wij daarom in deze mei-maand (Maria-maand) tot Onze Lieve Vrouw de H.Rozenkrans bidden dat ook hier in Nederland en Europa de religieuze vrijheden mogen terugkeren. Te vaak zijn priesters en andere gelovigen vervolgd tot in de rechtszaal toe omdat deze gelovigen  gebruik maakten van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van Godsdienst. Aan die pesterijen moeten ook hier een einde komen. Welke politicus of partij neemt het voortouw?


Post Scriptum: De Nederlandse kranten schreven hierover dat religieuze organisaties "aan politiek mochten doen". Dit is geenszins het geval. Het gaat hier om fundamenteel andere zaken dan sommige kranten beweren. In het geval van de Kleine Zusters, werd via de vorige regering (Obamacare) tegen hun katholieke overtuiging in gelast mee te betalen aan een zorgverzekering, waarbij abortus, voorbehoedsmiddelen en sterilisaties mogelijk zou worden gemaakt. De Kleine Zusters hebben een jarenlange verbeten juridische strijd moeten voeren hiertegen. In feite kwam het neer op een verloochening van de eigen Godsdienstige principes en hun geweten. Daar heeft President Donald Trump nu een einde aan gemaakt. 

dinsdag 2 mei 2017

Heilige Athanasius van Alexandrië

Vandaag, 2 mei, vieren wij de gedachtenis van de Heilige Athanasius van Alexandrië die zelf een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de verdediging van de Godheid van Christus en waar de Kerk tot op de dag van vandaag veel aan te danken heeft gehad. Belangrijk is nog te vermelden dat Athanasius deel nam aan het Concilie van Nicea
Nadat Athanasius bisschop Alexander had opgevolgd kreeg de heilige veel te verduren van de aanhangers van Arius (Arianen) die de Godheid van Christus loochenden en waardoor hij vijf keer in zijn leven werd verbannen, o.a. naar Trier, Rome en de woestijn. Maar Athanasius bleef onvermoeid strijdbaar en schreef heldere verhandelingen ter verdediging van het ware Katholieke Geloof. De vele verbanningen hadden wel onbedoeld tot gevolg dat zijn geschriften ook in het Westen bekend werden. Veertig jaar lang was Athanasius de herder van zijn kudde. Van hem zijn ook de brieven bewaard gebleven waarvan er één uit het jaar 367 na Christus waarin de Heilige Athanasius een opsomming maakte van alle boeken in het Oude- en Nieuwe Testament die nu nog steeds voorkomen in de Heilige Schrift van vandaag.

Sinds 1454 rusten zijn relieken in Venetië. Samen met Johannes Chrysostomus, Basilius de Grote, en Gregorius van Nazianze behoort de H.Athanasius tot de vier grote Griekse Kerkvaders. De titels die hij kreeg was: Vader der Orthodoxie, Steunpilaar van de Kerk en Voorvechter van Christus' Goddelijkheid. In 1568 werd hij uitgeroepen tot Kerkleraar. Ook in de Koptische Kerk wordt hij vereerd. 

Gebed: Almachtige Eeuwige God, Gij hebt de heilige bisschop Athanasius tot roeping gegeven de Godheid van Christus met nadruk te verkondigen. Wij vragen dat deze waarheid tot ons doordringt, dat wij de kennis van ons geloof verdiepen en groeien in uw liefde. Door onze Heer Jesus Christus uw Zoon die met U leeft en heerst in de Eenheid van de H.Geest, God, tot in de eeuwen der eeuwen, Amen. (gebed uit: Nederlandstalige Brevier).

Post Scriptum: De ketterij van het Arianisme lijkt dan wel overwonnen, maar is in andere vormen (noem het maar sluwigheden) ook heden ten dage nog steeds springlevend. De aanval op de Derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, de Heilige Geest, mag dan minder vaak voorkomen vandaag, de aanval op Gods Zoon is nog steeds actueel. Dat zelfs de Joden met een vraagstelling onbewust antwoord gaven wie Hij werkelijk is kunnen we lezen in het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 2, verzen 5 tot 7. "Wie kan zonden vergeven dan God alleen?" Ook in de H.Schrift staat vast wat altijd al geloofd is: Jesus Christus is de Zoon van God en is waarlijk mens en waarlijk God. 

zaterdag 22 april 2017

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Op zondag 23 april viert de Kerk Beloken Pasen. Maar het is juist die zondag dat Onze Heer Jesus Christus aan Maria Faustina Kowalska gevraagd heeft dat de Kerk de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid zou instellen. Dit werd meegedeeld in een z.g. privé-openbaring. De Heer beloofde onvoorstelbare genaden te geven aan hen die de dag ervoor te Biechten gaan en op die zondag erna de Heilige Communie gaan ontvangen. De Heer beloofde dat die ziel volledige vergiffenis van zonden en straffen zou krijgen. Op diezelfde zondag vroeg de Heer ook dat er een uitstelling moet plaatsvinden van het H.Sacrament om barmhartigheid af te smeken voor de hele wereld. Op het feest van de Barmhartigheid moet men in de geest de hele wereld aflopen en alle zielen die gezondigd hebben naar de bron van zijn Barmhartigheid brengen. Jesus belooft dat Hij die zielen zou genezen en sterken. 
Laten wij daarom gebruik maken van zo'n geweldig aanbod van de Heer. Hij wil onze ondergang niet, Hij wil ons maar wat graag het geluk en het leven teruggeven die wij maar al te snel kwijt kunnen raken door de zonde. 

donderdag 20 april 2017

Wie zijn toch die tekstschrijvers van NU.nl?

Toen de uitvaart van de vermoorde politicus Pim Fortuyn op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, vertelde een commentator dat "de kist van Fortuyn werd gewijd". De commentator bedoelde echter de Absoute, de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij de priester met wijwater en wierook langs de opgebaarde kist loopt. De Absoute wordt als laatste onderdeel van de uitvaartsmis gehouden. De commentator wist dus duidelijk niets over de Liturgische regels op dat punt en maakte er maar een 'wijding' van..

