zaterdag 24 februari 2024

Dominica II in Quadragesima

In de tweede Zondag van de Veertigdagentijd, wordt zowel in de Novus Ordo als in de Vetus Ordo het Evangelie van de Verheerlijking gelezen van onze Heer Jesus Christus op de berg. In het geheim van Christus' Verheerlijking op de berg wordt vervuld wat reeds in het Oude Testament was voorafgebeeld, toen God tot Moses zei: "Zie toe en handel volens het voorbeeld dat u op de berg is getoond" (Exodus 25;40). 

De Vader bevestigd zelf vandaag op deze Zondag wat de Heer van Zichzelf had getuigd: dat Hij de weg, de waarheid en het Leven is: de poort waardoor men binnengaat om zalig te worden (Johannes 14;6 en 10;9). Jesus onze Heer is de enige weg voor zaligmaking en er is geen andere weg, noch is er een andere naam die ons gegeven is om zalig te worden. Het is de Poort van Gods Barmhartigheid die wij niet mogen afwijzen.
 
Volgens Johannes Chrysostomus beeldt de samenkomst van Moses en Elia vooral drie dingen uit: Ten eerste de vertegenwoordiging van Wet en Profeten, ten tweede is Moses gestorven maar Elia ten Hemel opgenomen, waardoor er wordt uitgedrukt dat Jesus de Heer is van doden en levenden. De derde reden voor deze samenkomst van Moses en Elia is dat zij beiden de personen vertegenwoordigden die visioenen van God hadden ontvangen. 
 
Bijzonder is wel de aanduiding van de 'twee getuigen' in het Boek Apocalyps van Johannes, waarin deze getuigen door Bijbeluitleggers worden aangeduid als Moses en Elia, en dat hun plaats in de Apocalyps te maken heeft met een strijd tegen het bedorven Jeruzalem (zie Apocalyps 11;3 e.v.) In een Bijbelcommentaar worden de twee getuigen gezien als een beeld van de Kerk, die ogenschijnlijk voor het oog van de wereld vernietigd wordt, maar plots weer na drie en een halve dag verrijst. Dit tot grote schrik van de tegenstanders. Al met al wordt hier dus in de verschillende delen van de Heilige Schrift een groot mysterie getoond die wij niet helemaal kunnen doorgronden. 

De lezingen in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie zijn aldus:

Epistel: 1 Thess 4;1-7
Evangelie: Mattheus 17;1-9
Liturgische kleur: Paars.

zaterdag 17 februari 2024

Dominica I in Quadragesima

In de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie wordt het Evangelie gelezen van Jesus die bekoord wordt in de woestijn op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 
Door zijn eigen veertigdaagse vasten heeft de Heer ons vasten geheiligd. De genade die wij verkrijgen is belangrijk in de strijd tegen het Kwaad. Door het geheim van Jesus' bekoring heeft Hij ons geleerd, hoe wij de bekoringen moeten weerstaan. Worden wij bekoord? Grijp dan terug naar vasten of het gebed en blijf het gebed herhalen totdat de Bekoorder is verdwenen. Een krachtig gebed, in vol geloof uitgesproken is deze:

In de Naam van Onze Heer Jesus Christus, ga weg Satan!
 
Velen denken misschien dat dit een verhaal is uit de Middeleeuwen, maar neen, de Duivel bestaat echt en kan de mens op aarde veel schade berokkenen. We hoeven maar het Boek Job te lezen in het Oude Testament hoe de Duivel in staat is geweest veel kwaad aan te richten.
Wij overwinnen de Duivel als wij het Woord van God aanvaarden; als wij trachten de Wil van des Heren te volbrengen. Vasten is een machtig wapen tegen het Kwaad en dit mag niet onderschat worden. In die 40 dagen was het Satan immers niet mogelijk zelfs maar een vraag te stellen aan Christus onze Heer. Wij zijn immers pas sterk als wij aan het vasten zijn: en niet als wij aan het breken van het vasten toegeven of er aan denken dit te gaan breken. Dan slaat onze vijand toe. En die kans moeten wij hem niet geven.
 
Wij geven Satan ook geen kans als wij het Sacrament van de Biecht regelmatig ontvangen of de Rozenkrans bidden. God wil graag onze bekering, en bekering kan veel kwaad teniet doen. Wij laten de Goddelijke Tuinman (Christus) ons onkruid uitroeien, d.w.z. de zonden die door Satan zijn verwekt. Willen wij een betere wereld maken, dan zullen we ons moeten laten leiden door God en zijn Kerk en dan moeten wij nauwkeurig de geboden van de Heer onderhouden. Daar waar het Licht van het Geloof verschijnt, daar kan immers geen duisternis of goddeloosheid zijn en zo breken wij het rijk van Satan af. 
 
We beginnen dus bij ons zelf en stoppen om naar anderen te wijzen.
 
De lezingen zijn als volgt:
 
Epistel: Tweede Brief van Paulus aan Korinthe 6; 1-10
Evangelie: Mattheus 4; 1-11.
Liturgische kleur: Paars.

dinsdag 13 februari 2024

Aswoensdag - Vasten en Onthoudingsdag

Bij het begin van de Veertigdagentijd (behalve de zondagen, maar wel alle dagen vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag) wordt ons gevraagd om boete te doen door te vasten en de werken van de naastenliefde te beoefenen. Op Aswoensdag wordt in de H.Mis een Askruisje opgelegd aan de gelovigen die naar voren komen met de woorden: "Gedenk mens, gij zijt stof, en tot stof zult gij wederkeren" (Genesis 3;19). Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de twee verplichte vasten- en onthoudingsdagen. Hoewel de Nederlandse bisschoppenconferentie bepaald heeft dat men vrij is in wat men vast, is het goede gewoonte om geen vlees te eten (vis is wel mogelijk) en slechts één volle maaltijd te nuttigen. Tussendoor mag wel wat gegeten worden, zij het met mate.

Vasten doe je voor God en niet met de intentie om af te vallen. Er wordt van je verwacht dat je dit vasten in de juiste gesteltenis doet. Om dat laatste uit te leggen: God wil niet hebben dat we ruzie maken met elkaar en daarna zeggen dat we voor Hem vasten (zie Jesaja 58;3-5). Dat is geen vasten voor Hem in de juiste zin van het woord. Ook niet als je vast om bij de mensen op te vallen om te zien hoe 'vroom' of 'gelovig' je wel bent (zie Matteüs 6 e.v.) Wie zich zo gedraagt om als 'vroom' op te vallen, lijdt eerder aan een ontstellende hoogmoed. Zulke mensen hebben hun loon van de mensen al ontvangen, maar zullen bij God niets ontvangen. Je bazuint ook je aalmoes niet voor je uit om bij de mensen op te vallen of door de mensen te worden geëerd. Zowel je aalmoes als je vasten geef je in het verborgene, want God ziet heel goed hoeveel je geeft aan een noodlijdende en hoeveel je vast. Geef je een aalmoes, doe je aan vasten, doe het dan ook goed. De eer van mensen is immers bedrieglijk.

In het beroemde werk van Thomas à Kempis, "De Navolging van Christus" staan nog meer aanbevelingen. Vasten doe je om vooral sterker te worden in de strijd tegen het Kwaad. 
 
Ik wens u allen een zalige 40-dagentijd toe!

vrijdag 9 februari 2024

Misbruikers van de H.Eucharistie zijn niet welkom!

Misschien moet het maar eens duidelijk gezegd worden, dat het misbruiken van de Heilige Sacramenten voor politieke of maatschappelijke doeleinden verre van Katholiek genoemd mag worden. Bovendien bestaat er geen recht op het ontvangen van de H.Communie. De Heilige Communie is niet zomaar brood, maar het Lichaam en Bloed van de Heer zelf. Waarom zeg ik dit?
 
In het Bisdom Roermond heeft zich onlangs een rel afgespeeld waarbij een Regenboog koppel mogelijk trachtte de H.Communie te ontvangen en dit op een zodanige manier wilde doen, dat de Pastoor van de parochie gedwongen werd om die H.Communie te weigeren. Als de priester de duidelijke indruk krijgt dat men naar voren komt of gaat komen in staat van doodzonde en ook nog die H.Communie wil ontvangen, dan mag een priester niet meewerken aan Heiligschennis. Dat geldt niet alleen voor de H.Eucharistie, maar ook voor bepaalde andere Sacramenten. De Biecht bijvoorbeeld ontvangen zonder berouw over de begane zonden, geeft de priester het recht om de Absolutie uit te stellen. Dit om een Heiligschennende Biecht te voorkomen.
 
Maar zoals altijd ontvouwt zich dan een volgend theorema: de 'beledigde' partij stapt onmiddellijk naar de pers, die vervolgens niet zelden de Kerk publicitair onder druk probeert zetten met een mooi verhaal in de krant of het internet, waar heel vaak hoor- en wederhoor wordt vermeden. 
 
Maar dat geintje werkt niet bij ons. 
 
De Pastoor in kwestie heeft zich beroepen op zijn geweten om die H.Communie niet uit te reiken. Maar in Nederlands Limburg begrijpen ze het woord geweten niet goed. Het is bovendien sowieso verkeerd om tegen je geweten in te handelen. Maar ook dat begrijpt men niet daar!
 
