zaterdag 12 januari 2019

Doop van de Heer - Feest

In het Evangelie naar Matteus lezen we hoe Jesus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Velen vragen zich misschien af waarom Jesus naar Johannes kwam. Met diezelfde vraag zaten een aantal de Kerkvaders en hebben er commentaren op geschreven. Daarbij moet worden opgemerkt dat het doopsel van Johannes niet het Sacrament van het H.Doopsel was, maar een teken van boetvaardigheid, waardoor zij die het ontvingen hun verlangen te kennen gaven van hun zonden gereinigd te worden. Christus is gekomen om het Eerste Sacrament, het H.Doopsel direct bij het begin van zijn openbaar leven in te stellen. De overige Sacramenten volgen later en zijn op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament te vinden. Het zou te ver voeren alle commentaren weer te geven; hieronder daarom een kleine bloemlezing. Eerst het stukje Evangelie naar Matteus hoofdstuk 3 vers: 13-17.

Evangelie: In die tijd kwam Jesus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb Uw Doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" Jesus antwoordde: "Laat het nu zijn: want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jesus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in een gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb."

Commentaren:

"Jesus kwam tot Johannes", dat wil zeggen: God kwam tot de mens, de Heer tot zijn dienaar, de Koning tot zijn soldaat. De plaats gaat van Galilea naar Jordanië. Galilea betekent "transmigratie". Wie dan gedoopt zou worden, moet van ondeugd naar deugd overgaan en zich vernederen door naar de Doop te komen. Want "Jordaan" betekent "afdaling". 
Het gedeelte waar gezegd wordt: "dat Hij door hem gedoopt zou worden", is dus niet een doop tot vergeving van de zonden, maar om het water te heiligen voor diegenen die ná Hem gedoopt zouden worden. De Verlosser wilde niet zelf worden gereinigd door de doop, maar Hij wilde dat het doopwater gereinigd zou zijn voor ons. Volgens sommige oude apocriefe bronnen heeft Christus vlak na zijn doopsel Johannes de Doper zelf gedoopt met het H.Doopsel, want Johannes zegt tegen Christus in het H.Evangelie: "Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" 
Wanneer wordt gezegd dat de hemelen werden geopend, dan betekent dit dat aan allen die wedergeboren zouden worden door het Doopsel, de deur van de hemel naar het Koninkrijk wordt geopend.

eerste lezing : Jes.42,1 4.6 7  
    of: Jes.40,1 5.9 11  
tussenzang    : ps.29,1a.2.3ac 4.3b.9b 10 
    of: ps.104,1b 4.24 25.27 30  
tweede lezing : Hand.10,34 38  
    of: Tit.2,11 14;3,4 7  
evangelie     : Lc.3,15 16.21 22