Iets soortgelijks komt men tegen bij de website NU.nl waarbij een ingezonden foto op de website staat beschreven. Op de foto is de Paus te zien bij het Colosseum in Rome waar op Goede Vrijdag in en buiten het Colosseum de Via Crucis wordt gelopen en bemediteerd. Maar wat staat onderaan de foto voor een tekst? "de Paus sprak vrijdagavond gelovigen toe in Rome tijdens de Goede Vrijdagmis". Maar dat is helemaal fout. Op Goede Vrijdag wordt de Eucharistie, de H.Mis helemaal niet gevierd omdat de Liturgische herdenking van het Lijden en sterven van de Heer binnen het Paastriduum zelf al Sacrament van het Kruisoffer is. 
Je kunt je voorstellen dat niet elke redacteur van alles op de hoogte is wat het Katholiek geloof betreft, maar bereid je dan wat voor, voordat je iets aan het papier toevertrouwt. Ter informatie: de Liturgie van Goede Vrijdag bestaat uit drie delen: Dienst van het woord, Kruisverering en de uitreiking van de Heilige Communie. 

Het is wel opvallend dat er in medialand lieden rondlopen in Nederland die wél altijd het hoogste woord voeren en ons voortdurend de maat willen nemen als kerkgemeenschap, maar vervolgens geen enkele kennis lijken te bezitten over het H.Geloof, over de Liturgie en de Kerk in het algemeen. Er wordt maar wat geschreven en beweerd, zonder dat men zich informeert hoe de zaak werkelijk in elkaar steekt. Met verachting kijkt men in medialand neer op nepnieuws, maar het zou een goede zaak zijn als de media ook eens de hand in eigen boezem zou steken. 

zondag 16 april 2017

Zalig Pasen - Christus Resurrexit!

De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht. 

Omdat de Koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht, het volk dat in het duister wacht. Die lag besloten met een steen een wacht soldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht. De Heer regeert!

Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan: De Heer is waarlijk opgestaan! 

(Hymne uit het Brevier)

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!
Allen een ZALIG PASEN TOEGEWENST!

vrijdag 14 april 2017

Goede Vrijdag - overweging

Jesus zag de verschrikkingen van zijn Lijden op Hem afkomen in het hof van Getsemane... Het verraad van Judas, hoe hele volksstammen Judas zouden navolgen en niet het onbevlekte Lam. Hoe velen zijn Eucharistie zouden loochenen. Hoe velen zouden zondigen tegen de eenheid van zijn Kerk, hoe deze mensen zijn Heilig Hart zouden verscheuren. Jesus zag alle zonden van alle mensen op aarde en deed de boetedoening vrijwillig om iedereen in zijn Lijden op te nemen. Hij zag de verguizing van zijn Kerk, de bespotting van zijn dienaren, de bespotting van zijn Kerk, de vervolgingen, vernederingen en het lijden en sterven van zijn dienaren en vrienden. Hij zag de leugens, de valse leerstellingen, ketterijen die over de wereld zouden worden uitgestort en hoeveel zielen daardoor verloren zouden gaan. 

Artsen hebben verklaard dat in een heel bijzondere omstandigheid, bij een zeer grote angst, het bloed letterlijk uit je huid kan sijpelen, net zoals dat bij Jesus in het hof van Olijven is gebeurd. Jesus heeft een verschrikkelijke doodstrijd moeten ondergaan vóór zijn terechtstelling. Als wij dan zeggen dat we het moeilijk hebben, laten wij dan naar Jesus opzien, hoe Hij geleden heeft, hoe Hij werd gegeseld met een Romeinse flagrum, hoe zijn Lichaam werd verscheurd, hoe zijn vlees overal van zijn Lichaam loshing, hoe het bloed uit zijn Lichaam gutste, hoe Hij werd gekruisigd met nagels door zijn polsen. Hoe Hij werd bespot, vernederd en met doornen werd gekroond. Laten we vooral niet vergeten hoe Jesus, het Onbevlekte Lam van God alle moed bij elkaar moest pakken om zijn Passie vrijwillig te ondergaan zodat wij eeuwig leven zouden verwerven. 

Laten wij daarom nooit klagen over het gedane onrecht wat ons is aangedaan, laten wij daarom nooit klagen als we het moeilijk hebben, of voor echte moeilijke keuzes staan. Christus is meer onrecht en ondankbaarheid en een verschrikkelijk lijden aangedaan dan de meeste mensen zouden beseffen. Met recht mag je dit een Verschrikkelijke Vrijdag noemen, vooral voor Maria, de Moeder van God die alles met haar Goddelijke Zoon meeleed en waar haar Onbevlekt Hart werd doorboord met een groot zwaard. Terecht mogen wij daarom zeggen, dat er na Jesus' dood twee Harten werden begraven: die van Christus en van de Heilige Maagd Maria.

dinsdag 11 april 2017

Stemmingmakerij bij de Volkskrant

Een krant die stemmingmakerij toepast zou wat minder serieus genomen moeten worden. Wat is het probleem? De broederschap H.PiusX wil een Katholiek kerkgebouw kopen (Sint Willibrord in Utrecht) en meteen wordt dit door de Volkskrant aangegrepen om de aanval te openen op de broederschap H.PiusX. Bedenkelijke woorden als: "omstreden" en "fundamentalisten" krijgt de lezer voorgeschoteld die dan wel moet denken dat er iets "verschrikkelijks" aan de hand is. Je zou dit artikel eerder in de categorie nepnieuws of nepjournalistiek moeten indelen.

Ook opvallend: de genoemde krant is mogelijk wat minder goed geïnformeerd (typisch voor een Nederlandse krant zou je bijna zeggen), want die "fundamentalisten" waar de krant het over heeft, blijken goede betrekkingen met Paus Fransiscus te hebben. Dat mag wel vreemd klinken, maar het is waar dat indertijd Mgr. Bergoglio, die toen nog niet tot Paus was gekozen, juist goede banden heeft onderhouden met deze groepering. Er zouden intussen gesprekken gaande zijn over een hereniging met de Moederkerk en de broederschap PiusX. De laatste berichten daarover vinden we terug in het Katholiek Nieuwsblad van eind vorig jaar. Meer recenter nieuws vindt u hier.