Het Bisdom heeft inmiddels de Pastoor zijn steun toegezegd (terecht) en wie zegt Rooms Katholiek te zijn, die moet duidelijk kenbaar maken door zijn of haar gedrag lid te zijn van de Kerk. Anders ben je maar een schijnkatholiek, waar de maatschappij van tegenwoordig vol van lijkt te zijn. Er bestaan immers ook geen vleesetende vegetariërs. Wie dat wel doet, wordt gewoon een huichelaar genoemd.

Wat is er nodig om lid te zijn van de Rooms Katholieke Kerk? Men moet gedoopt zijn, de Leer van Jesus Christus te geloven EN te belijden, deel te nemen aan dezelfde Sacramenten, en de wettige herders van de Kerk te erkennen, met de Paus. Zou men slechts EEN of meerdere van deze elementen weg laten, dan kun je niet zeggen lid te zijn van de RK-Kerk. En als je het bij ons niet leuk vindt, dan ga je maar een deur verder naar de Anglicaanse kerk. Die heeft toch alles wat God verboden heeft goedgekeurd. Maar bij ons kan dat niet!
 
Wie dus naar voren komt of naar voren wil komen als Regenboogkoppel, met de duidelijke bedoeling de Leer van Christus te vertrappen of af te wijzen en een soort verkapte aanval op de Kerk te doen, is dus niet welkom om de H.Eucharistie te ontvangen. 
 
Omdat Christus nooit de deur zomaar dichtgooit en iedereen een kans wil geven vraagt Hij van ons om zich te bekeren. Dat vraagt Christus overigens van ons allemaal. En kom bij ons niet zeggen dat je nooit gezondigd hebt! Wie beweert nooit te hebben gezondigd, bedriegt zichzelf en in zo iemand leeft de waarheid niet!

zaterdag 3 februari 2024

Eerste H.Communie perikelen

Het is nu al vele jaren geleden dat ik bij de Eerste Heilige Communie de kinderen naar voren zag komen. De parochie noem ik hier maar even niet, maar ik heb zelden zo een akelige parochiële ervaring meegemaakt als toen. Dat begon al bij de presentatie van de kinderen thuis waar er door de ouders opnamen waren gemaakt en aan de betreffende families werden getoond met een Compact Disk waarop het filmpje stond. Elk kind afzonderlijk mocht zich voorstellen en wat over zichzelf vertellen. En let op: deze kinderen waren voorbereid op de H.Communie die ze later zouden ontvangen.

Wat mij opviel was dat bijna alle kinderen het hadden over hun lievelingsvoedsel (frietjes), maar dat niets over ons Katholiek Geloof werd verteld, zelfs niet het meest eenvoudige. Geen van de kinderen kon zelfs maar het begin van een kruisteken maken en wisten niets over ons geloof; zij wisten niets over Jesus of Maria te vertellen. 
 
Je gaat je dan afvragen hoe goed die voorbereiding dan wel is geweest... Ik weet het, niet alle parochies doen dat zo, en er zijn bij mij parochies bekend die wel degelijk een goede voorbereiding doen voor de Communicantjes. Maar wat ik hier zag...daar werd ik alleen verdrietig van. En ik was niet de enige.

Op de dag dat iedereen in de kerk zat bleek de Heilige Eucharistie een schim te zijn van wat het werkelijk moest zijn. De kinderen werden niet geleerd dat zij het Lichaam van Christus ontvingen, neen, ze hadden het over het brood van Jesus, alsof de Transsubstantiatie niet bestond. En dat allemaal op aandringen van de aanwezige priesters die nota bene dezelfde term gebruikten. Het enige wat nog origineel was aan de "H.Mis" (als je het al zo mocht noemen) was de wegzending, waarbij tot mijn verbazing het kruisteken werd gemaakt. Alleen dat nog was origineel, de rest was een opeenstapeling van zelfverzonnen misplaatste liedjes, "gebeden" en handelingen die wel heel erg weinig te doen hadden met een echte H.Mis. In feite werden de Communicantjes vakkundig van hun eerste H.Mis beroofd.
 
Tot op de dag van vandaag ben ik nog verontwaardigd over dat kleine kinderen zo het bos werden ingestuurd. 
 
Nee, ik ga niet oordelen over de priesters die deze wanvertoning hebben mogelijk gemaakt en ook niet over de Diocesane bisschop die het getolereerd heeft. Het oordeel laat ik maar liever aan Onze liever Heer over.

zaterdag 27 januari 2024

Het gaat niet goed met deze wereld

Soms vraag je jezelf wel eens af in wat voor een wereld wij leven? 
De verschrikkelijke gebeurtenissen op 7 oktober van het vorig jaar zijn daar een voorbeeld van, waarbij een terroristische groep uit Gaza letterlijk dood en verderf zaaide onder de voornamelijk Joodse bewoners in Israël. Ook buitenlandse mensen die niet uit Israël kwamen werden door de terroristen uit Gaza rücksichtslos neergemaaid. Hoe is het mogelijk dat het Kwaad zoveel macht in deze wereld heeft gekregen? Vragen die niet zo makkelijk kunnen worden beantwoord.

Zelf ben ik helaas pessimistisch over een vreedzame wereld. Het ene land na het andere verklaart elkaar zomaar de oorlog alsof het niets is. Jonge levens, soms hele generaties, zie ik op het slagveld worden neergemaaid. Daar gebeuren dingen die ronduit mensonterend, ja Godsonterend zijn. Eens zag ik een luchtopname van een groot veld van vele hectaren groot, dat van voor tot achter letterlijk bezaaid lag met gesneuvelde militairen. Velen hadden geen armen en benen meer. Killing fields zal ik ze maar noemen. Is de ene oorlog nog niet aan de gang, dan volgt de andere weer. Als je het nieuws bekijkt wat zich in de wereld afspeelt, dan vraag je jezelf af of sommige leiders in bepaalde landen niet volkomen gek geworden zijn. Wie stuurt nu de bloem van de natie naar het slagveld om massaal uitgemoord te worden?

Ik ben zelf uiterst pessimistisch over de vredeskansen in deze wereld geworden.
 
We zullen ons daarom moeten toeleggen op veel offers en gebed, zodat God ons te hulp zal komen. De priesters vraag ik speciaal om veel voor de wereldvrede te bidden en de H.Eucharistie op te dragen voor de vrede in de wereld. Het gaat namelijk niet goed met deze wereld, en wij zullen ons best moeten doen om de vrede blijvend mogelijk te maken; ook in ons deel van het continent waarin wij leven. Voor de gelovigen vraag ik veel gebed en offers en het Rozenkransgebed, dat een machtig wapen is tegen elk vorm van kwaad. 

Laten wij Christenen van de Katholieke Kerk de komende aanstaande vastenperiode aangrijpen om zoveel als mogelijk boete te doen voor de vele zonden in deze wereld en onze God en Heer om hulp roepen. Hij is onze enige hoop op vrede!

zaterdag 20 januari 2024

Overwint het kwade door het goede

Russische krijgsgevangen in de oorlog met Oekraïne staan maar wat vreemd te kijken als zij na afloop van de gevangenneming in Oekraïense gevangenschap goed worden behandeld. Als je de filmbeelden van deze krijgsgevangenen eens ziet, dan valt het wel op dat zij niet gewend zijn om zo behandeld te worden. Zelfs in hun eigen Russische krijgsmacht wordt er namelijk flink op los geslagen, bijvoorbeeld als je de bevelen van je meerderen weigert uit te voeren. Van de Oekraïners krijgen ze na gevangenschap eten en drinken, ze mogen zich douchen, krijgen schone kleren en mogen naar huis bellen dat alles oké is. 
Helaas is dat niet wederzijds zo. Krijgsgevangenen uit Oekraïne worden in Rusland echter maandenlang stelselmatig gemarteld en doelbewust uitgehongerd. Daar zijn helaas veel bewijzen van.
 
Waarom zou je iemand slecht behandelen? Zo wil je toch zelf ook niet behandeld worden? De gouden regel geldt dus ook hier: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, zoals in het Boek Tobias in het Oude Testament is geschreven (Tobias 4;16) De Heilige Apostel Paulus schrijft aan de Romeinen het zelfde en haalt ook hier een stuk aan van het Oude Testament: "als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt gij vurige kolen op zijn hoofd." (Spreuken 25; 21-22). Paulus geeft ons de raad om het kwade te overwinnen door goed te doen. Wraak is uit de boze.
 
Helaas is de praktijk soms wat weerbarstig en krijgen wij te maken met onze gebreken en tekortkomingen. Maar er is altijd een weg terug en via het berouw en het Sacrament van de Biecht worden wij weer met God verzoend. Dan is het mogelijk onze zonden kwijt te raken. Want wij hebben de plicht om het goed te maken met Onze Lieve Heer. 
 
Laten wij daarom het goede doen, en niet het kwade, zoals de H.Apostel Paulus ons voorhoudt in de Derde Zondag na de Verschijning des Heren die wij vieren in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie.
 