Maar wat steekt in het artikel van de Volkskrant is toch de opzettelijke profanatie van een gewijde ruimte en de bedenkelijke rol die de bovengenoemde krant denkt te moeten spelen in deze zaak. Een geconsacreerd gebouw is inderdaad een heiligdom en moet daarom zo ook worden behandeld. Je kunt geen feesten, concerten, burgerlijke huwelijken en ander fraais organiseren zonder onze Heer God en de gelovigen te beledigen. Maar hoe leg je aan deze mensen uit wat heilig is, wat respect voor gelovigen betekent en dat je niet alles in een heiligdom kunt organiseren alleen maar omdat je hart uitgaat naar profane zaken?
En dan nog wat: als je niet Rooms Katholiek bent, je niet weet waar het precies over gaat, waarom ga je als krant met de interne aangelegenheden van een geloofsgemeenschap bemoeien? Met welk recht doet je dit? Misschien kan de Volkskrant zich in de toekomst maar beter bezig gaan houden met fatsoenlijk nieuws. Niemand in de RK zit te wachten op een partijtje moddergooien.

Post Scriptum: Het is alleen maar te prijzen dat een Katholiek kerkgebouw ook gebruikt wordt waarvoor ze is gebouwd en waarvoor ze is geconsacreerd. Het is daarom verheugend dat H.PiusX dit kerkgebouw wil kopen. Jammer voor de Volkskrant, maar de tijd van afbraak van het H.Geloof is wel voorbij.

vrijdag 31 maart 2017

Abortus valt wel degelijk onder moord

Zou abortus geen moord zijn? Dit kan je afvragen over de zaak van een Universitaire beslissing naar aanleiding van een cursusdocument over abortus in België. Meer kunt u hier lezen. De Belgische bisschoppen stellen dat het woord 'moord' niet met abortus vergeleken mag worden, maar waarom staat in de Katechismus van de Katholieke Kerk abortus dan onder het kopje "Moord, Doodslag"? (pag: 697) Gaan we kijken naar de hoofdstukken in de betreffende katechismus, dan staat abortus zelfs onder de zonden die de Hemel om wraak roepen. We hebben het dus niet over zomaar een doodzonde, maar een die veel zwaarder door God bestraft wordt. Daarom wordt ze niet voor niets een "om wraakroepende zonde" genoemd. En wie het verschil niet ziet, moet maar eens naar Sodom en Gomorrah kijken wat daar mee gebeurd is (zie het boek Genesis hoofdstuk 18 en verder). De betreffende steden liggen overigens nu nog steeds in puin. 

Opvallend in deze controverse is dat de Belgische bisschoppen het wel over de "barmhartigheid" hebben, maar  blijken tot nu toe geen barmhartigheid te vragen voor Stéphane Mercier (die de discussie over abortus is moord) heeft aangezwengeld. In plaats daarvan schijnt Mercier ook nog door de Katholieke Universiteit in Leuven persona non grata verklaard te zijn.

Intussen is op verschillende websites een handtekeningenactie begonnen die het voor Mercier wil opnemen. Tekenen kunt u hier. Meer dan vierduizend mensen gingen u voor.

zaterdag 25 maart 2017

Maria Boodschap - hoogfeest

God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de Heilige Maagd Maria werd uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en vragen dat ons menselijk bestaan voortaan het zegel van uw goddelijk leven draagt: Jesus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. (uit: Nederlandstalig Brevier)
Bij de H.Mis wordt tijdens het "Incarnatus Est" geknield. Lezingen: Jesaja 7;10-14. Brief van Paulus aan de Hebreeën 10;4-10. Evangelie: Lucas 1;26-38.

vrijdag 24 maart 2017

Misstanden in Limburgse parochiekerk

De katholieke blogauteurs in Nederland en daarbuiten worden waarschijnlijk niet goed over hetgeen verteld gaat worden: er bestaat namelijk een parochie in Maastricht (Bisdom Roermond, leest u even mee?) waar onlangs een 'bomendebat' in de parochiekerk werd gehouden en waar kinderen de hoofdrol hebben gespeeld. U kunt dit profane fraais via deze foto bekijken links van de tekst. Hoe kan het, dat een gewijd gebouw, een Godshuis voor dit soort profane kletspraat wordt misbruikt? Waarom vindt een pastoor dit goed, en waarom grijpt het bisdom niet in? Het lijkt verdacht veel op de beruchte "voetbalmissen" die nog niet zo lang geleden in een parochiekerk werden gehouden en waar ook al zoveel om te doen was. 

Als je de foto's bekijkt, dan slaat echt je de schrik om het hart hoe kinderen misleid worden en juist in een kerkgebouw een Huis van God zich misdragen dankzij de volwassen die dit goed vinden. Nee, er is geen plaats voor aanbidding van God, er is geen plaats voor gebed, en er is al helemaal geen plaats voor geloofsoverdracht. Heeft Jesus hiervoor geleden? Was dit de prijs voor Zijn Kruisdood? Dit is echt te triest voor woorden! Dus Bisdom Roermond, grijp in alstublieft!

maandag 20 maart 2017

Heilige Jozef - Patroon van de Kerk

Een mooie overweging over de Heilige Jozef, patroon van de Kerk, kunt u vinden op deze webpagina. In het kort een stukje hieruit:
Het beschermheerschap van de Heilige Jozef over de Kerk is de voortzetting van hetwelk hij uitoefende over Jesus Christus, het Hoofd, en over Maria, de Moeder van de Kerk. Om die reden werd hij uitgeroepen tot universeel patroon van de Kerk. Het huis van Nazaret dat Jozef met vaderlijk gezag bestuurde, bevatte de beginselen van de jonge Kerk. Het is derhalve gepast dat Jozef zoals hij destijds op heilige wijze zorgde voor het Gezin van Nazaret in alle noden, nu met een hemels beschermheerschap de Kerk van Christus verdedigt en beschermt. Deze verklaring werd uitgegeven in moeilijke momenten die onze Moeder de Kerk toen doormaakte, omstandigheden en redenen die ook vandaag de dag nog steeds bestaan. Daarom moeten wij altijd onze toevlucht tot hem nemen, maar heel bijzonder wanneer wij zien, dat de Kerk heviger wordt aangevallen, veracht, wanneer men haar in de hoek wil drijven en buiten het openbare leven wil plaatsen en wanneer men haar krachteloos tracht te maken in het leven van de mensen; mensenlevens die zij dient te verlichten en tot God te voeren. De pauzen hebben onophoudelijk deze devotie tot de Heilige Jozef aangemoedigd. 

Ook de Heilige Theresia van Avila spreekt over de kracht en de bemiddeling van de Heilige Jozef. Zij spreekt het volgende hierover: "Ik heb bij deze roemrijke Heilige de ervaring, dat hij in alle noden te hulp komt en dat de Heer ons te verstaan wil geven, dat hij, net zoals Hij hem op aarde onderdanig was, Hij alles doet wat hij Hem vraagt."

Speciaal op zijn feestdag moeten we dus vurig tot de Heilige Jozef bidden om zijn voorspraak in te roepen om ons in alles te hulp te komen. Heilige Jozef wees onze voorspraak!

zondag 19 maart 2017

Derde zondag Veertigdagentijd - overweging

In het Evangelie naar Johannes lezen wij toch een heel bijzondere situatie: een gesprek tussen een Samaritaanse vrouw en onze Heer Jesus Christus bij de Jacobsput (zie foto links). Bijzonder, omdat Samaritanen en Joden elkaar nou niet bepaald echt mochten. Het Evangelie van deze zondag betreft hier Johannes hoofdstuk 4 met de verzen 1 t/m 42. 
Het gesprek gaat hier over een dubbel onderwerp dat onderling nauw verband houdt. Jesus geeft het levend water van de Goddelijke Genade (vers 7-15). Jesus is de Messias (vers 16-26). Met levend water wordt het vloeiend bronwater bedoeld tegenover het dode, stilstaande putwater.  De Jacobsput in dit stukje Evangelie was een welput die op een diepte van 32 meter gevoed werd door een verborgen bron. En het is niet zonder reden waarom Jesus juist naast die bron gaat zitten: Hij verwijst hiermee in zekere zin naar Zichzelf: de (verborgen) Bron van alle genaden. Het levend water is het beeld van de levenskracht van de genade. 
De Samaritaanse vrouw wijst naar 'de berg' om God te aanbidden en ze zal daar zeker de berg Gerizzim hebben bedoeld; een berg waar de Samaritanen samenkwamen en hun feesten hielden en hun offers opdroegen. 
Jesus legt in vers 21 uit dat (in het Nieuwe Verbond) de openbare Godsverering niet aan een bepaalde plaats gebonden is (in het Oude Verbond was dat de Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem). Deze nieuwe Godsverering is over de gehele wereld van nu uitgebreid tot een heil van een ieder.  In het Nieuwe Verbond bezit die openbare Godsverering een offer en genademiddelen die in belangrijke mate meer van geestelijke aard zijn dan die van het Oude Verbond, omdat ze inwendige bovennatuurlijke  genade meedelen, en ten tweede dat ze op een vollediger openbaring en juistere kennis van de godsdienstige waarheid berusten. God de Vader zoekt juist dit soort aanbidders, dat wil zeggen: mensen die door de inwendige genadegaven van de Heilige Geest en met hogere Godskennis in het Nieuwe Verbond worden verrijkt (vers 23). Hij zoekt deze mensen omdat Hij een geestelijk Wezen en de hoogste geestelijke volmaaktheid is. (vers 24). De ware aanbidders van de Drie-ene God moeten Hem daarom in geest en waarheid aanbidden. 

Deze diepzinnige beschouwing is gesloten voor een ieder die alleen geïnteresseerd is in het bronwater van de put om de materiële dorst te lessen. Het laat daarom zien dat alleen een materiële oplossing in onze maatschappij gedoemd is te mislukken om zielen te redden. Niet voor niets waarschuwt Jesus ons met de woorden: "...Niet een brood (het manna) als de vaders hebben gegeten en toch zijn gestorven." (Johannes hoofdstuk 6 vers 58)

Post Scriptum: Morgen wordt het hoogfeest van de Heilige Jozef gevierd. Omdat de derde zondag van de Veertigdagentijd op 19 maart valt, wordt het hoogfeest verplaatst naar de volgende dag. 

zondag 5 maart 2017

Eerste zondag veertigdagentijd - overweging

Christus wordt in de woestijn bekoord door de duivel. De duivel meent de Heilige Schrift te moeten gebruiken om Christus op andere gedachten te brengen. Maar de uitleg die de duivel geeft aan de H.Schrift is niet de uitleg die Christus er aan geeft. Onze Heer laat zien dat de interpretatie van de H.Schrift bij Hem juist is, maar de interpretatie van de duivel levert alleen verkeerde en dode werken op. Ware exegese is de exegese die Christus toepast. Valse exegese vind je bij de duivel. En ook de methode van het kwade valt op: met de H.Schrift in de hand Christus (de Kerk) aanvallen. Een werkwijze die helaas nog steeds veelvuldig - tot op de huidige dag - wordt gebruikt door de tegenstanders van de Kerk. Men probeert een andere uitleg te geven aan het Woord van God met de bedoeling een strik te spannen voor de gelovigen. 