De lezingen zijn:
 
Epistel: Brief aan de Romeinen 12;16-21
Evangelie: Mattheus 8; 1-13
Liturgische kleur: Groen.

zondag 7 januari 2024

Wietrokende nonnen?

Met enige verbazing las ik een krantenartikel over de Zusters van de Vallei (in het Engels: Sisters of the Valley) die het wietroken aan het promoten waren. Je ziet het de kranten en de andere media dezer dagen voorbij komen. En dan denk je: "religieuzen die wietroken promoten?". Maar later kom je er achter dat er een totaal andere groep achter schuilgaat die zijn wortels in het Anarchisme heeft en ook nog Gnostische denkbeelden erop na houdt. Hoe kan de ketterij van het Gnosticisme opeens Katholiek zijn? Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar erger is het feit dat de beweging naar buiten toe zich voordoet als Katholiek door het Katholieke religieuze habijt van vrouwelijke religieuzen te dragen. Hierdoor ontstaat bij de toeschouwer automatisch het beeld dat er een connectie bestaat tussen de Rooms-Katholieke Kerk en wietroken. Gekker moet het niet worden, denk je dan!

Wie had gedacht dat dit 'promoten van wiet' alleen bij deze "zusters" voorkomt, heeft het mis. Er zijn ook kerkleden in de Katholieke Kerk die het goed zouden vinden als wiet wordt gelegaliseerd. Maar de Leer van de Kerk liegt er niet om: het gebruik van verdovende middelen - zonder strikte therapeutische indicatie - is een zware zonde. Wanneer een Katholiek zelf wiet promoot begaat hij een Vreemde Zonde, dus een zonde die men niet zelf doet, maar wel anderen aanraadt te gaan zondigen. Hierdoor wordt men medeschuldig aan de zonde van een ander.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat bij nummer 2291 de volgende tekst over drugsgebruik:

Het drugsgebruik brengt ernstige schade toe aan de gezondheid en het leven van de mens. Behalve in geval van strikt therapeutische indicatie, is het een zware zonde. De clandestiene productie en handel in verdovende middelen zijn schandalige praktijken; omdat zij mensen tot drugsgebruik aanzetten betekenen zij rechtstreekse medewerking aan handelswijzen die ernstig in strijd zijn met de zedenwet.

Nogal duidelijke taal! Wat die 'wiet nonnen' doen is niet alleen een zware zonde, ze zetten de mensen ook nog eens aan tot drugsgebruik, en dan beweren zij dat ze dit doen voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Sinds wanneer kan uit het slechte, iets goeds voorkomen? Zei de Apostel Paulus niet dat deze mensen terecht zullen worden veroordeeld?

De katholiek is dus bij deze gewaarschuwd!

donderdag 4 januari 2024

Zalig Nieuwjaar en de beste wensen!

Een nieuw jaar is aangebroken en dus moet ik ook hier mijn Nieuwjaarswens uitspreken. Ik wens iedereen toe: heel veel voorspoed en geluk, Gods zegen en natuurlijk ook een goede gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. 
Binnenkort worden weer onze huizen gezegend door een diaken of een priester en worden de bekende huiszegenkaartjes boven onze voordeuren aangebracht. Want ook huis moet gezegend worden en alle onheil moet worden afgewend. Een goede methode lijkt mij deze site te geven. Ook de achtergrond van het opschrift van deze kaartjes wordt hier uitgelegd. 
 
Driekoningen wordt volgens de Romeinse Kalender (in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie) op zaterdag 6 januari gevierd, de zondag daarop volgt het feest van de Heilige Familie. Wie dus deze kalender volgt (en niet de Novus Ordo) kan deze huiszegenkaartjes op die dag ophangen. Een andere methode is om met gezegend krijt de tekst op te schrijven, zoals de foto hierboven links laat zien. In de kalender van de Novus Ordo worden de gezegende huiszegenkaartjes a.s. Zondag aangebracht. 

Nu wij het over onze 'eigen' kalender hebben: die wordt de Gregoriaanse Kalender genoemd. Op het internet zijn er wat spookverhalen die de ronde doen, maar zoals altijd: dit soort verhalen die duidelijk anti Katholiek gekleurd zijn, die moet u maar zoveel mogelijk vermijden.
 
De ware reden tot het invoeren - van wat wij nu de Gregoriaanse Kalender noemen - ligt in het feit dat de voorgaande kalender (de Juliaanse kalender) het Tropisch jaar op 365,25 dagen stelt. Dus elke vier jaar kwam er een schrikkeldag bij. Probleem was, dat later ontdekt werd dat 365,25 dagen geen juiste benadering was van dat Tropisch jaar. In feite zat men ongeveer zes uur en een aantal minuten ernaast. Voor een korte periode maakt het niets uit, maar ga je verder de eeuwen in, dan wordt het een ander verhaal. Hierdoor stapelt zich dus na eeuwen een steeds grotere fout op en als je lang genoeg wacht, kun je volgens de kalender de zomervakantie vieren, terwijl het buiten 10 graden vriest in de winter. 
 
Om aan deze onnauwkeurigheid een eind te maken heeft Paus Gregorius XIII in 1582 besloten een grote kalenderhervorming door te voeren. De allerbeste specialisten werden opgeroepen om naar Vaticaanstad te komen. De fout tussen kalenderdatum en Tropisch jaar was inmiddels al 10 dagen opgelopen. Ook de berekening van de Paasdatum werd ter hand genomen. De formule om die te berekenen verschilt tussen beide kalenders. 
 
De hervorming werd groots doorgevoerd: 4 oktober 1582 ging niet over op 5 oktober, maar op 15 oktober 1582. Hierdoor vielen dus 10 dagen uit.
Ook werden verfijningen doorgevoerd waardoor niet elk eeuwjaar ook een schrikkeleeuwjaar kon zijn. Elk eeuwjaar dat in de Gregoriaanse Kalender deelbaar was door 400 was schrikkeleeuwjaar. Daarom is het jaar 2000 een schrikkeleeuwjaar, omdat het door 400 deelbaar is. Alle andere eeuwjaren die niet door 400 deelbaar waren, waren dus geen schrikkeleeuwjaar. Door o.a. deze 400 jarige cyclus in te bouwen, weet de Gregoriaanse Kalender heel mooi pas te houden met het Tropisch jaar.

Deze kalenderhervorming heeft een grote impact gehad in Europa. Niet alle landen voerden meteen de nieuwe kalender in, omdat het van de Katholieke Kerk kwam (de Reformatie in West-Europa was toen helaas in volle gang). Dus het heeft nog wat geduurd voordat meer landen overgingen naar de nieuwe kalender. 

Had Paus Gregorius niet ingegrepen, dan was de fout inmiddels 13 dagen opgelopen. Een kalenderhervorming was dus dringend noodzakelijk. Niet alleen voor de Kerk, maar ook voor de maatschappij waarin wij leven. We hoeven maar aan de landbouw te denken waar onze voedselvoorziening vandaan komt.

vrijdag 22 december 2023

Kerstmis - Christus geboorte

Lieve Heer, wij danken U voor Uw geboorte, dat U ons wilde verlossen van zonde en dood. Midden in de nacht werd U geboren in een koud dierenverblijf. Want de mensen wilden U niet welkom heten, net zoals zij dat nu vandaag doen. U bracht het Licht in de wereld, maar niet iedereen houdt van Uw Licht. Zij hebben namelijk de Duisternis meer lief dan het Licht en vluchten voor U weg. Zelfs sommigen van Uw priesters zijn U niet meer trouw en verloochenen U. Met mooie woorden van barhartigheid proberen ze Uw Kerk te vernietigen en Uw schapen te verstrooien, liefst van binnenuit. Wij echter zullen U altijd trouw blijven, U niet verloochenen en U niet verraden, zoals velen voor ons al wel hebben gedaan. Wij heten U welkom in het kleine stalletje. Wij houden van U en blijven altijd bij U. 

woensdag 20 december 2023

Bisschoppen Astana verbieden homozegeningen

De in Polen geboren aartsbisschop Tomasz Peta van Astana, Kazachstan, en zijn hulpbisschop, Athanasius Schneider, zeiden op 19 december in een verklaring dat de tekst van paus Fransiscus en Fernández op "Fiducia supplicans" een "grote misleiding" was (CatholicHerald.co.uk). 
De voorgestelde "zegening" van homoseksuele paren "is rechtstreeks en ernstig in tegenspraak met de goddelijke openbaring en de ononderbroken leer en praktijk van de katholieke kerk". De "poging van Franciscus om dergelijke zegeningen te legitimeren" zal "verstrekkende en destructieve gevolgen" hebben, stellen ze: "Met dergelijke zegeningen wordt de katholieke kerk, zo niet in theorie, dan toch in de praktijk, een propagandist van de globalistische en goddeloze 'genderideologie'."