De duivel probeert het kwaad en de bekoringen aan Christus als iets aanlokkelijks voor te stellen, maar de bekoringen van Christus waren slechts uitwendig. In de ziel van de Zaligmaker kon zelfs geen onvrijwillige neiging tot zonde ontstaan. 
Onze Heer geeft aan de duivel een ontwijkend antwoord (Matteus hoofdstuk 4, vers 4) en Hij gebruikt een stuk uit Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3. De duivel probeert Christus over te halen om zijn vasten te onderbreken reeds vóór de door God bepaalde tijd, maar slaagt daarin niet.
Onze Heer laat zien dat het vasten de deugd van het geduld tot doel moet hebben. In het werk De Dialoog van de Heilige Catharina van Siëna wordt dit ook zo uitgelegd. Anders wordt vasten een leeg begrip die de Heer des Hemels weinig zal bevallen. Dit is niet alleen in het geval van het vasten zo, maar alles moet samengaan met de de deugd van de liefde, zoals de H.Apostel Paulus in zijn brief heeft uitgelegd in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Anders veranderen wij in een rammelend cimbaal of een rinkelend bekken

De monnik Izaak de Syriër heeft een mooie overweging gepubliceerd die het lezen meer dan waard is. Hij legt uit dat Satan al zijn bekoringen aan de Heer moest opgeven en dat de tegenstander ook hetzelfde moet doen als de mens dit wapen van Heer in handen krijgt:

Allen die op weg gaan om Hem te volgen, doen voortaan hetzelfde: op dat fundament zetten ze het begin van hun strijd, want het wapen is gesmeed door God. En wanneer nu de duivel dit wapen in de hand van de mens ziet begint deze tegenstander en tiran bang te worden. Hij herinnert zich al snel dat hij verslagen werd door de Heer in de woestijn, hij herinnert het zich, en zijn kracht is gebroken. Hij kwijnt weg als hij het wapen ziet dat ons gegeven is door Diegene die ons in de strijd leidt. Welk wapen is het meest krachtig en doet het hart weer opleven in de strijd tegen de geesten van het kwaad? (Izaak de Syriër)

Wie de veertigdagentijd wil gebruiken met de enige intentie om af te vallen is dus verkeerd bezig. De echte intentie moet zijn: door het vasten sterker te worden in de strijd tegen het kwade

maandag 27 februari 2017

We weten wel degelijk wat Jesus gezegd heeft!

Jammer dat de naam openbaar gemaakt moet worden, maar het kan niet anders. Katholieken moeten worden gewaarschuwd tegen personen die de H.Schrift en de Woorden van Jesus lijken te relativeren. Zelf zeggen ze vaak dat ze dat niet doen, maar de verwarring die men zaait is overduidelijk en dus komt dit blog daartegen in het geweer om een aantal dingen recht te zetten.

Waar gaat het om?

De pas benoemde Jezuïetengeneraal Fr.Sosa Abascal (zie foto links) heeft onlangs in een interview in het Giornale del Popolo het volgende beweerd: "Omdat Jesus' woorden niet met een bandrecorder zijn opgenomen, weten we niet wat Hij gezegd en bedoeld heeft." Het vertaalde artikel vindt u hier. Ook de volgende uitspraak van Fr.Sosa roept vraagtekens op: "Het Woord is relatief, het Evangelie is geschreven door mensen, het is geaccepteerd door de Kerk, die ook bestaat uit menselijke personen....dus het is waar dat niemand het Woord van Jesus kan veranderen, maar men moet wel weten wat dat (Woord) was!".

Natuurlijk is het grote onzin te beweren dat je specifiek een bandrecorder nodig zou moeten hebben om het Woord van God te kunnen weten. Daarbij wordt de fout gemaakt dat het schrijven van het Evangelie puur mensenwerk zou zijn, zoals Fr.Sosa suggereert. Dit klopt zeker niet. De H.Evangeliën zijn geschreven door mensen onder Inspiratie van de Heilige Geest, en er kunnen dus geen dwalingen in die Evangeliën staan en dit geldt ook voor de gehele Heilige Schrift. Dit wordt heel duidelijk uitgelegd in de Encycliek Providentissimus Deus van Paus Leo XIII. U kunt dit Pauselijk document hier downloaden via de site rkdocumenten. Dat alle H.Boeken geïnspireerd zijn is tevens bevestigd door het Concilie van Trente via het Buitengewoon Leergezag

Dat het Woord van God wordt geïnterpreteerd (door het Katholiek Leergezag) zoals Fr.Sosa beweert is inderdaad juist, maar dat wil nog niet zeggen dat je niet zou weten wat Jesus over echtscheiding beweerd of gezegd heeft en dat je ook niet kunt beweren dat je interpretaties van de Schrift na 2000 jaar opeens een andere moet zijn. Dat zou namelijk dan weer in strijd zijn met het Leergezag dat overduidelijk heeft uitgelegd hoe de woorden van Jesus wel geïnterpreteerd moeten worden.

Pas dus op voor iedereen die beweert dat de Evangeliën, maar deels geïnspireerd zijn door de H.Geest (en de rest dus niet), dat de verhalen uit leugens of fabels bestaan, dat de profetieën en voorzeggingen na afloop zijn verzonnen, dat de wonderen geen wonderen zouden zijn maar goocheltrucs en of mythen en dat de auteurs van de brieven en Evangeliën niet van de Apostelen zijn, maar van andere auteurs. (zie daarvoor Encycliek Providentissimus Deus Hoofdstuk 2, paragraaf 2)

Dus katholiek, past u op als er relativerende woorden worden uitgesproken door wie dan ook. Het regelmatig lezen van dit blog voorkomt dat u op een dwaalspoor geraakt. Rest mij nog om iedere gelovige katholiek op te roepen om te bidden voor Fr.Sosa. 

Links: Catholic Herald.