Hoofdregel: "Wij verbieden priesters en gelovigen van het aartsbisdom Astana om enige vorm van zegening van paren in een onregelmatige situatie en paren van hetzelfde geslacht te accepteren of uit te voeren. "

De twee bisschoppen herinneren paus Franciscus eraan dat hij "niet rechtschapen wandelt volgens de waarheid van het Evangelie" (Gal 2:14) en vertellen hem zijn document "Fiducia Supplicans" in te trekken. (Vertaling uit Gloria.tv)

Commentaar: De Bisschoppenconferentie uit Malawi heeft zich in soortgelijke woorden en via een document van de Bisschoppen uitgesproken en iedereen verboden dit soort 'zegeningen' van homoparen uit te voeren. Hoewel dit ook via de Leer van de Kerk absoluut verboden blijft, is er m.i. toch ergens via het document Fiducia Supplicans op een nogal sluwe wijze een gat geslagen in de Leer van de Kerk, waardoor de zegeningen via een achterdeurtje toch mogelijk zijn geworden. Maar dit is natuurlijk totaal onaanvaardbaar. 

Dus in theorie zijn dit soort zegeningen verboden, maar via een slinkse weg, toch toegestaan. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Het gaat hier om de zuiverheid van het Geloof te bewaren en dat lijkt in het Vaticaan een minder belangrijk item te zijn geweest. 

Het is maar te hopen dat meer Bisschoppenconferenties hiertegen willen optreden. Anders is de verwarring onder de gelovigen compleet en de schapen in de Stal hebben recht om te weten waar zij aan toe zijn!

Post Scriptum 21 december: Na Malawi, Zambia en Nigeria, heeft nu ook de Bisschoppenconferentie van Ghana het document Fiducia Supplicans afgewezen. Bisschop Kwazi van Ghana heeft duidelijk gesteld dat de Kerk niet bevoegd is om een "zegen" te geven als dat op de een of andere manier een vorm van morele legitimiteit zou geven aan homoseksuele relaties of buitenechtelijke seksuele praktijken. Bisschop Kwazi zegt: "Voor mensen in een staat van zonde zijn de gebeden bedoeld om hen tot bekering te leiden. Daarom zijn gebeden voor personen in relaties van hetzelfde geslacht niet bedoeld om hun manier van leven te legitimeren, maar om hen op het pad van bekering te leiden."

Niet alleen de Afrikaanse bisschoppen hebben zich negatief geuit, maar ook in het Westen zijn er priesters die dit document hebben verworpen. Zo heeft de Britse Confraternity of Catholic Clergy, die meer dan 500 geestelijken vertegenwoordigd een Position Paper uitgebracht tegen Fiducia Supplicans. Zo te zien zullen er naar verloop van tijd meer geestelijken en organisaties volgen die dit Vaticaans document zullen verwerpen. Wordt vervolgd dus.

Post Scriptum 22 december: Op het moment van schrijven stromen de reacties in de blogosfeer binnen. Pastoor Mennen heeft er verschillende commentaren aan gewijd (hier) maar ook Paarse Pepers en het blog Summa Catholica. Kardinaal Gerhard Muller spreekt van Blasfemie. Het artikel staat hier.

zondag 17 december 2023

Google vaagt Kerkvaders van het internet

Een buitengewoon onaangename ontdekking deed ik laatst bij het zoeken naar de Bijbelcommentaren die door de Kerkvaders zijn opgetekend en door een (voor mij) onbekende auteur zijn verzameld. Men heeft ze in boekvorm, maar ook op het internet zijn er uitstekende sites die deze Bijbelcommentaren weergeven. Alleen de provider (Google) vond opeens dat de sites waar verder niets mee gedaan werd, moesten worden verwijderd. Voordat dit zou gebeuren, zouden de auteurs via e-mail worden gewaarschuwd. Maar helaas ging dat dus ook al fout, want soms zijn de e-mailadressen niet meer in gebruik bij wisseling van Internet Service Provider. Het is mij zelf twee keer overkomen dat een site over mijn familie opeens zonder enige waarschuwing te hebben ontvangen door Google van het internet werd afgegooid. En dan opeens besef je dat je geen kopie hebt van de site om het weer opnieuw te publiceren. Weg foto's, weg al het geschrevene, weg al het onderzoek in de archieven. Voorgoed in de vergetelheid verdwenen van de digitale wereld.

Maar het is niet alleen Google die dit gelapt heeft. De tweede keer gebeurde dit bij het gebruik van Adobe Elements in een eerder stadium, waar ik een aantal mooie foto's had geüpload, maar dit was opeens van het internet verdwenen. Op de vraag waar mijn foto's waren heb ik van Adobe nooit antwoord gekregen. Het is dus oppassen bij wie je de sitehosting doet. Verstandig is altijd om via de wayback-machine een kopie te maken. En als dat niet gaat, maak desnoods een kopie waarbij de printer wordt ingeschakeld of op welke manier dan ook.

Gelukkig is het niet allemaal gloom and tears, om het zomaar even te zeggen. Er zijn gelukkig nog meer sites met de Kerkvaders op het internet te vinden. Maar feit is wel dat het verdwijnen van de Bijbelcommentaren een behoorlijk vervelend effect gehad heeft: er werd immers door de gelovigen veelvuldig in gezocht om dieper door te dringen in de mysteries van de Goddelijke Openbaring. Het gaf dus veel studiemateriaal dat bijna onuitputtelijk leek.

Jammer Google, maar persoonlijk vind ik dat het verwijderen van sites - en ook nog zonder dat de auteur iets kan doen - nogal ver gaat. Ik had liever gezien dat Google de te verwijderen site naar de Wayback Machine had geüpload, dan hadden we nog een kopie en tevreden klanten gehad. Nu levert deze policy alleen maar verliezers op.

vrijdag 15 december 2023

Dominica III Adventus Gaudete

Uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië († 444), op de profeet Jesaja. Christus is de zon der gerechtigheid en het ware licht.
 
Christus is de zon der gerechtigheid en het ware licht. Maar de heilige Schrift vergelijkt de heilige Johannes de Doper met een lamp, want in vergelijking met het goddelijk en onuitsprekelijk licht, in vergelijking met de onzeglijke en overgrote luister, kan het menselijk verstand, ook al is het vol licht en wijsheid, terecht een lamp worden genoemd. Wat betekent: ‘Bereidt de weg van de Heer’ en ‘Maakt zijn paden recht’ (Jes. 40, 3)? Jesaja verklaart het door eraan toe te voegen: ‘Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden’ (Jes. 40, 4).
Want er zijn heirwegen, wegen die gemakkelijk begaanbaar zijn, maar ook hobbelige en moeilijk begaanbare, die nu eens bergen en heuvels oplopen en daarna in diepe ravijnen afzakken. Indien de hoogten werden verlaagd en de diepten werden opgevuld, dan werden de kronkelpaden recht en vlak, de moeilijke en steile wegen gemakkelijk begaanbaar. Dit gebeurde geestelijk door de kracht van onze Verlosser.
 
Vroeger was, om zo te zeggen, voor alle mensen het volmaakte leven onbereikbaar en de weg van het evangelische leven onbegaanbaar, omdat de geest van alle mensen beheerst werd door aardse en wereldse begeerten en naar beneden getrokken door de ongeregelde driften van het vlees. Maar toen onze Heer mens geworden was, volgens de Schriften, heeft Hij in zijn vlees de zonde vernietigd, heerschappijen en machten en de beheersers van deze wereld overwonnen, en heeft Hij de weg naar de deugd vlak en begaanbaar gemaakt, zonder steilten en diepten en ze geëffend tot een vlakte.
 
Alle kronkelige wegen werden recht gemaakt. En niet alleen dat, maar ‘de heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en alle mensen zullen haar eenparig zien. Voorwaar, de mond van de Heer heeft gesproken’ (Jes. 40, 5). Hoe zal de heerlijkheid van de Heer zich openbaren? Want het eniggeboren Woord van God is God; het is op een onuitsprekelijke wijze uit de Vader geboren, en woont in de hoogten van de godheid, ‘hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd’ (Ef. 1, 21). Hij is de Heer der glorie en wij hebben zijn glorie gekend, - hoewel wij haar vroeger niet kenden - omdat Hij mens is geworden en zich in zijn menswording geopenbaard heeft als even sterk, even machtig en even roemrijk als God de Vader; ‘Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord’ (Heb. 1, 3); met gemak verricht Hij wonderen; Hij beveelt aan de schepselen; wekt de doden op en zonder moeite verricht Hij andere wonderdaden.
 
Daarom is de heerlijkheid van de Heer geopenbaard en ‘heeft alle vlees de redding van God gezien’ (Lc. 3, 6). ‘Van God’, dat betekent van de Vader; want het is de Vader die de Zoon als Verlosser en Heiland naar de wereld heeft gezonden. De Wet vermocht niets; de offers, die slechts voorafbeeldingen waren, konden de zonden niet uitwissen; in Christus worden we voltooid, worden we bevrijd van elke smet en worden we, door de Geest, vereerd met het kindschap van God. Volgens de bedoeling van de Verlosser moet deze genade, die ons in Christus gegeven wordt, alle vlees, dat wil zeggen: alle mensen bereiken.
 
Bron: Nederlands Getijdengebed, Lezingendienst.

zaterdag 9 december 2023

Dominica II Adventus

Uit het commentaar van Eusebius, bisschop van Caesarea († 339), op de profeet Jesaja. Een stem die roept in de woestijn.

‘Een stem roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak de paden van onze God recht’ (Jes. 40, 3). Jesaja verklaart duidelijk dat de voorspelling niet in Jeruzalem, maar in de woestijn zal vervuld worden. Het gaat hier over het feit dat heel de mensheid de glorie des Heren zal aanschouwen en Gods redding zal kennen.
Deze profetie ging volgens de geschiedenis woordelijk in vervulling toen Johannes de Doper Gods heilvolle komst verkondigde in de woestijn van de Jordaan, waar Gods redding inderdaad aanschouwd werd. Want op dat ogenblik werd Christus zelf in zijn glorie door allen gekend. Na zijn doopsel openden zich de hemelen en de heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif en bleef op Hem rusten. Toen weerklonk de stem van de Vader om te getuigen over de Zoon: 
 
‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem’ (Lucas. 9, 35).

Dit werd gezegd omdat God in de woestijn zou komen die van oudsher ontoegankelijk was. Alle heidenen waren immers als een woestijn: zonder kennis van God, en ontoegankelijk voor de rechtvaardigen en de profeten van God. Daarom klinkt de oproep de weg te bereiden voor Gods woord en het onbegaanbare en ruwe pad te effenen, zodat onze God het bij zijn komst zou kunnen bewandelen. ‘Bereid de weg des Heren’: dit betekent de prediking van de blijde en troostvolle boodschap dat Gods redding bekend zal worden aan alle mensen.
 
‘Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, gij Sion. Verhef met kracht uw stem, gij Jeruzalem, bode van vreugde’ (Jes. 40, 9). Deze woorden sluiten zeer goed aan bij de betekenis van het voorafgaande. Terecht maken zij melding van vreugdeboden of evangelisten en verkondigen zij de komst van God onder de mensen, nadat er eerst sprake geweest is van de stem die roept in de woestijn. Want inderdaad, na de profetie over Johannes de Doper volgt de vermelding van de vreugdeboden van de Heiland.

Wat is Sion anders dan wat eerder Jeruzalem genoemd wordt? Immers, dat is de berg waarop de volgende Schriftplaats doelt: ‘Dit is de berg Sion, die Gij U als woonplaats hebt gekozen’ (Ps. 74 (73), 2). In dezelfde zin spreekt de Apostel: ‘Gij zijt genaderd tot de berg Sion’ (Heb. 12, 22). Of wordt hiermee misschien het koor der apostelen bedoeld dat uit het oude volk der besnijdenis werd gekozen?
Het is immers dit Sion en Jeruzalem dat de redding Gods ontvangen heeft. Dit Sion en Jeruzalem staat hoog verheven op de berg van God; dit betekent: op zijn eniggeboren Woord. Aan Sion en Jeruzalem beveelt God deze hoge berg te beklimmen en het heilbrengende woord te verkondigen. Wie is het die deze blijde boodschap verkondigt? Is het niet het koor der vreugdeboden of evangelisten? Wat betekent het de blijde boodschap te verkondigen? Dat wil zeggen: aan alle mensen - te beginnen bij de steden van Juda - de komst van Christus op aarde te melden.
 
Bron: Nederlands Getijdengebed, Lezingendienst.

donderdag 7 december 2023

In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis

Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het hoogfeest van haar Onbevlekte Ontvangenis (Geloofspunt), waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jesus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek van de zonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jesus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet’ (Ef. 5, 26-27).


Uit een lofrede van de heilige Sofronius, bisschop van Jeruzalem († 638).
Niemand is zoals u met heiligheid gesierd, Maria.
 
Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd. Omdat gij ervoor hebt gezorgd dat Adam, die eerst vervloekt was, door uw toedoen gezegend werd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat de zegen van de Vader door uw toedoen over de mensen is gekomen en hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, want door uw toedoen ontvangen uw eigen voorvaderen het heil: gij baart de Verlosser, die voor hen de goddelijke redding bewerkt.

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij zonder man de vrucht hebt voortgebracht die heel de aarde zegening schenkt en haar van de onheilbrengende vloek bevrijdt. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij, van nature een gewone vrouw, in feite de Moeder van God zult worden. Want als Hij die uit u geboren wordt, in waarheid de mensgeworden God is, kunt gij met recht de Moeder van God worden genoemd, omdat gij werkelijk God ter wereld brengt.
Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God, een onvergankelijke genade; de meest schitterende genade hebt gij gevonden bij God; de genade die onovertroffen is, redding brengt en eeuwig blijft.

Vele heiligen zijn er geweest vóór u. Maar niemand is begenadigd zoals gij, niemand zalig geprezen en met heiligheid gesierd, niemand is zoals gij groot genoemd, niemand tevoren gezuiverd en met glans omstraald; niemand is zoals gij verlicht en zo hoog verheven.

Niemand is God zo dicht genaderd als gij, en niemand is zo met Gods gaven overladen als gij, niemand is zo Gods genade deelachtig geworden. Gij overtreft alles wat mensen schitterend noemen. Gij overtreft alles wat door God aan alle mensen geschonken is. Meer dan wie ook zijt gij rijk, doordat God in u woont. Niemand heeft zo God in zich kunnen opnemen. Niemand heeft zo van Gods aanwezigheid kunnen genieten. Niemand is waardig bevonden zo door God te worden verlicht. En daarom bezit gij in u niet alleen God, de Schepper en Heer van alles, gij hebt Hem ook op onuitsprekelijke wijze in uw schoot ontvangen, gedragen en dan ter wereld gebracht. Zo heeft Hij alle mensen van de oude veroordeling bevrijd en hun een heil geschonken dat geen einde zal kennen.
 
Bron: Nederlands Getijdengebed, Lezingendienst.

zaterdag 2 december 2023

Dominica I Adventus

Uit de Onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem († 348) De tweevoudige komst van Jesus Christus.
 
Wij verkondigen de komst van Christus. Niet alleen zijn eerste komst, maar ook de tweede, die veel heerlijker zal zijn dan de eerste. Want de eerste stond in het teken van de beproeving, de tweede voert de kroon van de goddelijke heerschappij.
Want bij onze Heer Jesus Christus verloopt alles meestal op tweevoudige wijze: een tweevoudige geboorte, de ene uit God vóór alle tijden, de andere uit de Maagd bij de volheid van de tijden; een tweevoudige nederdaling, de ene onmerkbaar, zoals de dauw op de vacht van Gideon, de tweede in volle klaarheid, die nog moet komen.

Bij zijn eerste komst werd Hij in doeken gewikkeld in een kribbe, bij zijn tweede is Hij met licht bekleed als met een mantel. Bij de eerste doorstond Hij de beproeving van het kruis en gaf Hij niet om vernedering en smaad, bij de tweede komt hij omstuwd door een legerschaar van engelen, in heerlijkheid.

Daarom houden wij het niet alleen bij zijn eerste komst, maar zien wij ook uit naar de tweede. Bij zijn eerste komst hebben wij geroepen: ‘Gezegend de Komende in de naam des Heren’ (Mt. 21, 9), bij de tweede zullen wij weer hetzelfde roepen. Met de engelen zullen we Hem tegemoet trekken, voor Hem knielen en roepen: ‘Gezegend de Komende in de naam des Heren’. De Verlosser zal dan komen, niet om zich opnieuw te laten vonnissen, maar om vonnis te spreken over hen die Hem hebben gevonnist. De eerste keer zweeg Hij, toen men Hem veroordeelde. Maar dan zal Hij de misdadigers die Hem bij zijn kruisgang onmenselijk hebben behandeld, aan hun daden herinneren en zeggen: ‘Zou ik dan zwijgen als gij zo iets doet?’ (Ps. 50 (49), 21). Eerst kwam Hij, volgens het heilsplan, om de mensen met aandrang te onderrichten, maar dan zullen zij zich noodgedwongen aan zijn heerschappij onderwerpen, zelfs tegen hun wil.

Over die beide komsten spreekt de profeet Maleachi: ‘Plotseling zal de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt’ (Mal. 3, 1). Dat betreft zijn eerste komst. Maar dan spreekt Maleachi over zijn tweede komst: ‘De bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, Hij komt, de Heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zich neerzetten, Hij die het zilver smelt en reinigt’ (Mal. 3, 1-3).
Ook Paulus verwijst naar deze dubbele komst van de Heer, wanneer hij aan Titus schrijft: ‘De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus’ (Tit. 2, 11-13). Ziet gij hoe Paulus spreekt over een eerste komst die hij dankbaar gedenkt, én over een tweede waarnaar wij uitzien?

Daarom is de inhoud van het geloof dat wij belijden, aldus overgeleverd: wij geloven in Hem ‘die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk komt geen einde’. Onze Heer Jesus Christus zal dus uit de hemel komen. Bij het einde van deze wereld zal Hij komen in heerlijkheid, op de laatste dag. Want aan deze wereld zal een einde komen, en deze geschapen wereld zal weer nieuw geschapen worden.
 