Post Scriptum 5 maart: Op het blog Verbond wordt nog eens uitgelegd dat het een Geloofspunt is dat de hele H.Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het stuk kunt u hier lezen

Post Scriptum 6 maart: Er is in de loop der eeuwen de vraag gerezen hoe het komt dat er van de Evangeliën verschillen in de teksten bestaan. Al in de Oude Kerk was men zich daarvan bewust en de Heilige Augustinus heeft daarop een goede verklaring gegeven in een brief gericht aan de H.Hieronymus: 

"Ik voor mij verklaar het uwe liefde onomwonden: ik heb geleerd, uitsluitend voor die Schriftuur-boeken, die men tegenwoordig canoniek noemt, met zulk een ontzag en eerbied te hebben, dat ik vastelijk geloof, dat geen enkel van hun makers bij het schrijven enige dwaling heeft kunnen begaan. En als ik in de Boeken iets tegenkom, dat met de waarheid in strijd lijkt, dan zal ik zonder aarzelen aannemen, ofwel dat het handschrift een fout heeft, ofwel dat de vertaler niet gevat heeft wat er stond, ofwel dat ik het in het geheel niet begrepen heb."

maandag 20 februari 2017

Eén verstandige vrouw en één onverstandige wet

Vandaag is bekend gemaakt dat 'Jane Roe', de bekende abortusvoorvechtster in de vorige eeuw (die zich later bekeerde en Rooms Katholiek werd) op 69 jarige leeftijd overleden is. Het is bijna een verhaal uit de Heilige Schrift van een zondares die enorme spijt kreeg over haar zonden en God om vergiffenis vroeg. Haar verhaal staat hier te lezen (Engels)
Vlak na haar bekering zag Norma (haar echte naam) een poster met de ontwikkeling van een foetus en zij verhaalde daarop dat plotseling de schellen van haar ogen leken te vallen: voor het eerst zag ze in dat een foetus een echt kindje was. Het zien van de lieftallige oogjes van het kind deed haar met pijn in haar hart beseffen dat de verhalen (dat een foetus een kindje is) correct waren. Dat is inderdaad een opvallende getuigenis, maar meer nog is het opvallend dat de pro-abortus lobby het altijd heeft over foetaal weefsel alsof een ongeboren kind een stuk boerenkool betreft dat in de moederschoot groeit. 

Het besef dat een kind groeit in de moederschoot (en geen boerenkool!) is soms tot op de dag van vandaag maar heel moeilijk uit te leggen aan de pro-abortus lobby, speciaal in het geval van Frankrijk. Gisteren werd namelijk bekend dat er in Frankrijk een wet is aangenomen om "misleidende informatie" over abortus te bestrijden. Het wordt als een misdrijf toegekend als je aan iemand een pro-life doorverwijzing geeft zonder dat je identiteit als pro-life bekend is. Doe je dat toch, dan is het mogelijk om 2 volle jaren in het Franse 'Cachot' te overnachten. 

Natuurlijk maken wij hier onze pro-life standpunten niet bekend, maar we roepen Franse vrouwen meteen op om hun kinderen niet aan de aborteur mee te geven, maar het kind gewoon geboren te laten worden. Geef je het kind aan de aborteur mee, dan loopt het voor het kind namelijk altijd fataal af. En zouden de Fransen met onze anonieme doorverwijzing wat moeite hebben...dan kunnen we alvast meedelen dat deze website niet in Frankrijk gehost wordt en we geen Franse staatsburgers zijn die op Frans grondgebied bivakkeren. Overigens: het Franse Cachot mogen ze van ons meteen opdoeken aangezien het toch maar misbruikt wordt om onwelgevallige (lees: Christelijke ) meningen de mond te snoeren.

Post Scriptum: Morgen op 21 februari herdenken wij de Heilige Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

zondag 12 februari 2017

Kardinaal Müller bevestigt onveranderlijke Leer

Kardinaal Müller heeft in een interview - een aantal weken geleden - duidelijk te kennen gegeven dat de interpretaties van Amoris Laetitia door een aantal bisschoppen, om de communie uit te reiken aan gescheiden hertrouwden, totaal verkeerd zijn. We denken hierbij aan wat onlangs een aantal Duitse bisschoppen hierover gezegd heeft. De Kardinaal heeft duidelijk gesteld dat Amoris Laetitia in het licht van de gehele Kerkelijke Leer moet worden geïnterpreteerd. Dat betekent dat iemand die in een overspel situatie leeft niet tot de sacramenten mag worden toegelaten. Kardinaal Müller benadrukte ook dat niemand deze wet kan veranderen en dus ook de Paus niet.

De Kardinaal werd geïnterviewd naar aanleiding van tegenstrijdige interpretaties rond de post-synodale Exhortatie Amoris Laetitia. De Kardinaal waarschuwde dat dit document niet los gezien mag worden van de gehele Leer van de Kerk. De Kardinaal maakte in het interview verder duidelijk dat het onmogelijk is dat het persoonlijke geweten boven de Leer van de Kerk en de moraliteit zou staan. Men kan dus nooit zeggen dat er omstandigheden zijn waarbij overspel geen doodzonde zou zijn. Je kunt niet een doodzonde naast elkaar laten bestaan met de heiligmakende genade. 
Kardinaal Müller liet ook weten dat de Encycliek Veritatis Splendor leert dat alle intrinsiek slechte daden verkeerd zijn en ook nooit als een legitieme uitzondering mogen worden gezien. In andere woorden: toen God het bevel gaf "Gij zult niet..." dan is dat bedoeld voor iedereen in alle tijden. Dit is volgens Kardinaal Müller ook uitgelegd in paragraaf 1650 van de Katechismus van de Katholieke Kerk. Daarin staat onder andere:

Indien de gescheiden echtgenoten burgerlijk hertrouwd zijn, bevinden zij zich in een situatie die objectief ingaat tegen de Wet van God. Daarom kunnen zij, zolang deze situatie duurt, de Eucharistische communie niet ontvangen. Om dezelfde redenen kunnen zij bepaalde kerkelijke functies niet waarnemen. De verzoening door het Boetesacrament kan enkel verleend worden aan hen, die er spijt over hebben het teken van het Verbond en de trouw aan Christus geschonden te hebben en zich willen voornemen in volledige onthouding te leven.

Daarbij is het volgens Kardinaal Müller verder van belang dat intrinsiek of objectief slechte daden nooit in goed geweten kunnen worden uitgevoerd. Intrinsiek slechte daden zijn bijvoorbeeld: moord, uitroeiing, verkrachting, overspel, abortus en zelfmoord. 

Post Scriptum: We zouden zeggen: EINDELIJK DUIDELIJKHEID. Was dit soms de correctie waar Kardinaal Burke onlangs op doelde? Het antwoord is dus duidelijk: wie in een overspel situatie zit en dit blijft vasthouden, kan niet worden toegelaten tot de sacramenten. Het ziet er dus naar uit dat nogal wat bisschoppen in de wereld totaal op de verkeerde weg zitten. Het zijn bovendien niet de bisschoppen die de Paus dienen te interpreteren, maar het is andersom. Hoe is het mogelijk dat dit zo ontspoord is geraakt? Daarom bidden wij de Heer om hulp om Zijn arme Kerk bij te staan!

Post Scriptum 2:  Op 17 februari heeft Kardinaal Müller opnieuw van zich laten horen. Via het blad Catholic Herald laat hij weten dat het niet juist is als regionale bisschoppen met tegenstrijdige interpretaties komen aanzetten over de Katholieke Leer. Doe je dat toch, dan schaadt men de eenheid van de Kerk. Het artikel vindt men hier.

dinsdag 7 februari 2017

Het woord Farizeïsme wordt iéts te vaak gebruikt

Of je nu iemand een gebrek aan gezond oordeelsvorming moet toekennen of niet, feit is dat de laatste tijd te pas en te onpas het woord Farizeeërs (in de Kerk) een beetje te vaak wordt gebruikt en vooral om mensen in de Kerk aan te duiden die zich graag aan de (Liturgische) regels willen houden. Daarbij is het opvallend dat er deels gesuggereerd wordt dat men die regels zonder enige inhoud toepast. Iemand zomaar daarvoor beschuldigen zonder dat er enig onderzoek gedaan is, zou mogelijk kunnen betekenen dat er sprake is van een gebrek aan naastenliefde, lichtzinnig oordeel en/of dat er sprake is van hoogmoed.

In de Heilige Schrift vinden we echter genoeg aanwijzingen dat een onberispelijke levenswandel eerder een aanduiding is dat God daar welbehagen in heeft (vergelijk Spreuken 11;20). Datzelfde kun je doortrekken naar de Geboden en de bepalingen van de Heer (vergelijk Lucas 1;5-6). Dus het is nog maar de vraag of trouw aan Gods bepalingen (en dus ook in de Liturgie), iets te maken heeft met Farizeïsme. Daarom moet iedereen voorzichtig zijn om het woord zomaar even te pas en te onpas te gebruiken voor mensen waar je niet voldoende liefde voor kunt opbrengen en vooral moet je oppassen om niet je zogenaamde 'tegenstanders' publiekelijk mee neer te halen. Dat getuigt nou niet bepaald van een echt Christelijke levenswandel.

Over wat precies sommige Farizeeërs deden kunnen we zelf goed lezen in het Evangelie van deze dag (7 februari 2017). Het gaat hier over Marcus 7;1-13. Daarbij is het opvallend dat het verklaringen waren uit de Mozaïsche Wet (vers 2-3) die door de vroegere wetgeleerden waren uitgedacht en verplicht gesteld voor het volk (het reinigen van bekers en schalen, het reinigen van de vingertoppen voor het eten). Kijken we naar vers 10 t/m 13 - het 4de Gebod van de Decaloog - (Eert uw vader en uw moeder), dan werd dit gebod afgekocht door een offergave te doen in de Tempel (Korbán), zelfs als die gave nodig was voor het levensonderhoud van de vader en de moeder. Hierdoor werd het Gebod van God krachteloos gemaakt door mindel van een eigen overlevering van de schriftgeleerden, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van Gods Geboden. Christus bekritiseert dit terecht: Geboden moeten gewoon worden nagekomen. 

De kritiek van Christus op deze manier van handelen laat duidelijk zien dat de Geboden krachteloos en leeg werden gemaakt terwille van de overlevering van de mensen. Deze waarschuwing geldt zeker ook voor ons, want aan een lege dienst "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij", (vers 6) daar heeft Christus niets aan. Maar zomaar iemand beschuldigen van Farizeïsme omdat men de Geboden van God en de Liturgische regels wil onderhouden, gaat natuurlijk veel te ver en begint al aardig op te schuiven in de richting van eerroof.

Post Scriptum:  Vandaag herdenkt Vlaanderen de Martelaren H.Paulus Miki en gezellen.

zondag 29 januari 2017

Hoe een Paus zweeg en later werd gecorrigeerd

We claimen geen toekomstige gebeurtenissen te kunnen voorspellen, maar het is opvallend dat in het verleden, zo’n 1300 jaar terug, een ernstig geval van Pauselijk zwijgen plaatsvond die door zijn opvolger zwaar werd bekritiseerd en die parallel schijnt te lopen met de situatie van nu. Het ging in dit geval om Paus Honorius die weigerde een uitspraak te doen over een zeer dringende kwestie en we zien nu een soortgelijk geval met Paus Franciscus over passages in Amoris Laetitia. Waarom deze twee zaken bij elkaar brengen en waar gaat het om?

Daarvoor gaan we eerst terug naar de zevende eeuw na Christus.

In de theologische discussies van toen, werd er gesproken over de twee-naturenleer van Christus, waarbij - volgens sommigen - er slechts één wil in Christus te onderscheiden zou zijn. Om het in het kort uit te leggen: er zijn in Christus twee naturen te onderscheiden (de menselijke natuur en de Goddelijke natuur). Christus heeft ook een menselijke wil en een Goddelijke Wil. In die periode van deze discussie over één wil (de ketterij van het Monotheletisme) trad Paus Honorius niet op tegen deze ketterij, maar zweeg erover. Hoewel Paus Honorius zelf het Geloof deelde van de Kerk, wilde hij geen problemen veroorzaken en besloot - ondanks de druk die op hem werd uitgevoerd -  niets te doen aan de zaak. Zelf zei hij in het kort “dat het maar aan grammatici moest worden overgelaten” en “dat dit geen taak van de Kerk was.” 