Bron: Nederlands Getijdengebed, Lezingendienst.

dinsdag 28 november 2023

Opnieuw Traditionele Bisschop verwijderd

Na de afzetting van Bisschop Joseph Strickland werd binnen 10 dagen een tweede traditionele Bisschop door de paus afgezet. De H.Stoel benoemde een coadjutor voor het bisdom Fréjus-Toulon die de diocesane bisschop Dominique Rey zal opvolgen.
De procedure is een typische zet door paus Fransiscus: eerst volgt (weer natuurlijk) een Apostolische Visitatie (suggererend dat er wel iets heel ernstigs aan de hand zou zijn), vervolgens volgt een aanval vanuit Rome zelf door de geestelijke de laan uit te sturen. En dat is nu bij Bisschop Dominique Rey van Fréjus-Toulon ook gebeurd.

Bisschop Rey, die benoemd was door paus Benedictus XVI, bevorderde het pastoraat, steunde de bewegingen voor het recht op leven en nam deel aan de Mars voor het Leven in Parijs. Hij stond ook dicht bij de beweging La Manif pour tous. Bisschop Rey promootte de Traditionele Ritus en erkende de innerlijke eenheid tussen Evangelisatie en Liturgie. Hij steunde ook de oprichting van traditionele gemeenschappen, zoals de Benedictijnen van de Onbevlekte en de Fradernidad St.José Custodio in zijn bisdom. Het was Bisschop Rey die de voorwaarden schiep voor de priesters van het Priesterbroederschap St.Pius X zodat in elke kerk van zijn bisdom het Sacrament van het Huwelijk kon worden voltrokken. Terwijl de roepingen in de andere bisdommen aan het instorten was, liep het seminarie in Fréjus-Toulon intussen vol. Fréjus-Toulon was het bisdom dat de meeste roepingen tot het priesterschap kende.  
 
Maar blijkbaar leefden ze in dat bisdom verkeerd, de Kerk moest immers worden gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Niet van vijanden van het geloof kwam de aanval, maar van paus Fransiscus zelf. In februari 2023 stuurde de H.Stoel een Apostolische Visitator naar het bisdom. De volgende stap vond op 21 november dit jaar plaats waarbij Bisschop Rey plotseling uit zijn ambt werd verwijderd en er een coadjutor werd benoemd. Bisschop Rey werd op dezelfde schandalige manier behandeld en het diocees uitgegooid zoals is gebeurd met Bisschop Joseph Strickland van Tyler in Texas.

Er is op dit moment een oorlog gaande in de Kerk, een oorlog tegen de Waarheid die Christus is, een oorlog tegen Traditionele bisschoppen, een oorlog tegen de Traditie, de Traditionele Liturgie en wie weet, breekt er straks ook een oorlog uit tegen de Traditionele gelovigen zelf, want dat is wel de verwachting. Men pakt eerst de top aan, en de onderkant volgt vanzelf. De Traditionele gelovigen laten weten bereid te zijn de strijd aan te gaan: er wordt immers een strijd tegen Christus gevoerd en ook die strijd zullen de vijanden verliezen.

zondag 19 november 2023

Strickland verwijderd wegens Custodes Traditionis

Wat ik al vermoedde, blijkt dus inderdaad waar te zijn. Bisschop Joseph E. Strickland is verwijderd wegens het feit dat hij Custodes Traditionis in zijn bisdom niet heeft geïmplementeerd. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, aangezien in het bisdom Tyler maar een paar Latijnse Missen worden opgedragen, die - volgens de bisschop - tot de nok toe gevuld zijn. Ook opmerkelijk is dat er maar EEN parochie is van Sint Petrus broederschap, die overigens van de H.Stoel officieel toestemming heeft gekregen de Latijnse Missen en het Brevier in de Buitengewone Vorm te gebruiken(!). Hoe kan de toestemming van Sint Petrus broederschap door de H.Stoel worden gebruikt om een Bisschop af te zetten? Dit is de grote vraag die nu bij mij opkomt.
 
Er zijn meer zaken boven water gekomen die meer in volledigheid op de site LifeSiteNews zijn gepubliceerd. Twee zaken zijn ronduit opvallend: de verwijdering van Strickland wegens Custodes Traditionis en het feit dat hij de heterodoxe Synode van de Synodaliteit niet wilde steunen. Ook werd Strickland door Kardinaal Pierre te kennen gegeven dat Bisschop Strickland zich niet zo moest bezig houden met het Depositum Fidei. Ja, dan beginnen toch je ogen wat te knipperen! Een Bisschop die zich niet mag bezighouden met de Geloofsschat en de verkondiging daarvan?! Hoe gekker kan het nog worden in de RK?! Begrijp ik dat goed? De opdracht van Christus aan de Apostelen om te zwijgen over het Geloof?....Dan beginnen toch de vullingen uit je kiezen te vallen! En wat erger is: Strickland stelt vast dat Bisschoppen die verwikkeld zijn in de seksueel misbruikaffaire (waaronder de zaak McCarrick) nog steeds in functie zijn. En dat terwijl de zaak McCarrick niet volledig is opgelost!
 
Wat Custodes Traditionis betreft in samenhang met de andere feiten, is het raadzaam voor de priesters en de Bisschoppen in de Wereldkerk uiterst voorzichtig te manoeuvreren onder dit Pontificaat van Fransiscus. Immers EEN verkeerde zet, kan al leiden tot een Apostolische Visitatie en ontslag zoals bij Bisschop Strickland gebeurd is. Er is een ordinaire vervolging gaande van de gelovigen die het volledige Depostium Fidei onderschrijven en die de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie zijn toegedaan. We zullen daarom maar de wijk moeten nemen naar de woestijn buiten het bereik van de Slang. Een andere oplossing is niet denkbaar.
 
Intussen kunnen we maar beter bidden voor de komst van een nieuwe Paus die grondig orde op zaken gaat stellen, de valse broeders en verraders uit de Kerk gaat werpen en aan deze idiote vervolging van traditionele Katholieken een einde gaat maken.
 
Post Scriptum: Een Bisschop verwijderen, omdat hij een katholieke Bisschop is? Het is gewoon ongehoord wat je tegenwoordig in de RK-Kerk tegenkomt. Het ziet er nu ook naar uit dat Bisschop Mutsaerts inderdaad gelijk krijgt als hij op zijn weblog stelt: "Het heeft er alle schijn van dat er geen gegronde redenen zijn." Bisschoppen worden dus verwijderd omdat zij de Katholieke Leer verkondigen zoals Joseph Strickland gedaan heeft. Hoe krom kan men het nog in Rome maken? Men zocht naar de bekende "stok om de hond te kunnen slaan". Een andere conclusie is niet mogelijk denk ik. 

zaterdag 18 november 2023

KN haalt Bisschop Strickland neer

Sinds het ontslag van de voorlaatste hoofdredacteur (Henk Rijkers) is het met het Katholiek Nieuwsblad duidelijk bergafwaarts gegaan, en dan spreek ik vooral over het katholieke gehalte dat het blad eens had, maar nu met een kaarsje gezocht moet worden. Je merkt dat ook aan de manier van schrijven van de huidige hoofdredacteur die onlangs Bisschop Joseph E. Strickland naar beneden gehaald heeft door op de man te spelen. Als je geen feiten kunt rapporteren, maar de krant als een soort propagandakanaal van je persoonlijke ambities wil maken, ja dan moet je het KN vooral blijven lezen. Maar van een katholieke krant kun je dan niet meer spreken als de Leer van de Kerk het moet ontgelden en ook de priesters worden aangevallen. En dat geldt ook voor Bisschop Strickland in Texas die door het KN onlangs werd zwart gemaakt. 

Na het ontslag van Henk Rijkers zag ik de storm al aankomen, want er werd vooral met het woord 'barmhartigheid' gedweept, en dan vooral bedoeld voor de mensen die kwaad hebben gedaan, maar zich vervolgens niet wilden bekeren. Daar was die barmhartigheid kennelijk voor bedoeld. Ik vraag mij wel eens af wat God zal zeggen tegen de mensen die zijn barmhartigheid als een wapen hebben ingezet.

In het bericht in het KN wordt Bisschop Strickland van slachtoffer tot dader gemaakt en wordt hem in het bericht ook nog eens met oneliners de huid vol gescholden. Ga je tegenwoordig zo met een Bisschop om beste KN? Zou het niet passend zijn om wat meer respect te hebben voor mensen die het volledige wijdingssacrament hebben ontvangen en een rechte rug tonen? Maar bij het KN weten ze niet meer wat goede journalistiek is: hoe kun je iemand beschuldigen als de feiten van het ontslag niet eens officieel bekend gemaakt zijn? Want daar gaat de hoofdredacteur volledig aan voorbij in zijn stukje tegen de Bisschop

Het stuk tegen Strickland lijkt eerder op een soort persoonlijke kruistocht, een persoonlijke afrekening tegen de Bisschop alsmede tegen de orthodoxie in de Kerk. Ik weet van priesters in Nederland dat zij het abonnement van dit blad hebben opgezegd. Het KN gaat dezelfde kant op als de katholieke school in Nederland: in naam katholiek, maar er worden geen concrete katholieke daden getoond. Reden te meer om dit blad te mijden.

maandag 13 november 2023

Bisschop Strickland reageert op zijn ontslag

Bisschop Strickland, die kortgeleden op bruuske wijze onterecht werd ontslagen door de H.Stoel, heeft in een interview met LifeSiteNews gezegd dat hij de schuld van zijn verwijdering niet volledig bij paus Fransiscus legt omdat er veel krachten op hem inwerken en hem beïnvloeden om dit soort beslissingen te nemen. 