De opvolger van Paus Honorius - Paus Leo II - was over het gedrag van zijn voorganger nou niet bepaald content en veroordeelde zelfs de handelswijze van de voorgaande Paus. 

Paus Leo II verklaarde:

Degenen echter, die tegen de zuiverheid van de Apostolische Doctrine hebben betoogd, en zijn vertrokken, werden inderdaad bezocht met eeuwige verdoemenis; dat wil zeggen, Theodore van Pharan, Cyrus van Alexandrië, Sergius, Pyrrhus, (hier volgen nog meer namen)….met Honorius die de beginnende vlam van dit ketterse dogma niet wilde blussen, zoals gepast is bij Apostolisch gezag, maar door verwaarlozing (de ketterij) gevoed heeft.

Dezelfde vraag kunnen wij nu stellen over het zwijgen van Paus Franciscus over bepaalde delen in Amoris Laetitia. We sluiten niet uit dat de geschiedenis zich gaat herhalen en dat een volgende Paus een correctie zal doorvoeren. Dit om met Apostolisch gezag duidelijkheid te brengen en de tweespalt - die op dit moment gaande is - te beëindigen. 

Zonder meer verwerpelijk is de opmerking van sommigen die zelfs menen dat er situaties zijn bij gescheiden-hertrouwden, dat zij niet in kuisheid zouden kunnen leven of zelfs de Geboden van God op dat punt niet zouden kunnen onderhouden. Het Concilie van Trente (dat nog steeds geldig is!) heeft bij monde van de toenmalige Paus deze stelling in een ex-Cathedra uitspraak veroordeeld met een Anathema-sit:

Canon 18.
Als iemand zegt dat de Geboden van God, zelfs voor iemand die is gerechtvaardigd en bevestigd in de genade, onmogelijk zijn na te komen, laat hij in de ban zijn.

De dringende vraag is waarom Paus Franciscus blijft zwijgen zelfs na een Kardinale Dubia, is moeilijk te beantwoorden en daar willen we ook verder geen oordeel over geven. We zullen de tijd moeten afwachten, maar we roepen in de tussentijd wel iedereen op tot gebed. Kardinaal Burke had het een tijdje terug al over een “correctie” die zou komen en dat is terecht. Aan tweedracht en verwarring in de Kerk heeft niemand iets. Wanneer die correctie komt is dus afwachten.

Post Scriptum Deze twee contrasterende gevallen hebben we dus naast elkaar gelegd, en we beweren - samen met Kardinaal Burke - dus niet dat de huidige Paus zich schuldig heeft gemaakt aan ketterij. De enige overeenkomst is het zwijgen van beide Pausen over een netelige zaak die om opheldering vraagt.

woensdag 18 januari 2017

Sint Jozefkerk Tilburg doelbewust ontheiligd

Via een artikel van het Reformatorische Dagblad, zijn we er achter gekomen dat een ontheiliging heeft plaatsvonden in de Sint Jozefkerk in Tilburg. Wat wij uit het krantenbericht hebben begrepen is, dat er personen zijn geweest die een pornofilm hebben opgenomen in het kerkgebouw, bij de Biechtstoel, waar het bestuur en de parochiepriester niets van wisten. Vervolgens werd deze 'film' op een website geplaatst. Het kerkbestuur heeft daarom getracht om aangifte te doen bij het politiebureau, maar gezien de juridische situatie werd deze aangifte niet echt kansrijk geacht door het OM. Dit komt waarschijnlijk ook doordat Godslastering sinds een paar jaar niet meer verboden is in Nederland. De voorzitter van het Kerkbestuur gaat in overleg welke stappen er nu moeten volgen.

De pastoor van de parochie heeft onlangs het kerkgebouw opnieuw in moeten zegenen tijdens een boeteritus, dus vóórdat er een Heilig Misoffer kon worden opgedragen. Dit wordt gedaan omdat er sprake was van een doelbewuste ontheiliging van een geconsacreerd gebouw. De daders van deze zeer verwerpelijke actie lijken niet te beseffen dat het plegen van een Sacrilegium een zware zonde is die zeker niet zonder gevolgen zal blijven als men voor God zelf moet verschijnen in het Bijzonder Oordeel dat vlak na onze aardse dood zal plaatsvinden. Je kunt alleen maar hopen en bidden dat dergelijke mensen nog berouw over hun zonden zullen krijgen, anders zullen ze geen vergiffenis krijgen en dan is het leed echt niet te overzien.

Overigens is het niet correct te menen dat het Kerkbestuur van de Sint Jozefkerk niets kan doen tegen huisvredebreuk. De daders zijn immers bekend, en het is mogelijk om een gebouw-verbod in een brief mee te delen. Daarbij is het handig om deze brief persoonlijk mét twee getuigen bij de daders op adres af te leveren. Diezelfde brief moet dan worden afgegeven bij het politiebureau opdat zij ervan weten. Wanneer deze daders toch de moed hebben om in het kerkgebouw terug te keren, en daarbij worden betrapt, kan de politie worden ingeschakeld wegens huisvredebreuk. Juridisch zit dat waterdicht, want er is nu bewijs geleverd. Natuurlijk laten wij het oordeel over de te volgen procedure aan het Tilburgse Kerkbestuur van de Sint Jozef. Verder vragen wij een ieder om voor de daders te bidden dat ze tot inkeer komen. 

Post Scriptum: Pornografie is een zonde tegen de kuisheid, omdat ze ingaat tegen de aard van de huwelijksdaad als een intieme gave van de echtgenoten aan elkaar. Pornografie pleegt ernstig inbreuk op de waardigheid van degenen die er zich toe lenen (acteurs, handelaars, publiek) omdat de een voor de ander het voorwerp wordt van oppervlakkig genot en van ongeoorloofd winstbejag. Zij dompelt de betrokken in de illusie van een schijnwereld. Het is een zwaar kwaad. (uit: Katechismus van de Katholieke Kerk, nummer 2354)