Bisschop Strickland heeft gezegd dat hij gelooft dat hij is verwijderd omdat hij 'enkele van de machten heeft bedreigd die met de waarheid van het Evangelie te maken heeft'. In een exclusief interview met LifeSiteNews enkele uren na zijn verwijdering, zei Strickland: "Als je wilt dat de waarheid van het Evangelie verandert, dan ben ik een probleem". 
 
Toen Strickland werd gevraagd waarom hij uit zijn functie als Bisschop werd gezet antwoordde hij: "het enige antwoord dat ik daarop heb, is dat krachten in de Kerk op dit moment de waarheid van het Evangelie niet willen. Ze willen dat het verandert. Ze willen dat het genegeerd wordt. Ze willen zich ontdoen van de waarheid die op glorieuze wijze niet zal verdwijnen."

Omdat Strickland niet de volledige schuld bij paus Fransiscus legt, moeten we volgens Strickland juist bidden voor de paus. Strickland zegt verder: "Maar we moeten erkennen dat er enorme krachten aan het werk zijn in de wereld. De Heilige Paulus herinnert ons eraan, dat onze strijd niet gericht is tegen mensen van vlees en bloed, maar we vechten tegen de machten van het Kwaad. En het Kwaad wil de Waarheid van Jesus Christus niet." zo zei hij. Strickland beschuldigt sommigen in de Kerk ervan "belangrijke delen van de H.Schrift te willen verwijderen en zeggen: 'Oh, dat hebben we verkeerd begrepen', of 'we gaan het gewoon negeren'." Strickland benadrukte hoe het dan komt dat de Heiligen in een 2000 jarige geschiedenis van de Kerk die belangrijke delen van de H.Schrift niet verkeerd hebben begrepen. 

De afgezette Bisschop benadrukte ook dat zijn bisdom veel priesterroepingen kent en dat het bisdom financieel sterk is. 

Deels vertaald uit LifeSiteNews.
 
Post Scriptum1. De middeleeuwse Abdis Hildegard von Bingen heeft alle innovators in de Kerk gewaarschuwd dat zij zonder uitzondering onder het Oordeel zullen vallen. En dat geldt dus ook voor innovators die de H.Schrift, de Waarheid die Christus is willen veranderen. De bedoeling van al die veranderingen is dat de Waarheid die Christus is wordt bedolven en dat de leugen zal triomferen. Wie was ook al weer de Aartsleugenaar?  
 
Post Scriptum 2. Op de weblog van Bisschop Mutsaerts  staat het volgende: "Er heeft een visitatie plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan werd Strickland gevraagd om ontslag te nemen. Dat deed hij niet. De herder wilde zijn kudde niet in de steek laten. Concrete beschuldigingen zijn niet geuit. Strickland heeft niet eens de kans gekregen om gehoord te worden. Dat doet paus Franciscus wel vaker: hij ondertekent zelf het besluit. Aangezien de paus de hoogste instantie is, is beroep of verweer niet mogelijk. Een canonieke procedure zou op zijn plaats zijn. Het is bijzonder ongebruikelijk dat je een canonieke procedure ontnomen wordt. Het zijn methoden die we kunnen verwachten in Noord Korea, of Rome ten tijde van Nero. Het heeft er alle schijn van dat er geen gegronde redenen zijn." 
 
Post Scriptum 3. Ook het zich 'Katholiek' noemende Nieuwsblad heeft over het ontslag bericht, maar daar wordt de bisschop van slachtoffer tot een dader gemaakt alsof er wel goede redenen waren om Strickland te ontslaan. Maar bij het KN weten ze kennelijk niet meer wat goede journalistiek is: hoe kun je iemand beschuldigen als de feiten over zijn ontslag niet eens officieel bekend gemaakt zijn? Het stuk is duidelijk bedoeld om op de man te spelen en Bisschop Strickland zwart te maken. Nog een reden om het KN als krant volledig links te laten liggen.

zaterdag 11 november 2023

Bisschop Joseph Strickland ontslagen

Vandaag, op zaterdag 11 november 2023 rond het middaguur, bereikt mij het bericht dat Bisschop Joseph E.Strickland van Tyler, Texas (VS) door de H.Stoel (paus Fransiscus) is ontslagen. Het kerkelijk nieuws staat meteen bol van dit ontslag, dat overigens niet geheel onverwacht was, aangezien er spanningen waren tussen Mgr.Strickland en paus Fransiscus en waarbij Mgr.Strickland nou niet bepaald een blad voor de mond nam. Niet alleen staat deze bisschop onverkort en volledig achter het Katholiek Geloof, maar diende hij de paus ook vaak van repliek over zaken waar Mgr.Strickland vond dat er gevaar dreigde voor de Kerk en de gelovigen. Iemand dus, die zijn taak als herder behoorlijk serieus nam. 

Kennelijk viel dat niet in goede aarde bij de kerkelijke leiding, die na een Apostolische Visitatie op het ontslag van Strickland had aangedrongen. De bisschop weigerde echter ontslag omdat hij volgens eigen zeggen zijn gelovigen niet in de steek wilde laten. Daarop nam de paus het besluit om Bisschop Strickland zelf maar te verwijderen.

Ik sluit niet uit dat Mgr. Joseph Strickland is verwijderd ook wegens het feit dat hij de H.Mis in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Liturgie opdroeg. Sinds het pauselijk schrijven custodes traditionis, is het duidelijk bergafwaarts gegaan, waarbij de gelovigen en vooral de priesters die een band hebben met deze liturgie, de ene genadeslag na de andere te verwerken kregen. Hoe vaak hoorden we niet dat er religieuze gemeenschappen letterlijk de nek werden omgedraaid, omdat zij terug wilden naar de voor-Conciliaire liturgie, of omdat er zogenaamd problemen waren?

Zo te zien is Bisschop Joseph E.Strickland het volgende slachtoffer in de grote zeis die uit Rome komt. Strickland zal helaas niet het laatste slachtoffer zijn van paus Fransiscus, zo vrees ik. 

Wordt vervolgd helaas...

Post Scriptum: Dagblad de Telegraaf classificeert Bisschop Strickland in een kort artikel als 'conservatief', maar daar gaat het al helemaal niet om. Het gaat om de waarheid die Christus is en om het Katholiek Geloof dat Mgr.Strickland verkondigde. Wie vandaag de volle waarheid nog durft te verkondigen onder het Pontificaat van paus Fransiscus moet echt op zijn tellen gaan passen. Mgr. Strickland is niet de eerste priester die zomaar wordt verwijderd wegens een conflict met de H.Stoel. Onder paus Fransiscus mag je niet Katholiek zijn, zo wordt er wel eens bitter opgemerkt.

Post Scriptum 2: Er zijn veel woedende reacties binnen gekomen. Ze zijn te lezen op de website van Lifesitenews.com en op Fortes in Fide.

Post Scriptum 3: Het is opvallend dat Mgr.Strickland - voor zijn ontslag - zonder enige aanwijsbare reden aan een Apostolische Visitatie werd onderworpen.  Sommigen spreken over een valstrik. Toen deze valstrik niet werkte, heeft paus Fransiscus de Bisschop daarop ontslagen. Vraag is: waarom op een volstrekt onrechtvaardige manier en zo bruusk een Bisschop werd verwijderd en zonder dat er klachten over hem waren. Weer anderen spreken van het martelaarschap die Strickland nu ondergaat. Een martelaar voor de Waarheid.

vrijdag 10 november 2023

"Ik zal uw zegeningen vervloeken"

De Duitse Bisschop Karl-Heinz Wiesemann von Speyer heeft onlangs een brief laten publiceren, waarbij hij zegeningen voorstelt voor homoseksuelen en voor gescheiden hertrouwden. Hij beroept zich op paus Franciscus die nog niet zo lang geleden gezegd had: "wie ben ik om te oordelen?", daarmee een valse uitleg te geven over een deel van de Bergrede die door Jesus is uitgesproken en die wij in de Heilige Schrift kunnen terugvinden (Matteüs hoofdstuk 7 en verder). Het niet-oordelen betekent niet dat je totaal geen oordeel zou mogen vellen. Anders zouden rechters bijvoorbeeld geen oordeel mogen vellen in een proces bijvoorbeeld.
 
Volgens Bijbeluitleggers bedoelt Jesus hier het lichtzinnig oordelen, het onjuist oordelen. Daarbij staat nog een deel van de tekst in verband met de "balk" in de eigen ogen centraal, terwijl men naar de "splinter" in het oog van de broeder zoekt. Dan is de context waarin Jesus dit zegt wel een heel andere dan als je dit betrekt in het niet mogen oordelen over homoseksueel gedrag. Met andere woorden: er wordt gewoon door de Bisschop een tekst uit de Bijbel gerukt, zonder de context erbij te halen.

Helemaal stuitend wordt het als deze Duitse Bisschop erbij zegt dat er geen sancties komen als deze 'zegeningen' worden uitgevoerd in zijn diocees. En: de Bisschop blijft bij zijn standpunt. Dit maakt de Bisschop duidelijk via een door hem verspreide brief. Deze kan men hier integraal lezen (Duits).

In 2021 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer duidelijk gemaakt dat zegeningen van homoseksuelen niet geldig is (illicit). Overigens is de Leer van de Kerk, die teruggaat tot de tijd van de Apostelen heel duidelijk als het gaat over homoseksueel gedrag. Als we het alleen maar hebben over het Nieuwe Testament, dan lezen we dat in de brief van de H.Apostel Paulus aan de Romeinen en de brief van Judas Taddeüs, waar onomwonden de veroordeling van dit gedrag ervan staat beschreven. Het argument dat Jesus over dit gedrag niets gezegd zou hebben (een veel gehoord pleit van de Roze voorstanders), is ook onjuist, aangezien Hij sprak door de Apostelen met de woorden: "Wie u hoort, hoort Mij".
 
Maar toevallig of niet, de tekst van Bisschop Karl-Heinz Wiesemann, viel bijna precies in de periode dat in de Novus Ordo Mis de tekst van de Profeet Maleachi werd gelezen. Daarin staat het volgende:  
 
"Ik ben een grote koning - zegt de Heer der hemels machten - en mijn naam wordt gevreesd onder de volkeren. Daarom geldt voor u priesters dit besluit, wanneer gij niet luistert en wanneer gij u niet bekommert om de glorie van mijn Naam - zo spreekt de Heer van de hemelse machten - dan laat ik een vloek over u komen, dan vervloek ik de zegeningen die u gegeven zijn. Gij zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen: gij hebt het verbond met Levi teniet gedaan - zo spreekt de Heer van de hemelse machten - Daarom zal Ik zorgen dat gij bij het hele volk verguisd en versmaad wordt, omdat gij mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien." 
 
Als je dit dan leest, dan vrees ik wat de toekomst gaat geven voor die priesters die zich hieraan schuldig gemaakt hebben: er zal een bestraffing over hen worden uitgestort die van de Heer zelf komt. Dat komt ervan als je de mensen in de leer naar de ogen ziet!

zaterdag 4 november 2023

Een Bijbels gesprek op straat...

Vroeger werd altijd aan de deur gebeld, en ja hoor, daar stonden dan een paar Jehova-getuigen klaar om je even te 'bekeren'. Nou, er wordt bij mij aan de deur niet gekocht, en bekeerd ben ik ook al. Dus die grap ging niet op als Jehova-getuigen probeerden je met de 'Bijbel' (de versie van het Wachttoren genootschap) je tot andere gedachten te brengen. Ze probeerden dat ook al eens met een diaken van de Katholieke Kerk, maar die bleek bijzonder scherpzinnige antwoorden terug te geven waar zij zelf geen antwoord op wisten. Bovendien is het ook niet waar dat Jehova-getuigen opeens alles van de Bijbel weten. Sinds de Reformatie is er danig in de Bijbel gesneden door de Reformatoren want er stonden dingen in die een bevestiging waren van de Katholieke Leer. En dat mocht dus niet volgens Maarten Luther. Zonder enige gezag werd de H.Schrift danig gekortwiekt. 

Zelf kwam ik een aantal Jehova-getuigen tegen op straat en ik citeerde een Schriftgedeelte, waarvan ik wist dat die in de Jehova-Bijbel ontbrak. Ik vroeg ze vervolgens in welk Bijbelboek het genoemde citaat stond. Natuurlijk wist niemand van hen welk boek, en dus gaf ik zelf maar het goede antwoord. Intussen waren er boven de hoofden van de Getuigen alleen maar grote vraagtekens verschenen. 

Ik hoop maar dat er een paar zijn die kritisch genoeg zijn om eens te onderzoeken hoe dat komt dat hun eigen Bijbel een gekortwiekte versie is. En...dan heb ik het nog niet over de valse vertaling die er door het Wachttoren Genootschap erin gesluisd is, want dat zou ook nog een mooi gesprek opleveren.

Hoe kun je als Jehova-getuigen beweren de Waarheid te bezitten, als een deel van de Waarheid eruit gehaald werd? Ik hoop maar dat er een aantal ogen open zullen gaan. Wie weet. De wonderen zijn nog niet de wereld uit.

zaterdag 28 oktober 2023

Hoogfeest van Christus Koning

In de Buitengewone Ritus van de Romeinse Liturgie wordt a.s. Zondag het Hoogfeest van Christus Koning gevierd. En wie zijn het die Christus als Koning begroeten? Volgens het Evangelie naar Johannes zijn zij het die luisteren naar Hem die getuigt van de waarheid. Een ieder die uit de waarheid is, luistert naar zijn stem. 

Een ieder die niet uit de waarheid is, luistert ook niet naar Christus, maar luistert maar wat graag naar malafide immorele wereldverbeteraars die beweren dat kwaad doen opeens goed is en goed kwaad. Die licht duisternis noemen en duisternis licht. Die omwille van een fooi de onschuldige veroordelen, maar de schuldige vrijspreken. Deze zijn het die zich massaal scharen achter valse profeten, waar de mensen wél over spreken, maar door God al zijn veroordeeld. Tegenwoordig vind je ze bij hopen, vooral bij figuren die abortus goed proberen te praten, die de zonde van Sodom de hemel in prijzen, die de mensen voorhouden zich vooral niet te bekeren van hun slechte daden. Die zelf weigeren door de Poort van de Barmhartigheid te gaan (de Biecht), maar later alsnog - bij het Onmiddellijk Oordeel - door de Poort van de Gerechtigheid heen moeten.

Jaren terug vertelde iemand het verhaal van een bisschop die op twitter het koningschap van Christus niet zo zag zitten. Meteen reageerde iemand met de woorden: "heeft U dat gehoord Jesus? Ze willen U niet als Koning..." Daarmee refererend naar een stukje Evangelie waarin Christus zijn tegenstanders veroordeelt die Hem niet als Koning wilden accepteren. Een reactie aan de kant van deze bisschop bleef uit, waarschijnlijk omdat hij óók doorzag waar naar gerefereerd werd...We mogen maar hopen dat die bisschop zich inmiddels bekeerd heeft. Daarom is het altijd goed om voor de bekering en de redding van de zielen te bidden. Want als eenmaal het Laatste Oordeel is uitgesproken, dan is dat ook definitief en kan het Oordeel niet herroepen worden.

Post Scriptum: In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer 1 uur terug waardoor de Wintertijd ingaat. Houdt u allen daar rekening mee i.v.m. de tijden van de H.Mis? Alvast bedankt.

zaterdag 14 oktober 2023

De profetie van Paus Pius XII

Laten we veronderstellen dat het communisme een van de meest evidente instrumenten van subversie is die tegen de Kerk en de tradities van goddelijke openbaring wordt gebruikt. Dan zullen we getuige zijn van de besmetting van alles wat geestelijk is: filosofie, wetenschap, wet, onderwijs, de kunsten, media, literatuur, theater en religie. 

Ik maak me zorgen over het vertrouwen van de Maagd aan de kleine Lucia van Fatima heeft gegeven. Het aandringen door Onze Lieve Vrouw op de gevaren die de Kerk bedreigen is een goddelijke waarschuwing tegen de zelfmoord die in de verandering van het geloof in zijn liturgie, zijn theologie en zijn ziel zou zijn opgenomen. Ik voel overal om me heen dat de innovators de heilige kapel willen ontmantelen, de universele vlam van de Kerk vernietigen, al zijn ornamenten weggooien en er vol te maken van een gevoel van schuld voor zijn historische verleden. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat de 'Kerk van Petrus een gevoel van trots over zijn verleden moet herontdekken, anders zal het zijn eigen graf graven.  

Ik zal deze strijd met al mijn kracht in de Kerk evenals buiten haar vechten, zelfs als de machten van het kwaad op een dag profiteren van mijn eigen persoon, mijn acties of mijn geschriften, net zoals ze vandaag proberen de geschiedenis van de Kerk te verdraaien. Alle menselijke ketterijen die het Woord van God veranderen, zijn gemaakt om te lijken alsof ze beter zijn dan Haar.  

Een dag zal komen wanneer de geciviliseerde wereld zijn God zal ontkennen, wanneer de Kerk twijfelt, zoals Petrus twijfelde. Ze zal in de verleiding komen om te geloven dat de mens God is geworden, dat Gods Zoon alleen een symbool is, een filosofie net als elke andere filosofie. In de kerken zullen christenen tevergeefs zoeken voor de rode lamp waar Jesus op hen wacht. Net als de zondige vrouw die huilt vóór de lege tombe, zullen ze uitroepen: "Waar hebben ze Hem neergelegd?"  

Het zal dan zijn dat er priesters uit Afrika zullen ontstaan, uit Azië, van Amerika - die zijn gevormd in de zendingsseminaries - die uitspreken en verkondigen dat het Brood van het 'Leven niet gewoon brood en de Moeder van de God geen moeder is net als alle anderen. En ze zullen worden verscheurd omdat ze hebben getuigd dat het Christendom geen religie is zoals alle anderen, omdat het Hoofd, de Zoon van God is en de [Katholieke] Kerk zijn Kerk is.'